Vælg en side

Referat af Udv. HB den 2.-4.december 2022

, ,

Dagsorden for udvidet hovedbestyrelsesmøde den 2. til 4. december 2022

1. Velkomst

Formanden byder velkommen og takker for deltagelse.

 1. Godkendelse af dagsorden

Enstemmigt godkendt.

 1. Valg af mødeleder

Mødeleder: Mikkel Enok

 1. Valg af referent og to do liste

Referent: Ditteemilie

To Do liste: Cecilie

 1. Gennemgang af tidligere to do liste

To do listen gennemgås. Herunder debat om DBSU-medlemmer må modtage ydelser for at lave arbejde i DBSU? Det besluttes at hvis man betaler et medlem af DBSU for at lave et stykke arbejde i DBSU, skal det godkendes af kassereren og/eller formanden i den pågældende bestyrelse. Regionerne bliver informeret og det tilføjes i DBSU håndbogen. Opmærksomhedspunkter: autorisation, virksomhedsregistrering og udarbejdelse af disclaimer til invitationer.

 1. Årsberetning for 2022

Deadline for indlæg til årsberetningen 21. januar 2023. Arrangører laver indlæg for deres egne arrangementer, resten fordeles på bestyrelse og kontor.

 1. Udvalg
  A. Fundraising udvalg

Der oprettes et udvalg bestående Kenneth, Cecilie, Ida og Ditteemilie. Udvalget har til formål at arbejde mere målrettet med søgning af fonde og legater til DBSU. Udvalget er åbent for flere medlemmer.

8. Status fra forretningsudvalget

Økonomien er i bedring. I oktober var DBSU tæt på at gå i minus, men vi fik et likviditetslån af DBS på 100.000 kr. DBS’ revisor har udarbejdet et notat om at FU har handlet korrekt og sparet alle de steder, der har været muligt. Dokumentet bliver uploadet på hjemmesiden. Vi har fået tilskud fra DUF på godt 450.000 kroner. Egenkapital er på nuværende 500.000 kroner, som skal bruges til næste år.

 

Kulturændringer. I sidste nyhedsbrev skrev vi at DBSU vil gøre op med den giftige kultur der har eksisteret i DBSU, det arbejde skal fortsætte og alle har et ansvar for at skabe og bevare den gode stemning i DBSU, både i det fysiske rum og i det virtuelle rum.

 

Facebookgrupper for regioner. Der er oprettet facebookgrupper for regionerne, som kun er for medlemmer af DBSUs lokalforeninger. Det er regionernes egne grupper, Ditteemilie er kun med for at kunne sikre at gruppen medlemmer også er medlemmer i DBSU.

 

Fremadrettet fokus på færre, men stærkere samarbejder med vores samarbejdspartnere.

DBSU kommer til at lave færre, men større og bedre arrangementer for især børnefamilier. Derfor ønskes der at øge støtten til regionerne, for at de kan imødekomme behovet for at lave flere arrangementer for unge og voksne DBSU-medlemmer.

 

Vidensdelingsprojekt. Enok har været i kontakt med andre ungdomsforeninger, for at sparre omkring vidensdeling. Mange oplever de samme udfordringer, og vi er i gang med at samle op på løsninger, for at sikre at viden ikke går tabt.

 1. Status fra kontoret

Travlt, men alt godt. Det kan stadig godt mærkes at der har været ekstra udfordringer i løbet af efteråret, samtidig med at der har været mange større arrangementer. Ditteemilie opfordrer til at man husker at skrive i bedre tid med opgaver der skal løses af kontoret, og at der kan forventes et par dages svartid.

 

 1. Status fra medieredaktionen

MU-Samtaler. Maria sagde op i oktober og medieredaktionen har derfor ansat Jens Christian, da han har kompetencer der matcher godt til de nuværende redaktører. Lønnen bliver hævet med 500 kr. i kvartalet. Fokus har ligget på god kommunikation, og det har hjulpet rigtig meget på arbejdsmiljøet i positiv retning.

 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab

Det seneste regnskab bliver gennemgået, med forklaring af de seneste bevægelser. Lige nu ligger vi til at have et underskud på 400.000 kroner som foreningen godt kan bære.

 1. Gennemgang og godkendelse af budgetforslag for 2023 

Budgetforslaget gennemgås og vedtages.

Der budgetteres med indtægter på 1.075.000 kroner og udgifter på 1.135.940 kr. Det giver et samlet underskud på 60.940 kroner. Vi har i efteråret 2022 fået et likviditetslån af DBS på 100.000 kroner, som bliver modregnet vores tilskud i 2023. Havde vi fået det fulde tilskud i 2023 ville vi have haft et overskud på knap 40.000 kroner.

Budgettet er konservativt sat, da vi håber og regner med flere fondsmidler end hvad der er budgetteret med. Derfor er der også kun få arrangementer på budgettet, udover landsmødet, da vi skal være sikre på at de økonomiske midler er i hus.

 1. Foreningens formål og mærkesager

Debat om foreningens værdigrundlag med udgangspunkt i disse 4 forslag:

 • Inklusion
 • Selvstændighed
 • Fysisk velvære
 • Psykisk velvære

Der er enighed om at ordene er gode og passer på DBSU, men der mangler noget. Der brainstormes og der bliver nævnt punkter som hjælpsomhed, også på tværs af aldersgrupper. Fx social trivsel, kommunikation og samarbejde.

Enok, Nicklas og Cecilie laver et udkast til værdisager, som skal sendes ud til Landsmødet til debat.

 1. Samarbejdspartnere 
 2. Dansk Blindesamfund

Vi har god kommunikation og godt samarbejde med DBS.

 1. Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede 

Cecilie, Enok og Thor skal med til FU-møde i LFBS d. 7. december. LFBS er en af de vigtigste samarbejdspartnere for DBSU og vi vil gerne styrke samarbejdet i 2023.

 1. Synscentralerne 

Vi mangler ressourcer til at få koordineret arbejdet med synscentraler. De ressourcer har vi ikke lige nu. DBSU arbejdet fortsat på at få skabt en god kontakt til synscentralerne.

 1. Sammenslutningen af Unge Med Handicap – SUMH

Vi har et godt samarbejde og en god kommunikation, og vi vil gerne bruge SUMH i højere grad til at få politisk indflydelse med fokus på unge med synshandicap.

 1. Instituttet for blinde og svagsynede – IBOS

Der sker kriminelle handlinger på IBOS og der er desværre nogle hjælpere og ansatte der opfordrer til ikke at anmelde det. Vi har taget kontakt til DBSU får at gå i dialog med dem, for IBOS SKAL være et rart sted at være. Det er dog ikke noget der går ud over vores samarbejde.

 1. Dansk Ungdomsfællesråd

Vi springer punktet over, da det går igen i punkt H

 1. Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse 

Enok har været med til interessegruppens generalforsamling. Aldersgennemsnittet er noget ældre end i DBSU, men det giver god mening at indgå i samarbejde, fx med Studerendes Konference, hvor DBSU kan bidrage positivt.

 1. Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF

Kenneth er med i lokalbevillingsudvalget. Vi vil rigtig gerne deltage i nogle af deres kurser, men vi har ikke haft mulighed de pågældende datoer, desværre.

 1. NUK

NUK står for Nordisk Ungdoms Komite og er et samarbejde med de andre nordiske ungdomsforeninger for synshandicappede. Nordisk Camp har været aflyst de sidste 3 gange, men bliver afholdt i Island til sommer. Vi afventer yderligere info og invitation.

 1. Synscenter Refsnæs (Fagligt råd) 

Cecilie er kontaktperson og i løbende dialog.

Grundet GDPR kan Refsnæs ikke giver faglig hjælp til synshandicappede børn med Grønland og Færøerne. De har derfor ingen kontakt til fagpersoner i Danmark og det er et kæmpe problem.

Refsnæs vil gerne have foldere om DBSU, som de kan have liggende.

 1. Blind Coffee 

Gökhan som er stifter og ejer af Blind Coffee vil gerne være hovedsponsor af DBSU og donere et fast antal procent af overskuddet til foreningen. Vi skal have snakket med vores revisor om mulighederne herfor. På sigt vil Blind Coffee også gerne tilbyde mulighed for praktikpladser. Det er i den tidlige fase, men vi håber på at godt og stort samarbejde.

 1. Roskilde festival 

Kennet og Sarah vil gerne arbejde frivilligt igen i 2023. Der skal dog snakkes om nogle mere synshandicapvenlige arbejdsopgaver, og de har stor respekt for at DBSU er en del af det frivillige arbejde. Vi håber at kunne lave projektet igennem SUMH, så vi minimerer ressourcerne i DBSU.

 1. Askov Ridecenter

Ridearrangementerne har været store succeser, og vi er i dialog om at lave et landsdækkende arrangement.

15. Arrangementer for 2023

 1. Børnearrangement  

Vi har fået 50.000 af en fond, hvoraf 20.000 kroner skal gå til et valgfrit børnearrangement.

Der foreslås Harry Potter arrangement (obs. på kontroversielle udtalelser fra forfatteren), næste års juletivolitur, da vi har haft god succes med det. Det kunne også være udendørs forlystelsesparker som Legoland, Fårup Sommerland, Djurs Sommerland. Live rollespil og lave noget kreativt håndværk. Vi stemmer om det og valget falder på at pengene skal bruges på en sommerudflugt til en forlystelsespark. Obs. Djurs sommerland har en ret dårlig ledsagerordning.

Arrangørgruppen: Kenneth, Sophie, Cecilie og Anders.

 1. Landsmøde 2023 

HB er arrangører og der planlægges et særskilt møde med hensyn til planlægning. Enok indkalder til mødet.

 1. Retreat ophold

Ana vil gerne lave et retreat for 10 personer mellem 18 og 36 år på Samsø til sommer.  Det bliver fra den 6. – 11. juni 2023. Overordnet tema er wellness. Projektet skal finansieres af fondsmidler, som Ana står for.

 1. Sommer ridelejr 

Vi har fået et tilbud fra Askov på en weekend ridelejr til sommer. Prisen ligger på ca. 3000 kroner pr. deltager, da der skal være 1:1 hjælper på. Enok og Cecilie er arrangører, men projektet er afhængig af at vi får fondsmidler til det.

Arrangørgruppe: Enok

 1. Mini-efterårsferie 2023 

Arrangørgruppe: Anders, Cecilie, Kenneth og Rosa.

 1. Juleweekend 2023 

Skovgården i Middelfart er booket.

Arrangørgruppen: HB + Rosa og Ida.

 1. Lalandia 2023 

Arrangørgruppen: Udv. HB.

16. Vedtægtsændringsforslag til kommende generalforsamlinger

Debat om vedtægtsændringsforslag til kommende landsmøde. Der er opbakning til alle 3.

 

Forslag 1:

Følgende paragraf ønskes fjernet, og der skal i stedet være større fokus på overgange til andre foreninger, som skal starte tidligere.

 • 3: Medlemskriterier

stk. 5:

Synshandicappede, som på grund af alder ikke kan være medlemmer af DBSU, kan, mod betaling svarende til det til enhver tid fastsatte kontingent, modtage medlemsbladene i fysiske eksemplarer, samt deltage i DBSU’s arrangementer så længe de ikke optager pladser på bekostning af medlemmer.

 

Forslag 2:

 • 7: Dagsorden for landsmødet

Punkt 11 – valg af hovedbestyrelsens medlemmer: Sekretær

Ovennævnte vedtægt ønskes fjernet, årsagen er at der ikke er grund til at have en sekretær og man i regionsbestyrelserne til møder kan håndtere følgende opgave. I stedet er der endnu et bestyrelsesmedlem, så bestyrelses størrelse er uændret.

 

Forslag 3:

 • 6: Det ordinære landsmøde

stk. 4:

Dagsorden, regnskab, beretning, indkomne forslag og debatoplæg m.v. skal af hovedbestyrelsen være udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse, og skal efter ønske kunne udsendes på sort, punkt, lyd og elektronisk tekst. Sker tilmelding senere end 3 uger før mødets afholdelse, er hovedbestyrelsen ikke forpligtet til at udsende materialet.

 

Ovennævnte vedtægt ønskes omskrevet til:

 • 6: Det ordinære landsmøde

stk. 4:

Dagsorden, regnskab, beretning, indkomne forslag og debatoplæg m.v. skal af hovedbestyrelsen være udsendt senest 1 uge før landsmødets afholdelse til alle I foreningens medlemskartotek.

Derudover opfordring til regionerne om at ensrette der medlemskriterier i vedtægterne, så de følger landsvedtægterne med hensyn til aldersgrænser.

 1. Regionerne
 2. Region Øst

I løbet af 2022 har den siddende bestyrelse arbejdet for at genaktiverer det sociale liv gennem kontinuerlige og nytænkte arrangementer, styrket samarbejdet på tværs af bestyrelser og kæmpet for foreningens overlevelse i lyset af økonomiske udfordringer. Det har været spændende med en hel ny sammensætning af mennesker med forskellige kompetencer i bestyrelsen. Der afholdes GF den 4. februar og derudover afholdes igen en frivillighedsfest i januar, for alle der har deltaget i det frivillige arbejde i DBSU Region Øst i det forgangne år.

Der har været eksperimenteret med kommunikation og hvad der virker og ikke virker, og der opleves en klar forbedring på det kommunikative plan. Region Øst er blevet godt og trygt sted at være.

Økonomien har været stram, men er blevet reddet af et ekstraordinær tilskud af DBSU og tilskud fra lokalpulje under DUF.

 1. Region Vest

Regionen har været mærket af at Kenneth måtte trække sig, til fordel for posten som landskasserer. Det skete lidt hurtigt grundet omstændighederne i HB. Det har været tydeligt hvor stor en ressource Kenneth har været, og den lidt hurtige overgang har været problematisk og er gået ud over kommunikationen. Regionen har dog formået at få afviklet bestyrelsesmøde i oktober, en fællesspisning i Aalborg i november og en julefrokost i Aarhus den 18. december. Der mangler frivillige kræfter i regionen.

Der afholdes generalforsamling den 13-15 januar på FSC, hvor hele den nuværende bestyrelse stopper. Økonomien er solid.

 

 1. Hjælpere

Onboarding kursus til nye hjælpere i DBSU samt vedligeholdelse til eksisterende hjælpere.  Det falder lidt i tråd med det allerede eksisterende arbejde omkring hjælperpolitik, og kan tages med i fokusgruppen der er blevet nedsat, som består af Kenneth og Cecilie. Nicklas går med. Enok er på som ekstern konsulent.

 1. Eventuelt

Enighed om at det har været et godt møde, hvor alle kommer til orde og tager arbejde seriøst og kommet godt igennem dagsordenen. Mødet har været præget af hjertevarme og professionalisme.

 

Formanden afslutter med at takke for et godt og produktivt møde, med plads til alle og gode venskaber.

Færdigheder

Indsendt den

19. december 2022