Vælg en side

Referat af udvidet HB den 11. – 13. december 2020

Referent: Cathrine Honoré.

Tilstedeværende:
Formand, Sofie Monggaard.
Kassere, Søren Uhrenholt.
3. FU medlem, Jens Christian Sørensen.
Sekretær, Cathrine Honoré.
Bestyrelsesmedlem, Kim Grønhøj.
Suppleanter, Nicklas Tegner, Kenneth Banner og Navid Makki.
Repræsentanter for region øst, Andreas Jensen og Lasse Larsson.
Repræsentanter fra Region vest, Jesper Mathisen og Anette Olsen.
kontorpersonale, Marlene Jørgensen.

Fraværende: Bestyrelsesmedlemmer, Christina Uhrenholt og Tobias Bay Jensen.

1. Valg af dirigent

Lasse er valgt som dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

3. Valg af to-do liste skriver
Marlene skriver to do liste.

4. Gennemgang af gammel To-do-liste

Den gamle to do liste bliver gennemgået, og uafsluttede opgaver flyttes over på den nye.

5. FU og kontor

A. Nyt fra forretningsudvalget:
Der er blevet ansat en ny kommunikationsmedarbejder, Emely, som kommer til at have ansvar for vores sociale medier samt understøtte medieredaktionen. Derudover har FU talt om, at de generelt skal blive bedre og mere synlige på de sociale medier.

B. Nyt fra kontoret:
Marlene er kommet over på one drive med alle foreningens dokumenter, og arbejder på at finde ud af præcist, hvordan det fungerer. Derudover kører tingene stille og roligt.
Sofie orienterer om, at Ditteemilie kommer tilbage d. 17. marts.

6. Nyt fra udvalg

A. Uddannelse og beskæftigelse:
Udvalget missede desværre et møde i november, så de er en smule bagud. Der arbejdes dog stadig på udvalgets 3 mærkesager som er inklusion i folkeskolen, mentorordning til selvstændige og kurser i jobsøgning/CV-skrivning.
i relation til mentorprojektet har vi fået nogen samarbejdsaftaler med virksomheder til dem i foreningen, som er iværksættere. Virksomhederne giver frivillige rabataftaler.

B. Tilgængelighedsudvalget:
Der har været snak i udvalget om at arbejde på tilgængeligheden til metroerne i København, hvilket er udfordret af corona. Det, som udvalget primært arbejder på er tilgængelighed på apps; dr, tv2 play, danske bank og mobilepay. Der indrapporteres fejl og mangler på tilgængeligheden af disse, når de opstår. Der opfordres herefter til, at udvalget også beskæftiger sig med e-box appen, da nogen af mødedeltagerne oplever udfordringer med denne.

C. PR-udvalget:
Der har været snak om at lave en video, der fortæller om DBSU, samt hvad det vil sige at være svagtseende. Ligeledes har man talt om at deltage i debatter på Facebook, som omhandler synshandicap. Disse ting er dog ikke blevet gjort. Derimod har der været arbejdet på vidensbanken, som ligger på DBSU’s hjemmeside.
Der er tale om at begynde at samarbejde bedre med synscentralerne for at få medlemmer derigennem. Der spørges til, hvilke tanker udvalget har ift. rekruttering af nye medlemmer. Hovedbestyrelsen vil gerne hjælpe, men det anbefales kraftigt, at rekruttering bliver prioriteret højt i pr udvalget, da vi med det dalende medlemstal risikerer at miste tilskud fra DUF. PR udvalget og forretningsudvalget skal have et tættere samarbejde omkring rekruttering.

D. IT-udvalget:
Der er et par medlemsudskiftninger på vej i IT-udvalget; Morten er bl.a. blevet administrator på flere af systemerne.
Der er en bekymring for, at medlemmerne forlader udvalget grundet manglende tid.
Til min forening appen mangler der en underskrevet kontrakt fra forretningsudvalget.
Der er lavet en fælles kalender på hjemmesiden, som inkluderer de fleste af vores samarbejdspartnere, som forventes klar mellem jul og nytår.
Der er kommet en ekstern virksomhed på arbejdet med GDPR, som samarbejder med Kim Grønhøj fra IT-udvalget. Kim Grønhøj står til ansvar for datastrømanalysen med vejledning fra den eksterne virksomhed, som efterfølgende hjælper med udarbejdelse af GDPR dokumenter. ”
Der arbejdes fortsat på WINKAS, som gør at nye medlemmer automatisk kan melde sig ind via hjemmesiden.
Alle vores podcasts er nu tilgængelige på Itunes, google podcast, Spotify og YouTube, og Koda-aftalen er på plads for disse.

Alle vores billeder fra Facebook samt YouTube videoer kan nu findes via hjemmesiden.
De fleste offentlige dokumenter kan nu tilgås på hjemmesiden.

E. Internationalt udvalg:
Cap Youth er friske på at vi kommer til Liberia, men vi er selvfølgelig udfordret af corona. Fondsansøgningen skulle have været sendt afsted i år, men bliver sendt næste år.

F. Fritid & kultur:
Udvalget nedlægges, da det ikke er aktivt.

7. Nyt fra samarbejdspartnere

A. Nedsatsyn:
Intet nyt at berette.

B. Danmarks Radio:
Man er fortsat i gang med at teste dr TV og radioapplikationen i efteråret var der møde om tilgængeligheden på radioapplikationen.

C. Sammenslutningen af Unge Med Handicap:
i SUMH afholdes der fortsat de månedlige online MO-møder.
i løbet af året har et par af disse møder omhandlet handicaptillæg, og der er nu nedsat en specifik gruppe til at arbejde med dette emne.
Derudover har SUMH som altid gang i en række projekter, bl.a. et seksualitetsprojekt og et naturprojekt.

D. Dansk Blindesamfund:

FU skal have møde med Dianna (vores kontaktperson i DBS) d. 17. december. Her skal der blandt andet diskuteres finansieringen til ansættelse af den nye kommunikationsmedarbejder, samt hvad DBS gør ift. corona indsatser.
Vi kunne godt tænke os at etablerer en bedre dynamik mellem DBS og DBSU. Man vil diskutere i DBS’s forretningsudvalg, om de vil betale for, at alle DBSU’s medlemmer kan modtage lydbladet Zetland.
Der bliver spurgt til, hvordan DBSU’s medlemmer er stillet ift. at deltage i DBS’s aktiviteter, eftersom DBS har et synskriterie på 10%. Man kan i DBS godt være aktivitetsmedlem, hvis man ser op til 33%, hvilket bl.a. vil sige, at man kan deltage i deres aktiviteter, men ikke har stemmeret ved politiske arrangementer.

E. LFBS:
LFBS har været i kontakt med DBS’s corona task force, og vil gerne søge fondsmidler derfra til aktiviteter for børn og unge. De har været i gang med et netværksprojekt, hvor de giver feedback til, hvordan forældre og børn oplever kommunale tilbud.
Det er usikkert, om LFBS kan komme til Hurdahl på aktiv familieweekend næste år, som ellers var planlagt, eftersom Norges blindeforbunds ungdom har en meget presset aktivitetskalender. De bakker meget op om vores aktiviteter med zoommøder til børn, og vil gerne deltage dertil. De efterlyser flere DBSU’ere, som vil deltage i deres aktiviteter, da det er rigtigt givende for nye forældre.

F. Instituttet for Blinde Og Svagtseende
Der samarbejdes stadig om “projekt frivilligjob på IBOS. Der var én enkelt ansøger til stillingen. Måske er vi så heldige at have fået forhandlet noget løn igennem til efterfølgende ansøgere.

IBOS prøver fortsat at blive selvstændige fra Københavns kommune. De vil gerne udvide deres services til resten af landet, de er dog afhængige af de ressourcer, som Københavns kommune stiller til rådighed, hvilket begrænser denne indsats. De har et overskud på 1000000 kr. fordi man har fået flere in på botilbud og uddannelsesforløb end forventet. Deres største indtægt er massøruddannelsen, men her har de fået for få ansøgere. Der tales om at lave et zoommøde, hvor gamle massører kan fortælle om uddannelsen, således at DBSU kan hjælpe IBOS med at skaffe studerende, og DBSU til gengæld får viden om uddannelsen.
Der tales ligeledes om, når corona er overstået at lave en fysisk tur til Ibos for interesserede DBSU’ere. Ikke alle tilstedeværende er dog enige om, at et sådant arrangement er DBSU’s ansvar, så diskussionen udsættes til den bliver mere aktuel.

G. Interessegruppen:
Der har ikke været meget kontakt med interessegruppen på det sidste. Der har været samarbejde om en studiekonference, som måtte rykkes grundet corona. Foreningen har fået ny formand, og vi skal kontakte ham for at høre, hvorvidt dette arrangement stadig er aktuelt.

H. Dansk Ungdomsfællesråd:
Der var ikke nogen repræsentant fra DBSU med til DUF’s delligeret møde. Vi har fået vores årlige tilskud på 420000 kr.

I. Dansk Blindesamfunds Kvinder:
Det var planen, at vi skulle lave et arrangement med DBSK i februar omhandlende frivillighed; hvordan man kommer ind i frivillige fællesskaber, og hvordan det kan give energi. Arrangementet bliver nok rykket til maj/juni,og til den tid skal der nedsættes en arbejdsgruppe. Arrangementet er både for kvinder og mænd.

J. Refsnæs (Det faglige råd):
Refsnæs har mange af de samme økonomiske udfordringer som IBOS, da mange af de tilbud de har, er ret dyre for kommunerne. Derudover har vi fået en henvendelse fra kursusafdelingen på Stausgård. Sidste år kom nogle DBSU’ere ud på et af deres kurser for de ældste folkeskoleelever og fortalte om at flytte hjemmefra. i år er temaet ungdoms ddannelser, men de kunne godt tænke sig at få besøg af DBSU igen. Cathrine og Andreas melder sig til at kontakte dem og finde ud af nærmere.

K. Nordisk ungdoms kommite:

NUK havde møde d. 14. oktober, og der skulle være planlagt et nyt. Dette er dog ikke sket, så vi overvejer at rykke på det. Vi har desuden ladet os inspirere af Norge ift. opstart af afholdelsen af zoommøder.

8. Opdatering fra kontoret: :Hvor mange medlemmer er i DBSU, hvad er aldersfordelingen og hvordan kan vi få flere unge medlemmer i DBSU
Her følger den nuværende aldersfordeling af medlemmer i DBSU:

0-17 år: 30
18-29 år: 134
30-35 år: 55
36 og opefter: 29.

Vi har altså 164 medlemmer under 30 år på nuværende tidspunkt.
Hvis vi ser på de medlemmer, som fylder 30 næste år, vi vil formodentlig i 2022 komme ned på 136 medlemmer under 30 år, hvilket betyder, at vi mister vores tilskud fra DUF, som vi kun får, forudsat at vi har mindst 150 medlemmer i den benævnte aldersgruppe.
Vi diskuterer derfor, hvad vi kan gøre for at hverve flere unge medlemmer.

Det kommer endnu engang på tale at nå ud til synscentralerne. Regionerne skal opfordres til at bidrage hertil, men da de er selvstændige kan vi ikke beslutte det på deres vegne.

DBS har tidligere haft samarbejde med øjenlæger som har fået udleveret nogen flyers de kan uddele til relevante patienter. Dette kunne DBSU også gøre brug af. FU vil spørge Dianna, om de fortsat ligger inde med nogen af disse flyers til inspiration, samt hvordan de koordinerede at finde frem til disse øjenlæger.

Vi kan også overveje en kampagne på de sociale medier i samarbejde med Emely.
Der opfordres til at LFBS inddrages mere i vores arbejde.
FU, PR-udvalget og regionsformændene skal i dialog om, hvordan ovennævnte ting kan igangsættes.

9. Økonomi: Status på foreningens økonomi

Vi har siden sidst fået 420000 kr. fra DUF, hvilket er lidt mindre, end vi havde forventet. Udgifterne til Lalandia arrangementet blev 65000 kr., hvilket var mindre end forventet. Det samme billede ses i resten af budgettet – på de fleste udgiftsposter er budgettet højere end forbruget. i slutningen af året bør vores overskud løbe op på omkring 350000 kr.
Foreningens egenkapital ligger på 1000000 kr.

10: Status på ansættelse af kommunikationsmedarbejder
i sidste uge havde FU 5 ansøgere til samtale. Der er valgt en, som starter til januar. Kontrakten forventes færdigskrevet i slutningen af december.

11: Status omkring IT

Visma Logbuy er en app, hvor man kan se rabataftaler, som DBSU’s medlemmer har fået adgang til. Det kan være til restauranter mv. Oprindeligt er det kun private virksomheder, der får det, men de vil gerne støtte os, fordi vi er en frivillig forening.
Vi stemmer om at appen testes af hb, inden vi potentielt giver muligheden til andre medlemmer.
Det er enstemmigt vedtaget.
Sofie, Kenneth, Kim, Nicklas og Jens vil gerne være med til at teste appen.

Når Ditte kommer tilbage, skal der kigges på, hvilke dokumenter hb og regionerne kan få adgang til via OneDrive.

12. Præsentation af MinForening applikationen

Da der endnu ikke er underskrevet et udkast, er der ikke noget helt konkret under dette punkt, som kan præsenteres.
Appen er tilknyttet WINKAS systemet. Appen kan bl.a. bruges til at kommunikerer mellem frivillige og hjælpere.

13: Status på digitalisering af Børne og ungdomsblade

På bestyrelsesmødet i september aftalte vi med Morten Reimer Sørensen, at han skulle have den lønnede opgave at digitaliserer foreningens gamle børne og ungdomsblade, da dette har været et stort ønske primært fra tidligere medlemmer. Grundet uklarhed i kommunikationen har Morten endnu ikke påbegyndt denne opgave. Vi diskuterer om der skal laves et opslag i facebookgruppen for at se, om der i det hele taget er interesse blandt vores nuværende medlemmer. Det vurderes dog, at det uanset hvad er relevant at få bladene digitaliseret for at bevare foreningens historie. Cathrine tager en snak med Morten, så der kan laves nogle helt klare rammer for arbejdets udførelse.

14: Gennemgang af Strategiplan fra Landsmødet 2020 – Hvilke mål vil vi sætte frem til 2022.

Vi brainstormer over forslag til mærkesager. Her følger forslagene:

Miljø og klima
Arrangementer for de unge medlemmer
Brande virksomheder via Linked in (introducerer virksomheder til synshandicappede)
Selvudvikling
Bedre inklusion i folkeskoler og på gymnasiale og videregående uddannelser
Mit første job projekt
Inklusion (bedre oplysning til lærere og forældre)
Bedre nordisk/internationalt samarbejde
Blindwalk (gåture med formidling om DBSU)
Selvstændighed (speak up)
bedre mobility undervisning
bedre seksualundervisning
praktikindsats (på uddannelser)
Indsats mod ensomhed blandt unge blinde.

Herefter stemmer vi om, hvilke 3 punkter der skal være foreningens mærkesager frem til 2022.
Resultatet bliver brand via Linked in, selvstændighed og indsatser mod ensomhed blandt unge blinde.
Herefter nedsættes arbejdsgrupper med ansvar for de enkelte punkter frem til næste møde.

Kim arbejder på projekt om Linked in i samarbejde med PR-udvalget og eventuelt nogen fra beskæftigelsesudvalget.
Nicklas og Cathrine tager en snak om punktet selvstændighed, mens Sofie og Kenneth kigger på indsatser mod ensomhed blandt unge blinde.

15. Corona: Hvad kan DBSU lave af fysiske og digitale arrangementer i 2021.

Landsmødeplanlægningen kører i to spor; man arbejder så vidt muligt på at kunne afholde det på de planlagte datoer på FSC, men er også indstillede på at gøre det digitalt, hvis det skulle blive nødvendigt.
Hvis landsmødet skal være digitalt, skal dette senest besluttes i starten af marts.
Vi skal fortsat planlægge fysiske arrangementer i 2021, men være indstillet på at de kan blive aflyst med kort varsel. Vi er enige om, at medlemmer bosiddende i en nedlukket kommune ikke må deltage på fysiske arrangementer.

Herefter brainstormer vi over idéer til fremtidige zoomevents.
Listen følger herefter:
Chokoladesmagning
ølsmagning
quiz
Banko
Samtale om corona aktiviteter – hvad kan man foretage sig, når man keder sig under nedlukning?
Foredrag
IBOS præsentation (Jens har interesse for at arrangerer)
Musikquiz
Vinsmagning
Bog tips arrangement
Hvad kan du selv gøre part 2 (Cathrine)
Investering/økonomi
Tips til træning i hjemmet.
Familie arrangement
Rejseinfo
DBSU-kursus, lær DBSU at kende.
Tilgængelighed – hvad findes der af muligheder for at se film / læse bøger.
Tips og tricks til praktiske ting
Kend din konsulent.
Ted talks visning med debat
Hjælpemiddel arrangement
Mobilspil (gaming)

Det foreslås at der indkøbes præmier til deltagere ved quizzer o.lign.
Det foreslås at folk der ikke er medlem kan få lov at deltage i et zoomevent for at se, om det er noget for dem.

Herefter brainstormes kort over idéer til børnemøder:
Udseende
Bog tips
Brug af hjælpemidler til skole og uddannelse.

Vi diskuterer herefter, hvor højt beløbet på zoommøder må være. Der kan godt bruges en del penge herpå, da vi har en stor egenkapital.
Vi bliver enige om et beløb på 5000 kr. pr. måned, altså 60000 kr. pr. år til zoommøder, samt at der ikke skal være deltagerbetaling til disse events.

16. Fordeling af Årsberetningen

Punkterne til årsberetningen fordeles mellem de tilstedeværende. Der er deadline til indsendelse d. 31. december, hvorefter Marlene og Nicklas vil læse korrektur.

17. Status fra medieredaktionen

Vi har haft nogen indkøringsproblemer med medieredaktionen, hvilket der har været mange møder om; både med arbejdsgruppen og med forretningsudvalget og det fungerer fortsat ikke optimalt. Vi håber, det bliver bedre, når kommunikationsmedarbejderen kommer indover.

18. Præsentation af ny kommunikationsmedarbejder

Emely præsenterer sig selv, vi præsenterer os for hende og får afklaret et par praktiske spørgsmål.

19: Godkendelse af budget for 2021

Vi bliver enige om en arrangementsramme på 440000 kr.
Vi bliver enige om at afsætte 5000 om året, som IT udvalget frit kan benytte til nye software løsninger eller andet relevant.
Budgettet godkendes med et resultat på -242600 kr.

20: Gennemgang & godkendelse af fremtidige arrangementer i 2021

Nedenfor findes en liste over de landsarrangementer, som den udvidede hovedbestyrelse har godkendt til at finde sted i 2021, beløbet afsat hertil samt eventuelle arrangører.

Overlevelsestur, 70000 kr. (Gustav Rasmussen og Marlene Jørgensen)
Miniefterårsferie, 43500 kr. (Anette Olsen, Tine Drelsdorf, Mikkel Enok og Cecilie zoega)
Lalandia, 75000 kr. (Søren & Christina Uhrenholt samt arrangører fra LFBS)
DBSU-kurset, 18300 kr. (Søren Uhrenholt)
Faldskærmsudspring, 44000 kr. (Anna Sofie Lybæk)
Julefrokost, 40000 kr.
Vandretur og historiebevidsthed: 19800 kr. (Kim Sørensen og Jesper Mathisen)
Harry potter weekend, 34250 kr., (Cecilie Zoega, Tine Drelsdorf, Mikkel Enok og Anette Olsen)
Få børn med glæde, 26600 kr. (Mie Henriksen og Vinni Pedersen)
Førerhunde kursus, 25100 kr. (Christina Uhrenholt)

21: Opdatering fra regionerne

A. Øst:
Regionen regner med at lukke ned for fysiske aktiviteter frem til generalforsamlingen i februar. De arbejder på deres årsberetning, som de har været i god tid med.
Generalforsamlingen bliver formodentlig også afholdt elektronisk, da forsamlingsforbuddet på 10 stadig vil være gældende til den tid. Det foreslås, at man kan lave nogen koordinerede meeting points, så deltagerne kan sidde sammen i små grupper, selvom selve mødet foregår på zoom. Der er nemlig risiko for, at ingen i den nuværende bestyrelse fortsætter, og man er derfor bekymret for et lavt deltagerantal grundet det digitale arrangement. Regionsbestyrelsen skal lave en strategi for, hvordan de får medlemmer til at tage poster – repræsentanter fra HB vil hjælpe med dette. Regionen har ca. 34000 kr. tilbage på kontoen.

B: Vest:
Der orienteres om, at man til generalforsamlingen 2020 i region vest vedtog at 3 suppleanter kunne være med i bestyrelsen, samt at et medlem der fyldte 36 kunne stille op.
De fleste i regionsbestyrelsen har fået sat deres DBSU mails op.
Der har været afholdt virtuel julefrokost med 10 deltagere, hvor Annette og Kenneth var arrangører. Der blev lavet julequiz, og der er sendt julegaver til deltagerne.
Man er fortsat med de unges fællesspisning i Århus – 6 ud af 9 af dem blev gennemført.
Regionens seneste fysiske arrangement var motorcykelarrangement.
Man regner med at lægge 16/17000 kr. til egenkapitalen, samt de 21000 kr. der lå i forvejen.

22. Eventuelt

Der opfordres til at man fremover bytter om på rækkefølgen af punkterne godkendelse af budget og godkendelse af fremtidige arrangementer til udvidet HB.
Der anmodes om at tilføjelser til dagsordenen enten udsendes på mail inden mødestart eller tilføjes under punktet godkendelse af dagsorden, og ikke kommer ind midt i det hele.
Derudover takkes mange gange for god ro og orden, hvorefter mødet hæves.

Færdigheder

Indsendt den

4. januar 2021