Vælg en side

Referat af udvidet HB den 10. til 12. december 2021

,

Deltagere:
FU: Sofie, Lasse, Nicklas T.
HB: Andreas, Morten, Mads H, Navid
Kontoret: Ditteemilie, Emily, Jesper
Repræsentanter fra Region Øst: Mikkel E, Rosa
Repræsentanter fra Region Vest: Anna, Marlene

1. Velkomst

Lasse byder velkommen.

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendes enstemmigt.

3. Valg af mødeleder

Lasse vælges til mødeleder.

4. Valg af referent og to-do liste -skriver

Emily vælges til referent og to-do liste -skriver.

5. Tjek ind

Deltagerne tjekker ind ved at fortælle lidt om, hvordan det går med dem. Dette punkt refereres ikke.

6. Gennemgang af gammel to-do liste

Den gamle to do liste bliver gennemgået, og enkelte uafsluttede opgaver flyttes over til den nye liste.

7. Årsberetning

Emily står for at sammensætte årsberetningen for 2021. Der fastsættes en deadline den 10. januar 2022, hvor alle indslag til årsberetningen skal være sendt til es@dbsu.dk. De enkelte afsnit uddelegeres og listen er efterfølgende sendt ud til HB og regionerne.

8. Udvalg

a. Tilgængelighedsudvalg
Arbejdet i tilgængelighedsudvalget skrider stille og roligt frem. Udvalget har igangsat et projekt omkring tilgængelighed på offentlige kulturinstitutioner. I oktober besøgte Kenneth, Maria og Andreas Danmarks Jernbanemuseum i Odense for at undersøge, hvordan det kan gøres mere tilgængeligt. Udvalget har diskuteret muligheden for at lave en generel app til museer, så det er lettest muligt for museerne at gøre udstillingerne tilgængelige. Udvalget vil fortsætte projektet i det nye år med assistance fra DBSU’s sekretariatsleder Jesper, til at bidrage med erfaring fra det offentlige og hjælp til fundraising.

b. Internationalt udvalg
Det internationale udvalg har fået godkendt deres projekt, og Sofie, Hazel og Susanne fra DBS rejser til Liberia den 10. til 17. januar 2022. Her skal de påbegynde et pilotprojekt og fastsætte rammerne for det fremtidige samarbejde. Sofie bemærker, at det er hårdt kun at være to i udvalget, og at de lige nu trækker meget på Susanne fra DBS, hvilket ikke kan fortsætte.
Det noteres derfor, at vi skal lave kampagne for at få flere medlemmer i det spændende udvalg.

c. Uddannelses- og beskæftigelsesudvalg
Udvalget er gået i stå, og der snakkes om, hvorvidt udvalget skal nedlægges eller sættes på standby. Der argumenteres for, at udvalget er vigtigt for DBSU. Den politiske retning for DBSU skal først fastsættes, og udvalget sættes midlertidigt på standby.
Det foreslås at køre kampagne for at rekruttere nye medlemmer til Landsmødet og/eller ved at ringe rundt til medlemmer. Fremtiden for udvalget bliver et punkt til næste møde.

9. Samarbejdspartnere

a. LFBS
Samarbejdet med LFBS kører fint. Der har været afholdt fællesspisning med LFBS i Region Øst, og der har været en del dialog omkring Lalandia, som LFBS gerne ser afholdt igen til næste år. Herudover har LFBS inviteret DBSU til at deltage i et arrangement i Hurdal i Norge, planlagt af LFBS. FU og Jesper vil primært stå for kontakten til LFBS fremover, og der afholdes et samarbejdsmøde i starten af det nye år.

b. SUMH
Sofie er med i et arbejdsforløb omkring videregående uddannelser. Hun har efterspurgt grupper på tværs af organisationerne, som kan samarbejde om fælles interesser – fx politiske grupper hvor medlemsorganisationerne hver har en repræsentant.
Det foreslås at DBSU sender omkring 3 repræsentanter til SUMH’s repræsentantmøde den 25. til 27. marts 2022. SUMH holder desuden MO-møder en gang om måneden, og frivillige i DBSU opfordres til at deltage. Ved at deltage bliver SUMH også opmærksomme på, når deres ting ikke er tilgængelige for blinde og svagtseende.

c. Nota
Der er ikke sket så meget i samarbejdet. Sofie mødte tilfældigt Notas direktør Michael, som gerne vil lave et arrangement for DBSU’s medlemmer med rundvisning på Nota i Nakskov. Han vil kontakte Sofie efter nytår.

d. DBS
FU og Jesper har holdt møde med Jesper Holten med henblik på at introducere DBSU’s sekretariatsleder Jesper, og at fortælle DBS om, hvilken retning DBSU er på vej i. DBS fastholder, at DBSU skal bringe egenkapitalen ned, før større tilskud fra DBS kan komme på tale. DBSU skal desuden kunne vise, at pengene bruges fornuftigt.

e. IBOS
DBSU samarbejder med IBOS omkring en unge workshop, hvor unge kan hjælpe IBOS med at forbedre deres tilbud. Workshoppen er blevet udskudt til februar, da der var for få tilmeldte grundet eksamener. Der er hyret professionelle til at tale med de unge, så disse ikke skal lufte eventuelle frustrationer overfor IBOS’ egne medarbejdere. Vi skal prøve at finde personer, som vil deltage i interviews.
IBOS har desuden fået en ny hjemmeside, som skulle være nemmere at bruge. IBOS tilbyder gratis kurser for DBSU’s medlemmer, hvis vi kan samle et hold. Kravet er blot, at arrangementet at det er åbent for alle. Hvis DBSU skaffer lokale stiller IBOS med undervisere og udstyr.

f. Interessegruppen
Interessegruppen og DBSU arrangerer en studiekonference 26. til 27. februar 2022, hvor LVI og Nota kommer og fortæller. Arrangementet kan godt bruge flere tilmeldinger, selvom der stadig er god tid til.

g. DUF
Nicklas og Lasse var til DUF delegeret møde lørdag den 4. december. Her samledes alle DUF’s medlemsorganisationer for sammen at beslutte retningen for DUF. Ud af ca. 200 stemmeberettigede har DBSU én stemme. Det diskuteres, om DBSU igen skal blive en del af den humanitære gruppe, så vi sammen med de andre humanitære organisationer har en stærkere stemme.
Udover vores årlige driftstilskud og en række andre puljer, har DUF en række kurser som vi i DBSU kan benytte os af.

h. NUK
Der er ikke sket noget i samarbejdet. Københavner Kredsen i DBS har et samarbejde med Skåne.

i. Parasport
Der er ikke sket så meget i samarbejdet. Mads vil skrive til Ricky, da det kunne være fedt med mere idræt i DBSU. Der tales om at det ville være fedt at få gang i flere typer sportsgrene for unge med synshandicap, herunder klatring.

j. Blind motion
Der har været afholdt et Super Goalball event, som skal afholdes igen til næste år. Det varsles, at der kommer et legat til næste år, som skal uddeles til sportslige formål.
Det nævnes at kajak-events har været en stor succes i år, og at outdoor arrangementer i det hele taget er på vej frem.

10. IT

a. Zoom konti
Morten har forhandlet med Zoom, og DBSU kan få 50 % rabat pr. licens. En Zoomkonto koster ca. 700 kr. om året. Teams diskuteres som alternativ til Zoom, men der argumenteres for, at DBSU’s medlemmer er bedre bekendte med Zoom.
Der tages en spørgerunde for at finde ud af, hvor mange konti deltagerne mener, at DBSU skal have.
Det besluttes at regionerne skal have en ny Zoomkonto hver efter deres eget ønske. Regionerne skal selv betale og vil forsøge at fondsansøge til formålet. Når dette er på plads, kan de købe kontoen med rabat gennem DBSU’s aftale med Zoom.

b. Visma
Visma Logbuy er ved at udvikle en ny version som udkommer i starten af det nye år og skal testes. Løsningen skulle gerne være klar til DBSU’s medlemmer i starten af det nye år.

c. MinForening
Der begynder så småt at ske noget i MinForening. Der har været omrokeringer i firmaet og tilgængelighed er blevet nedprioriteret indtil nu.
Det pointeres at MinForening ikke har overholdt kontrakten, der siger at de skulle være færdige i december 2020. Hvis vi stopper samarbejdet, kan vi få penge tilbage. Hvis vi fortsætter, skal vi betale restbeløb på 10.000 kr. når løsningen er færdig og herefter 5.000 kr. om året i vedligeholdelse i 5 år. Der spørges til, om det er realistisk at medlemmerne vil flytte kommunikation fra Facebook til app’en, og om der som alternativ kan laves en betalingsløsning på DBSU’s egen hjemmeside.
Der afholdes en åben afstemning om, hvorvidt vi skal afbryde eller fortsætte samarbejdet. Ud af 10 stemmeberettigede fordeles stemmerne således:
– 2 stemmer for at afbryde samarbejdet.
– 5 stemmer for at fortsætte samarbejdet.
– 3 blanke stemmer.
Samarbejdet fortsættes.
Vi går samtidig videre med at undersøge muligheden for betalingsløsning på DBSU’s egen hjemmeside.

d. Arbejdstelefoner
Regionsformændene har snakket om muligheden for at få arbejdstelefoner. Dette vil gøre overlevering til en ny formand lettere, da kontakter bliver bevaret i telefonbogen, og formanden ville altid kunne kontaktes på samme nummer. Regionerne skal selv betale for telefoner.
Vi snakker om, hvorvidt FU også bør få telefoner, hvis regionsformændene skal. HB vælger at lade det være op til FU, om de vil have arbejdstelefoner. Der foreslås et budget på ca. 3.000 kr. pr. telefon.

e. Gamle ungdomsblade
DBSU har fået digitaliseret de gamle ungdomsblade. Foreningen vil gerne distribuere disse ud til medlemmerne, men vil samtidig respektere både copyright på musik, samt ret til privatliv for dem, der har bidraget til de gamle ungdomsblade. Der snakkes om, hvordan vi kan lave en løsning som ikke er offentlig tilgængelig.
Vi kommer frem til en løsning, hvor medlemmer aktivt skal bede om adgang til ungdomsbladene på mail og få tilsendt et link. Løsningen skal testes nærmere.

11. Gennemgang af regnskab

Der har været flere indtægter i 2021 end budgetteret, hvilket primært skyldes fondssøgning. DBSU har således haft indtægter på 1.320.420,00 kr. i 2021, hvilket er 230.420,00 kr. mere end budgetteret.
På nuværende tidspunkt, er udgifterne 1.310.429,28 kr., og altså 14.313,72 kr. lavere end budgetteret. Indtil nu er årets resultat 9.990,72 kr. i overskud, hvor vi havde budgetteret med et underskud på -234.743,00 kr. da det er et krav fra DBS at vi nedbringer foreningens egenkapital.
Dette kommer dog formentlig ikke til at holde når året er omme og de sidste udgifter er betalt. Særligt posten for lønninger er vokset grundet nye ansættelser, og vi skal medregne at nogle af indtægterne for 2021 først skal bruges i 2022. Der vil blive tegnet et grundigere billede i årsregnskabet.
Det pointeres, at DBSU bør have en særskilt post for ubrugte midler, som skal betales tilbage igen. En opgørelse over eventuelle usikkerheder i budgettet, såsom midler vi ikke ved om vi kan få overflyttet, ville give et bedre overblik.
Der spørges til om foreningen har råd til medarbejdere i fremtiden. Det pointeres, at DBSU i højere grad skal medregne udgifter til administration på ca. 10 % i fondsansøgningerne.
Sofie fortæller, at foreningen er i en overgangsperiode til at blive større. Vi professionaliserer organisationen hvilket koster penge, men giver mere synlighed og mulighed for at øge indtægterne og på sigt gøre DBSU uafhængige.
Landsmødet stemte sidste år for ansættelsen af en sekretariatsleder vel vidende, at det ville øge udgifterne i foreningen, og også med et ønske om at nedbringe den for store egenkapital i DBSU. Stillingen er gået fra at være mere politisk orienteret til at skulle ses mere som foreningsudvikling. Hvis Landsmødet skal stemme for at forlænge stillingen til Landsmødet 2022, skal der først laves en grundig undersøgelse, så de kan stemme på et oplyst grundlag. Der nedsættes en gruppe bestående af Mikkel, Kenneth (ikke til stede), FU, Jesper og Emily som skal gå videre med dette.

12. Oplæg om fondssøgninger

Kommunikationsmedarbejder Emily fortalte om strategien for fondssøgninger. I 2021 har hun assisteret Regionerne med at søge sammenlagt 238.147,05 kr. til aktiviteter gennem lokalpuljer. Emily har udarbejdet en guide til regionerne om hvordan de søger fonde samt en oversigt over relevante lokalpuljer.
På landsplan har DBSU i 2021 modtaget støtte fra DBS, Socialstyrelsens handicappulje og DUF. Herudover har foreningen ansøgt og modtaget midler fra DBS’ coronamidler, til diverse aktiviteter, samt et legat på 50.000 kr. fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond på 50.000 kr. til foreningens nye ensomhedsprojekt (mere om dette under punkt 19, projekter). Til næste år er det ambitionen, at der skal fondssøges til så mange aktiviteter i DBSU som muligt, herunder alle de arrangementsforslag som godkendes til udvidet HB. For at gøre dette arbejde bedst muligt, skal arrangørguiden opdateres så arrangørerne let og enkelt kan give sekretariatet de nødvendige oplysninger til fondsansøgninger. Dette skal gøres i så god tid som muligt, da fonde kan have lange behandlingstider på 3-4 måneder.
Det aftales at arrangører skal have en kontaktperson fra HB tilknyttet til hvert arrangement som støtteperson, som arrangørerne kan trække på, hvis de ønsker det. Region Øst har haft succes med et lignende koncept.

13. Arrangementsforslag

Overlevelsestur
Forslaget går på, at gentage succesen fra 2021 i samarbejde med virksomheden Get Outdoor.
Arrangører: Marlene og Kenneth
Budget: 72.000 kr.
Afstemning: Marlene er inhabil. De resterende 9 stemmer alle for. Arrangementet vedtages.
Tovholder fra HB: Mads.

Faldskærmsudspring
Der er to arrangementsforslag om faldskærmsudspring og i alt tre budgetter. Der udvælges et af de tre budgetter, og herefter kan arrangørerne gå sammen om at arrangere på tværs af grupperne.
Arrangørgruppe 1: Lasse og Rasmus.
Arrangørgruppe 2: Anna Sofie, Dorthe og Kenneth.
Budget 1a: 61.175 kr. Ét landsdækkende arrangement.
Budget 1b: 70.600 kr. To arrangementer i hver sin landsdel.
Budget 2: 53.900 kr.
Afstemning: Lasse er inhabil. De resterende 9 stemmer alle for budget 1b. Arrangementet med budget 1b (Lasse og Rasmus, to arrangementer) vedtages.
Tovholder fra HB: Lasse.

Tur til Norge
Arrangementsforslaget går på, at DBSU skal deltage i et LFBS arrangement i Hurdal i Norge. LFBS dækker omkostninger for arrangementet, DBSU skal blot betale for transport til 30 DBSU’ere.
Arrangører: FU (LFBS).
Budget: 46.470 kr.
Afstemning: FU er inhabile. 6 ud af 7 stemmer for, sidste stemme er blank. Arrangementet vedtages.
Behøver ingen tovholder, da LFBS står for arrangementet.

Juleweekend
Arrangementsforslaget handler om at gentage succesen med landsdækkende julefrokost over en weekend.
Arrangører: Kenneth.
Budget: 50.000 kr.
Afstemning: 10 ud af 10 stemmer for. Arrangementet vedtages.
Tovholder: Morten.

Lalandia
Arrangementsforslaget går på at gentage succesen med Lalandia endnu engang. Budgettet er højere end sædvanligt, da DBSU ønsker at købe billetter i bedre tid, i stedet for at vente på fødselsdagstilbuddet i august.
Arrangører: Kenneth.
Budget: 203.605 kr. (120 deltagere).
Afstemning: 8 stemmer for, 2 imod. Arrangementet vedtages.
Tovholder: Lasse.

Børn med glæde
Arrangementet går på at gentage succesen fra arrangementet i 2021.
Arrangører: Mie og Winnie.
Budget: 67.400 kr.
Afstemning: 10 ud af 10 stemmer for. Arrangementet vedtages.
Tovholder: Andreas.

Miniefterårsferie
Arrangementet går på at afholde DBSU’s klassiske Miniefterårsferie. For at få flere børn med, skal arrangementet være gratis.
Arrangører: Rosa, Mikkel og Anna melder sig til at arrangere.
Budget: 48.000 kr.
Afstemning: 10 ud af 10 stemmer for. Arrangementet vedtages.
Tovholder: Andreas.

Zoomarrangementer
Forslaget går på at budgettere med afholdelse af løbende Zoomarrangementer i DBSU, ca. en gang i kvartalet.
Budget: 20.000 kr.
Afstemning: 10 af 10 stemmer for.
Tovholder: Nicklas er tovholder.

Samlet
Sammenlagt er der vedtaget arrangementer for 578.075 kr. i 2022.

14. Gennemgang og godkendelse af budget 2022

Der budgetteres med indtægter på 1.470.500 kr. og udgifter på 1.984.375,00 kr. Det vil nedbringe foreningens egenkapital med -513.875,00 kr.
Budgettet bliver enstemmigt vedtaget.

15. Erhvervsstrategi

DBSU vil være mere synlige overfor erhvervslivet, og har bl.a. lavet LinkedIn profil, som vi vil have virksomheder og interessenter til at følge. DBSU tilbyder jobsøgende medlemmer at dele deres jobjagt på denne kanal. DBSU vil desuden gerne bruge kanalen til på sigt at kunne promovere muligheden for at sponsere DBSU overfor virksomheder.
DBSU forsøger, med sekretariatsleder Jesper i spidsen, at få samarbejder med virksomheder op at stå med virksomheder omkring et mørkerestaurantprojekt. Overfor virksomheder er konceptet at sælge teambuilding, hvor medarbejdere kan hjælpes ad om at lave byg-selv-burgere i mørket.
Det nævnes, at et medlem har foreslået at DBSU udarbejder et diplom for frivilligt arbejde i foreningen. Dette vil sekretariatet gå videre med i det nye år.

16. Mærkesager

a. Status på mærkesager
Der er blevet udarbejdet politikpapirer for mærkesagerne som er lagt på hjemmesiden under https://dbsu.dk/om/. Foreningen ville gerne have begyndt forhandlinger da Folketinget åbnede, men endte med at prioritere opstart af nye projekter. Arbejdet med mærkesagerne udskydes til efter Landsmødet, når vi ved, om vi fortsat har en sekretariatsleder til at løfte arbejdet.
Jesper har skrevet et politisk indlæg om psykisk mistrivsel til deling på hjemmesiden og Facebook. Vi vil gerne styrke samarbejdet med foreninger, som har samme formål.
Andreas har præsenteret vores mærkesag om handicaptillæg på ungdomsuddannelser for en skole, som gerne vil samarbejde om sagen.

b. Praktik for alle
Vi snakker om, hvorvidt praktik for alle skal droppes som mærkesag, og i stedet gøres til en del af erhvervsstrategien i form af bl.a. oplysning af virksomheder og deling af medarbejderes jagt på praktik.

17. Medieredaktionen

Medieredaktionen har holdt månedlige redaktionsmøder på Zoom i samarbejde med Emily, og løbende samarbejdet via andre kanaler. Medieredaktionen har i årets løb haft udskiftninger af medarbejdere, hvilket har betydet, at der er blevet brugt en del tid og energi på at få et godt og stabilt sammenhold og samarbejde blandt redaktørerne. Selvom Covid-19 har fyldt meget gen i år, har redaktionen alligevel formået at dække 20 ud af 28 arrangementer de seneste 6 måneder. Der er ligeledes blevet produceret DBSU News hver måned og delt diverse indhold på de sociale medier, bl.a. årets quiz-julekalender som får op til 50 svar om dagen! Medieredaktionen har fået fondsstøtte til nyt udstyr samt en fælles medieweekend på Fuglsangcenteret i starten af 2022. Her vil redaktionen bl.a. modtage undervisning i synstolkning og interviewteknik, og påbegynde arbejdet for at promovere Landsmødet 2022.
Regionerne fortæller, at de gerne vil samarbejde mere med medieredaktionen og hjælpe med at dække arrangementer, hvor medieredaktørerne ikke kan deltage.
Medieredaktionen har foreslået at få en Instagram-profil til DBSU. Det pointeres, at indholdet skal være tilgængeligt. Alle er enige i, at det er en god idé med Instagram ikke mindst til at nå de yngre medlemmer.

18. Medlemsstrategi

a. Synscentraler
Ditteemilie har skrevet ud til samtlige synscentraler og samlet informationer på dem. Nu mangler der bare fysiske foldere, som vi kan sende til dem. Disse bliver printet snart. Lasse, Kenneth og Mikkel har snakket om at lave et fælles møde for synscentralerne til marts, for at fortælle om, hvad DBSU gerne vil med samarbejdet. Gruppen påtænker herefter at lave arrangementer hos synscentralerne, hvor repræsentanter for DBSU kommer og fortæller om foreningen og deler foldere ud. Der budgetteres med 2-3.000 kr. til disse arrangementer som skal dække forplejning til deltagerne.

b. Folder/digital folder
Emily og Nicklas har udarbejdet en digital folder til DBSU som kan findes på: https://dbsu.dk/om/dokumenter/. Folderen skal desuden printes og gøres tilgængelig ved hjælp af print af taktile klistermærker med QR-kode og punktskrift.

c. Status på medlemmer
Ditteemilie fortæller, at det går fint med medlemstallet. DBSU har lige nu 172 medlemmer under 30, og skal sørge for at holde os over 150 for at kunne få støtte fra DUF.
I 2022 bliver 19 medlemmer 30, så det er vigtigt at finde unge medlemmer til næste år. Gavekortkampagnen har givet 6 nye medlemmer. Derudover har flere meldt sig ind for at kunne deltage i arrangementer. Foreningen har 33 medlemmer under 18. Vi skal undersøge nærmere, hvad folk godt kunne tænke sig at DBSU lavede, og lave et spørgeskema til egne medlemmer samt medlemmer af LFBS.
LFBS har ca. 150 medlemmer som ikke er medlem hos os. Vi diskuterer muligheden for at lave dobbeltmedlemskab, hvor man kan få rabat når man er medlem af begge foreninger. Vi skal bare huske, at det er et krav fra DUF, at medlemmer betaler minimum 75 kr. i kontingent.
Der stemmes om, hvorvidt DBSU skal fortsætte ordning med gavekort for at hverve nye medlemmer. Alle stemmer for at fortsætte ordningen i 2022.

19. Projekter

Jesper fremlægger de projekter, han er i gang med at udvikle for DBSU.

a. Ensomhedsprojekt
Ensomhedsprojektet skal genstarte medlemmernes sociale liv efter corona. Jesper er i dialog med Ventilen Danmark. Der skal laves tre workshops, hvor vi udvikler koncept og handlingsplaner. Ventilens tilbud er på 5.000 kr. Ud af et samlet budget på 179.000 kr. har vi foreløbigt fået fondsstøtte på 50.000 kr. som vi har to år til at bruge. Vi vil evt. forsøge at kontakte passive medlemmer gennem dette initiativ. Projektet kan desuden bruges til at hverve nye hjælpere gennem Ventilens netværk af unge. Mikkel, Kenneth og Jesper vil drøfte projektet næste måned.

b. Mørkerestaurant
DBSU vil skabe synlighed og indtjening gennem et mørkerestaurant koncept. Projektet har flere spor:
Roskilde Festival: Festivalen er meget interesserede i konceptet. Vi vil åbne et mørkelagt telt hvor gæster kan bygge deres egen burger.
Folkeskoleprojekt: vi har en aftale i uge 9 med to skoleklasser i Køge, som stiller køkken til rådighed. Halvdelen af klassen skal have goalball briller på mens de samler burgere, de andre skal observere. Herefter bytter de. Skolen betaler 125 kr. pr. elev, som gerne skal dække DBSU’s omkostninger.
Folkemøde 16-19 juni: på Folkemødet vil DBSU være til stede med en mindre bod med blindsmagning.
Kulturnat oktober: her vil DBSU også køre et mindre setup med en bod med blindsmagning.
Erhvervsprojektet: vi vil sælge workshops med teambuilding for virksomheder, hvor medarbejdere skal samarbejde i mørket for at opnå det ønskede resultat.
Mikkel og Mads vil gerne være med på projektet. Det foreslås, at vi tager fat i efterskoler og højskoler med elever med synshandicap elelr fx Odense efterskole eller Midtsjællands efterskole. Det foreslås også at vi tager fat i folkeskoler med elever med synshandicap, med henblik på at oplyse klassekammerater om hvad det vil sige at have et synshandicap.
Til slut nævnes det at Jesper også har overvejet et goalball pop-up projekt til Roskilde Festival. Mikkel fortæller, at DBSU tidligere har gjort dette med succes på Roskilde Festival.

20. Status på arrangementer

a. Miniefterårsferie / Juletur i tivoli
Miniefterårsferien blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Der blev i stedet afholdt juletur i Tivoli for unge under 18 og deres familier. Arrangementet var en stor succes. Familierne blev hurtigt opdelte, men mange mødtes til måltiderne. Deltagerne efterspørger flere udflugter til denne form for attraktioner, samt flere fælles aktiviteter til arrangementerne. DBSU vil gerne have tre arrangementer årligt for unge under 18 fordelt rundt i landet.
Knuthenborg og Ree Park Safari foreslås som fremtidige destinationer. Vi vil søge Socialstyrelsen om tre arrangementer for vores medlemmer under 18 til næste år.

b. Julefest
Der var omkring 21 deltagere til arrangementet. Der var udfordringer med at skaffe nok mad med kort varsel, men dette lykkedes. Mikkel havde en masse julemusik med, og arrangementet var vellykket.

c. Lalandia
Der blev i første omgang bestilt 9 hytter, men sidenhen måtte der bestilles 2 ekstra, da der opstod venteliste til arrangementet. Der blev købt sengelinned og guldarmbånd til alle 86 deltagere. Det var en udfordring, at flere deltagere meldte fra i sidste øjeblik, eller ikke meldte ud hvornår de kom. Også på hjælperfronten meldte mange fra sent, og der vare lidt for få hjælpere. Familierne efterspurgte flere fælles aktiviteter.

d. Landsmøde 2022 (Planlægning, invitation og praktisk arbejde)
Nicklas melder sig til at stå for at skrive en invitation til Landsmødet og vil have udkastet klar den 10. januar 2022. DBSU har fået midler til at afholde en workshop, så dette skal også arrangeres. Det aftales at holde et planlægningsmøde onsdag den 22. december.

e. Tur til Norge
Vi vil søge fonde til at komme med på LFBS’ tur til Hurdal i Norge i 2022.

f. Zoom-arrangementer
Der tilstræbes et Zoom-arrangement i kvartalet, som fx kan være smagninger og quizzer.

21. Regionerne

a. Øst
I Øst har der bl.a. været afholdt sommerfest, skrivearrangement samt ridearrangementer i samarbejde med Askov Ridecenter. Der vil være to ridearrangementer mere til næste år plus en ridelejr over en weekend til sommer. I 2021 har regionen haft fokus på motion, og har bl.a. været med til at afholde aktive maj og september. Region Øst har brugt over 100.000 kr. i år, bl.a. støttet af fonde, og ender med at gå nogenlunde i nul. Regionen har haft tæt kommunikation med Region Vest og der har desuden været møder for alle tre formænd. Regionerne vil fortsætte arbejdet med synscentraler til næste år. Regionen har afholdt mere end 40 arrangementer i 2021, og har alene til sine fællesspisninger haft mere end 30 forskellige deltagere.
I 2022 vil Region Øst afholde færre med større og bedre arrangementer, da der har været et for stort arbejdspres i 2021. Regionen vil have fokus på mentalt helbred i 2022, og starter året ud med et metakognitivt kursus. Regionen har bestilt komikeren Mark Lefevre til at underholde til deres generalforsamlingen i februar, for at tiltrække mange deltagere.
De vil desuden afholde en frivilligfest den 22. januar for at hylde alle foreningens frivillige som lægger et stort arbejde. Det gælder bl.a. bestyrelser og hjælpere. Til foråret skal regionen gennemføre et skraldeprojekt, som de har fået fondsstøtte til.
DBSU’s ansvar ift. Corona diskuteres. Det er vigtigt, at det meldes klart ud når der findes nye hjælpere i sidste øjeblik, så disse kan få info hvis der fx har været en nærkontakt til et arrangement. Herudover konkluderes det, at DBSU vil holde sig til officielle retningslinjer. Det skal desuden oplyses, at deltagere til arrangementer skal læse deres mails grundigt, for at holde sig informerede om eventuelle særlige hensyn til deres arrangement.

b. Vest
Region Vest har i år haft et stærkt samarbejde med Øst, og værdsætter gennemsigtigheden på tværs af foreningerne. Regionen har afholdt godt og vel 30 arrangementer i 2021. Næste år vil regionen prioritere kvalitet over kvantitet, og have færre men bedre arrangementer. De vil droppe det nuværende format med fællesspisninger, da det er de samme få der dukker op hver gang. Man vil i stedet forsøge at nå nye medlemmer og prøve at få fat i flere børnefamilier. Derfor vil man i stedet for selv at lave maden, tage ud at spise rundt omkring i regionen under navnet madklub. Regionen har afholdt 4 fysiske bestyrelsesmøder samt et online. De vil i 2022 fokusere på, at det skal være rart at være frivillig. Både Region Øst og Vest har fondssøgt til kurser i 2022.
Region Vest har ca. 30.000 kr. stående i banken før årsskiftet. Der sættes gang i en samtale om, hvorvidt det er en god idé med loft på regionernes kasser. DBSU’s kasserer, Lasse, vil gerne ignorere loftet, når det giver mening og argumentationen er fornuftig.
Det bemærkes, at FU gerne inviteres til regionens møder, da HB inviterer regionerne til deres møder.

22. Eventuelt

Det nævnes at sekretariatet, medieredaktionen og HB alle får samme julegave i år.

23. Tjek ud

Alle deltagerne tjekker ud. Punktet refereres ikke.

Færdigheder

Indsendt den

23. december 2021