Vælg en side

Referat af udv. HB den 29. – 30. Oktober 2016

Til stede:
Kim Sørensen, formand
Christina Munkesø, kasserer
Susanne Pedersen, sekretær
Tine Drelsdorf, Sofie Christensen, Danni Lundgreen, Victor Sørensen, bestyrelsesmedlemmer
Cathrine Honoré, suppleant
Osman Sari, Nicklas Panton, repræsentanter for Region Øst
Atkha Ayas, ungdomsbladsredaktør
Ditte Hansen, kontormedarbejder

Kim bød velkommen. Herefter startede dagsordenen.

1. Godkendelse af dagsordenen

Der blev tilføjet et punkt, samarbejdspartnere, pkt. 9. Følgende punkter i dette punkt: DUF, DBS, LFBS, SUMH, DHIF, IBOS, Synscenter Refsnæs, NSK, RP-gruppen, Lions Club, Interessegruppen.

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

2. Valg af ordstyrer, nyt fra HB og todo-liste

Ditte blev valgt som ordstyrer.
Cathrine laver nyt fra HB.
Tine laver todo-liste.

3. Status på kontoret

Der er ikke noget særligt nyt fra kontoret.
Der er nogle, der bruger den nye mulighed for betaling via Swip.

4. Bladene

A. Børnebladet

Der har været to ansøgere, som har været til samtale. Mie Henriksen har fået stillingen som ny børnebladsredaktør.

B. Ungdomsbladet
Det går godt med Ungdomsbladet. Fremover skal der være fokus på succeshistorier, samt flere konkurrencer i bladet.

5. PR-udvalget

Der var en drøftelse omkring hvorvidt udvalget skulle bestå. For tiden er udvalget ikke så aktivt. Fremover kan der måske komme flere aktive tiltag. Udvalgsmedlemmerne ønsker at holde et møde hvor fremtidige aktiviteter kan drøftes, der kan gøre foreningen mere synlig. Der kan også arbejdes for mere markedsføring/promovering/information omkring livet som synshandicappet. Udvalget bør holde et møde om konkrete tiltag snarest.

6. Årsberetningen

Punkterne til årsberetningen 2016 blev gennemgået og fordelt.

7. Regionerne

A. Øst

Der er planer om et hyggearrangement i starten af december, et arrangement i Comedy Zoo i december eller januar, samt et besøg på restaurant Ankara.
Sofie deltager i regionens næste bestyrelsesmøde den 1. november.

B. Vest

Der var ingen repræsentant til stede fra Region Vest. Der er fortsat aktiviteter i regionen, idet der snart bliver holdt standup-arrangement.

8. Diverse møder med råd og udvalg

A. Forældreforeningen

Der har været afholdt et møde mellem DBSU, DBS og Forældreforeningen omkring bl.a. Socialstyrelsens forløbsbeskrivelser og synshandicappede i fritidsjob. Der kom ikke noget helt konkret på bordet. Der skal etableres en fælles kalender for de tre foreninger, hvori også Interessegruppen, Synscenter Refsnæs og IBOS skal med.
Victor og Danni vil gerne deltage i Forældreforeningens møde med Socialstyrelsen den 21. november.

B. NUK

Der har været et møde den 8. oktober. Der blev både talt om konkrete nordiske projekter og mere langsigtede projekter. Et vigtigt tema i øjeblikket er social inklusion og inklusion i Folkeskolen. Et andet tema er tilgængeligheden af læringsplatforme. Et tredje projekt handler om markering af fx trapper, kanter o.l. Det fjerde projekt er en mulig nordisk lejr om vinteren. Det næste møde er i april i Finland.

C. Paralympisk dag

Der havde været to DBSU-repræsentanter til denne dag. Der var forskellige sportsgrene, man kunne prøve.

D. DUFs tur til Athen

Der havde været to repræsentanter på denne tur. Der havde været bl.a. politiske debatter og forskellige aktiviteter, fx besøg hos syriske flygtninge.

9. Samarbejdspartnere

A. DBS

Se også punktet om Forældreforeningen.
Vi vil få det samme tilskud som sidste år.
På Fyn vil der blive afholdt et arrangement for personer mellem 18 og 36 år, hvor DBSU er blevet inviteret til at komme ud og deltage.

B. DUF

Der er kommet brev fra DUF. Vi vil næste år modtage mindre i tilskud, 435.000 kr.
FU tager kontakt til DUF omkring, hvad der er fagligt og socialt ift. arrangementer.

C. SUMH

Der blev gjort reklame for SUMHs fyraftensarrangement den 11. november.
Der er kommet en mail fra SUMH omkring deltagelse i noget, der hedder MO og strategi. Det foregår den 11.-13. februar eller den 18. – 19. februar.

D. DHIF

Kim skal have et møde med DHIF den 9. november omkring muligheden for et samarbejde.
Der er også et arrangement omkring design af handicapsport den 16. november, samt et arrangement sammen med IBOS den 17. november.

E. IBOS

Der er ikke noget nyt omkring bestyrelsen eller brugerrådet.
Der har været afholdt et klubmøde på IBOS, hvor DBSU blev repræsenteret.

F. Synscenter Refsnæs

CAS-midlerne er i øjeblikket i udbud. Hvis Synscenter Refsnæs ikke får del i midlerne, er der overvejelser om at lukke skolen. Der er fra flere sider et ønske om at få et nationalt resourcecenter.

G. RP-gruppen

RP-gruppen holder generalforsamling den 28. januar på FSC.

H. Lions Club

Der har ikke været nogen kontakt til Lions Club/Leo siden sidste møde.

I. Interessegruppen

Der er snart ret og pligt arrangement i samarbejde med Interessegruppen.

10. Afholdte arrangementer

A. Legoland

Der var 30 deltagere i år. Det havde været et godt arrangement med bl.a. skattejagt.

B. Miniefterårsferie

Der havde været nogle problemer med årets ferie. Der var en drøftelse om, hvorvidt aldersgrænsen skulle sænkes. Det blev også diskuteret, hvem der skal arrangere næste års ferie. Aldersgrænsen blev sat til 10-16 år. Honoraret til hjælperne skal sættes op.

C. Håndbogen

Der var en drøftelse om, hvorvidt reglerne og retningslinjerne omkring arrangementer skal revideres. Susanne vil kigge på teksten til næste møde.
Man kunne lave en eller flere informationsvideoer om det at være arrangør. En yderligere mulighed kunne være at have en eller flere personer, som kan vejlede nye arrangører. Susanne og Kim vil gerne gøre dette.

11. Kommende arrangementer

A. Gør det selv

Der er 4 deltagere til dette arrangement.

B. Ret og pligt

Der er p.t. 13 tilmeldte til arrangementet. Der er fundet nogle oplægsholdere. Der mangler stadig at blive fundet nogle hjælpere.

C. Folkemøde 2017

Victor, Kim, Danni og Sofie vil gerne undersøge mulighederne for at have en stand til folkemødet 2017.

D. Sund krop

Programmet blev gennemgået. Der er fire hovedpunkter: sund mad, fysiske øvelser, fritidsklubber og wellness.

E. Landsmøde 2017

Arrangørgruppen skal mødes omkring planlægningen snarest.

F. Nordic Camp 2017

Processen med at søge fonde er i fuld gang. Udarbejdelse af invitation og planlægning af transport er i gang. Planlægning af programmet er også i gang.

12. Målplan

Der var en drøftelse omkring det udsendte udkast til målplan. Der var en debat om, hvorvidt udarbejdelse og overholdelse af målplan skal medføre forslag til vedtægtsændring. Der var delte meninger om dette.
Der blev fastsat et møde om målplanen torsdag den 1. december kl. 19.00.

13. Økonomi

A. Budget/forbrug

Der er udsendt budget/forbrug. Der bliver sandsynligvis et underskud i år. Tallet er dog ikke klart endnu.

B. Budget for 2017

Næste års budgetforslag blev gennemgået. Forventede indtægter bliver 754.000 kr.
Udgifterne blev herefter gennemgået.
Personaleudgifter er på 150.000 kr.
Kontorudgifter: 3000 kr.
Øvrige administrationsudgifter: 57.100 kr.
Administrationsomkostninger i alt: 210.500 kr.
Foreløbigt resultat: 539.000 kr.
Landsmøde 2017: 105.000 kr.
HB og FU i alt: 66.500 kr.
Information og PR i alt: 53.600 kr.
Udvalgsarbejde i alt: 20.000 kr.
Aktiviteter i alt: 245.000 kr.
Regioner i alt: 122.700 kr.

Arrangementer:

Transportarrangementet foreslås laves om til et transportarrangement i hver region. Det blev derfor ikke godkendt som landsarrangement.

Nordic Camp 2017: Godkendt med 95.000 kr.

Tur til Berlin: Arrangørerne skal foreslås at lave denne tur som et efterårsarrangement i form af en forlænget weekend. Arrangementet får bevilget 70.000 kr. Danni og Victor og Ditte vil evt. gerne være backups på dette arrangement.

Heartland festival: Godkendt med 20.300 kr.

Tur til Hurdalcentret: Dette arrangement blev ikke godkendt.

Sangweekend: Godkendt med 41.900 kr.

Selvudvikling: Godkendt, men med 10 deltagere.

Selvværdsweekend: Godkendt med 37.910 kr.

Spil og leg: Dette arrangement kan sandsynligvis med fordel være et tværregionalt arrangement.

Miniefterårsferie: Godkendt med 37.050 kr.

Madklub: Dette arrangement blev ikke godkendt som landsarrangement, men arrangørerne skal opfordres til at spørge regionerne, om de vil lave det.

Sund krop: Blev godkendt, da det allerede var planlagt i år.

Tillidsmandskursus: Kim, Danni og Victor vil gerne arrangere dette. Der foreligger p.t. ikke noget budget.

14. Nyt fra HB

Det blev besluttet, at nyt fra HB fremover skal bestå af det om HB, der står i Nyhedsmailen.

15. Fastsættelse af næste møde

Næste møde blev fastsat til den 22. januar 2017 kl. 12.00.

16. Eventuelt

Der var en drøftelse om, hvordan man husker at få gjort ting, og at melde ind, hvis der er problemer.
Der var en drøftelse om telefonpenge, såvel regler for at få dem som takster.
Mødet blev herefter hævet.

Færdigheder

Indsendt den

29. oktober 2016