Vælg en side

Referat af udv. HB den 10. – 11. November 2012

Tilstedeværende:
Gunhild Sørensen
Stine Morsing
Andreas Christensen
Mie Henriksen
Allan Christensen
Mikael Krarup
Christina Munkesø
Christoffer Pagaard
Nadia Pedersen (Repræsentant Region Øst)
Olaf Damm (Repræsentant Region Vest) deltog over skype søndag formiddag
Birgitte Hald Hansen (kontordame)

Besøgende:
Jesper Knudsen (Ungdomsbladsredaktør)
Esben Sørensen (Repræsentant fra SUN)

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt

2. Velkomst og praktiske oplysninger ved Formanden
Gunhild bød velkommen til mødet, og informerede kort om de praktiske ting. Derudover orienterede hun om, at FU holdt MUS-samtale med Christoffer Pagaard (webmaster) og Birgitte Hald Hansen (kontordame) fredag aften og lørdag formiddag med Jesper Knudsen (ungdomsbladsredaktør).

3. To do liste, referent, ordstyrer/dirigent og hvem laver nyt fra HB
Gunhild er dirigent/ordstyrer med hjælp fra Birgitte, og mie referere.
Allan og Gunhild tager sig af nyt fra HB, og Andreas skriver to do liste.

4. samarbejdspartnere

a. SUN (Synsskadede Unge i Norden)
Esben Sørensen som sidder i SUN´s bestyrelse, deltog på opfordring fra hovedbestyrelsen under dette punkt, da vi meget gerne ville have ham til at fortælle om, hvordan SUN som foreningen ser ud nu, og om hvordan de har tænkt sig, at gribe aktionen mod utilgængelige hæveautomater an og hvordan den skal foregå.
De har søgt penge til projektet, og kan derfor tage 5 personer med fra hvert land.
Sagen er blevet mere relevant, nu hvor det hele skal være elektronisk og mange banker har lukket ned, for deres mulighed for ”live” kundebetjening. Der er derfor ofte langt til næste hæveautomat, som er tilgængelig. SUN regner ikke med at demonstrationen bliver et problem.
Erfaringer fra Norge og Sverige siger at, aktivisme omkring handicaps, ikke skaber den store uro, men den omtale der ønskes. Formålet er at få bankerne til at gøre deres hæveautomater tilgængelige og blive opmærksomme på den handicappede del af deres kunder.
I Danmark findes der dog 600 hæveautomater, som er tilgængelige, men programmet er ikke slået til. SUN har ikke været i dialog med bankerne, fordi det netop er meningen med aktionen, at den skal komme bag på folk.
Det kommende år holdes der et nyt møde som skal evaluerer aktionen. SUN har endelig ikke fastlagt hvilke aktiviteter og eventuelle demonstrationer, der skal foregå i 2013.

SUN har endnu ikke taget højde for Holland og andre eventuelle lande i norden. De ønsker først, at inkluderer Island, som ikke har særligt mange medlemmer, og Finland som ikke har deres egen organisation og skal have lov af moderforeningen først.

HB ’s ansvar er at stole på de personer der sendes ud til møderne, og at de fører de ting ud i livet som vores forening ønsker.
DBSU betaler kontingent til SUN og det er primært derfor, at vi har en repræsentant hos dem. Dog er de valgte personer nogen HB har tillid til. Esben trækker sig som repræsentant til næste møde og vi kan derfor blive nødt til at vælge en ny. I SUN’s vedtægter står der, at der skal være en repræsentant fra alle lande. Vi beder SUN om et referat fra hvert møde, og Mie, som er kontaktperson til SUN fra HB bliver informeret når der sker noget nyt.

DBS har også spurgt ind til aktionen, og de har efter at have fået en demonstrationsbeskrivelse, udtalt at det bør gøres med omtanke.
NSK (nordisk samarbejdes komité) synes at det nordiske samarbejde bør overlades til dem, og er urolige over de unges aktivisme.
Vi vil i HB ikke være nervøse over DBS og NSK’s mistillid til SUN.

Esben vil med godkendelse fra HB søge over facebook efter 5 personer, der vil deltage i aktionen mod utilgængelige hæveautomater.

Esben vil tage en dialog i SUN om der ikke skal være fælles regler for transport til og fra nordisk camp og om det i fremtiden skal være de enkelte lande der hver især selv skal stå for at bestille billetter frem og tilbage til sommerlejren. Derudover skal de have en dialog om landene hver især selv skal betale for den eller de hjælpere de har med, eller om det er værtslandet der skal dække disse udgifter.

b. DBS (Dansk Blindesamfund)
Der er kommet en rapport om resursecenteret fra DBS. Rapporten omhandler bl.a. grunden til sammenlægningen af Refsnæs, instituttet m.f.

En arrangørgruppe til næste år ville gerne søge nogle penge til afholdelse af deres arrangement men det er desværre kompliceret, da vi skal have godkendelse fra DBS om at måtte søge fonde og legater når de først svare os dagen før sidste ansøgningsfrist. Det blev foreslået på mødet, at vi kunne spørge DBS om vi ikke kan modtage en liste fra dem over de ”forbudte” legater vi ikke må søge.
Hvis arbejdsprocessen nærmere betegnet beslutningsprocessen er så langsom, bliver det sværere at overholde ansøgningsfristen til fondene.

c. SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap)
Vores 1. suppleant Mads Brix er til møde i SUMH omhandlende deres Nepal udvalg. Andreas sidder også som kontaktperson, og fortæller lidt om de aktiviteter, der er oppe i SUMH for tiden. Der er snart valg til repræsentantskabsmødet i april.

d. DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)
Mie og Andreas deltager i DUF’s delegerede møde d. 2. december 2012

e. Forældreforeningen
Det er vores indtryk, at forældreforeningen synes at vi er dårlige til at informere om vores børnearrangementer. Det forstår vi ikke. Arrangørerne gør alt hvad de kan for at informere og gøre noget godt for reklamen.
Claus Sørensen (formand for forældreforeningen) har sagt, at der findes mange tilbud til de unge børn for tiden, i deres egne institutioner og klubber. Derfor er det sværere for os at tiltrække dem. Børnearbejdsgruppen har heller ikke held med deres egne arrangementer. Mini efterårsferien er en succes, men det mener vi skyldes, at det er et landsarrangement. Til de tidligere børnearrangementer har alle børnene heller ikke været synshandicappede. De havde taget venner med. det er Stine Morsing og Marianne Christensen, som står for mange børnearrangementer i DBSU ærgerlige over. Vi er blevet inviteret til forældreforeningens forældrekursus i foråret. Stine og Marianne og evt. et par stykker mere skal agerer legetanter for børnene på dette kursus.

Repræsentanter fra DBSU som deltager på forældreforeningens kurser, oplever også tit, at de kommer til at fungerer som vejleder og rådgivere for forældrene, som måske er meget i tvivl om hvilken fremtid deres børn vil få med et synshandicap og hvad de kan gøre for at hjælpe dem bedst muligt.
Både legeaktiviteterne for børnene og rådgivning til forældrene er blevet en vigtig del af DBSU´s arbejde.

Vi har fået henvendelser om at unge over 25 år, stadig gerne vil deltage i Lauge lejren men vi kan desværre ikke betale for dem, da socialministeriet kræver at vi overholder aldersbegrænsningen. Hvis de deltager, må de selv betale det fulde beløb. Forældre foreningen vil gerne prøve, at søge penge til de personer som gerne vil deltage i Lauge lejren men som er blevet for gamle. Det er i orden, blot de dog ikke søger på vegne af DBSU, da det måske kan give os problemer.

f. Lions – Leo
Vi er i tvivl om hvordan vi skal gribe det an, i forhold til kontakten med denne samarbejdspartner. Tilslutningen til Skanderborg festivalen, som Lions arrangerede sidste år, var ikke så god og nu er det svært for Gunhild (kontaktperson) at få fat i Christina Borgbjerg fra Leo. Vi forsøger nu at kontakte Lasse Borgbjerg, som var besøgende på et HB møde sidste år. Vi har informeret LIONS LEO, om at problemet med Skanderborg var den lange transport tid, til en enkelt dag. Der var en kort informations tid – og det blev ikke sendt til kontoret. Der var fejl i informationen fordi de brugte den fra sidste år. De frivillige hjælpere, på Skanderborg arrangementet, er blevet kritiseret for ikke at behandle os særlig godt. vi tror at det skyldes uvidenhed hos LEO’s hjælpere og vi vil gerne være med til at gøre det bedre. Én af de deltagere der har oplevet de uheldige situationer, kunne eventuelt fungerer som kontaktperson imellem hjælperne og DBSU. Hos LEO får hjælperne ikke den samme information om, hvad det kræver, at håndtere blinde og svagtseende, som vi bruger i DBSU. Ledelsen er dog ikke villige til at instruerer deres hjælpere på samme måde som vores, så vi må finde en anden metode.

5. Diverse råd/bestyrelser og udvalg.

a. Det synsfaglige råd ved synscenter Refsnæs
Der er ikke meget at sige, fordi Stine ikke har haft mulighed for at deltage i det sidste møde. Der er møde igen tirsdag d. 27. november på synscenter Refsnæs, men der kan hun desværre heller ikke komme. Andreas deltager i stedet for hende. Stine har modtaget referatet fra deres sidste møde og der står bl.a. noget om det nye efterskoletilbud som de vil tilbyde i fremtiden.

b. Bestyrelsen på Blindeinstituttet
Det næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt den 27. november på IBOS og Gunhild vil deltage ellers intet at bemærke.

c. VIHS (Videnscenter for handicap og socialpsykiatri)
Intet at bemærke.

d. Brugerrådet ved rådgivningen på blindeinstituttet
Siden sidste landsmøde har der kun været afholdt et møde. De har været utilfredse med, at de ikke har fået invitationer til hip messen. Derudover har der været en del udskiftning blandt deres medarbejdere og de er ved at få lavet nye vinduer. De er stadig i gang med den nye forplads, som både skal fungerer som kunst og et element i mobilitytræning. Der afholdes nyt møde snart og der afholdes en konference om håndholdte enheder.

e. Integrationsudvalget
Karen deltog i sidste integrationsudvalgsmøde, hvor man besluttede at søsætte en stor konference til næste efterår som selvfølgelig skal arrangeres af integrationsudvalget. På konferencen skal man bl.a. drøfte det nye nationale ressourcecenter og blive orienteret om, hvad DBS har tænkt sig, i forhold til centraliseringen af hele synsområdet og en debat om den udarbejdede rapport de har lavet. Det forventes at der kommer mere info omkring denne konference senere.
Det blev foreslået, at det nationale ressourcecenter skal drøftes på landsmødet og evt. at landsmødeudvalget skal gå igang med, at finde en person fra DBS som vil komme og fortælle om deres tanker og idéer med at lave et nationalt ressourcecenter, den person skal meget gerne have været med til at udarbejde rapporten.

f. Fællesudvalget
Uddannelseskonferencen er blevet drøftet, på sidste møde i dette udvalg. DBSU er ikke så aktiv, i dette forum og vi diskuterer hvordan vi kan bruge fællesudvalget. Vi har fået en sponser rolle fordi interessegruppen ikke har særligt mange penge. Nogle folk i HB mener at udvalget er overflødigt.
Det foreslås at en eller to DBSU repræsentanter kan sidde med i interessegruppens møder så vel som regionsrepræsentanter gør det i HB møder. Førhen havde vi også et regionskontaktudvalg, som afholdt deres egne møder, men vi fandt hurtigt ud af at den nye løsning fungerer bedre.

g. Børneudvalget
Børneudvalget blev præsenteret på forældre foreningens forældrekursus. Derudover er sidste nyt, at børneudvalget kommer til at mangle en person, da Søren Lind, som nu sidder i udvalget, falder for DBSU ’s aldersgrænse.

Der bliver sendt en notits ud, om at børneudvalget fremover tager sig af alle børnearrangementer i DBSU, da regionerne ikke skal bruge resurser på det fremover.

Vi snakker IGEN om børneattester og HB er meget uenige om, hvor relevante attesterne i virkeligheden er og hvilket signal de egentlig sender men vi blev dog enige om, at DBSU fremover skal indhente børneattest fra børneudvalget, alle hjælpere i vores kartotek samt andre relevante personer der arbejder med børn under 18 år.
Det er godt nok en lidt større administrativ byrde for kontoret, især når vi allerede nu opfylder DUF´s krav for børneattest men vi synes dog, at det er mest etisk korrekt, at have attest på så mange så muligt, der arbejder med børn under 18 år i vores forening.

Birgitte skriver til hjælperne i vores kartotek og beder om børneattest fra dem.

6. Afholdte og kommende arrangementer

Afholdte arrangementer
Intet at bemærke, da der ikke har været afholdt nogle arrangementer siden sidste HB møde.

Kommende arrangementer
– Landsmødet.
Arrangørerne er i gang med at lave workshops. Christoffer og Nadias workshop omhandler DBSU’s standpunkt lige nu og hvordan fremtiden kommer til at se ud.

Ulrik og Andreas, har tænkt sig at lave en politisk workshop, og vil forsøge at skaffe ungdomspolitikere som kunne indgå i den fælles debat.

DBSU workshoppen kommer til at bestå af igen mindre grupper som tager på vandring rundt til forskellige borde med underemner.

Den politiske workshop har et andet mål og kommer til at holde mere fokus på det at være politiker og dialogen imellem politikere og deltagere bliver sat I fokus.

På HB mødet i maj måned vedtog vi en strafordning for udeblivelse på landsmødet og vi vedtog følgende: 200 kr. for første time og 450 kr. efter den time, hvilket var gældende for både lørdag og søndag.
Denne løsning synes landsmøde udvalget ikke om, derfor fik vi et nyt forslag tilsendt fra dem som de gerne ville have, at vi skulle drøfte i HB. dog blev dette forslag ikke godkendt men vi kom frem til følgende løsning i stedet for: Der skal betales 300 kr. hvis man kommer for sent til mødet fredag aften, lørdag morgen/efter frokost og søndag morgen, der vil altså blive tjekket 4 gange i løbet af landsmødet og for hver periode man udebliver eller kommer for sent skal man betale 300 kr. man kan altså max. komme til at betale 1200 kr. hvis man udebliver fra landsmødet hele weekenden.
Dette forslag mener HB er mere omgængeligt og lettere, at forstå for vores medlemmer og lettere at styrer for vores hjælpere, derfor vælger vi denne nye ordning til landsmødet.

7. Regionerne rundt

a. Region Vest
I region vest har der været afholdt stand-up arrangement med Anders Mattesens nye show: ”Anders”. Det var desværre oplevelsen, at der ikke var samling iblandt deltagerne og at de nye der var med ikke rigtig følte sig velkomne.
Efter showet gik folk bare hjem og ingen samlede sig. Det var også uklart for deltagerne hvem der var hjælpere. Region vest er blevet opfordret til at udsende en evalueringsmail til deres deltagere, for at blive klogere på hvad de kan gøre bedre. En deltager svarede da også hurtigt tilbage, med ovenstående melding og det viste sig at være en god metode til at få svar fra deltagerne. Vi vil gerne sørge for at vores nye medlemmer får en god oplevelse og ikke vender hjem med en fornemmelse af, at de ikke er velkomne.

Olaf (formand i Region Vest) fortæller at det bestyrelsesmæssigt lige nu går dårligt, fordi nu to personer har meldt sig ud. Han fortæller om det tidligere nævnte og mailen de sendte ud til de medlemmer der deltog i det stand-up arrangement. Han fortæller at de alle er ret nye i bestyrelsen og derfor har svært ved at vide hvad der skal til for at et arrangement fungerer godt.

b. Region Øst
Øst har desværre haft en dårlig oplevelse til Live fra Bremen, hvor de efter pausen blev flyttet fra de forreste pladser som de faktisk havde bestilt, og betalt. Arrangørerne fik dog refunderet alle pengene fra TV2 og der kom også en telefonisk undskyldning. Det betyder dog at vi ikke har bevismateriale for hændelsen og at vi bliver nødt til at udspørge SUMH om de har haft nogle problemer med Dugless Intertainment som står for udsendelsen, hvis vi skal have argumenter nok. Arrangørerne på Live fra Bremen arrangementet ønsker ikke at rode mere i problemstillingen men giver bolden videre til Andreas Christensen som deltog.

Yoga weekenden er desværre blevet aflyst.
Derudover er region Øst I gang med at planlægge generalforsamling.
Kassereren er ude af drift for tiden pga. personlige årsager.

c. Mentor ordning
Region Øst snakkede sidste år om, at de ønsker sig en mentor ordning. Andreas og Stine har stået for initiativet, der desværre er faldet til jorden og de beder om at lade emnet ligge lige nu.

8. Hjælpere
På sidste HB møde blev det aftalt at rydde op i hjælperkartoteket igen. Nogle på listen var ikke interesserede, mens andre var passive. Det er nu gjort og vi er endt op med en liste på 29 seje personer som gerne vil hjælpe os.

Vi skal nu forsøge at bruge de hjælpere som står i vores kartotek, som minimum til landsarrangementer. De står der jo, fordi de brænder for det og står til rådighed. Det er efterhånden blevet tradition at vælge venner og familie som hjælpere kortvarigt, ofte kun på ét enkelt arrangement. Det vil vi gerne gøre op med. Sidst men ikke mindst, skal vi holde øje med, at vi ikke tager den samme hjælper hver gang så der bliver afveksling.

9. Bestyrelseshåndbogen 2013
Den skal opdateres fra i år og vi vil blandt andre ting gerne give den et nyt og fængende navn, da det oprindelige lyder lidt tørt og gråt.
Vi er blevet opmærksomme på, at arrangørerne bør skrive i invitationen at deltagerne skal oplyse deres telefonnumre. Det er smart, når man ikke kan finde hinanden på togstationer, hvilket er sket tidliger.

10. PR og markedsføring

a. Børnebladet
Der har været visse vanskeligheder med at få en børnebladsredaktør. Det er blevet foreslået at nedlægge børnebladet, og slå vores to blade sammen til ét blad. Vores ungdomsbladredaktør, er dog skeptisk fordi børn ikke lige er hans speciale, men han indvilger dog i at lave et punkt kaldet: ”Børnehjørnet”, hvor arrangementer og nyheder der henvender sig til den yngre gruppe bliver sendt.

Jesper kan måske godt redigere lydindslag.
Det kan være man kan finde en rapporter, som godt gider lave interviews og indslag om børnetingene men ikke har mod på at være bladredaktør.
Det er også vigtigt, at få deltagere til at lave optagelser også på børnearrangementer, fordi Jesper praktisk talt ikke kan transferere sig fra sted til sted og ej heller har en dobbeltgænger.

b. Ungdomsbladet
Vi er meget glade for bladet og den lyd Jesper laver er god. Facebook gruppen fungerer godt men Jesper Knudsen savner mere personlig kontakt, i stedet for de mange vægopslag.

Fondene der skulle søges til regionsoptageapparaterne er gået tabt men det forsøges stadig, fordi det er et genialt forslag.

c. Nyhedsbrev vinter 2012 og forår 2013
Deadline for indsendelse af indlæg til nyhedsbrevet er den 20. november.
Det er Gunhild og Birgitte der modtager indlæggene og det er Birgitte der sender nyhedsbrevet ud til vores medlemmer og samarbejdspartnere i starten af december md.

d. Hjemmesiden
Christoffer siger at alle tillidsfolk nu har adgang til hjemmesiden. De skal blot gå ind og trykke ”glemt password”, og lave en ny bruger. Før alternative indslag lægges op på hjemmesiden, skal de godkendes af tre fra hjemmesideudvalget. Christoffer har tidligere været overbebyrdet med pillearbejde i de tekster han får.

e. Sociale medier
Facebook fungerer godt, og medlemmer ansøger stødt om at blive medlemmer.
Blindsigt kører også godt.

f. Kommunikation og markedsføringsudvalget
Der er ikke sket noget i dette udvalg. Vi skal finde ud af, hvad dette udvalg helt præcist skal arbejde med i 2013.
Vi overvejede om kommunikationsudvalget skal beslutte hvad der skal ske med de henvendelser vi får udefra. Så hele HB ikke skal have en debat om det hver gang vi får en henvendelse.

11. Nyt fra FU
Der blev afholdt Fu møde i mandags. Her blev de sidste ting omkring kontordamen drøftet og der blev holdt samtaler med ungdomsbladsredaktøren.

12. Kontoret
Adresseændring er klaret så alt DBSU´s post kommer hjem til Birgittes private adresse nu. Birgittes sidste dag hos os er den 1. februar 2013 og hun beholder postadressen indtil vi hører andet fra Ditte. Vi er glade for Birgitte, som er fleksibel, altid er ved telefonen og ufortrødent tager imod opgaver.
FU skal have en dialog med Ditte om den nye kontrakt der skal udarbejdes til hende, HB vil høre fra FU når de har holdt møde med hende.
HB tidligere på året besluttede, at tilbyde Ditte15 timer om ugen når hun kommer tilbage. Vi er dog i tvivl om det er nok timer til at hun kan/vil fortsætte hos os. Derfor begyndte vi, at tænke alternativt og der blev foreslået, at vi kunne bruge en af SUMH’s sekretærer. Der er dog foreløbig ikke plads til os, men vi har fået at vide, at vi kan henvende os til sommer igen.

13. Økonomi

a. Budgetforbrug 2012
Det ser ud til at vi har et lille overskud, men til gengæld kan miniefterårsferiens arrangørgruppe fortælle, at det bliver lidt dyrere at afholde deres arrangement, fordi der er flere deltagere end de havde forventet – men det er jo positivt. Bufferen på nordisk camp 2012 var sat til 200.000 kr. men den er blevet overskredet ifølge budgettet. Dette tal stammer dog fra før Mersk gav os et tilskud.

b. Telefonpenge
lige nu er takster på telefonpenge 2 kr. i minuttet. Det foreslås at sætte den ned til 50 øre i minuttet. Region Vest mener, at 1 krone i minuttet er rimeligt.
Det beløb passer med de fleste telefonselskaber, så det blev vedtaget at man fremover får udbetalt 1 kr. i minuttet i telefonpenge.
Gunhild gjorde opmærksom på, at hvis nogle folk i HB vil have telefonpenge for at lave bestyrelsesarbejde i år, skal de kontakte kontoret senest den 15. december og fortælle hvad de ønsker, at få udbetalt i telefonpenge dog skal man være opmærksom på, at der er et loft for hvor meget man kan få. Det ved Birgitte meget mere om.

c. Budget 2013, herunder godkendelse af budgetforslag til arrangementer og regionernes økonomi

I 2013 får vi 280.000 kr. fra DBS det er 20.000 kr. mindre end sidste år og fra DUF får vi 525.000 kr. det er desværre 45.000 mindre end sidste år. De har dog tidligere på året gjort os opmærksom på, at vi ikke skulle forvente, at få lige så mange penge i 2013 som vi har fået fra dem i tidligere år.

ud over vores fordelingsnøgle sidste år havde regionerne mulighed for, at få overført 20.000 kr. hver især hvis de ikke havde brugt pengene fra året før.
Region Vests formand ønsker flere penge i 2013.
Da vi gennemgik regnskabet kunne vi ved nærmere eftersyn se, at regionerne har mange penge i overskud i år, dog har region Vest lidt mindre end region Øst.
Fordelingsnøgle har tidligere været: Grundbeløbet 10.000 kr. og 300 pr. medlem og 7000 kr. som er øremærket til nye medlemmer.
Vi drøfter om overførselsbeløbet i regionerne på 20.000 kr. skal ændres til 10.000 kr. og de øremærkede penge til nye medlemmer skal sættes ned til 5000 kr. Derudover drøftede vi om fordelingsnøglen skulle ændres men HB mener, at denne ordning ikke har kørt i særlig lang tid, så der er ikke noget at måle på.
I 2013 vil fordelingsnøglen i regionerne se ud som følger: Grundbeløb 10.000 kr. og 300 kr. pr medlem samt 5000 kr. som er øremærket til nye medlemmer og overførelse af penge fra i år dog kun op til 10.000 kr.
Dette beløb blev fastsat for at regionerne ikke bare skal fyre restpenge af, i frygt for at ende op med et stort overskud.

Region Øst skal være opmærksomme på, at de har 7000 kr. øremærket til nye medlemmer og hvis de ikke bruger pengene til dette formål, overgår de til landskassen. Region Vest har foreløbig været bedre til at bruge de øremærkede penge på nye medlemmer. Regionerne har for nylig fået fri råderet over disse penge, dog skal de på en eller anden måde bruges på nye medlemmer.

Godkendelse af indsendte budgetter
Efter undersøgelse af de indsendte budgetter og afstemning ser listen over kommende landsarrangementer ud som følger:

1. Førstehjælpskursus
2. Lyrikweekend
3. Nuværende tillidsfolk.
4. Kanotur.
5. Sexolog og dildoparty.
6. Lands julefrokost
7. Mini efterårsferie
8. Havnstrup dyrepark (børnearrangement)

Afslag:
Nedenstående arrangementer er blevet afvist på baggrund af bemærkelsesværdige budgetter, hang til fornyelse og ringe tilslutning til arrangementets tema.

– Skanderborg festival
– Go-card
– Computer camp

14. Årsberetningen 2012
Indlæg til årsberetningen skal være færdig inden d. 31/12 og sendes
til beretning@dbsu.dk Under dette punkt har vi uddelt skriveopgaver til årsberetningen, samt 4 par øjne til at eftertjekke det.

15. Vedtægter DBSU
Mikael skriver på hovedbestyrelses vegne at vedtægterne kan redigeres, hvis forståelsen af dem altid har været den samme og ikke ændres.
Suppleant punktet foreslås præciseret og der skal laves et vedtægtsændringsforslag fra HB til generalforsamlingen i Region Vest, da næstformandsposten gerne skal laves om til en kassererpost igen.

16. Mødekalender for HB møder i 2013
Her fastsætter vi de HB møder vi agter at afholde inden landsmødet 2013.
Skype møde torsdag den 24. januar 2013 kl.19.00
Fysisk møde på FSC den 22.-23. marts 2013

17. Evt.
Intet at bemærke

Færdigheder

Indsendt den

10. november 2012