Vælg en side

Referat af LM den 26. – 28. April 2013

1. Valg af dirigent
Mathias Mølgård Andersen (Ungdommens Røde Kors blev valgt som dirigent efter forslag fra arrangørerne). Ingen indvendinger.

2. Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere
Referenter: Nina Schneidermann, Michael Rasmussen, Anders Fransson og Jane S. Nielsen. Godkendt.
Stemmetællere:
Punkt: Søren Lind, Søren Jensen, Thomas Dalgaard
Sort: Christian Kreiberg, Mads Liisberg, Marianne Christensen
Assisteres af hjælper Lene.

3. Godkendelse af dagsorden
Da ingen havde bemærkninger til dagsordenen, blev denne enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetningen
Gunhild Sørensen fremlagde et overordnet resumé af årsberetningen fra 2012. Denne kan læses på DBSU’s hjemmeside. Gunhild nævnte bl.a., at samarbejdet i hovedbestyrelsen havde været godt og debatterne spændende og til grundlag for bedre beslutningstagen. Kontoret har været præget af omlægninger og flytning af lokaler, hvilket bestyrelsen har brugt en del tid på. Udover de landsarrangementer, der er nævnt i årsberetningen, har Lions Club været vært for yderligere 2 arrangementer; Sejlturen med skibet Fulton og endagstur til Skanderborg Festivalen.
Gunhild takkede derudover alle personer, der har været behjælpelige og bidraget med arbejdet i foreningen i 2012.

Kommentarer og indvendinger:
Søren Jensen ville gerne høre nærmere om en app, som blev nævnt under punktet IBOS.
Jesper Knudsen spurgte indtil medlemsstatistikken ift. sidste år. Der blev svaret, at vores medlemstal er faldet fra 320 i 2011 til 304 i 2012.
Herefter blev årsberetningen enstemmigt godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:
Kasserer Mikael Krarup Andersen fremlagde et overordnet resumé af regnskabet for 2012, der, trods et faldende kontingent og stigende omkostninger i forbindelse med, at mere administrativt arbejde er lagt om til kontoret, lignede sidste års, og underskuddet på budgettet var mindre end frygtet.
Kommentarer for de folkevalgte revisorer:
Da den folkevalgte revisor ikke var til stede, havde hun ikke mulighed for at kommentere mundtligt, men godkendte regnskabet.
Til oplysningen om, at Nordisk Camp var DBSU’s dyreste arrangement i 2012, indvendte Michael Rasmussen, at arrangementet var billigere end sidste gang, DBSU var vært.
Kommentarer fra medlemmer:
Jane Nielsen spurgte indtil kontorets lønningers udvikling, hvortil der blev svaret, at kontoret bemandes i 15 timer om ugen. Ditte og Birgitte har haft et overlap i 2012, hvor de begge har fået lønninger, feriepenge; plus, at de har mødtes et par gange på Fuglsangcentret med henblik på oplæring m.m.
Alle bakkede derefter op om- og godkendte regnskabet.

6. Fremlæggelse af budget for 2013
Mikael Krarup Andersen fremlagde budgettet. Bl.a. nævntes det, at DBSU har fået støtte til laugelejren fra DBS i form af en underskudsgaranti på 48000 kr., hvilket er godt, eftersom det er et dyrt arrangement og det eneste for multihandicappede. Estimatet af kontingent-indtægter er sat til 50.000 kr. grundet faldende medlemsantal. Til kontoret budgetteres samme lønniveau som de foregående år.
Derudover bemærkedes det, at DBSU har været nødt til at overføre 25.000 kr. til Ulla Holze i år fordi hun i 2011 fik dem bevilget fra Østifterne til selvværdsstafetten, som blev aflyst og pengene blev aldrig tilbagebetalt til dem. Hun har haft kontakt til dem og fået godkendelse på, at hun gerne må bruge pengene på projektet sæt-mig-fri-forløbet der skiftevis kører i regionerne.

Kommentarer:
Gunhild bemærkede, at de 48.000 kr. fra DBS er som underskudsgaranti; dvs. hvis vi ikke bruger alle pengene skal DBS have resten tilbage.
Jimmy Larsen spurgte til tilskuddet til Ulla Holze. Det fremgik af svaret, at hun selv søgte tilskuddet fra Østifterne på 25.000 kr. for at kunne lave selvværds arrangement for DBSU.
7. HB Siden nytår og spørgerunde:
Andreas Christensen fremlagde et kort resumé om HB’s arbejde i 2013. Derudover fortalte han at Ditte er kommet tilbage på kontoret efter sin barselsorlov. Der er desværre et enkel arrangement, der er blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger, det er planlagt at flytte dette lyrik arrangement til senere på året.

Kommentarer:
Der var ros til kontoret for smertefrie omskiftning.
8 Samarbejdspartnere 1. del
Forældreforeningen:
Nils Bo Hermansen, bestyrelsesmedlem, var årets repræsentant fra forældreforeningen og han startede med at præsentere sig selv som synshandicappet, og samtidig far til datteren Thea som også er synshandicappet og fortalte ydermere at han i 27 år har været ansat hos Codan Forsikring som IT programmør.
Forældreforeningen samarbejder med mange organisationer til fordel for deres poder heriblandt DBSU og DBS. Sidstnævnte kommer de med mange inputs til angående deres børns ve og vel. Nils Bo opfordrede til meget mere samarbejde blandt andet i forhold til arrangementer og markedsføring af disse. Forældreforeningen står meget gerne til rådighed med en hjælpende hånd og ideer til aktiviteter for deres børn.
Forældreforeningen sidder i det faglige råd på Refsnæs og har i denne forbindelse været med til at sørge for at alle medarbejdere her er blevet uddannet til at undervise i brug af i-pad, ligeledes har de presset på for at få Refsnæs til at fortælle om hvor gode de er blandt andet så kommuner kan forstå at de skal bruge disse tilbud. Forældreforeningen deltager også på deres kurser og fortæller om Forældreforeningen. De afholder 2 årlige tilbagevendende kurser, familiekursus som er for søskende, forældre og selvfølgelig barnet selv, og så forældrekurset der som navnet antyder kun er for de voksne.
Osman Sari spurgte til forældreforeningens mening om inklusion og eksklusion og Nils Bo svarede hertil at foreningen går meget op i inklusion og deres formand sidder i handicaprådet i hans kommune. Forældreforeningens mening om emnet er at inklusion er godt når der følger penge med hvilket ikke var tilfældet på nuværende tidspunkt.
Jesper Knudsen spurgte til formen af samarbejde, altså om det var fælles økonomisk eller blot annoncer for hinandens arrangementer? Nils Bo fortalte herefter at de var klar til det hele formålet var jo at lave noget sjovt og spændende for de unge og om det var fælles økonomisk eller blot annoncerne var underordnet og han syntes at som nu hvor der var nogen DBSU´ere med til deres familiekursus var en fremragende ide.
Esben B. Sørensen spurgte til strukturen i Forældreforeningen? Forældreforeningen har nedlagt regionerne og kører nu kun med en landsforening, dermed ikke være sagt at man ikke kan lave lokale arrangementer og de har aktive forældre i alle regioner som så kan søge en pulje i foreningen til netop deres arrangement. Hovedforeningen står således kun inde for de 2 arrangementer (familiekurset og forældrekurset) og så har de 3 erfa grupper som hedder 0-7 år indskolingen 7-15 år skoling 15 + videregående uddannelse. Disse grupper kan så hver for sig eller sammen lave aktiviteter, Nils Bo er med i indskolingen hvor de pt. arbejder med en pjece til forældre om hvordan man kommer godt i gang. Synskonsulenterne skal ind over et sådant tiltag da de jo er de første der møder dem.
Jane Nielsen opfordrede Hovedbestyrelsen til at tage fat i Forældreforeningen og finde en fælles tilgang til tingene, nu har vi i så mange år hørt på at henholdsvis vi og de gerne vil, lad os nu komme i gang med et fælles udgangspunkt og drage nytte af hinanden, Nils Bo nikkede anerkendende til dette.
Interessegruppen:
Ved Karen Koch Rasmussen.
Vores egen Karen Koch Rasmussen tog nu Interessegruppehatten på og startede sit indlæg med lidt reklame for foreningen og fortalte lidt om deres gøren og laden.
Sidst afholdte arrangement omhandlede Fleksjobs reformen og den manglende mulighed for førtidspension samt de nye ressourceforløb heraf.
På baggrund af at mange DBSU´ere skal igennem disse ting undre det lidt at ikke flere DBSU´ere er medlem og Interessegruppen arbejder gerne sammen med DBSU om emnet således at vi alle kan få glæde heraf og gøre os klar til kamp med systemet.
Interessegruppen har snakket en del om hvad de skal gøre i forhold til de nye regler, vi får dem jo nok ikke lavet om men vi kan sætte os ind i dem og bidrage til at vi med hinanden opnår bedst mulig resultat. F. eks skal ens arbejdsgiver nu bestemme hvor meget arbejde han mener han får ud af os, dvs. hvis vi er tildelt en 20 timers stilling men han kun mener vi arbejder for 15 ja så får vi kun løn for 15 timer! hvem skal bestemme det??og en anden opgave er de nye ressourceforløb som kan kører 5 år af gangen indtil man bliver 40 for at finde ud af hvad du skal lære og dette på en ikke levebar lav ydelse. Ingen tvivl om at reformen er teknisk og måske også en svær omgang men da den kommer til at betyde meget for os er det vigtigt at vi klær os på nu.
Karen fortalte at foreningen har fået en del nye unge medlemmer og det lader til at et generationsskifte er i gang så hun opfordrede alle der kunne have interesse i deres egne muligheder og fremtid til at melde sig ind, de har differencerede kontingent til studerende og folk på lav kontanthjælp. Læs mere på www.bsieu.dk
Jens Christian spurgte til om Interessegruppen kunne hjælpe med et fritidsjob?? Interessegruppen har ikke nogen jobs, men en masse medlemmer som kan give erfaring fra jobs videre til medlemmer. Interessegruppen har en diskussionsliste hvor sådanne spørgsmål kan tages op. Interessegruppen og DBSU arrangere også med års mellemrum en studerendes konference hvor sådanne problemstillinger kan tages op.

Susanne Pedersen spurgte til hvad man kan bruge Interessegruppen til hvis man er i job uden nogen form for hjælp?? Karen fortæller at det er meget op til en selv, men igen man kan spare med en masse medlemmer der måske har været i samme båd.
Osman Sari supplerede Karens oplæg med et par positive tanker om foreningen og fortalte at den for ham havde fået øjnene op for at man kan hvad man vil, næsten.
Karen sluttede oplægget af med at fortælle at de selvfølgelig også havde et blad, ”Synspunkt”, med alt om vores situation.
SUMH:
Louise og Maria begge nye medlemmer af SUMHs bestyrelse startede med at fortælle lidt om foreningen: en paraplyorganisation for ungdomshandicapforeninger. Alle DBSU´ere er automatisk medlem af SUMH og ønsker man at blive frivillig i SUMH er det bare at tage fat i dem. man kan skrive til Miriam på miriam@sumh.dk
Den nye bestyrelse som består af mange unge har en fælles interesse for det politiske og derudover har de en del projekter blandt andet Handicap og seksualitet,
Uddannelse af handicappede til at være rollemodeller, Foreninger for alle
Rækværk, et fælles projekt med kronisk syge og handicappede
Så SUMH arbejder inden for mange områder i forhold til at leve inkluderet i samfundet.
De er meget aktive på sociale medier f. eks Facebook søg under SUMH
Deltager på folkemødet på Bornholm for andet år og her kan man få lov at date en handicappet altså forstået på den måde at man kan få sig en fornuftig snak med en handicappet person om det at have et handicap
Stine Skovbon spurgte til hvad man skulle lave som frivillig?? skriv til miriam@sumh.dk og hun vil guide dig videre, og finde ud af om det er politisk, ulandsprojekt eller sociale arrangementer! Der kommer hele tiden nye projekter, så tøv ikke med at give dig til kende hvis det lyder interessant.
9. Regionerne rundt:
RegionVest:
Stine Morsing, regionsformand, præsenterede regionen og dennes nye bestyrelse. De har aftalt at de vil lave et arrangement i kvartalet! Det er en stor region og som følge heraf må arrangementerne nogle gange være over flere dage, evt. en weekend
Herudover vil de prøve at lave en madklub med hygge. De har også snakket om afholdelsen af en temaaften, som navnet antyder en aften om et specielt tema.
Kristina Mahler, Suppleant, lavede lidt reklame for danseweekenden i juni.
Allan Richard Andresen, 2. suppleant, fortalte at en computercamp er på tegnebrættet.
Så følg med i diverse medier fra DBSU om de kommende spændende arrangementer i Region Vest.

Region Øst:
Jesper Knudsen, 2 Suppleant, præsenterede regionen og dennes nye bestyrelse. Han fortalte videre at de allerede havde afholdt et arrangement og at der på tegnebrættet står alt fra øl smagning over vægklatring til intro teater og en tur på vandski og scooter så spænd hjelmen og følg med på ungdomsbladet og hjemmesiden.
Nina Schneidermann, kasserer, tilføjede at de viderefører 2012 succesen om dagsarrangementer og mange af disse. De har jo ikke så stor en region. De har ligeledes forsøgt sig med et lokalt samarbejde med forældreforeningen.
Generalforsamling den 25. januar 2014! mød op!
Esben B. Sørensen roser regionen for et hav af spændende arrangementer specielt intro teater!
Osman Sari, bestyrelsesmedlem, supplerede med at de også i øst skulle lave et kultur arrangement med kurdisk musik og mad
10. Samarbejdspartnere 2.
Unga synsskadade fra Sverige var præsenteret ved Fredrik Jonsson og Oscar Persson og de takkede for at måtte komme på vort landsmøde og fortalte lidt om hvad de havde gang i lige nu.
De kører i øjeblikket en internet undersøgelse om tilgængeligheden i butikker, det være sig alt fra skilte der står i vejen, til om førerhunde er tilladt over betalingsautomater. Alle synsskadede, også ikke medlemmer, er meget velkommen til at svarer på denne undersøgelse.
Sverige er værter for årets fælles nordiske sommer camp og de lavede lidt reklame for denne. Spørgsmålet fra Lions Club på hvor mange der deltager på en sådan lejer var 5 medlemmer og 1 assistent fra hvert land plus lidt ekstra fra værtslandet.
Sverige har et mål om 450 medlemmer men pt. var de ca. 400.

SUN:
Esben Sørensen orienterede om arbejdet i det nordiske samarbejde. Der skal vælges to nye ansigter til bestyrelsen til efteråret, da hverken Esben eller Thomas Knudsen fortsætter der. Mie Henriksen har tilkendegivet interesse, men der er plads til en person mere.Interesserede kan tage kontakt til HB.

Lions Club:
Lasse Borgbjerg takkede for at de måtte komme. I forbindelse med at Lasse takkede af for sit samarbejde med DBSU gennem de sidste par år bød han den nye mand Peter Voss Hansen Velkommen. Peter præsenterede sig selv og Lions Club og hvad de står for.
Lions Club vil meget gerne støtte op om blinde og svagtseende i 2013-2014 og derfor er de mødt op så de kan få en ide om hvordan de kan støtte os og med hvad.
De havde selv tænkt på en egentlig Lions Club for blinde, den eneste i verden, men denne ide blev skudt godt ned da den jo arbejder imod vores inklusions dagsorden.
Alle synshandicappede er også meget velkommen i deres øvrige klubber, både Leo og Lions Ideen var også ment som et oplæg til en diskussion om hvad og hvordan de kan gøre noget for os. Lions havde ikke en færdig køreplan for dette projekt og kunne derfor ej heller svarer på spørgsmål om indholdet da vi jo skulle være med til at forme et sådant. Lions Club har i flere år inviteret DBSU på en tur med Fulton men denne tur er i år blevet aflyst grundet manglende interesse eller deltagere. Der blev diskuteret om årsagen hertil om den egentlig grund er nok forventningsafstemning, vi har ikke ens tilgang til dette.
Leo er Lions Clubs ungdomsorganisation som de sidste par år har inviteret DBSU til Skanderborg festival med mere eller mindre succes.
Leo står for ledelse, erfaring og oplevelse og som de eneste i verden afholder de selv en camp for udvekslingsstuderende i Danmark.
Lions afholder hvert år et seminar for Leo, i år var det om projektledelse og der var ca. 40 deltager som alle fik noget med hjem så mulighederne er mange.
Et ønske om en afstemning om en egentlig blinde klub blev aflyst og de glæde sig til eftermiddagens visions workshop så de kunne blive kloge på os.
Dansk Blindesamfund:
Vi modtog under landsmødet en mail fra Dansk Blindesamfunds formand Thorkild Olesen, der roste vores initiativ omkring postkassen, og han fortalte om hvilke sager som DBS arbejder med lige nu, med hovedtemaet omkring uddannelse og arbejdsmarkedet.
Han beklagede at han ikke kunne være til stede til landsmødet, men ønskede os et godt landsmøde, og takkede for samarbejdet med DBSU og håbet om et fortsat godt samarbejde.

11. Indkomne forslag
Forslag vedr. halveret kontingent for nye medlemmer det første år? Der var kommet et forslag om halvering af kontingent for nye medlemmer, og her menes helt nye dvs. at man ikke kan melde sig ud det ene år og ind igen det næste og så få del i kagen.
Forslaget frembragte en stor debat om hvad man skal og hvad der kan gøres for at skaffe nye medlemmer til foreningen.
Der var delte meninger om forslaget men enighed om at noget skulle der gøres og hovedbestyrelsen opfordres til at tænke nye veje for at opretholde et fornuftig antal medlemmer, der er nok af dem ude i DK. Af andre tiltag foresloges det at man enten fik det første arrangement til halv pris eller helt gratis, og nogen forslog også at man lod evt. nye medlemmer prøve et DBSU arrangement inden man tog skridtet og meldte sig ind så ideerne var mange. Der blev nævnt at symbolpolitik ikke var vores kop the og at man måtte investerer i nye medlemmer og tænke tanker om hvad vi kan tilbyde som de ikke kan få i det øvrige samfund.
Forslaget som var til fremlæggelse blev stemt ned med 40 i mod og 4 for, der var i alt 48 stemmeberettigede.
Så alt i alt skal der tænkes nye tanker. Svenskerne bruger at invitere nye medlemmer til at deltage i det første arrangement gratis, man bør vove noget ellers vinder man ikke.
12. Fastsættelse af næste års kontingent
Hovedbestyrelsen foreslog kontingentet uændret i år, 150 for medlemmer over 18 og 75 for medlemmer under 18 år. Og hertil var der ingen kommentar.
Lørdag eftermiddag var landsmødet inddelt i to workshops. Nedenfor følger udenfor dagsorden referat af de debatter i plenum, som disse medførte:

LionsClub
Efter pausen reflekterede de to repræsentanter fra Lions Club på de inputs de fik fra os gennem workshoppen om visioner. De vil især arbejde med politik omkring færdsel i det offentlige rum, og sociale aktiviteter som ”Dinner in the Dark” på f.eks. en festival.

Politisk debat
De tilstedeværende partier var, Radikal Ungdom, Dansk Folkepartis Ungdom, Dansk Socialdemokratisk Ungdom og Socialistisk Ungdomsfront. Vi fik et oplæg fra de fire forskellige ungdomspartier hvor de reflekterede over de inputs de har fået fra dagens workshop om politik.
Man kom ind på emner som merudgiftsydelse, SPS ordningen, fysisk, og digital tilgængelighed, førtidspensionsreform, SU reform og kontanthjælpsreform.

13. Fremlæggelse af arrangementsforslag fra postkassen (kun til orientering, afstemning under pkt.18)
Vi stemte om, og afgjorde at vi tog afstemningerne om de kommende arrangementer med det samme i stedet for at vente til om søndagen.
Stemmetallene for arrangementerne ville blive lagt op på hjemmesiden. Nærmere omtale af arrangementer og arrangementsgrupper findes under pkt. 18.

14. Diskussion om foreningens fremtid
Nadia Pedersen fremlagde hovedpunkterne i de diskussioner der var i workshoppens forskellige grupper. Der var en hel masse bud på hvordan foreningens fremtid kan se ud. For uddybende informationer se referaterne fra gruppernes diskussioner i visionsworkshoppen. Efter hvert punkt var der uddybninger og opklarende spørgsmål fra salen.
Karen Kock Rasmussen orienterede om, at det nationale ressourcecenter endnu ikke er en realitet, men kun er på tegnebrættet. Det fremgik nemlig af referaterne fra workshoppen, at det nationale ressourcecenter allerede var en realitet, men dette var en misforståelse.
Vi skal arbejde mere sammen med DBS og Interessegruppen omkring politik der har relevans for vores medlemmer.
Vi kan udvide bestyrelsesmøderne så de kan rumme lidt mere sociale aktiviteter, men tiden kan være et problem fordi folk bl.a. har flere muligheder for sociale aktiviteter i andre organisationer fordi vi er blevet mere integreret i det almene samfund. En anden mente at folk hellere ville nyde de sociale aktiviteter i stedet for selv at bidrage aktivt. Nogle mente, at det mere handler om at prioritere sin tid og sine ressourcer.
Vi kan lave flere arrangementer der arrangeres i fællesskab mellem de to regioner.
Vi skal blive bedre til at rose hinanden og anerkende hinandens arbejdsindsats.
Når vi laver arrangementer skal vi sørge for at give folk en ekstraordinær oplevelse, som de normalt ikke ville kunne få hvis de oplevede det samme med deres venner og familie.

15. Fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse: 5-9 medlemmer og 0-3 suppleanter:
HB anbefaler at den nuværende størrelse fastholdes. Dette blev støttet af landsmødet så antallet er uændret.
16. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer:
A: kasserer:
Mikael Krarup ønsker ikke genvalg.Han fortalte lidt om, hvad kasserer posten omfatter. Der blev opfordret til at nogen fra den nuværende hovedbestyrelse kunne overtage posten. Dette var der umiddelbart ikke interesse for blandt dem. Anders Fransson blev valgt uden modkandidater.
B: Sekretær:
Mie Henriksen fortalte lidt om sekretærposten og genopstiller også til posten. Hun blev valgt uden modkandidater.
C: To bestyrelsesmedlemmer for to år:
Christoffer Pagaard og Karen Koch genopstiller ikke. Karen fortalte lidt om, hvad det indebærer at sidde i HB. Kristian Kristensen og Nadia Pedersen stillede op og blev begge valgt.
D: 3 suppleanter:
De nuværende suppleanter er Mads Brix Baulund, Christina Munkesø og Allan Kristensen. Ingen af dem ønsker at genopstille. Der blev stillet et par afklarende spørgsmål om hvad der kræves i forhold til mødedeltagelse mv. Herefter blev der opstillet kandidater.
Der ende med at værre fire opstillede. Nicolai Svendsen, Jens Christian Sørensen, Stine Banner og Anne Fasmer.
Derpå præsenterede de fire kandidater sig kort og herefter blev der foretaget afstemning. stemmerne fordelte sig som følger:
Der var 45 stemmeberettigede.
Nicolai Svendsen blev 1. suppleant med 37 stemmer. Stine Banner 2. suppleant med 32 stemmer. Anne Fasmer 3. suppleant med 23 stemmer.
Det blev ikke oplyst, hvor mange stemmer Jens Christian fik. Der var 4 ugyldige stemmer.

17. Revisor og revisorsuppleant:
Hverken den nuværende revisor eller revisorsuppleant var til stede og havde ikke tilkendegivet, at de ønskede genvalg.
Mikael Krarup informerede om, hvad revisorposten omfatter.
Esben Sørensen blev valgt som revisor og Søren Lind som revisorsuppleant. Begge blev valgt uden modkandidater.
18. Afstemning om arrangementsforslag fra postkassen:
Selve afstemningen blev foretaget lørdag eftermiddag.
Nedenfor følger listen over foreslåede arrangementer i prioriteret rækkefølge. Navnene i parenteserne er dem, der har tilkendegivet de gerne vil arrangere.
Arrangementslisten er lagt på hjemmesiden og facebook så der kan godt komme yderligere arrangører til. HB vil efter landsmødet vende tilbage til arrangørgrupperne.
Der blev spurgt til om der skal findes arrangører til alle de foreslåede arrangementer og der blev svaret, at vi gennemgår alle arrangementerne og der kan indsendes budget for dem alle.
Kør bil (Mads Lisberg)
Selvforsvarsweekend (Susanne Pedersen)
Forlænget weekend til Hamburg (Søren Lind, Nina Schneidermann)
Rundvisning fx nordisk film, DR, tv2 osv. (ingen)
Wrestling (ingen)
Lalandia (Jens Christian)
Roskilde eller andre festivaler (Jens Christian)
Tur til badeland Eisenhauer eller hvordan det nu staves i Tyskland (Anna Christiansen, Christina Munkesø og Mikael Krarup)
Oktoberfest i München (Nina Schneidermann)
Rytmikweekend (osman Sari)
Gør det selv weekend (Allan Kristensen, Esben Sørensen og Jesper Knudsen)
Teambuilding (ingen)
Tur til Re-park (Marianne Christensen, Allan Kristensen)
Hi-fi (Jesper Knudsen, Jan Wagner, Thomas Dalgaard og Søren Jensen)
Djurs sommerland (ingen)
Rollespil (ingen)
Applecamp kombineret med punktskrift (Osman Sari, Thomas Dalgaard og Søren Jensen)
Rundvisning på politistation (ingen)
Randers regnskov (Stine Banner)
Fugletur/flagermustur (ingen)
Der blev efterfølgende spurgt til, hvordan arrangementerne prioriteres ved beslutning ved udvidet HB. Andreas fortalte at man selvfølgelig ser på budgetterne og også på at forsøge at få en vis bredde i arrangementerne. Men et godt budget og en god arrangementsbeskrivelse gør meget.
Der blev spurgt til om man senere kan tilkendegive interesse for at arrangere? Dertil blev der svaret, at HB vil prøve at gøre en indsats for at finde arrangører til de arrangementer, hvor der er enten ingen eller kun én arrangør.
Nils Bo fra forældreforeningen opfordrer til, at vi kontakter forældreforeningen, når arrangementerne er planlagte, så de kan hjælpe med at reklamere for dem og måske skubbe lidt til deres børn. De har både hjemmesiden og facebook gruppe.
Der blev spurgt til, hvor mange arrangører der skal være til at arrangere, hvortil der svares, at det anbefales at være mellem 2 og 5 arrangører alt efter arrangementets størrelse.
Der blev spurgt om der skal findes arrangører til planlægning af næste års landsmøde. Hertil blev der svaret, at det er HB der arrangerer dette.
Der blev åbnet for at tilkendegive om man ønsker at hjælpe med at planlægge landsmødet. Dette var der ikke umiddelbart tilkendegivelser på.

19. Hvis nogle regioner er helt eller delvist uden bestyrelse, kan dirigenten forespørge forsamlingen om tilkendegivelser fra folk der ønsker at hjælpe hovedbestyrelsen og regionen med at planlægge og afvikle aktiviteter i de pågældende regioner. jf. § 13, stk. 1, såfremt det ønskes.
Dette punkt udgik.
20. Eventuelt:
Maria fra SUMH oplyser, at hun har taget nogle billeder i løbet af weekenden og spørger, om nogle har indvendinger mod at disse billeder bruges udadtil Dette er der ingen bemærkninger til.
Der bliver spurgt til, hvorvidt mailadressen postkassen@dbsu.dk vil eksistere fremover. HB oplyser, at den pt. Er åben for arrangører mv., men den bliver formentlig lukket på et tidspunkt.
Der var stor ros til landsmødets afvikling. Der blev også sagt tak til dirigent, hjælpere og samarbejdspartnere med applaus. En særlig tak til Michael Daber, som udover at være hjælper også var med til at levere musikken lørdag aften.
Der var ønske fra flere om, at oplæg til workshop havde været udsendt på forhånd eller i det mindste tilgængeligt under workshoppen.
Osman Sari spurgte om der ikke skal tilkendegives om nogen ønsker at sidde i de forskellige råd og bestyrelser. Hertil svares der, at det ikke plejer at være en del af landsmødet.
Det blev anbefalet at hvis der en anden gang er booket til landsmøde i bededagsferien at man så udnytter fredagen bedre og evt. slutter selve landsmødet om lørdagen.
Jane Nielsen opfordrer alle til at passe godt på foreningen og bruge den. Hun håber at alle de nuværende medlemmer får lige så meget ud af foreningen som hun har fået.
Nils Bo takker for deltagelse fra forældreforeningen. Takker fordi han måtte komme og glæder sig til fortsat godt samarbejde fremadrettet.
Også Michael Rasmussen og Ellen Reeckmann takker for deres tid i foreningen og opfordrer til at passe godt på den.
Herefter nedlagde dirigenten sit hverv.
Afrunding:
Arrangørgruppen og landsformanden rundede af.
Dirigent, hjælpere og referenter fik gaver.
Dirigenten takkede for invitationen og roste landsmødet for en god stemning.
Nadia Pedersen oplyser, at der kommer en skriftlig evaluering ud senere.
Formand Gunhild Sørensen rundede landsmødet af med at takke for en rigtig god og konstruktiv weekend. Hun informeret om, at næste års landsmøde vil finde sted på Fuglsangcentret i weekenden den 25.-27. april 2014.

Referenter:
Michael Rasmussen, Nina Schneidermann, Anders Fransson og Jane S. Nielsen

Færdigheder

Indsendt den

26. april 2013