Vælg en side

Referat af LM den 25. – 27. April 2014

Nadia Laura Elisabeth Pedersen bød, som en af arrangørerne, velkommen til landsmødet og orienterede, deltagerne, om weekendens møde og ophold på centret.
Efter disse praktiske oplysninger blev der foretaget en præsentationsrunde af deltagerne, i alt 47 heraf 40 stemmeberettigede.

Og så tog Gunhild Krogh Sørensen over og bød endnu engang velkommen inden dagsordenen blev sat i gang med punkt 1 som var at finde en dirigent til at lede os igennem weekendens program.

Valg af dirigent, stemmetællere og referenter:
Esben Krogsgaard(DSU) og Nicklas Lauritzen (DSU) … blev enstemmigt valgt på opfordring fra arrangørerne da ingen i salen havde forslag.

Dirigenterne takkede for valget og fortalte lidt om dem selv inden vi tog fat i at oplæse weekendens program. Herefter skulle der findes referenter, ingen forslag udover de af arrangørerne fundet 2 stk i form af Ellen Reeckmann og Michael Rasmussen som herefter blev enstemmigt valgt.
Så skulle vi finde et par stemmetællere, Søren Lind, Søren Jensen, Mads Lisberg, Kristian Krejberg og Lene Reeckmann (hjælper) blev valgt som stemmetællere.

Godkendelse af dagsordnen:
Der var lidt spørgsmål til dagsordenen omkring debatoplægget og, disse blev bestemt til at ændringsforslag skulle være dirigenterne i hænde senest kl 1200 lørdag den 26. april.

Herefter var der ikke yderligt til dagsordenen hvorfor denne blev vedtaget som følger.

Godkendelse af Årsberetning:
Dirigenten tog nu fat i punktet Fremlæggelse og godkendelse af årsberetningen, denne havde været udsendt skriftlig sammen med det øvrige materiale til landsmødet og blev derfor ikke oplæst her, men hvert enkelt punkt oplæst og man kunne her komme med kommentar og afklarende spørgsmål til beretningen.

Kontoret:
Gunhild Krogh Sørensen informerede om at Hovedbestyrelsen i løbet af 2013 har snakket om at de vil flytte kontoret til Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, da de kan se fordele ved at være under samme tag som vores samarbejdspartnere. Desuden har de en engang imellem savnet et lokale, at kunne holde møde i f.eks. da de afholdte ansættelsessamtaler med bladredaktørerne.
Gunhild Krogh Sørensen beklagede meget at Ditte Hansen skulle læse om dette i et referat efter de havde drøftet det på et Hovedbestyrelsesmøde. Hun skulle selvfølgelig have været informeret om det af hovedbestyrelsen inden referatet blev offentliggjort.
Gunhild Krogh Sørensen slog samtidig fast at Flytningen ikke skyldes utilfredshed med Ditte Hansens arbejde men alene det faktum at det vil være i foreningens interesse at komme tættere på samarbejdspartnere såsom DBS og SUMH. Hovedbestyrelsen har i 2013 valgt at give Ditte en lille julegave fordi de synes det er vigtigt, at vi som forening påskønner det arbejde som hun gør for DBSU.

Hovedbestyrelsen:
Gunhild Krogh Sørensen takkede for det gode samarbejde i Hovedbestyrelsen og hun synes folk har været rigtig gode til at udføre de opgaver som de har påtaget sig. Desuden har de også vist sig meget engageret til møderne, det har betydet at de har haft mange gode og spændende diskussioner, da der ikke altid har været helt enighed i bestyrelsen men det er altid lykkes dem, at komme frem til en løsning. Hun ser disse debatter som et positivt træk, da det forhåbentligt har været med til at forbedre beslutningsgrundlaget.

Ungdomsbladet:
Her tog Esben Brunsgaard Sørensen ordet og takkede Jesper Knudsen, vores afgående redaktør, for 6 års fantastisk arbejde med bladet for foreningen, det blev til stående bifald.
Gunhild Krogh Sørensen takkede ligeledes Jesper Knudsen for hans virke i foreningen og fortalte ligeledes at hun havde indkøbt en afskedsgave til ham fra foreningen.

Børnebladet:
Her takkede Stine Banner for ansættelsen og fortalte videre at hun var meget glad for alle de indsendte indslag så bladet blev levende og ikke kun med hendes stemme.
Jesper Knudsen takkede for et fantastiske og underholdende blad og var glad for at hører lidt rigs jysk engang imellem.
Gundhild Krogh Sørensen takkede også for de spændende blade og for den energi Stine har lagt i jobbet.

Landsmødet 2013:
Dennis Klovborg Rasmussen spurgte til om nogen havde fået bøder i 2013 for at udeblive fra mødepligten hvortil Andreas Meyland Kristensen svarede at der havde været et par stykker.

Haunstrup dyrepark:
Mads Lisberg supplerede, som arrangører af arrangementet, at det havde været rigtig vellykket og at der havde været mange positive tilbagemeldinger og opfordring til at gøre noget lignende igen.

Sexolog og dildoparty:
Anja Støvring Svendsen takkede arrangørerne for at lave et så spændende og givende arrangement, og hun mente at de alle havde fået meget ud af det grundet de få deltagere, bestemt en gentagelse værdig.
Dennis Klovborg Rasmussen supplerede med at der havde været mulighed for køb af alkohol men at ingen var interesseret her i hvilket jo må betyde at man sagtens kan afholde arrangementer uden alkohol.

Dansk blinde Samfund:
Dennis Klovborg Rasmussen spurgte til om man viste hvor mange indmeldelser de af dansk blinde samfunds udsendte breve til 300 familier med indlagt reklame for Dansk blinde samfunds ungdom, man havde fået??
Ditte Hansen kunne ikke berette hvor mange indmeldelser der var kommet ud af dette tiltage da man ikke fortæller hvor man har hørt om DBSU henne, men Ditte mente den har været lille da der ikke har været flere indmeldelser i 2013.

Synsskadede unge i norden – SUN:
Dennis Klovborg Rasmussen spurgte til om man havde fået fat i formanden fra Norge siden årsberetningen blev skrevet? Esben Brunsgaard Sørensen kunne hertil fortælle at man stadig forsøgte på at fange ham, desværre uden held. Da foreningen er bosat i Norge kan vi ikke gøre så meget pt. Svenske Oscar Perrson kunne ligeledes berette at de ej heller havde haft succes med at fange den norske formand for Sun.

Herefter blev årsberetningen enstemmig godkendt.

Siden nytår:
Så tog vi hul på arbejdet siden nytår.

Forretningsudvalget havde startet det nye år med at afholde og ansætte ny ungdomsbladsredaktør, valget var her faldet på den unge Marc Gregersen, som allerede ved landsmødets afholdelse havde udgivet 2 blade
Hovedbestyrelsen har i foråret 2014 haft 2 møder, det ene i Dbs lokaler i Århus og det andet på Fuglsangscentret i Fredericia.
Indtil videre har der i år været afholdt to landsarrangementer (selvforsvarskursus og kursus i kommunikation og gennemslagskraft).
Som omtalt i årsberetningen under punktet Integrationsudvalget fik vi i efteråret en invitation fra DBS til at deltage i et seminar om inklusion i folkeskolen men det blev aflyst i første omgang og udsat til januar, da det skulle afholdes på hverdage kunne der desværre ikke deltage repræsentanter fra DBSU, da alle i HB har arbejde eller studie de skulle passe. Hovedbestyrelsen er enige om, at det er rigtig ærgerligt de ikke kunne deltage, da det er et område der har og kan få stor betydning for flere af foreningens medlemmer så det er ikke fordi viljen ikke har været der men slet og ret fordi det ikke kunne lade sig gøre for dem.
Anders Fransson har deltaget i SUMH´s repræsentantskabsmøde og er blevet valgt ind i deres bestyrelse for en 1 årige periode.

Der har desværre været en kedelig episode på et arrangement, hvor et par medlemmer både har medbragt og røget hash. De pågældende personer har fået karantæne for at kan deltage på DBSU´s aktiviteter i 2014, da det er en handling som Hovedbestyrelsen ikke finder acceptabelt i DBSU regi, da det er ulovligt ifølge dansk lovgivning.
Mie Henriksen supplerede med at hun som medlem af Hovedbestyrelsen og arrangører af det pågældende arrangement ikke var enig i beslutningen om et års karantæne, hun mener at ansvaret i lige så høj grad lå hos arrangørerne og at en advarsel havde været nok, hun glædede sig derfor til debatten senere på landsmødet.
Dennis Klovborg Rasmussen udtrykte sin frustration over om dette var grunden til det makværk af et forslag der skule debatteres senere på landsmødet.
Ditte Hansen læste herefter Hovedbestyrelsens forslag op.
Jesper Knudsen påpegede at det nok var nødvendigt at der stod hash og euforiserende stoffer i teksten, så han ikke kunne stå og tygge svampe nede bagved. Dette blev taget til efterretning.
DBSU har modtaget en invitation fra socialstyrelsen som den 2. maj afholder et dialogmøde om den nationale koordinationsstruktur og Anders Fransson og Kristian Kristensen deltager som repræsentanter fra DBSU.
Susanne Pedersen spurgte til hvad DBSU’s holdning var til det? Andreas Majland Kristensen fortalte at stoffet var rimeligt kompliceret og at Hovedbestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke havde nogen egentlig holdning til det.
Heidi Nielsen fra interessegruppen fortalte kort om hvad konsekvenserne af tingene der skulle debatteres på mødet var og ville blive. Det handler i grove træk om kommunalreformen som jo har lagt viden om blinde ud til kommunerne i stedet for samlet et sted og så kan kommunerne hente viden hos3 personer hos VISO hvoraf en halv ved noget om blinde. Heidi Nielsens opfordring gik på at DBSU og interessegruppen sammen søgte mere viden om emnet.
Andreas Majland Kristensen takkede for Heidi Nielsens beskrivelse om emnet og tog det til efterretning.
Anders Franson supplerede med at han syntes vi skulle debattere det med SUMH ligeså.
Heidi Nielsen pointerede at blinde og svagtseende var en speciel gruppe med helt specielle udfordringer som ikke fandtes hos andre handicapgrupper bla. Special tilrettelagt materiale mm.

Der bliver pt. arbejdet på at få den nye hjemmeside op at køre hurtigst muligt men for at vi kan det, skal vi bruge nogle medlemmer til at teste den før vi kan komme videre i processen. Der blev herefter efterlyst nogen folk på landsmødet som vil være hjemmesideudvalget behjælpelig med at gøre det?
Anja Støvring Svendsen spurgte til hvad man ville med den nye hjemmeside?
Anders Fransson fortalte at man vil lave bedre struktur, nemmere betjening, flottere design så den også appellerer til seende forældre, klassekammerater mm.
Lene Johannsen spurgte til online tilmelding og lignende?
Anders Fransson svarede at disse ting var på tegnebrættet.
DBSU´s repræsentant til forældreforeningen har meddelt Hovedbestyrelsen at hun ikke længer ønsker at repræsentere DBSU grundet personlige årsager.
Der er ligeledes 2 personer der har valgt at trække sig fra børneudvalget som nu står med blot 1 medlem tilbage som hjerteligt ønsker sig nogle nye ansigter i udvalget.

Sidst men ikke mindst har den ene af DBSU´s arrangør af Laugelejren valgt at trække sig og der skal derfor findes en person som vil overtage den opgave. Det er dog vigtigst at vedkommende kan deltage på selve Laugelejren i uge 29.
Mads Lisberg supplerede med at han ønskede sig nye medlemmer i børneudvalget og gjorde samtidig lidt reklame for hvor sjovt det er.
Gunhild Krogh Sørensen kunne sidst fortælle at de midler man havde søgt hos socialministeriet ikke var dækkende men at man havde fået en underskudsgaranti fra DBS på 50 000 til det pågældende arrangement.

Regnskab 2013:
Anders Fransson, Kassere, oplæste det udsendte regnskab i hovedtræk herunder at foreningen i 2013 havde haft indtægter på 816 000 kr. og et beskedent overskud på 79 658
Herefter læste Ditte Hansen revisorens påtegning op.
Mads Lisberg lykkeønskede Hovedbestyrelsen med det flotte resultat.
Susanne Pedersen spurgte til hvorfor man har 2 banker? hertil svarede Ditte Hansen at det var grundet evt. krak er man kun beskyttet op til 750 000 hvilket vi en enkelt gang om året er over når vi har modtaget midler fra DUF.
Ditte foresatte med den folkevalgte revisor Esben Brunsgaard Sørensens spørgsmål til regnskabet som, følger.

1. en tydelig udgiftsforhøjelse på telefon og internet i 2013, sammenlignet med året før, hvorfor denne udgiftsforhøjelse?
Ditte Hansen svarede her til at Betinna vores gamle kontorassistent havde haft et telefonabonnement tilhørende hendes søn oprettet som dbsu som betaler og denne blev korrigeret i 2012 regnskabet hvorfor der var flotte tal der.

2. Hvad dækker udgiften over i Arkiv og historie?
Ditte forklarede at det var en ex tern harddisk som var indkøbt til at lægge gamle børne- og ungdomsblade ind på.

3. Under posteringerne i Hovedbestyrelse og FU figurerer posten Kursus og aktiviteter Hvad dækker denne over?
Dette var Osman Sari som havde deltaget i et reflex kursus arrangeret af DUF.

4. Posten kontor og telefon Hovedbestyrelse er det seneste år næsten fordoblet. Er der afholdt mange tlf. møder eller hvad dækker denne fordobling over? Ditte Hansen kunne her fortælle at der var indkøbt en Victor stream 2 til 3000 kr.

5. Udvidet Hovedbestyrelsesmøde er næsten dobbelt så dyrt som året før. Hvad er årsagen til dette?
Ditte kunne her fortælle at der i 2013 var bogført honorar, befordring og ophold til hende mod kun ophold i 2012.

6. Konsulentrejser udland. Hvad dækker den over?
Her er der bogført rejse til landsmøde i Sverige samt et seminar på Island.

7. Under Info og pr findes en post ved navn, Andet info og PR Hvad dækker den over?
Ncb og koda afgifter, diverse udgifter i forbindelse med hjemmesiden og reklame og marketing produkter.

Disse var spørgsmålene fra den folkevalgte revisorer og svarene herpå og han vil så indstille til at landsmødet vedtog regnskabet for 2013.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af budget for 2014 og vedtagelse af kontingent:
Anders Franson oplæste her det udsendte budget for 2014 som i hovedtræk bestod i at vi ender ud med et underskud 39100j kr.

Lene Johannsen havde et par afklarende spørgsmål angående et par tal, som viste sig at være oplæst forkert.
Mads Lisberg var meget chokeret over at vi budgetteret med et underskud og håbede vi fik det vendt.
Anders Franson kunne berolige med at grundet det store overskud i 2013 og da vi er en forening der ikke skal lave overskud sagtens kunne forsvarer at budgettere med et mindre underskud.
Thomas Kjelgaard spurgte til hvorfor man ikke budgetterede med underskud på laugelejren i dbsu regnskab?
Dette skabte en del indlæg alle omhandlende at Laugelejren kører sit eget regnskab og budget og derfor fuldstændigt kører for sig selv. Gunhild Krogh Sørensen fortalte at vores revisor havde sagt at den skulle stå på regnskabet uvis af hvilke årsager og hertil supplerede Ditte Hansen med at den kører helt for sig selv med selvstændig konto. Den nye hovedbestyrelse følger op på dette.

Anders Franson indstillede på foranledning fra Hovedbestyrelsen at man holer kontingent uændret i 2014.
Mads Liisberg supplerede med at det var super at man beholder kontingent på den lave sats så alle havde mulighed for at være med.

Samarbejdspartner – Interessegruppen:
Stinna Brinch Christensen og Heidi Nielsen var til stede som repræsentanter herfra og fortalte lidt om deres virke og gjorder en del reklame for dem selv.
Interessegruppen er en lille forening med ca. 130 medlemmer som arbejder aktivt for blinde og svagtseende under uddannelse og i erhverv. Interessegruppens medlemmer er for størstedelens vedkommende, for gamle til dbsu og derfor kan man jo også sige at det er et sted at mødes med ligesindede.
Søren Jensen spurgte ind til om hvad interessegruppen gjorde for blinde og svagtseende i erhverv?
Heidi Nielsen svarede hertil at hovedfokus i interessegruppen lå på erhvervsdelen, og det gør den fordi at langt de fleste af medlemmerne er færdige med studier og i gang med en, mere eller mindre aktiv erhvervs karriere. Interessegruppen er en underforening under Dansk blinde samfund, og kan derfor ikke mene noget selv uden at have Dansk blinde samfund med, heldigvis er de da også enige langt de fleste gange. Interessegruppen laver forarbejdet for Dansk blinde samfund, fordi dansk blinde samfund jo er dem der har kontakt til politikker og er dem der er til stede hvor der kan gøres en forskel.
Der blev herefter takket for deres information om foreningen.
Heidi Nielsen nåede lige at informere om at deres website var under ombygning men at der snarest var masse af info på www.bsieu.dk

Unge synsskadede – Sverige:
Oscar Persson fra Sverige berettede om at Sverige på den politiske front var i gang med Synstolkning og de i denne forbindelse havde kontakt til tv-stationerne. De havde også været ude at teste 200 bankautomater for at se hvordan de var til at komme til som blind.
De arbejder sammen med en organisation, My Rights, og her igennem var de ved at stable et samarbejde op med Bolivia og Nepal.
Oscar havde en stor hilsen med fra Sveriges bestyrelse og en invitation til deres generalforsamling.

Regionerne rundt:
Stine Morsing tog, som formand, os igennem region Vests ve og vel, og fortalte at hun havde en fantastisk bestyrelse at arbejde sammen med.
De har haft afholdt et enkelt arrangement, efter generalforsamlingen, og det var en hyggelig spilleaften i Århus,
Bestyrelsen har alt fra pony ridning over action weekend i søhøjlandet til julehyggeweekend foruden de megen roste madklubber på tegnebrættet.
Jesper Knudsen spurgte til antal deltagere på madklubs arrangementerne og om det gav nye ansigter?
Stine Morsing fortalte at der havde været god tilslutning og at der også var mødt nye ansigter op, Mie Henriksen supplerede med at hun havde deltaget og at det havde været super at møde ligesindede under disse former, rigtig sjovt.
Esben Brunsgaard Sørensen tilføjede at folk var kommet langvejs fra selvom de kun havde været afholdt i Århus og at der faktisk hver gang havde været nye medlemmer med.
Anja Støvring Svendsen spurgte til om der var nogen fornemmelse om at vest havde succes med at fange alle i den kæmpe region og supplerede med at hun var meget glad for at succesen havde fundet vej til øst.
Ronnie Jensen svarede hertil at folk var glade for at rejse i Jylland og på Fyn så folket kom langvejs fra.

Herefter tog Mikael Krarup ordet for at fortælle om at man i region øst havde afholdt et enkelt arrangement, nemlig en gang madklub med stor succes.
Ellers var bestyrelsen i gang med at planlægge tur til dyrepasserskole over fredagscafe, store øl i Tyskland, ride arrangement til en tur ind og se et tv program hos DR og så selvfølgelig noget julehygge.
Mikael Krarup fortalte ligeledes at han var glad for den nyvalgte bestyrelse, hvor stort set alle var energiske og vendte tilbage.
Anja Støvring Svendsen spurgte til tidshorisonter for alle disse spændende arrangementer hvortil Mikael Krarup svarede at det først var på tegnebrættet nu og derfor altså ingen datoer.
Mikael Krarup supplerede region vests tanke om at natklubberne henter nye folk, havde selv fået nye ansigter i folden på deres madklub.
Jesper Knudsen afsluttede med at sige til både vest og øst, at de hjertens gerne måtte lave fine lydindslag til bladene og at de jo altid kunne kontakte redaktørerne for info.

Samarbejdspartnere – Forældreforeningen:
Forældreforeningen var repræsenteret ved Anette og Henrik Aalund Olsen. Henrik fortalte at de var glade for at være fødekæde til DBSU, idet de jo har børnene som med tiden skal styrere dbsu og de gjorde en del i foreningen for at fortælle forældrene at de skulle melde deres børn ind så dbsu kunne være en sund og velfungerende forening til gavn for deres poder.
Foreningen afholder 2 årlige arrangementer, et med børn, familiekurset og et uden børn, forældrekurset. DBSU er altid inviteret med på disse.
De arbejder pt på at få stablet goalball på benene for børnene, og det skal være i bla. Aalborg, Odense og Århus. Politisk arbejder de tæt sammen med dansk blinde samfund på at huske de kære politikere på at der også skal være mulighed for at blinde og svagseende kan få sig en uddannelse på rimelige og velfungerende vilkår.
Susanne Pedersen spurgte til om forældreforeningen skulle med til dialogmødet??
Henrik svarede at det skulle de men at han personligt ikke havde sat sig ind i stoffet endnu, men at Claus Sørensen skulle deltage, og som mange af os jo ved, ligger han ikke på den lade side omkring vilkårene for børnene.
Lene Johannsen spurgte til temaet på årets familiekursus?
Henrik svarede hertil at de kørte med bevægelse, idræt og kost som hovedtema krydret med uddannelse og showdown.
Anja Støvring Svendsen roste foreningen for at tage showdown under deres vinger og spurgte så ind til deres politiske mærkesager?
Henrik svarede at de henover de sidst par år har arbejdet meget på at få kommunerne til at forstå hvad IBOS og Refsnæs kan i stedet for at modarbejde dem og tro at man kan alt selv.
Esben Brunsgaard Sørensen roste forældreforeningen for os at hanke op i politikerne.
Mads Liisberg appellerede til et tættere samarbejde mellem børneudvalget og forældreforeningen.
Henrik fortalte at de hjertens gerne vil samarbejde men at nogen forældre sad mere klistret fast i sofaerne end andre, men de var klar.
Lene Johannsen spurgte til om han viste noget om refsnæs fremtid?
Henrik svarede at det var der men det som de stod vagt for var at man videreudviklet og fornyede sig ligeså hurtigt som omverdenen gør, for der er ingen tvivl om at kommunerne skal kunne se noget værdi i at sende børnene af sted og betale.
Mange af de børn som forældreforeningen repræsentere har mere end et handicap at slås med og her er det jo vigtigt at tænke synshandicappede med. Men
Refsnæs består endnu, med alle de samme aktiviteter men kun så længe der er objektiv finansiering med det samme kommunen selv skal betale så..
Henrik sluttede af med ønsket om et tættere samarbejde og muligvis et kig i hinandens kalender vil være super så der ikke bliver lagt arrangementer i samme weekender og i forhold til goalball opstart så de gerne nogen dbsu ’er.

Samarbejdspartner – Lions Club:
Lions Club kunne desværre ikke selv være tilstedet på årets landsmøde men havde sendt os følgende skriv,
Notat 22. april 2014
Lions, Leo og DBSU.

Aktiviteter:
Dinner in the dark!
En af de aktiviteter, vi har arbejdet meget med er ”Dinner in the dark”.
Idé I forbindelse med en festival laves en aktivitet, hvor et telt mørklægges med henblik på fremstilling og servering af mad. Man kan muligvis få fat i et militær telt, som i forvejen er mørkt. Blinde og svagtseende unge deltager i forbindelse med produktionen af mad, servering af mad og servicering af publikum. Publikum gøres ”blinde”, så de oplever, hvad det vil sige at være blind. Publikum betaler for maden. Aktiviteten skal så og sige være udgiftsneutral som udgangspunkt.
Efter den oprindelige plan skulle ”Dinner in the dark” have fundet sted i Aarhus i forbindelse kræmmermarkedet i maj måned.
Konklusion: Som jeg bliver informeret, så var DBSU ikke klar til at lave” Dinner in the Dark” her i foråret.
Resultatet blev, som jeg er informeret, at nogle fra DBSU er inviteret til LEO Seminar uge 38 for sammen med nogle LEO’s at prøve at lave Dinner in the dark.

Militær Forhindringsbane.
Idé: DBSU har udtrykt ønske om, at binde får mulighed for at gennemløbe en militær forhindringsbane/ vildmarks kursus. Det kunne være fedt, udstyr, fut, evt. prøve at sidde i en tank, mandskabsvogn.
Via internettet kan det konstateres, at der er en mængde Åbent Hus arrangementer hvert år på landets kaserner.
Så vidt jeg er orienteret, er der enkelte steder opnået en kontakt mellem LEO og DBSU medlemmer, således at LEO kan være behjælpelige i forbindelse med Åbent Hus arrangementer.
Konklusion: De steder, hvor der måtte være DBSU´ er, der har ønske om at få hjælp i forbindelse med militære arrangementer, vil jeg opfordre til, at DBSU´erne kontakter den lokale LEO klub og anmoder om støtte / hjælp. . Nedenfor er angivet mailadresser på de enkelte klubber:
leo-aalborg@lions.dk
leo-esbjerg@lions.dk
leo-favrskov@lions.dk
leo-koebenhavn@lions.dk
Leo.lolland-falster@lions.dk
leo-soenderborg@lions.dk
leo-viborg@lions.dk
leo-aarhus-nord@lions.dk

Hyttetur ved Vesterhavet.
Konklusion: Gennemføres fra torsdag den 15. – søndag den 18. maj.
Jfr. vedhæftede bilag.

United by music i dansk udgave:
Idé´: Handicappede deltager som musikanter I et dansk orkester. Ideen stammer fra det hollandske orkester: United by Music.
www.unitedbymusic.org
Stor organisation i Holland.
Mange sponsorer og frivillige knyttet til sagen.
Kræver en undersøgelse af om DBSU har potentielle musikanter. Største delen af medlemmer i Århus København.
DBSU Flere DBSU´ er viste stor interesse for at undersøge, hvor mange, der egentligt kan samles til et sådan en aktivitet. Peter Voss Hansen får tilbagemelding.

Konklusion: Peter Voss Hansen har i skrivende stund ikke fået nogen tilbagemelding på, hvor mange der egentligt kan samles til en sådan aktivitet.

Sluttelig skal jeg opfordre DBSU om at fremsætte ønsker overfor Lions. Så må vi se, hvor meget der kan lade sig gøre.
Nadia Laura Elisabeth Pedersen supplerede med at hun i januar har været i kontakt med Lions angående Dinner in the dark og bedt dem lave et opslag til hjemmesiden og udsendelse på mail for at finde ud af hvor mange der kunne være interesseret heri, dette opslag er endnu ikke kommet.

Indkommende forslag.
Vedtægtsændringsforslag til DBSU’s Landsmøde 2014
Tilføjelse af paragraf om udmeldelse/eksklusion

Hovedbestyrelsen havde fremsendt ønske om, at følgende paragraffer føjes til DBSU’s Landsvedtægter:

§ 16: Udmeldelse

Stk 1. Udmeldelse kan ske skriftligt til kontoret. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

Stk 2. Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling af kontingent.

§ 17: Eksklusion

Stk 1. Hovedbestyrelsen kan ved 2/3 flertal ekskludere et medlem, hvis pågældende har handlet alvorligt imod foreningens interesser og/eller gentagne gange har forbrudt sig imod foreningens regler og vedtægter samt dansk lovgivning i forbindelse med DBSU aktiviteter.

Stk 2. En eksklusion er tidsubestemt.

Stk 3. En eksklusion kan ankes skriftligt til det førstkommende Landsmøde

Paragraffen om foreningens opløsning bliver dermed til § 18.

Andreas Mayland Kristensen supplerede med Hovedbestyrelsens tanker bag disse vedtægtsændringsforslag som var opstået da Hovedbestyrelsen i flere omgange havde stået med problemer de ikke kunne løse med de værktøjer de havde i dag, han håbede derfor at disse kunne give anledning til debat.
Mikael Krarup startede debatten med lidt juridisk formuleringer og henvisninger til linende formuleringer ude i verden og syntes at det var noget af en mundfuld at skulle stille sig op foran folkets domstol til et landsmøde.
Andreas forklarede ordlyden med at han ikke var jurist men selvfølgelig gerne vil have bistand til den endelige udførelse og i forhold til folkets domstol havde han taget uddrag fra andre foreningers vedtægter.
Mie Henriksen kunne bakke op om at man havde lov til at forsvarer sig, og så vil hun spørge til om hvornår man blev smidt ud ved manglende kontingent indbetaling.
Gunhild Krogh Sørensen kunne her fortælle at pt opererer man med at der er en sidste dag og så får man et par rykkere og når året er omme ryddes der op i kartoteket.
Lene Johannsen spurgte til om hvem der skulle være dommer over om man gentagene gange havde opført sig uanstændigt, eller om der skulle skriftlige klager til før man tog denne beslutning.
Andreas forklarede at så længe man ikke overtrådte foreningens regler eller den danske lovgivning generelt skulle man ikke følge sig truet.
Esben Brunsgaard Sørensen foreslog at man som i moderforeningen kunne ringe til alle dem som ved årets udgang har glemt at betale kontaktede dem og forhørte sig om de ville meldes ud, og så havde han en kommentar til ordlyden gentagene gange om denne ikke skule præciseres en smule, for hvor mange gange er gentagene?

Gunhild svarede her til at man allerede var gået i gang med at kontakte glemsomme medlemmer.
Heidi Nielsen supplerede med at de i interessegruppen hvert år må ringe til mange glemsomme medlemmer og det giver en god medlemspleje men tager tid. Heidi kunne ikkerigtig forstå at vi vil lave vedtægter om eksklusion hun syntes det var meget barbarisk.
Esben Brunsgaard Sørensen supplerede nu debatten med at man skulle vælge en jury i stedet for hele landsmødet som dommer?
Jesper Knudsen kunne ikke forstå at man blot benyttede sig af landets love i stedet for at lave juryer og øråd mm.
Oscar Persson fortalte på opfordring at de i Sverige har en eksklusions paragraf men at den aldrig har været brugt.

Debatlysten var stor til dette emne og der opstod en del forvirring omkring stemmeproceduren hvorfor der blev 5 minutters tænkepause til at Hovedbestyrelsen kunne trække sig tilbage om at finde en reel løsning.

Herefter trak Hovedbestyrelsen sit forslag om eksklusion men håbede at den nye hovedbestyrelse vil tage emnet op og arbejde videre med dette, der var ingen der ønskede at opretholde forslaget og hovedbestyrelsens ide om at få en ikke bindende, tilkendegivelse af forslaget blev vedtaget og der skulle altså stemmes om dette.

Vedtægtsændringen om udmeldelse blev vedtaget med 35 stemmer for og 5 imod og ingen hverken for eller imod

På spørgsmålet om hvorvidt Hovedbestyrelsen skulle arbejde videre med eksklusionsforslaget var der 16 for 14 i mod og 2undlod at stemme.

Samarbejdspartnere – SUMH:
SUMH består af en bestyrelse på 7 medlemmer og et Sekretariat på 8 personer.
SUMH er en paraplyorganisation, hvorunder der er 11 organisationer.

Det politiske arbejde bliver vedtaget på deres repræsentantskabsmøde. De vedtager to mærkesager pr. år og lige nu er det ledsageordningen der arbejdes på det er omkring timeantal og hvem man må have ansat og hvad må ledsageren bruges til.

Sekretariatet har tre projekter nemlig, Foreninger for alle. Her prøver man at få alle Handicapforeninger til at engagere sig i foreningslivet på samme vilkår med alle andre foreninger i samfundet.
Rækværk er et netværk for alle landets universitetsstuderende fordelt på alle landets organisationer.

SUMH har også et Konsulentråd. Dem kan man kontakte for at få sparring i forbindelse med ledelse og økonomi.

Man kan være frivillig i de forskellige udvalg som er Festudvalget, Ugandaudvalget og Nepaludvalget, hvor de er ved at se om de kan få etableret et samarbejde til Handicappede dernede.

Herudover har de projekter som er lidt løse i strukturen som fx et kompetenceseminar.

SUMH kan findes på twitter ved at søge på SUMH.dk og på Facebook ved at skrive Sammenslutningen af unge med handicap.

Osman Güll spørger ind til mærkesagen om ledsageordningen.
SUMH vil gerne have ændret timeantallet da de synes det er for lavt. Da det er sådan i dag at man kun kan få bevilget 15 timer.
Desuden vil de gerne have ændret at man ikke selv kan bestemme hvem man vil have som ledsager, da det er sådan i dag at man ikke må have sine venner eller familien ansat.

Søren Jensen foreslår et emne til et projekt omkring at kommunerne trækker alle deres ydelser hjem, så det vil dejligt hvis SUMH kunne have fokus på det, da det kommer til at berøre alle handicapområder.

Under eftermiddagens afstemninger var der 41 stemmeberettigede.

Debatemne om aldersgrænsen i DBSU:
Der er lavet et debatoplæg der omhandler aldersgrænsen i DBSU. Debatoplægget blev oplæst, herunder finder du grundlaget for oplægget.

Grunden til at denne debat skal tages er at emnet har af flere omgange være taget op i Hovedbestyrelsen, og derfor mener de at det kunne være en god ide at høre landsmødets mening om dette.
Herunder er indsat en del af teksten for debatoplægget, sådan at man har god grobund for at følge den efterfølgende debat.

Skal der være en øvre grænse for, hvor gammel man må være for at deltage i DBSU’s aktiviteter, når man har rundet aldersgrænsen, som nu er på 36 år? Lige nu er der ingen grænser for hvor gammel man kan være, og få lov til at tilmelde sig DBSU’s aktiviteter. Bør der være en øvre grænse? I forvejen har vi en stor spændvidde fra vores helt unge medlemmer, til de ældste. Dette spænd bliver presset yderligere, når man kan deltage, når man har rundet de nuværende 36 år. Det betyder i praksis at vi kan komme til at rumme to generationer på samme arrangement, da der som bekendt er 25 år imellem 2 generationer. Hører det hjemme i en ungdomsorganisation? Og er man ung, når man er 36+? Eller er det okay at man i nogle år efter at man har haft en lang karriere i DBSU og har været glad for dette, kan fortsætte med at dukke op en gang imellem? Hvis det er, skal der så sættes en øvre grænse, på f.eks. 40 år, hvis aldersgrænsen bevares ved de 36 år, eller skal der være frit slag, til at deltage og føle sig ”ung” lige så længe man ønsker dette, og der findes plads på arrangementet?
Skal man kunne være arrangør eller sidde som DBSU’s repræsentant i råd og udvalg, når man har passeret de 36? Vi har haft situationer, hvor hovedbestyrelsen ikke har kunnet finde medlemmer til at repræsentere DBSU i forskellige sammenhænge. Er det så i orden, at vi sender et tidligere medlem, som nu er blevet for gammel, men stadig gerne vil gøre et stykke arbejde for foreningen. Det gælder også arrangementer og andre opgaver i DBSU.
Skal aldersgrænsen forblive, hvor den er? De nuværende 36 år, har været en fast grænse i mange år, og den har været til stor glæde for mange. Ofte består bestyrelserne af nogle af de ”gamle” krikker, og de tager ansvar og kører foreningen på flere forskellige plan. Dette er selvfølgeligt en god ting, som er vigtig for at få hjulene til at rulle i DBSU, og få hele foreningen til at hænge sammen. Skal den nuværende aldersgrænse forblive hvor den er på nuværende tidspunkt?
Skal aldersgrænsen sættes ned? I vores nabolande Norge og Sverige, er aldersgrænsen for at være med i deres ungdomsorganisationer i dette regi 30 år. Skal vi rette ind efter dette? Ved at sætte aldersgrænsen til 30 år, går det også mere lige op med den støtte som DBSU for til medlemmerne. Det er nemlig kun medlemmer op til 30, der får støttekronerne til at rulle ind i foreningens kasse. Skal man tage konsekvensen af dette, og lave foreningen om, så man kun kan være medlem til man er 30 år? Et andet argument er, at man måske kan få de unge til at tage mere ansvar for foreningen i en tidligere alder. hvis de ikke har de ”gamle” krikker på 30+ til at tage sig af bestyrelsesposterne m.v. Desuden kan der måske argumenteres for, at det bliver lettere at lave arrangementer, der passer til det gennemsnitlige medlem, hvis man ikke skal forsøge at rumme medlemmer på 16-18 år, og medlemmer på 30+ i samme arrangement. Så er en ændring af aldersgrænserne en mulighed? På den anden side kan der måske også være fordele ved en bredere aldersfordeling. Fx at de ”ældre” medlemmer kan være rollemodeller for de yngre. Og selvom det kan være en idé at have samme aldersgrænse som Norge og Sverige, så skal det nævnes, at vores paraplyorganisation Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har en aldersgrænse på 36 år for at kunne blive valgt til deres bestyrelse (hvor der lige nu sidder to DBSU’ere).
I forbindelse med debatoplægget og de fremkomne forslag til ændring af vedtægter har Dennis Rasmussen fremsat et forslag om at hvis man er over 36 så er man helt ude af foreningen og kan ikke deltage i aktiviteter eller være arrangør.
Der blev også fremsat et forslag hvor man kan få lov at deltage i foreningens arrangementer indtil man er 40 år.
Det sidste forslag er at man lader foreningens vedtægter være som de er og stemme debatoplægget ned.
Gunhild Sørensen har indsendt et forslag som fremrykker ikrafttrædelsesproceduren, så dan at det træder i kraft fra 1. januar 2015, hvis forslaget omkring aldersændringen bliver vedtaget.
Herunder følger et udpluk af debatten:
Søren Jensen synes ikke man skal afskære nogen fra at deltage i arrangementer da de arrangementer der er for dem over 36 ikke er helt så egnet til denne aldersgruppe. Der er vidt forskelligt, hvilke grunde man har til at deltage. Hvis man vælger at deltage i foreningens arrangementer, så ved man også at der kan være stor aldersspredning man vælger at komme fordi man har interesse i selve arrangementet.
Dennis Rasmussen foreslår at man hvis man er over 36 kan deltage i DBS klubben uden alder.
Ellen Reeckmann tror ikke man skal være så bekymret for om folk vil blive ved med at komme til de bliver 50 eller mere, man mister stille og roligt interessen for foreningen, selvom man stadig er interesseret i hvordan det går med foreningen, men man bliver ikke ved med at komme, man får andre interesser. For mange kan der måske opstå et tomrum, da de ikke har mulighed for at deltage i Kreds klubberne, da meget af det ligger i arbejdstiden.
Lene Johannsen Da hun startede var hun 13-14 år og så kunne man måske blive valgt ind i bestyrelsen for at se hvad det var og tingene er anderledes nu, da man er ældre nu når man melder sig på banen end det har været tilfældet tidligere.
Det kunne være fedt hvis man kunne nedsætte aldersgrænsen, men problemet vil så være at der ikke er så mange aktive og derfor mister man en evt. kontinuitet, fordi der ikke er nok. Hun kan være bekymret for om der er nok til at tage ansvaret på sig hvis aldersgrænsen rykkes.
Anja Støvring synes man skal bibeholde aldersgrænsen da hun tror foreningen vil dø hvis den sættes ned. Hun synes til gengæld at når man er for gammel skal man ikke have lov at deltage i flere arrangementer.
Esben Sørensen fortæller at der er ved at blive tænkt en masse tanker om hvor DBS skal hen der skal laves et katalog til Deres Hovedbestyrelse, en af de ting der er fremme er at DBS laver en 30-60 klub Øst og en 30-60 klub vest. Så han opfordre alle til at møde at på deres Kredsgeneralforsamlinger og støtte op om det. Han mener helt klart der skal være en øvre aldersgrænse for at komme i DBSU han vil ikke sidde sammen med nogen der er 52, så har man gale motiver, når man har lyst til at feste med nogen på 20-22. Så han mener klart at når man er fyldt 36 skal man stoppe i DBSU.
Jane Andersen tænker at grunden til at vi kommer i gang så sent er at vi har nok at gøre med vores egen udvikling, i forhold til uddannelse og socialt, og modningsprocessen også gør at vi først er klar når vi bliver 25-26 år gamle. Hun vil gerne høre om DBS er opmærksomme på den del der ikke opfylder synskriterierne, for ellers er det jo en gruppe der står tilbage efter DBSU.
Esben Sørensen svarer kort at det er de opmærksomme på.
Allan Andresen synes 30-60 klubben skal være landsdækkende.
Jesper Knudsen synes at man skal fastholde tingene som de er nu, for man har ikke stemmeret, og derfor finder folk andet at interesserer sig for.
Anders Fransson mener man gerne må være passivt medlem når man er over 36. Han er dog ikke så bekymret for at det hele går i stå hvis aldersgrænsen rykkes, han mener at de unge nok skal dukke op.
Ronnie Jensen mener godt det er en god ting hvis man har lyst til at sidde i en bestyrelse eller råd så kan man gøre det efter man er fyldt 36 da man som oftest har en del erfaring med sig. Men når det kommer til at arrangere arrangementer så er det foreningens medlemmer der skal gøre dette.
Michael Rasmussen synes man skal se på hvordan man kan få fat på nye medlemmer, der er en del derude der kunne være potentielle medlemmer.

Herefter blev der stemt om de forskellige forslag.

§ 3 stk. 1
Stk. 1:
Nuværende ordlyd:
stk. 1:
Alle synshandicappede i Danmark under 36 år kan blive medlem af DBSU. Medlemskab opnås ved hvert år at betale det af landsmødet fastsatte kontingent.

Ændres til:
stk. 1:
Alle synshandicappede i Danmark under 30 år kan blive medlem af DBSU. Medlemskab opnås ved hvert år at betale det af landsmødet fastsatte kontingent.

2 stemte for 29 stemte imod og ingen stemte hverken for eller imod. Dermed blev forslaget ikke vedtaget.

Stk. 2:
Nuværende ordlyd:
stk. 2:
Medlemskabet er gældende indtil udgangen af det år, hvor et medlem fylder 36 år.

Ændres til:
stk. 2:
Medlemskabet er gældende indtil udgangen af det år, hvor et medlem fylder 30 år.

Forslag til alternativ ordlyd:
stk. 2:
Medlemskabet er gældende indtil udgangen af det år, hvor et medlem når den i vedtægterne fastsatte aldersgrænse.
§ 3 stk. 2 er også stemt ned da stk. 1 ikke blev ændret.

§ 3 stk. 5
Nuværende ordlyd:
stk. 5:
Synshandicappede, som på grund af alder ikke kan være medlemmer af DBSU, kan, mod betaling svarende til det til enhver tid fastsatte kontingent, modtage medlemsbladene i fysiske eksemplarer, samt deltage i DBSU’s arrangementer, så længe de ikke optager pladser på bekostning af medlemmer.
Ændres til:
Bortfalder.
15 Stemte for 16 imod og 4 hverken for eller imod. Og dermed forbliver stykket uændret.

Herefter stemte man om følgende ordlyd:
§3 stk. 5
stk. 5:
Synshandicappede, som på grund af alder ikke kan være medlemmer af DBSU, kan, mod betaling svarende til det til enhver tid fastsatte kontingent, modtage medlemsbladene i fysiske eksemplarer, samt deltage i DBSU’s arrangementer indtil de er fyldt 40 år, så længe de ikke optager pladser på bekostning af medlemmer.

Stk. 5
20 stemte for, 13 stemte imod og 3 stemte hverken for eller imod.
Forslaget er hermed ikke vedtaget.

Fremtidige arrangementer:
Der er indkommet følgende forslag til arrangementer, de blev inddelt efter hvor mange stemmer de fik, og herefter blev der fundet arrangører til de 8 arrangementer der fik flest stemmer.
Men skulle man have lyst til at arrangere et af de andre foreslåede arrangementer, kan man henvende sig til Hovedbestyrelsen og derefter lave et budgetforslag til det udvidede Hovedbestyrelsesmøde som er i november måned.

Oslotur stemmetal 22 arrangører Anja Støvring og Dennis Rasmussen.
Overlevelsestur i Sverige stemmeantal 17 arrangører Mie Henriksen og Ronnie Jensen.
Tur til Stockholm stemmeantal 16 arrangører Lene Johannsen og Esben Sørensen.
Adventure weekend med faldskærmskærmsudspring, seakway osv. Stemmeantal 16 denne blev foreslået som en sommerlejr, og arrangørerne er Lene Johannsen, Andreas Mailand Christensen og Mie Henriksen.
Kør bil arrangement stemmeantal 16 Der blev ikke fundet nogle arrangører til dette arrangement.
Horror night på Valdemar slot Stemmeantal 11 Arrangører Mie Henriksen og Anne Fasmer
Foredragsaften stemmeantal 11 arrangører Anne Fasmer og Anja Støvring.
Foredrags weekend om livsstil og sundhed psykisk og fysisk stemmeantal 10 dette arrangement blev der heller ikke fundet arrangører til.
Wrestling på Mors med Asbjørn Riis, Jesper Knudsen og Esben Sørensen arrangerer dette.

Resten af arrangementsforslagene blev der ikke fundet arrangører til, men hvis det skulle have din interesse er du altid velkommen til at melde dig som Arrangør og indsende et budget til det udvidede hovedbestyrelsesmøde.

Weisenhauser strand
Fed fredag i tivoli
Sight-seeing Langeland
Tur til Ree park eller zoo
Rytmisk camp
Litteratur-weekend
Temadag omhandlende make up
X faktor
Tur i teater/musikhus
Bilers opbygning og motorlære for at man kunne snakke med seende.
Skanderborgfestival eller Langelandsfestival.

Der bliver foreslået at Regionerne kan lave nogle af de foreslåede arrangementer i 2015.

Nadia Pedersen fortæller at der bliver afholdt et arrangement om sociale rettigheder i januar 2015, Hovedbestyrelsen har afsat penge til arrangementet, men Nadia er alene om at arrangere og vil derfor godt høre om nogle vil hjælpe hende. Lene Johannsen melder sig på banen til at hjælpe.

Hovedbestyrelsens størrelse og antal af medlemmer:
Der er ikke fremsat noget forslag til ændring af størrelsen på Hovedbestyrelsen, så derfor forbliver Størrelse og antal uændret.

Under dagens valg var der 40 stemmeberettigede
Valg:
Formand:
Da Gunhild Sørensen ikke ønskede at genopstille så skal der vælges en ny formand.
Nadia Pedersen og Kristian Christensen opstillede begge til formandsposten.
Nadia Pedersen fik 21 og blev der med formand og Kristian Christensen fik 19 stemmer.

Hovedbestyrelsesmedlemmer:
Søren Jensen blev valgt for 2 år, det samme gjorde Anja Støvring og Lene Johannsen blev valgt for 1 år.

Suppleanter:
Efter afstemning så resultatet ud som følger
Tine Drelsdorf blev 1. suppleant med 31 stemmer
Esben Sørensen blev 2. suppleant med 22 stemmer
Mads Liisberg blev 3. suppleant med 17 stemmer
Ronnie Jensen som også stillede op fik 9 stemmer og kom ikke ind i bestyrelsen i denne omgang.

Revisor:
Carsten Sørensen blev valgt til revisor

Revisorsuppleant:
Thomas Kjeldgaard blev valgt til revisorsuppleant

EVT:
Der er blevet taget billeder på landsmødet, som vil blive sendt ud til os der har deltaget på landsmødet.
Gunhild Sørensen blev takket for sit store arbejde som formand af flere og fik en stor klapsalve.
Christina Munkesø foreslår den nye Hovedbestyrelse, at de sender nogle repræsentanter til Sommertræf på IBOS det ligger i juni måned og aldersgruppen er fra 16-22 og der er rigtig mange af dem der ikke ved at DBSU findes.
Allan Andresen synes at Centerets personale skal have en hånd for den gode betjening vi får når vi er på centeret, og da der ikke var nogen til stede i salen, blev det gjort til frokosten.
Gunhild takkede for tiden som formand og hun har været glad for samarbejdet med kontoret, og resten af Hovedbestyrelsen. Hun har været glad for de råd hun har kunnet få fra tidligere Bestyrelsesmedlemmer, og opfordre den nye bestyrelse til at ringe hvis hun kan hjælpe med noget.

Evaluering:
Susanne Pedersen synes at det er en god ide med dirigenter udefra, da de ikke er farvede af foreningens traditioner.
Anja Støvring synes det har været en smule forvirrende ved afstemningerne, hun synes det var lidt mærkeligt at man kunne stille forslag her på stedet og at de ikke skulle udfærdiges hjemmefra. Derudover syntes hun at det var et super godt foredrag med Rene Nielsen og det var noget hun kunne bruge noget fra.
Musikken fik også ros af Mie Henriksen og en hånd fik de også med på vejen.
Søren Jensen synes det har været et fint Landsmøde og det fungerede fint med dirigenter udefra, han synes også det var godt med foredraget.

Referenter
Michael Rasmussen Viborg
Ellen Reeckmann Esbjerg

Færdigheder

Indsendt den

25. april 2014