Vælg en side

Referat af LM den 21. – 23. April 2017

Fredag den 21. april
Referent: Susanne Pedersen

Velkomst

Formanden bød velkommen.

Valg af dirigent
Michael Rasmussen blev valgt som dirigent.
Der var herefter en præsentationsrunde samt praktiske oplysninger til deltagerne.
Det blev konstateret, at mødet er lovligt indkaldt.

Valg af referenter og stemmetællere
Susanne Pedersen, Ulrik Dahl Madsen, Jesper Mathiesen og Søren Uhrenholt blev valgt som referenter.

Søren Jensen, Dennis Rasmussen, Nicklas Panton og Anette Olsen blev valgt som stemmetællere.

Årsberetning 2016

Årsberetningen blev gennemgået overordnet. Da gennemgangen refererede årsberetningens punkter kort, henvises der på dette sted til at man læser årsberetningen for nærmere information.

En oversigt over foreningens arrangementer på landsplan i det forgangne år blev illustreret ved billeder og lyd fra forskellige arrangementer.
Under den efterfølgende runde med kommentarer og spørgsmål var der bl.a. ros til bestyrelsen og de to nye initiativer vedrørende vejledning og retshjælp. Der var spørgsmål omkring det nationale ressourcecenter, som indtil videre ikke er vedtaget politisk. Der var endvidere et ønske omkring at få mandlige vejledere ind i vejledningstjenesten, hvilket blev taget til efterretning. Der er p.t. ikke tilgængelig viden om, hvor mange, der har benyttet vejledningstjenesten, men der har været reklameret ivrigt for den, og det gøres der stadig. Der var et spørgsmål om, hvorfor Blindes Arbejde ikke var nævnt i årsberetningen, idet de skulle deltage senere på landsmødet som samarbejdspartner. Dette samarbejde er imidlertid meget nyt, hvilket er grunden til dette. Der blev efterlyst bedre korrekturlæsning på kommende årsberetninger.
Der blev endvidere spurgt ind til, hvordan vi kan lave flere politiske og faglige arrangementer. dette kan opnås ved at vi er mere politisk aktive i foreningen, samt fremhæve de faglige elementer i vores arrangementer. Der blev også spurgt ind til status på Laugelejren. Denne er nu nedlagt grundet for få deltagere på lejren.
Den folkevalgte revisor ønsker fremover at få afsnittet om økonomi i årsberetningen tilsendt sammen med årsregnskabet.
Herefter blev årsberetningen sat til afstemning. Der var 70 stemmeberettigede. Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

Herefter var der en præsentation af DBS ved Ask Andersen. Det blev herunder slået fast, at et nationalt ressourcecenter er en meget stor og langsigtet opgave. Der skal være en høring omkring dette emne den 10. maj i Folketinget. Med hensyn til Flextrafik/handicapkørsel er der blevet sat 40 mio. kr. af i satspuljemidler til en forsøgsordning for synshandicappede over de næste 4 år. Det blev også pointeret, at DBS prioriterer samarbejdet med DBSU, og gerne vil hjælpe såvel økonomisk som med sparring mellem foreningerne. Endvidere blev der orienteret om, at der i de lokale DBS-kredse på deres generalforsamlinger skal diskuteres, om synskriterierne for medlemsskab af DBS skal ændres, samt om foreningens navn skal ændres.

Generalforsamlingen udsættes til lørdag morgen. Det er tid at gå i baren eller i seng.

Lørdag formiddag
Mødestart 9:00
Referent: Søren Uhrenholt

Velkomst
Dagens program er lidt anderledes end udsendt. Vi starter med vores Norske repræsentanter og gæster. Herefter vil Christina Munkesø fortælle omkring økonomien i DBSU.
Dagen kommer blandt andet til at indeholde dans, fællesfoto af de glade nytårsgæster, en nytårsfestmiddag og til slut et brag af en fest med underholdning og liveband.
Bernt fortæller om den norske pendant til Dansk Blindesamfunds Ungdom.
Præsentationen foregik på engelsk, men er her oversat til dansk. Præsentationen blev afholdt på engelsk, da det blev skønnet, at flere af DBSUs medlemmer forstod engelsk end norsk.

Bernt:
Vi er omkring 480 medlemmer i vores landsdækkende organisation for norske blinde og svagtseende unge. Disse er spredt ud over 6 regioner. Derudover er vi meget lig Dansk Blindesamfunds Ungdom.
På dansk er vores navn Norsk Organisation for Blinde og Svagtseende Unge
Jeg vil snakke lidt om, hvad vi har lavet i år.
I år har vi haft en konference med 25 deltagere. Konferencen blev afholdt i Oslo, hvor vi beskæftigede os med organisationsarbejde. Formålet var at forbedre vores organisation. I februar deltog vi i Verdensmesterskabet i Spark, som er en sport hvor man sidder på en stol med hjul for enderne af stolebenene og så går det ellers ned ad bakke. Så vi havde seende siddende i front og de blinde siddende bagved. Så gik det ellers bare derudaf for omkring 2 kilometer. Vi vandt den kategori vi opstillede i. Så det var virkelig fedt. Ingen kom til skade, så det var virkelig fedt.

Vi laver vores landsmøde på den måde, at vi vælger 6 personer fra hver region, som vi så sender til landsmødet. Det bliver altså 36 medlemmer i alt.
I organisationen har vi både fokus på at vi skal have det sjovt og også på det politiske. I det politiske arbejde fokuserer vi på, hvordan vi kan gøre det bedre for os selv.
I Norge har vi en ordning som hedder Fleks, hvor vi har et antal ture, hvor vi kan køre gratis med taxa for et beløb eller køre billigere med taxaen. Vi arbejder på, at vi skal have den samme løsning over hele landet.

Spørgsmål og kommentarer

Mie Henriksen
Hvordan gør i, i forhold til sociale og politiske aktiviteter. Hvad vægter i højest og hvordan spiller det ind i forhold til moder organisationen. Hvad er det i laver?
Svar
Vi har arrangementer i den centrale organisation og så har vi også i regionerne.
Vi har fordelt det 50/50 i forhold til sociale og politiske arrangementer. Vi har endnu ikke haft så mange politiske arrangementer i år, men vi arbejder på det. Vi arbejder eksempelvis på det her med Flextaxa og på at få flere hjælpere ved de centrale stationer. Vi har desuden et godt samarbejde med mange organisationer, som vi får midler fra. Vi får både midler til vores hovedorganisation og til regionerne.

Spørgsmål Rune
Hvad gør man I Norge for at få blinde og svagsynede i arbejde?
Svar: Moderorganisationen har nogle karriere camps og det har vi også.
Det er en form for workshop, som moderorganisationen afholder hvert andet år. Vi havde en for ikke så længe siden, men der var ikke så mange deltagere.
Vi har ikke nogle uddannelser som retter sig specielt imod blinde og svagsynede som I har det her i Danmark.

Anja Støvring
Jeg vil gerne høre om de sociale aktiviteter, og hvor mange penge I har til rådighed for et helt år.
Svar: Vi har en årlig indtægt på omkring 1,6 mio. kroner. Vi får det meste af vores midler fra den norske blindeorganisation. Vi får også en smule midler direkte fra staten.
Det afhænger meget om funding hvordan de sociale aktiviteter bliver.
Sidste gang vi havde Nordic Camp havde vi en del ekstrem sport.
Vi har haft et katastrofekursus, hvor vi lærte om, hvordan vi skulle forholde os, hvis et fly styrtede eller et tog skulle standses. Vi skal have et navigeringskursus, hvor vi skal lære at navigere med vores hørelse. Det er vi meget spændte på. Ham som skal undervise os er fra USA. Vi får dette finansieret igennem en norsk virksomhed. Vi har også haft en telttur, hvor vi fik en masse positive feedback på den tur. Vi har også haft et sexkursus, et kursus om dating og et kursus om hvordan vi bliver gode studerende. Derudover et madlavningskursus, en julefrokost, julearrangementer og parktur.

Spørgsmål Niels Bo
Det er rigtig dejlig at se nogle repræsentanter fra Norge. Vi ser meget til den norske forældreforening. Har i et samarbejde med forældreforeningen i Norge og Hurdahl centeret?
Svar: Vi bruger centeret til landsmødet. Vi bruger det også hvert år til vores julefrokost. I 2016 besluttede de at ændre priserne på centeret, men vi gik i dialog med dem og blev enige om en pris. Så vi er også i stand til at snakke sammen med dem.
Den norske blindeforening har en underforening som er til forældre til synshandikappede børn.
Vi plejede at have en selvstændig organisation for forældre til blinde børn, men den er nu blevet sammensmeltet med organisationen for norske blinde og svagtseende.

Slut på oplægget fra de norske repræsentanter. De blev der hele Landsmødet ud.

Vi går videre til årsregnskabet og økonomien. Det er Christina Munkesø, som er kasserer og står for at fremlægge regnskabet for 2016.
Christina:
Vi tager kun hovedoverskrifterne i gennemgangen af regnskabet.
Indtægter: 803.284 kr.
Så kommer alle Udgifterne
Løn og personale omkostninger: 144.112 kr.
Administrationsomkostninger: 56.658 kr.
Landsmøde: 105.676 kr.
Hovedbestyrelse og FU: 75.240 kr.
Information og PR: 73.660 kr.
Aktiviteter -65.219 kr.
Arrangementer 311.568

Region øst: -33.343 kr.
Region Vest: -47.970
Underskud på 114.856 kroner
Vi har nu en egenkapital på 877.

Anders Franson har indsendt nogle spørgsmål
Spørgsmål: DUF har nedsat tilskuddet med 75.000 kroner. Hvad er DUF’s begrundelse for dette?
Svar: Duf har nedsat beløbet. Det er på grund af manglende politiske arrangementer. Derudover er vi faldet 5% fordi alle andre foreninger er faldet de samme 5%. Det har derfor ikke alene noget med os at gøre. Desuden oplyser DUF, at vi som ungdomsforening i forvejen får flere midler end andre foreninger.
Derfor har HB også gjort noget i 2016, for at der skulle blive flere politiske arrangementer. Denne udvikling foresætter vi i 2017.
Spørgsmål: Posten tilskud og legater er på 50.000 kroner. Hvor kommer pengene fra? Er det afstemt med DBS?
Svar: Det er Blindes Julelys og Odd Fellow Logen, som har givet midler til DBSU. Disse midler er øremærket Nordic Camp.
De kom selv og vil give os penge, så dette vil vi ikke sige nej til.

Spørgsmål: Posten gave og repræsentation er steget hvorfor det?
Svar fra Christina: Vi har valgt at give bestyrelsen og de ansatte julegave. Derfor er posten blevet større.
Hvad dækker posten studie og aktiviteter i FU over?
Svar: Deltagergebyr til repræsentanter til Studietur med DUF til Athen.
Spørgsmål: posten til udvidet HB møder er steget, Hvad skyldes dette?
Vi har afholdt det samme antal møder. Der har blot været flere deltagere til møderne, da vi nu også har en repræsentant fra Øst og Vest. FU holdte mu-samtale med de ansatte. Vi var ude at spise.
Vi havde desuden nogle problemer med de første møder, da Fuglsangscenteret har nogle ret strenge afbestillingsregler. Nogle valgte ikke at deltage i møderne og fik ikke meldt ud i god tid. Derfor kom vi til at betale for værelser vi ikke fik brug for.
Spørgsmål: Befordringposten for FU er på 0. Hvorfor det?
Svar: Det er fordi alle møder er blevet afholdt pr telefon.
Spørgsmål: Posten kontor og telefon er steget en del. Hvad skyldes dette?
Det skyldes, at vi har betalt telefongodtgørelse på 1000 kroner til formanden, 500 til de to andre FU medlemmer og 300 kroner til resten af HB medlemmerne.
Spørgsmål: Hvad dækker posten samarbejdsdage?
Svar: Vores formand Kim, Sofie og Danni var en tur oppe og se på Hurdahl centeret sammen med forældreforeningen for at se på mulighederne deroppe. Måske var det noget vi kunne bruge til noget.
Spørgsmål: Hjemmesiden er på 0 kroner i 2016. Hvad skyldes dette?
Svar: Ditte har lavet det på en anden konto.
Ditte svarer
De 200 kroner er flyttet ned på en anden post.
Det svarer på det næste spørgsmål.
Spørgsmål: Hvad dækker posten internationalt arbejde over?
Svar: En konference i Sverige. Den skulle måske have været under en anden post.
Kommentar til kasseren.

Nadia
Det er mange år siden at repræsentanterne startede fra regionerne begyndte at komme til HB møderne. Hvorfor er posten så først i år steget?
Svar: Vi har også lagt samarbejdsdagen ind under denne post.,
Så ligger der under posten kursus og aktiviteter 11.000 kr. Det kan Ditte måske svare på.
Ditte: Det er studieturen til Athen.
Natja: Er tillidsmandskurset også under der?
Svar: Nej den ligger for sig selv.
Stine Skovbon
Hvad var formålet med studieturen?
Studietur med DUF
Svar fra Kim
Det var mig og Danni som var blevet inviteret med DUF sammen med nogle andre. Vi var blevet inviteret for at snakke om unges rettigheder. DBSU var den eneste forening for handikappede.
Hvordan er det så at være handikappet i Grækenland. DUF havde lavet et fantastisk program hvor vi mødte formanden for ungdomsforeningen.
Al hvad de fik af medicin og hjælpemidler var sponsoreret af virksomheder eller familie.
Vi mødte den tidligere premiereminister og fik svar på, hvad hans syn på krisen i Grækenland var.

Anja Støvring
Jeg syntes det var fedt at der nogle der havde mod på at tage med på turen til Grækenland. I forhold til det legat vi fik om sikringen havde været okay omkring de 50.000 kr.
Svar
Vi spurgte ikke DBS og vi fik ikke klager
Der er ikke noget imod, at vi modtager penge.
Rune
Hvad hvis man har en god ide og gerne vil afholde et arrangement?
Svar
Hvis man har et arrangement kan man sende sit forslag ind til HB eller regionen.

Mads
Det her med julegaver. Det virker ugennemsigtigt.
Svar
Der er blevet brugt 5800 til julegaver. Posten hedder gaver og repræsentation. Der er også flere ting ind under posten end julegaver. Der er eksempelvis også, hvis vi ønsker at give en blomst til en af personerne i HB, hvis der nu er en som har 30 års fødselsdag.
Ditte svarer på hvad der er givet specifikt til: Stine Banner har fået en barselsgave på 550 kroner, så har FU og ansatte fået en julegave af en værdi på 445 kr. Resten har fået et gavekort til en værdi af 345.
Mads vil gerne have, at der specifikt står, at der er givet julegaver til bestyrelsen.

Spørgsmål fra Karen

Det er meget i overensstemmelse med hvad Mads siger.
Karen udtrykker utilfredshed over, at det ikke er gennemskueligt, hvad der bliver trukket ud af penge til bestyrelsen.
Svar
Ditte svarer

Vi skal have styr på de her telefongodtgørelser.
Nadia
Penge der er blevet givet. Vi må gerne modtage penge.
Anders Franson
Det er en god ide at udspecificere hvad pengene er brugt til, så vi ved hvad der er brugt til gaver til ansatte og hvad der er brugt til hovedbestyrelsen
Vi får både telefon og bredbånd betalt.
Der er ikke flere på talerlisten
Er der nogle der vil stemme imod regnskabet?
Regnskabet er blevet godkendt
Næste punkt er budgetforslaget
Indtægter: 754.200 kr.
Udgifter
Medlemshåndtering: 3900 kr.
Administrationsomkostninger: 150.450 kr. blevet
Kontorhold: 3000 kroner
Øvrige administrationsomk. 75.100 kroner.
Aktiviteter
Landsmøde: 150.000 kroner. Vi ved allerede nu, at det bliver dyrere fordi der er så mange medlemmer med i år.
Hovedbestyrelse og FU: 66.500 kroner.
Information og PR: 53.600 kr.
Udvalgsarbejde og aktiviteter: 20.000 kroner
Arrangementer: 414.060 kroner
Grunden til at den bliver så høj er på grund af Nordisk Camp:.
Der har været en fejl i budgettet på 50.000 kroner. Det vil altså sige, at posten til Nordic Camp bliver 50.000 kroner større.. Derudover har vi fået 10.000 kroner som et legat, som vi så trækker fra. Derfor hedder posten 135.000 kroner og ikke 95.000 kroner.
Regionerne får 22.700 kroner
Det giver udgifter i alt på 996.610 kroner..
Det giver så et underskud på 242.410 kroner.
Natja
Sidste gang vi holdte Nordisk Camp kostede det omkring 250.000 kr. Hvordan er budgettet så lavt i år?
Hvis vi bliver ved med at budgettere med så stort et underskud, så bliver der ikke ved med at være en så stor egenkapital.

Gustav Koch
Igen med underskuddet.
Svar: Tanken var at vi skulle have egenkapitalen ned i år og sidste år. Så det er noget vi rent faktisk har planlagt. Det er for at vi kan blive ved med at få penge af DUF og DBS.
Ask (DBS) kan ske at være gavmild og give et tilskud til Nordic Camp.
Spørgsmål fra Katrine Leander. Hvor stor må egenkapitalen være, for at vi stadig er i god standing hos dem vi søger midler hos?

Svar: Hvis vi bare sidder og spare pengene op, så vil de nok se mere kritisk på det.
Anja Støvring
Jeg syntes det er fedt at der er gang i biksen. De færre indtægter, hvad kommer de af.
Svar: De færre midler kommer fra, at vi får mindre fra DUF.
Søren
Kommentar: Hvor stor skal egenkapitalen være for at det ser fornuftigt ud. Generelt kan der jo ikke siges noget om, hvor stor den skal være. Det er jo et spørgsmål om, at udgifter og indtægter skal stemme overens og at der ikke sker en ophobning af penge i foreningen.
Underskud på de ca 250.000 kroner. Det burde reelt være på 200.000 kroner da de 50.000 kroner gik ind i sidste års regnskab og reelt først bliver brugt i år. Derfor sker der en forskydning, hvor vi har en større indtægt sidste år og en højere udgift i år.
Ulrik Dahl gav udtryk for, at DBSU i den tid, hvor han var bestyrelsesmedlem, var blevet advaret af DUF om ikke at ophobe for meget kapital, og DUF ikke havde modsagt, at foreningen højest måtte opbygge kapital svarende til et års udgifter.
Det var budgettet for 2017.
Hovedbestyrelsen vil gerne have at næste års kontingent bliver det samme. Det er vedtaget.
Pause
Vi tager en hurtig runde hvor vi tilmeldes til Walk and Talk
Det er nu tid til at lytte til vores samarbejdspartnere.

Vi prøver noget nyt i år. Vi plejer at give hver samarbejdspartner 20 min til en præsentation i fællesforum. I år laver vi en markedsplads. Vi er henne ved samarbejdspartner i 20 min. Så skifter vi imellem samarbejdspartnerne.
Samarbejdspartnere: Forældreforeningen, Interessegruppen, Lions, Ibos, Blindes arbejde og Balast CPH.
Herefter gik vi til frokost.

Lørdag eftermiddag
referent: Ulrik Dahl Madsen

Vi starter lørdag eftermiddag med Forslag til ændring i vedtægterne
Forslag om honorar til FU medlemmer. – stillet af Mie Henriksen.
Mie startede med at motivere for sit forslag, hvortil hun fortalte at hun havde forespurgt DUF og DBS om deres mening.
Mie beskrev at DBS ikke syntes om forslaget, og at deres bevilling primært gik til lønnet seende assistance.
DUF var mere åbne, men Mie forklarede at der skulle være gode argumenter for at FU havde mere arbejde for at det skulle berettige et sådan honorar.
Efterfølgende blev der diskuteret frem og tilbage, mest tilbage,
Kort motivation
Folk bliver drevet af økonomiske incitamenter.
Indsatsen fortjener økonomisk kompensation.
Måske kunne det være i form af gaver o. lign.

Demotivering:
Forskel i honorering kunne skabe konflikter.
Det at aflønne nogle og ikke virker mærkeligt.
Folk skal ikke gøre det for pengenes skyld.
Måske vil nogle bare stille op for pengenes skyld og Så ikke rigtigt biddrage.
Beløbet var så lille så når skattefar havde været der var der ikke meget tilbage.
Beløbet vil også komme et sted fra og det er fra medlemmerne.
Det at aflønne folk og derved udsætte dem for beskatning, er også bureaukratisk for DBSU for så små beløb.

Mie trak forslaget efter længere diskussion hvor der var så meget imod at det ville falde og hun selv var blevet overbevist.
Men hun var rigtig glad for den gode diskussion som var med til at kaste lys på hvad folk tænker om de frivilliges arbejde.

Vedtægt 2.
Forslaget vare stillet af Christinna Munkesø på vegne af HB.
Forslaget gik ud på at folk der ikke blev valgt ind kom i vente position således at der det første halve år kunne fyldes op med de ikke valgte bestyrelses/suppleant-kandidater.
Eks. Hvis der stiller 4 bestyrelseskandidater op hvoraf der skal vælges to, og de får henholdsvis 60, 45, 10, 5 stemmer, samt der stiller suppleanter op som fx får 60, 55, 30 stemmer. Så betyder det at det første halve år, vil de 2 bestyrelseskandidater der ikke blev valgt ind og kun fik 10 og 5 stemmer være dem der skal indsættes på de frafaldne poster,. Og det selvom der er suppleanter der har fået mange gange flere stemmer.
Så afhængigt af hvor mange der stiller op til bestyrelsesposterne, så kommer suppleanterne først i spil til poster efter et halvt år, eller når hele kandidatrækken til bestyrelsesposterne er opbrugt.
(Ved en efterfølgende udspørgning viste det sig at flere ikke havde forstået konsekvenserne af forslagets rækkevidde.)

Motivation:
Det er ærgerligt når folk falder fra bestyrelses- og/eller suppleantposter, og derved gør at der er færre der kan biddrage. Og forslaget vil fylde pladserne ud.
Folk som er engagerede kan måske så komme ind på et senere tidspunkt.
De fleste syntes det at fylde op på suppleantposterne var en fin nok idé.
Forslaget sikrer mod mandfald og kan rettes til næste år for problemstillingen med overspring af suppleanterne.
Der er nogle begrænsninger på hvad folk kan deltage i og biddrage med som ikke bestyrelsesmedlemmer.

Demotivation:
Ikke valgte bestyrelseskandidater kommer foran suppleanterne. Det modstrider formålet med suppleanter.at det er problematisk at forslaget gør det muligt at folk der stillede op men næsten ingen opbakning fik, kan komme foran en populær suppleant.
Antallet af ordinære medlemmer kan udvides for at få mere arbejdskraft, det giver vedtægterne mulighed for som de er.
Eventuelt kan man udvide antallet af suppleanter og derved holde sig inden for vedtægterne.
Mere information til de kommende kandidater så de ikke melder sig på et uoplyst grundlag og potentielt falder fra grundet element of surprise!
Folk kan deltage og biddrage selvom de ikke er valgt.

Dirigenten spurgte om forslaget skulle trækkes grundet den store kritik, men der ønskes afstemning fra forslagsstilleren.
Afstemning:
39 for
27 Imod
4 blanke
Der kræves absolut flertal 35+
Vedtægtsændringen er hermed vedtaget.

Handleplan
Christina læste målplan 2020 op.
Målplan 2018 er for HB og deres fokus.
Der snakkes om at SUMH er en god samarbejdspartner med deres projekt ”fælles om fritiden”
Et andet projekt i Århus hedder 4 eyes som tager en synshandicappet ung ud på fritids aktiviteter med en anden ikke synshandicappet ung. 2 see,
Det blev nævnt at en del ting deri allerede bliver gjort.
Planerne er lavet ud fra sidste års workshop.
Folk er generelt positive.
Det nævnes at der er mange mål, som kan gøre det virker som en voldsom opgave. En forventningsafstemning er på sin plads herfra som note 

Det nævnes at de der uddannelsesdage måske ikke er så gode, da uddannelsesstederne ikke har ekspertise men nærmere den synshandicappede der ligger inde med viden.
Tanken kunne også være mere en rundvisning målrettet synshandicappede.
Kim anbefaler at vi stemmer for.
Det foreslås at man tænker over at kunne revidere 2020 planen undervejs hvis det findes relevant.

Dirigenten nævnte at der var 2 væk til førstehjælp, så der var 68 stemmeberettigede, hvoraf 2 stemte blankt og ingen imod, bortset fra hunden!

LM suspenderes.
Kim der skal danses og folk anbefales at være i festsalen – eller sommerfuglen.

Søndag formiddag
Referent: Jesper Mathisen

Dirigent Michael Rasmussen bød velkommen og takkede for en fantastisk nytårsfest. Herefter blev ordet givet videre til de to regioner.
Region Vest.
Formand Kenneth Rasmussen orienterede om aktuelle arrangementer i region vest, herunder Cirkus Summarum d. 22. juli i Aarhus, Girls Night i Aalborg d. 20.-21. maj, og Transportarrangement d. 10. juni. Orienterede herudover om arrangementer, der er på tegnebrættet, herunder madlavningsarrangement d. 17. juni i Aarhus, børne- og familieyoga, militærbesøg, iværksætterkursus, scorekursus, tamilsk madklub i kombination med D. A. D. i Tivoli Friheden d. 1. september. Samarbejder desuden med LFBS om et Lalandia-arrangement i november. Nævner endelig et potentielt tværregionalt samarbejde om en julefrokost.
Kenneth fortalte herudover om et nyt projekt i samarbejde med LFBS, DBS Østjylland og CSH i Aarhus, der har til formål at samle lokale børn og unge samt deres forældre til i første omgang tre arrangementer i efteråret.
Afsluttede herefter med at betone regionens fokus på fællesskab samt bestræbelse om at bestyrelsesmøderne helst foregår fysisk.

Region Øst.
Anja Støvring orienterede om region øst. D. 22. juni afholder regionen et flirtekursus på IBOS. Ellers er mange ideer på tegnebrættet, herunder motorcykelarrangement i august/september som gentagelse af sidste års succes. Kurbad i Frederiksberg Svømmehal er også i planerne, ligesom øst også er med i Lalandia-projektet. Prioriterer derudover egen julefrokost frem for tværregional. Overvejer endvidere at se nye danske film med synstolkning i biografen til efteråret, ligesom et førstehjælpskursus også forventes. Endelig er der en ide om en lille sommertur til Bornholm, hvor planlægningen går i gang snarest.
Orienterede herudover om et kommende samarbejdsmøde d. 27. april, hvor også DBS København, DBS Østsjælland og LFBS deltager.

Nadia Pedersen ytrede sin skepsis omkring eventuelle tværregionale arrangementer.

Susanne Pedersen spurgte til økonomi vedrørende andre ikke planlagte arrangementer. Her mente Anja Støvring, at der kunne være muligheder herfor og opfordrede i samme øjemed til at foreslå arrangementer. Kenneth Rasmussen istemte og opfordrede desuden til at medlemmerne selv kan være arrangører.

Clara Jensen spurgte til muligheden for mere klarhed omkring regionernes grænser.

Anders Fransson foreslog region øst at benytte samme samarbejdspartnere, som han selv har brugt sidste år til en Bornholmertur.

Thomas Sonne fra LFBS glædede sig over mange arrangementer på tapetet. Påmindede om at få arrangementerne godt markedsført.

Fremtidige arrangementer.
Ditte læste op fra postkassen med de indkomne arrangementsforslag og opfordrede samtidig medlemmerne til at kontakte hende såfremt man har et ønske om at arrangere et bestemt arrangement. Arrangementsforslagene kan ses i udsendt mail fra Ditte.

Fastsættelse af Bestyrelsens størrelse og valg.
Der er ikke kommet nogen forslag om at ændre bestyrelsens størrelse. Således vil bestyrelsen også fremadrettet bestå af en formand, en kasserer, en sekretær, fire menige bestyrelsesmedlemmer samt op til tre suppleanter.

Valg af kasserer.
Kasserer Christina Munkesø genopstillede ikke til posten, men fortalte lidt om arbejdsopgaverne, der primært består i at bruge foreningens penge fornuftigt og overholde budgetter. Ditte på kontoret er dog også meget behjælpelig.
Kathrine Leander spurgte til antallet af timer på posten samt mulighederne for sparring. Christina anslog hendes gennemsnitlige tidsforbrug til halvanden time om ugen og ville gerne indgå i sparring.

Søren Uhrenholt, Lasse Larsson og Kathrine Leander stillede op til kassererposten. Kandidaterne fik herefter to minutter til at præsentere sig selv og deres kandidatur.

Nadia Pedersen påpegede sin undren over Søren Uhrenholts deltagelse i et HB-møde tidligere på året, hvilket Sofie Christensen besvarede med, at man i hovedbestyrelsen ikke havde forestillet sig, at flere kandidater ville stille op.

Herefter blev der uddelt stemmemateriale. Der var 73 stemmeberettigede i alt.

Afstemningsresultat:
Søren Uhrenholt: 46 stemmer.
Lasse Larsson: 19 stemmer.
Kathrine Leander: 6 stemmer.

Søren Uhrenholt blev dermed valgt som kasserer.

Valg af sekretær.
Sekretær Susanne Pedersen agtede ikke at genopstille. Fortalte til gengæld om posten, som udover at deltage i hovedbestyrelsens arbejde dækker over referatskrivning fra HB-møder.

Cathrine Honore og Lasse Larsson stillede op. Herefter fik begge kandidater to minutter til at præsentere sig selv og deres kandidatur.

Afstemningsresultatet blev som følger:
Catrine Honore: 52 stemmer.
Lasse Larsson: 16 stemmer.

Cathrine Honore blev dermed valgt som ny sekretær.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
Danni Lundgren genopstillede ikke. Tine Drelsdorf genopstillede, mens også Christina Munkesø, Mads Liisberg, Annette Olsen, Kathrine Leander og Lasse Larsson stillede op.

Hver kandidat fik herefter ordet.

Afstemningsresultat:
Tine Drelsdorf: 41 stemmer
Christina Munkesø: 27 stemmer
Mads Liisberg: 4 stemmer
Annette Olsen: 4 stemmer
Kathrine Leander: 25 stemmer
Lasse Larsson: 32 stemmer

Tine Drelsdorf og Lasse Larsson blev dermed valgt som bestyrelsesmedlemmer for to år.

Valg af op til tre suppleanter.
Annette Olsen, Christina Munkesø, Clara Jensen, Nina Bargum, Kathrine Leander og Nicklas Tegner stillede alle op. Alle kandidater fik herefter ordet kort.

Afstemningsresultatet blev som følger:
Annette Olsen: 28 stemmer
Christina Munkesø: 45 stemmer
Clara Jensen: 9 stemmer
Nina Bargum: 53 stemmer
Kathrine Leander: 52 stemmer
Nicklas Tegner: 14 stemmer

Nina Bargum blev dermed valgt som førstesuppleant, Kathrine Leander andensuppleant, mens Christina Munkesø blev valgt som tredjesuppleant.

Valg af revisor.
Anders Fransson genopstillede uden modkandidater og blev derfor genvalgt.

Valg af revisorsuppleant.
Mads Liisberg stillede op som den eneste, hvorfor han blev valgt.

Eventuelt.
Susanne Pedersen nævnte et nyt ID-kort, som med fordel kan benyttes af synshandicappede. Desuden har man nu mulighed for at tage egen ledsager med til valg. Anja Støvring supplerede vedrørende ID-kortet og fortalte, at dette kan erhverves hos Borgerservice fra d. 1. juli.
I forlængelse af lørdagens forslag om vedtægtsændring vedrørende eventuelle erstatninger af frafaldne bestyrelsesmedlemmer luftede Ulrik Madsen tanken om at rettelser i forslag til vedtægtsændringer kan ske hurtigere end den nuværende procedure tillader.

Evaluering:
Formand Kim Sørensen takkede for landsmødet og beklagede, at tidsplanen var skredet.
Kathrine Honore takkede hjælperne og uddelte gaver til dirigenten samt de fire referenter.
Victor Dahl Sørensen takkede samarbejdspartnere for deres deltagelse i landsmødet.
Kenneth Rasmussen foreslog bedre bordindretning
Susanne Pedersen ytrede sin utilfredshed med en længe ventet evaluering.
Kathrine Leander syntes, at programmet havde været en kende proppet og efterspurgte flere pauser.
Jane Nielsen fra interessegruppen takkede for invitationen til landsmødet og roste traditionen med gaver imellem bestyrelsesmedlemmer ved aftensmaden lørdag.
Allan Andresen var fortørnet over den uanmeldte uddeling af nytårshatte på værelserne, som formand Kim Sørensen stod for. Kim tog kritikken til efterretning og understregede, at det udelukkende var ment som en gimmick.
Anja Støvring roste landsmødets mulighed for debat og rummelighed samt smart ide med markedspladsen med samarbejdspartnerne lørdag formiddag. På vegne af Dennis Rasmussen supplerede hun endvidere Allan Andresen i hans kritik af uddelingen af nytårshatte på værelserne.
Søren Uhrenholt takkede arrangørerne for en fantastisk weekend.
Mie Henriksen foreslog en kortere præsentationsrunde samt mulighed for længere tid ved samarbejdspartnere.
Mads Baulund roste også for et godt organiseret arrangement med tidsplanen som eneste lille undtagelse.
Stine Skovbon roste dirigenten for god afvikling af møderne.
Clara Jensen roste også for et godt arrangement.
Osman Sari var ikke vild med markedspladsideen, men roste derudover Kim Sørensen og arrangørerne i store vendinger.
Nina Bargum roste for et godt første landsmøde og nedtonede kritikken af hatteuddeling.
Thomas Sonne fra LFBS takkede for invitationen og et godt arrangement.
Mads Liisberg glædede sig over rekordfremmødet til landsmødet og opfordrede til at kæmpe videre sammen.
Stian Snoen fra Norge takkede også for invitationen og for en god fest.

Landsmødet 2017 afsluttes

Færdigheder

Indsendt den

21. april 2017