Vælg en side

Referat af LM den 10. – 12. April 2015

Landsmødet blev åbnet med velkomst og præsentationsrunde af alle deltagerne.

1. Valg af dirigent, mindst to referenter og fire stemmetællere

Michael Rasmussen blev valgt som dirigent.
Som referenter valgtes Mikael Krarup Andersen, Susanne Pedersen, Stine Skovbon og Jane S. Nielsen.
Stemmetællere blev Ulrik Dahl Madsen, Dennis Rasmussen, Nichlas Panton og Winnie Pedersen.
Herefter konstaterede Michael, at vi kunne fortsætte landsmødet, da det har været rettidigt indkaldt.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

3. Gennemgang og godkendelse af årsberetningen

Punkterne blev gennemgået ét for ét med mulighed for kommentarer og spørgsmål. Her vil kun blive refereret de punkter, hvor det var tilfældet:
Regionerne:
Under punktet om regionerne blev der spurgt ind til de problemer, der har været i Region Vest det forgangne år. Dette blev forklaret. Der er nu valgt en ny bestyrelse i regionen og den kører fint igen.

Ungdomsbladet:
Der har ikke været udsendt blade i 2015 før i april måned. Grunden er, at redaktøren har været syg og haft tekniske problemer. Samarbejdet med redaktøren er desuden desværre stoppet pr. 31-03, da HB har set sig nødsaget til at opsige redaktøren grundet forskellige omstændigheder. Der bliver snarest slået stilling op til ny redaktør.
Børnebladet:
Der blev givet stor ros til børnebladet.
Der blev spurgt til, om bladene kan fås på anden måde end pr. cd. Dette blev afvist af HB, da der vil komme ekstra afgifter på, hvis bladene f.eks. skal lægges ud på nettet.
Hjemmesiden:
Samarbejdet med det firma, der skulle opdatere hjemmesiden, er blevet opsagt i starten af 2015. Der arbejdes nu på, hvordan man så skal få opdateret siden.
Det blev foreslået at lægge videoer op på siden til hjælp til jaws og zoomtekst. Nogle oplever problemer med at læse teksten på siden. Der blev også talt lidt om login på siden så man f.eks. kunne lægge blade og andet ind på en mere personlig del af siden. HB har desværre ikke mulighed for at rette på siden for nuværende, men der arbejdes på sagen.
Nyhedsbrevet:
HB har besluttet at ændre nyhedsbrevet til en nyhedsmail, der nu udsendes ca. en gang i kvartalet. Der har de senere år været tendens til, at nyhedsbrevene fortalte bagud, men nu skal de beskrive fremadrettet igen.
Der bliver spurgt til, hvem der får nyhedsmailen. Dette bliver udsendt til medlemmer og samarbejdsparter som nyhedsbrevet hidtil.
Der kommer en liste med deadlines til nyhedsmailen ud til tillidsfolk snarest.

Laugelejren 2014
Der blev opfordret til at sprede budskabet om dette års Laugelejr.
SUN:
Arbejdet har ligget stille og der bliver spurgt til, om der er planer om at gøre noget ved det? det bliver fra HB oplyst, at DBSU pt. har valgt at forholde sig passivt grundet de mulige omstruktureringer i vores egen forening.
Thorkild Olesen fra DBS oplyste, at man på et kommende møde i Island i august i Nordisk Samarbejdskomite har planer om også at invitere repræsentanter fra ungdomsorganisationerne.

Årsberetningen blev til slut enstemmigt godkendt.

4. Siden nytår samt spørgerunde:
Ditte på kontoret er fortsat på barsel og er tilbage den 07-09-2015. Birgitte vikarierer indtil da.
Der har været afholdt et arrangement om ret og pligt i samarbejde med interessegruppen, og der arbejdes på at afholde noget lignende i samarbejde med forældreforeningen. Resten blev taget under årsberetningen.

5. Fremlæggelse af forslag omkring DBSUs fremtid (Formand for DBS Torkild Olesen deltager under dette punkt)

Hovedbestyrelsen havde fremsat forslag om at nedlægge DBSU i sin nuværende form og i stedet oprette en ungdomskreds under Dansk Blindesamfund.
Forslaget blev læst op og herefter fik Thorkild Olesen fra DBS samt repræsentanter fra HB ordet.
Thorkild: DBSs HB har efter henvendelse fra DBSUs HB haft en diskussion om spørgsmålet på deres møde i marts. Dansk Blindesamfund og HB vil gerne have en ungdomskreds ind under DBS.
DBS vil gerne hjælpe med varetagelsen af de administrative opgaver for en evt. ungdomskreds. HB anerkender, at DBSU har andre synskriterier end Dansk Blindesamfund og det vil man gerne acceptere. Det er der andre grupperinger under DBS der også har.
Ang. en plads i DBS´s HB kan det ikke lade sig gøre for nuværende, men DBS skal snarest have en ny strukturdiskussion og her vil optagelse af en evt. ungdomskreds i HB komme med i debatten.
Repræsentanter fra DBSU´s HB forklarer herefter om de konkrete overvejelser i forhold til forslaget:
Man vil måske kunne få kontakt med flere potentielle medlemmer.
Det bliver et stort fælles netværk, hvor vi kan gøre brug af hinandens kompetencer. Mere naturlig overgang fra DBSU til DBS når man falder for aldersgrænsen for medlemskab af DBSU.

Derefter var debatten fri:
Der blev spurgt en del ind til det tilskud DBSU på nuværende tidspunkt får fra DUF og som bortfalder, hvis ungdomskredsen vedtages. Her blev svaret, at hovedparten af tilskuddet nu går til administrativt arbejde og at dette jo bortfalder så HB ser ikke det store problem i at tilskuddet bortfalder. Man vil kunne søge andre tilskud i DUF til vores fortsatte arbejde.
Nogen frygter at DBSU kan blive overset i DBS, mens andre ser forslaget som en styrkelse af samarbejdet og netværksskabelse med DBS.
Det blev kritiseret, at forslaget ikke er udsendt til alle medlemmer af foreningen men kun til dem, der deltager på landsmødet. Hertil svarer HB, at man har villet gøre forslaget så konkret som muligt og det endelige forslag først har kunnet færdiggøres efter DBSs HB-møde og landsmøde i marts.
Der blev spurgt til, hvad HB har gjort for at finde andre løsninger end at lukke foreningen?
Der blev spurgt ind til, hvad DBS mener med, at DBSU skal være mere politiske? Thorkild oplyser, at DBS ikke har krævet at DBSU skal lave politisk arbejde. DBS har blot udtrykt en undren over, at der på nuværende tidspunkt ikke laves mere politisk arbejde i DBSU.
Det blev nævnt at den nuværende struktur kræver mange tillidsfolk, og det vil være en fordel med forslaget at dette antal mindskes, da det de senere år har været yderst vanskeligt at få besat de forskellige tillidsposter, mens andre synes forslaget ikke er ordentligt gennemarbejdet.

Forskellige andre spørgsmål ang. forslaget om bl.a. struktur, kontingent mv. blev afklaret.
Der skulle først stemmes om forslaget lørdag over middag.

6. Økonomi-regnskab:

Kasserer Anders Fransson gennemgik det udfærdigede årsregnskab for 2014. Af nøgletal kan kort nævnes, at foreningen havde indtægter på afrundet 831.000kr. og udgifter for i alt 718.000 kr.
Det hele endte med et overskud på 113.073 kr. For yderligere uddybning af tallene henvises til det udsendte årsregnskab, som kan rekvireres på DBSU’s kontor, såfremt man ikke har modtaget det i forbindelse med landsmødet.
Herefter havde kassereren følgende kommentarer til regnskabet:
Der figurerer udgifter til Laugelejren, selvom de ikke er vores. Det skyldes, at DBSU har lagt ud.
Foreningen har anvendt ca. 220.000 kr. i alt på administration og personale i 2014.
Vi har en egenkapital på knap 914.000 kr.
Spørgsmål fra folkevalgt revisor og salen:
Der opfordres til at holde Laugelejren udenfor regnskabet og at kontere tingene i det år de bliver købt.
Foreningens telefonomkostninger er kraftigt forøgede. Det er andet år i træk det stiger. Kassereren forklarer, at årsagen er skift af telefonsystem. Det nye firma vi har valgt har vist sig at være væsentlig dyrere end det gamle. Yderligere er købt en iphone 5 til kontoret. Vi kan nu muligvis bruge fx mobile pay.
Årsagen til stigningen på telefonudgifterne i 2013 var en tidligere kontordames private brug af vores telefon. Dette er efterfølgende ophørt og afregnet.
Udgifter til telefongodtgørelse til HB er steget. Årsagen er øgede udgifter til telefonmøder, fordi Forretningsudvalget og bestyrelsen ikke kan få skype til at virke og at HB har holdt et langt telefonmøde i januar.
HB har holdt mange møder fordi 2014 har båret præg af en del ”brandslukning.
Hjemmesideomkostningerne i 2014 er 0 kr. Dette skyldes, at det er bogført et andet sted. Udgifterne til hjemmesiden er bogført under konto 2281.
Fællestransportpuljen for regionerne står under landsarrangementer. Dette er et tilfælde.
Region Vests bestyrelsesudgifter er eksploderet. Det skyldes at Vest holdt opstartsmøde i 2014 på Fuglsangcentret. De meldte flere folk til end der kom og derfor blev det for dyrt. Lene Johansen opfordrer til, at dette ikke sker igen, det er ”fy fy”. Man kan sjældent melde fra på centret, og skal nærmest altid betale fuld pris alligevel.
Den folkevalgte revisor anbefaler at regnskabet godkendes. Den autoriserede revisor indstiller også til godkendelse. Kasseeftersyn gav ingen anledning til bemærkninger og ingen begåede ulovligheder.
Anja Støvring opfordrer til, at vi hæver vores aktivitetsniveau, hvis vi skal opretholde DUF-midlerne på nuværende størrelse.
Anders Fransson pointerer, at vi kan risikere at miste duf-midlerne.
Christina Munkesø spørger til en konkret udmelding fra DUF om, hvor mange arrangementer der skal holdes før det lever op til deres krav. Region østes 11 i 2014 må vel være nok? Dirigenten oplyser, at arrangementer i 2014 først indgår i ansøgningen i år. DUF bør blive glade i 2015, fordi region Øst i 2014 lavede 11 arrangementer.
Formanden oplyser, at tipsmidlerne formodentlig vil blive sat ned fremover.
Herefter blev regnskabet sat til afstemning.
Da ingen stemte imod regnskabet og ingen stemmer var blanke blev regnskabet enstemmigt godkendt.

7. Budget

Der fremlægges et nyt budget, der var fejl i det udsendte.
Kassereren gennemgik nøgletallene.
Fra salen blev der spurgt til, hvorfor hjemmesiden var op budgetteret med 40.000 kr. det skyldes en udgift til det firma, som har stået for siden og med hvem kontrakten nu er opsagt. Hovedbestyrelsen mener at have undersøgt sine muligheder for at opsige uden udgifter, hvilket man ikke fandt kunne lade sig gøre. Herefter måtte man betale de resterende års ydelser på kontrakten.

8. Samarbejdspartnere

a. Forældreforeningen

Foreningens repræsentant Christine fortalte om foreningens virke og formål samt lidt om dens årlige arrangementer. Forældre skal kunne spare med hinanden og udveksle råd og erfaringer. Foreningen søger at blive hørt politisk i forskellige instanser og styrelser. Vi opfordres til at bruge deres blad og facebook side til at reklamere for vores arrangementer.
Der spørges til hvordan foreningen introducerer børnene for DBSU. Forældrene ønsker, at vi laver flere børnearrangementer og vil gerne markedsføre os.
De er glade for samarbejdet. Der opfordres til ikke at “hænge sig i formelle samarbejdsformer” men blot lave nogen arrangementer sammen når ideerne opstår.

B. SUMH

Fie fra SUMH fortalte om foreningen og dens projekter. Nævnes kan blandt andet Rækværk, som er opstart af netværk for handicappede på uddannelsessteder og projekter om lige adgang til koncerter. Foreningen har udvalg som u-landsudvalget og festudvalg og laver også politisk arbejde. Blandt andet var de til stede på Folkemødet på Bornholm sidste år.
Sumh vil gerne yde DBSU konsulentbistand både til aktiviteter og organisatorisk.

C. Lions Club

Lions har udviklet I-cane, hvilket er en stok med indbygget GPS-udstyr, som kan bruges sammen med Iphone. De vil gerne arbejde sammen med os om at støtte forskellige projekter. Blandt andet hvem der skal have en i-cane.
Arne fra Lions Club kan kontaktes på mail: arnesalomonsen@hotmail.com. Man kan også ringe til ham på 23473188. Man skal regne med en lille uges behandlingstid på vores henvendelser.
Karen Koch opfordrede til, at I-cane gøres lettere og fortalte, at den version som er på markedet nu måske er lidt ufærdig. Lions ønsker tilbagemeldinger om folks erfaringer med I-cane.

D. Interessegruppen

Jane S. Nielsen og Stinna Brinch Christensen fortalte om gruppen, som er en gruppering under DBS. Den har et godt samarbejde med DBSU og havde blandt andet en god weekend om sociale rettigheder i slutningen af februar 2015.
Gruppen vil gerne samarbejde med os om en studerendes konference. Foreningen arbejder for forbedring af synshandicappedes forhold på arbejdsmarkedet og under uddannelse. Den har 2 arrangementer årligt – en forårskonference med forskellige temaer og en generalforsamling.
Der spørges fra salen til, hvad gruppen kan gøre som DBS og andre ikke gør. Repræsentanterne svarede, at gruppen er der hvor blinde og svagsynede i erhverv og på uddannelse befinder sig og skaber netværk og de giver DBS konkret viden om erhverv og uddannelse. Man indsamler erfaring og giver problemer og tanker videre til DBS.
Der er et ligemandsprojekt på vej, som skal sætte folk sammen, som er på vej eller er inde i uddannelse eller på arbejdsmarkedet.
Der spørges fra Søren Jensen til, hvad gruppen gør for folk på arbejdsmarkedet. Jane opfordrede til, at man selv kommer med ideer og behov, som gruppen kan se på.
Man kan Skrive til formand@bsieu.dk for indmeldelse.

E. Unge Synsskadede i Sverige

De arbejder i Sverige med blandt andet aktiv fritid, der skal være lige adgang til ledsagelse over hele Sverige. Vi er inviteret til deres landsmøde, Medlemsforum.
Fra salen blev spurgt til forholdet til den svenske moderorganisation. Synsskadede unge er en selvstændig forening, men arbejder tæt sammen med moderforeningen.

F. NBFU i Norge

I Norge arbejder de blandt andet med at gøre synshæmmede mere aktive og forbedre den såkaldte hjælpetjeneste. De samarbejder meget med moderorganisationen og deltager på deres landsmøde og mange medlemmer sidder i udvalg i moderforeningen. Vi er inviteret til deres landsmøde 18 til 20. september. Norges blindeforbund har 432 medlemmer i 6 regioner.

Spørgsmål fra salen til Norge og Sverige:
Hvordan markedsfører Norge og Sverige sig:
Norge er aktive på sociale medier. De har 585 medlemmer i deres facebookgruppe og er på twitter og instagram. Sverige har også twitter, facebook og instagram samt et medlemsblad.
Norge arbejder med udenlandske blindeorganisationer og har blandt andet haft polske blindeskoler på besøg. De har en selvstændig afdeling til internationalt arbejde.
Sverige har lidt samme udlandsarbejde i gang som Norge.
Fra salen blev til vores markedsføring i DBSU foreslået, at vi måske kan sende pjecer ud sammen med DBS og vi kan overveje samarbejde med synskonsulenterne igen.
Der er 7 medlemmer i Norges hovedbestyrelse og nogle regionsbestyrelser.
G. DBS
Der var ingen repræsentant for DBS til stede, så dette punkt blev sprunget over.
9. Indkomne forslag

A. Forslag om ændring af bladudgivelser fra to blade til minimum ét blad
Forslaget blev læst op.
Der var 46 stemmeberettigede. 35 stemte for. Forslaget blev vedtaget.

B. Forslag om sammenlægning med DBS

Forslaget blev oplæst.
Der var 41 stemmeberettigede.
Der var 23 stemmer for og 17 imod. 1 stemme var blank. Da der skulle være 2/3 flertal bortfaldt forslaget.

Derefter var der foredrag med Running With No Legs.

10. Fremtidigt arbejde

Lene Johannsen orienterede om, hvad det kræver at lave arrangementer.
Arrangementsforslagene blev gennemgået og der blev fundet arrangører til en del af dem. Disse fremgår efter arrangementets navn.
Mini påske
Ud og se på togstationer + rejse og togarrangement:
Køre i bil:
Landsjulefrokost: Danni Kristensen og Anna Cathrine Eliassen Bonde.
Idrætsweekend: Jens Christian Sørensen, Anja Støvring, Kim Sørensen, John Clausen
Wellness/sport, mad og wellness: Ronni Jensen, Winni Pedersen, Stine Banner
Dildoparty: Winni Pedersen og Stine Banner
Paintball:
Helikopterarrangement:
Legolands tur: Anna Christiansen, Dennis Rasmussen, Christina Munkesø, Mark Andersen
Blind date:
Faldskærmsudspring, frafalder pga. at det finder sted i år: Jens Christian Sørensen, John Clausen
Tillidsmandskursus: Anja Støvring, Danni Kristensen
Computer camp på Synscenter Refsnæs eller IBOS: Mark Andersen, Danni Kristensen, Lasse Larsson
Kampsport/forsvarsweekend, frafalder, da det bliver afholdt i år: Gustav Kallan og Gustav Koch Rasmussen
Go-cart-weekend:
Danseweekend med vild med dans-konkurrence:
Sommer camp med sport, spil og andre lege, kunne evt. slås sammen med idrætsweekend:
Ret og pligt part 2 sammen med Interessegruppen:
Projekt om studiejob til unge, evt. i samarbejde med DBS og SUMH, Jens Christian Sørensen
Sangarrangement, Mie Henriksen, John Clausen, Danni Kristensen, Lise Lund
Klatring i gorillapark, Kim Sørensen, Susanne Pedersen, Tine Drelsdorf
Oplæg fra rollemodeller i job og uddannelse, evt. sammen med ret og pligt: Kim Sørensen, Interessegruppen
DHIF, præsentation af forskellige sportsgrene:
Flere aktiviteter for pårørende, Kim Sørensen
Førstehjælpskursus: Ronni Jensen, Mads Liisberg
Smukfest: Anja Støvring, Mark Andersen
Overlevelsestur: Karen Koch Rasmussen, Lene Johannsen, Tine Drelsdorf
Udlandstur: Karen Koch Rasmussen, Winni Pedersen
Action weekend: Mads Brix, Gustav Kallan, Gustav Koch Rasmussen
Miniefterårsferien fik følgende arrangører: Mads Liisberg, Mads Brix, Karen Koch Rasmussen, Jens Christian Sørensen, Christoffer Paggaard
Herefter blev mødet suspenderet.

11. Regionerne rundt

Ronni Jensen orienterede om Region Vest.
Mikael Krarup orienterede fra Region Øst.

12. Valg af hovedbestyrelse

De poster, der var på valg, blev gennemgået.
Anders Fransson forklarede, hvad det indebærer at være kasserer. Han ønskede ikke at genopstille.
Christina Munkesø blev valgt som kasserer uden modkandidater.
Mie Henriksen orienterede om sekretærposten. Hun ønskede ikke at genopstille.
Susanne Pedersen blev valgt som sekretær uden modkandidater.
Lene Johannsen og Kristian Kristensen var på valg. Ingen af dem genopstillede.
Mads Liisberg, Danni Kristensen og Tine Drelsdorf ønskede at opstille til de to ledige bestyrelsesposter.
De tre kandidater præsenterede sig.
Der var 43 stemmeberettigede.
Mads Liisberg fik 7 stemmer.
Danni Kristensen fik 34 stemmer.
Tine Drelsdorf fik 35 stemmer.
Danni Kristensen og Tine Drelsdorf blev derfor valgt.
Mads Liisberg, Lasse Larsson, Lasse Christiansen, Mie Henriksen, Kim Sørensen og Line Larsen stillede op til suppleantposterne.
De forskellige kandidater præsenterede sig.
Mads Liisberg fik 6 stemmer.
Lasse Larsson fik 21 stemmer.
Lasse Christiansen fik 15 stemmer.
Mie Henriksen fik 33 stemmer.
Kim Sørensen fik 33 stemmer.
Line Larsen fik 10 stemmer.
Mie Henriksen, Kim Sørensen og Lasse Larsson blev valgt. Grundet stemmelighed blev Mie Henriksen 1. suppleant og Kim Sørensen 2. suppleant. Lasse Larsson blev derfor 3. suppleant.
Esben Sørensen blev valgt som revisor.
Lene Johannsen blev valgt som revisorsuppleant.

13. Eventuelt

Det blev ønsket at betaling til arrangementer blev gjort lettere fx med mulighed for at betale via mobile pay, men herimod indvendte formanden, at det ikke kan lade sig gøre.
Der blev reklameret for faldskærmsarrangementet.
Det blev påpeget, at der er få medlemmer til regionsgeneralforsamlingerne.
Det blev foreslået at overlevelsestur og udlandstur kunne lægges sammen.
Det blev nævnt, at ældre organisationsfolk kan spare med yngre.
Der blev reklameret for Laugelejren.
Det blev foreslået, at DBS måske kunne hjælpe med børnearbejdet.
Den nye hovedbestyrelse blev opfordret til, at tænke over, hvordan det forkastede forslag om sammenlægning med DBS evt. skal bruges fremover.

14. Evaluering

Der var generelt tilfredshed med landsmødet.
Der blev ønsket noget fysisk aktivitet i stedet for et foredrag.
Fra arrangørernes side ønskedes en tilkendegivelse på, om der fremover skal være livemusik til landsmødet. Det virkede som om, folk var tilfredse med at musikken blev skruet ned.
Der blev sagt tak og givet applaus til hjælpere, dirigent og referenter. Herefter rundede formand Nadia Pedersen af.
Herefter var mødet slut.

Referenter:
Mikael Krarup, Susanne Pedersen og Jane S. Nielsen

Færdigheder

Indsendt den

10. april 2015