Vælg en side

Referat af LM den 1. – 3. April 2016

Fredag aften

Præsentationsrunde

Deltagerne præsenterede sig kort med: Navn, alder, samt deres cirka antal af år i DBSU. Der blev orienteret om postkassen til fremtidige arrangementer for 2017. Deadline er lørdag kl. 13:00.

Valg af dirigent

Michael Rasmussen blev foreslået som dirigent, og blev valgt uden modkandidater, hvorefter han takkede for valget. Dirigenten startede med at undersøge om landsmødet var lovligt indkaldt. Ifølge foreningens vedtægter skal der indkaldes via DBSU’s blade samt DBS’ medlemsblad. Dette skal gøres senest seks uger før landsmødets start. Indkaldelsen blev sendt til Ungdomsbladets martsudgave, som dags dato endnu ikke er udkommet, samt i DBS’ medlemsblad ca. 22. marts. Det blev varslet på Børnebladet i december 2015. Rent faktisk betød dette, at landsmødet ikke var lovligt indkaldt. Dog kunne landsmødet godt gennemføres, hvis alle var enige om, at landsmødet alligevel måtte gennemføres. Alle tilstedeværende var enige om, at landsmødet måtte gennemføres.

Valg af referenter

Som referenter blev Thomas Dalgaard. Mikael Krarup, Ulrik Madsen og Susanne Pedersen valgt.

Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev: Winnie Pedersen, Dennis Rasmussen, Nicklas Panton og John Clausen samt Tharmini Siyaskaran valgt.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenens punkter.

Introduktion til workshops

Mie Henriksen orienterede om de forestående workshops. Intentionen med disse workshops er at få mindst én god idé til foreningen fremadrettet som eksempelvis: Spændende arrangementer, skabelse af foreningens identitet og mål for det kommende års arbejde, forslag til at kunne fastholde vore medlemmer og forslag til hvordan vi kan få nye medlemmer. Meningen er, at vi skal arbejde løsningsorienteret. Medlemmernes holdninger skal frem på bordet, og disse meninger skal med i et fremtidigt nyt principprogram. Målet er at alle gerne skal føle sig inddraget – uanset om man er ny i DBSU eller om man har været med i flere år.

Landsmødegruppen udarbejder et nyt principprogram efter landsmødet, som den nye hovedbestyrelse kan arbejde videre med på baggrund af de drøftelser, som lørdagens egentlige workshops afstedkommer.

Deltagerne blev opdelt i grupper. Grupperne skal i morgen lørdag drøfte de udsendte spørgsmål, hvorefter der er fælles opsamling i plenum.

De udsendte spørgsmål er meget åbne, hvilket også er meningen. Grunden hertil er, at alles ideer kan komme på bordet. Målet er, at det skal være let at forholde sig til. I grupperne er det vigtigt, at alle skal høres. Resultaterne fra disse workshops beskrives senere i dette referat.

Oplæg V/Thorkild Olesen – landsformand for Dansk blindesamfund

Thorkild Olesen takkede for at være blevet inviteret. Han fik taletid fredag aften, da han skal til en kredsgeneralforsamling om lørdagen. Det glædede ham, at DBSU arbejder på at få sig et opdateret principprogram. Man vedtog første principprogram i 1989 og efterfølgende et nyt i 2003. For Thorkild Olesen er DBSU et fællesskab, hvor vi alle kan være samlede og lære af hinanden, og vi kan stå sammen. Man skal have det godt socialt, og man skal kunne networke. Det er en styrke, som stadig er i DBSU. Thorkild kunne dog savne, at DBSU tog flere politiske emner op og at vi gav mere udtryk for, hvordan nogle forestillinger om verden skal se ud fremover fra vores perspektiv. Der er behov for muligheder for stiftelse af familie, uddannelse, befordring, muligheder på arbejdsmarkedet… Og sådan kan man blive ved. Det gør det også sjovt at være med i et fællesskab, at alle de andre også får nogle muligheder. Fællesskabet laver vi ved, at vi arbejder sammen socialt og politisk. Dansk blindesamfund (DBS) undersøger for øjeblikket, hvad der sker, hvis man er synshandicappet (blind eller svagsynet) og ikke er i job. Her har man set, at nogle unge udenfor arbejdsmarkedet bryder med den ensomhed, som de oplever. Her mente Thorkild, at DBSU har et væsentligt ansvar. Herudover roste han de nye deltagere for at de dukkede op, da der var mange nye i år. På baggrund af den netop afsluttede introduktion til den efterfølgende dags workshops havde Thorkild også nogle tanker, som han gerne ville give videre til DBSU: Måske kunne man lave mindre regionale arrangementer, så medlemmerne kunne netværke (networke). Fællesskab, politiske aktiviteter og at nye medlemmer opdager foreningen som et godt værested. Disse tre ting kunne være gode byggesten til et nyt principprogram.

DBSU er med til at lave aktiviteterne og at finde ud af, hvor DBS skal bevæge sig hen. DBS havde for nylig valg til deres forretningsudvalg. Fire af de opstillede kandidater var tidligere formænd i DBSU.

Thorkild Olesen opfordrede til, at vi står sammen og gør noget. Alle bliver klogere og DBS kan blive påvirket til at gøre nogle ting, som de måske ikke har tænkt over, før vi kommer med forslagene. Thorkild Olesen takkede også for samarbejdet det forgangne år. Lige nu er vi alle i en politisk situation, hvor det er opad bakke, så opfordringen var at komme i arbejdstøjet og knokle for nogle politiske mål og drømme.

Spørgsmål fra salen: For år tilbage gæstede ungdomspolitikere landsmødet for at høre udsagn fra os. Hvor meget kan DBSU flytte i samarbejde med DBS? Det virker nogle gange lidt svært at flytte nogle af udfordringerne… OG bliver vi mon hørt, og kan diverse repræsentanter huske vores forespørgsler senere hen? Thorkild svarede: Intet bliver bedre hvis vi ikke tror på det. Hvis vi mister håbet for at kunne forandre noget, så bliver det først umuligt. Thorkild Olesen eksemplificerede med kontanthjælpsloftet. Før jul havde man ikke overvejet at nogle handicapgrupper skulle ekskluderes. Det lykkedes ikke at rede alle fra kontanthjælpsloftet, men det hjælper at kæmpe eftersom nogle handicapgrupper blev undtaget. Det er ikke altid, at man vinder de kampe man tager, men vi må alle gøre en indsats. – Smid noget knofedt i det og kom i gang. Uden indsats ingen gevinst.

Fremlæggelse af årsberetningen

Årsberetningen fra 2015 blev fremlagt. Dette skete ved, at der blev kørt et fremlæggelsesshow i stilling via PowerPoint. Den fulde årsberetning kan rekvireres fra DBSU’s kontor eller findes på hjemmesiden.

Her følger få kommentarer, som fremkom samt de spørgsmål som fremkom under gennemgangen af årsberetningen.

Der blev afholdt MU-samtale med Ditte Aagaard Hansen fra kontoret før landsmødet, da hun har været på barsel og senere været sygemeldt i en kort periode.

DBSU får snart en nyrenoveret hjemmeside. Denne skulle have været kørende ved start af landsmødet, men dette var ikke muligt, men den er klar om ganske kort tid. Firmaet som udarbejder hjemmesiden hedder Tiger media. Facebookgruppens størrelse er for øjeblikket omkring 235 medlemmer, og tallet ser ud til at være stigende.

Der blev spurgt til, hvorfor miniefterårsferien blev aflyst i 2015. Dette skete pga. mangel af børneattester fra hjælperne. Arrangørerne havde ikke været ude rettidigt i forhold til at indsamle børneattester. Disse attester skal afleveres fra hjælperne og arrangørerne. Nogle hjælpere meldte desværre også fra i 11. time, og der var derfor ikke mulighed for at indhente attester på de nytilkomne hjælpere, og desværre var antallet af hjælpere for lavt.

Der blev spurgt om, hvornår Ungdomsbladet fra marts 2016 udkommer. Redaktørerne svarede, at det er sendt i trykken, og at det gerne skulle være på vej til lytterne. Men en fast dato kunne desværre ikke gives.

Der blev også spurt til, hvorfor antallet af medlemmer var faldet så drastisk i 2015. 34 medlemmer er blevet udmeldt af foreningen. De 34 medlemmer har været en gruppe af medlemmer, som ikke har betalt kontingent. Disse blev kontaktet, og ønskede ikke længere at være medlemmer af foreningen.

Herefter blev årsberetningen sat til godkendelse. Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

Siden sidst

Der er i 2016 blevet afholdt to arrangementer (sangweekend og yogaweekend). Hovedbestyrelsen har desuden afholdt to møder.

Nadia Pedersen blev i november 2015 kontaktet af Odd Fellow logen nr. 35 fra København. Logen ville gerne give DBSU nogle penge til et godt formål. I 2017 skal DBSU afholde nordisk ungdomslejr, derfor forespurgte man fra hovedbestyrelsens side om mulighed for midler til dette arrangement. DBSU har efterfølgende modtaget 50.000 kr. fra logen og ifølge det vedlagte kort, som blev oplæst, er pengene overdraget DBSU fra “Blindes julelys”. Der efterlyses stadig arrangører til lejren i 2017.

Efter denne orientering suspenderede dirigenten landsmødet for fredag aften.

Lørdag formiddag

Regnskab
Christina Munkesø orienterede om årsregnskabet for 2015.
Indtægter i år var 824.000 kr.
Udgifter:
Løn og administration var på 232.225 kr.
Aktiviteter og arrangementer var på 434.631 kr.
Regionerne har også fået penge, men tallet blev ikke nævnt. Se årsregnskabet for flere oplysninger.
Årets samlede resultat: 34.000 kr.1

Foreningens revisionsfirma har godkendt regnskabet.

Den folkevalgte revisors påtegning blev gennemgået. Han henstillede til at regnskabet blev godkendt. Der var dog et par spørgsmål. Det første handlede om en post om Andet FU på 702 kr., som gik til telefonudgifter til FU. Det andet spørgsmål handlede om en udgift på 171 kr. i Region Vest, som gik til julekort til hjælpere.
Herefter var der afstemning om regnskabet. Ingen stemte imod. Ingen stemte hverken for eller imod. Regnskabet blev derfor enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af budget for 2016

Christina gennemgik budgettet overordnet.
Samlede forventede indtægter: 830.200 kr.
Udgifter:
Løn og administration: 221.650 kr.
Aktiviteter i alt: 273.700 kr.
Arrangementer i alt: 404.018 kr.
Regioner: 120.000 kr.
Udgifter i alt: 1.023.268 kr.
Forventet resultat: -193.018 kr.

Samarbejdspartnere

Landsforeningen for Forældre til Børn med Synshandicap LFBS
Niels Bo Hermansen og Thomas Sonne orienterede. Forældreforeningen arbejder med emner, der har relevans for forældre til børn med synshandicap. Foreningen holder 3 hovedarrangementer om året, forældreseminar, familieweekend og arrangementet Syn på Sagen. Sidste år udkom en forløbsbeskrivelse med 11 anbefalinger til, hvorledes man i kommunerne bedst kan støtte børn og unge synshandicappede mellem 0 og 18 år. Foreningen arbejder på at lave en letlæselig udgave med konkrete eksempler på, hvordan disse anbefalinger kan anvendes i praksis. Forløbsbeskrivelsen kan både findes på Socialstyrelsens hjemmeside og via Forældreforeningens hjemmeside på www.lfbs.dk. Der blev også reklameret for foreningens blad Øjensynligt, samt deres hjemmeside. Foreningens blad udkommer 3 gange årligt, som regel efter et af de årlige arrangementer. Foreningens blad udgives både fysisk og elektronisk.
Foreningen fik ros fra salen. Der var også et spørgsmål om, hvordan DBSU kan bruges som samarbejdspartner, samt hvilke fordele, der er ved at holde arrangementer i en spejderhytte frem for på Fuglsangcentret. Fordelen ved spejdercenter er, at det foregår i omgivelser med mange muligheder for at udfolde sig i naturen.
Der blev endvidere spurgt ind til det seminar, foreningen skal holde om synshandicappede børns leg, og hvordan foreningen konkret arbejder med inklusion af synshandicappede børn. Derudover blev det nævnt, at det var en god ide med arrangementer med udfordringer.
Der er oprettet en forældreinklusionsgruppe med fokus på inklusion af børn, som samarbejder med DBS.
Vedrørende børns leg, er det ikke et seminar, men en workshop afholdt af nogle studerende på Aalborg Universitet, som gerne vil udvikle spil, som kan spilles sammen, uanset synsstatus.
Med hensyn til samarbejde er det vigtigt at finde et fælles fodslag omkring vigtige emner. Jo mere samarbejde, jo bedre.

Sammenslutningen af Unge med Handicap, SUMH
Louise fra SUMH orienterede. SUMH er en paraplyorganisation for handicaporganisationer for unge med forskellige handicap. Kommende arrangementer er SUMH’s repræsentantskabsmøde, Folkemødet 2016, samt et nyt initiativ i form af et folkemøde for unge. Øvrige projekter er Volue, som handler om at gøre spille- og koncertsteder tilgængelige, samt Velfærdsfabrikken, som handler om at finde velfærdsteknologiske løsninger på forskellige handicappedes problemer. SUMH har også en konsulenttjeneste, som kan hjælpe de forskellige medlemsorganisationer.
Det blev nævnt fra salen, at man som menigt DBSU-medlem også sagtens kan deltage i SUMH’s arrangementer. Der er stadig en ledig plads til repræsentantskabsmødet, selv om der er lukket for tilmelding.
Louise orienterede om et mentorprojekt i Københavns Kommune, som går ud på, at handicappede kan få en mentor til diverse aktiviteter.

Foreningen af Danske Døvblinde, FDDB

Anders Fransson orienterede. FDDB er en organisation for personer, som både er syns- og hørehæmmede. De holder landsmøde hvert år, og bestyrelsen vælges hvert andet år. Der er et forældreudvalg og et ungdomsudvalg. Der er ca. 450-475 medlemmer, hvoraf ca. 40 er indenfor DBSU’s aldersgruppe. I løbet af året holders ca.4 dagsarrangementer og 2 weekendarrangementer. Det næstkommende arrangement er på Fuglsangcentret den 30. april. Derudover kommer der en tur til Bornholm i juli, samt arrangementer i september og november, samt en julefrokost. Der skal være et arrangement omkring teknologi. Hvis man er interesseret i at deltage i foreningens ungdomsarrangementer, kan man gå ind på www.fddbu.dk, hvor man kan se de kommende aktiviteter, der specielt retter sig mod unge. FDDB’s ungdomsudvalg vil gerne have et tættere samarbejde med DBSU, og lave et arrangement sammen med os i 2017.
Der var et spørgsmål om, hvilke udfordringer, døve står overfor med hensyn til tolkning, samt hvad DBSU skal være opmærksomme på, hvis vi gerne vil have flere medlemmer med hørenedsættelse.
DBSU kan søge råd og vejledning hos FDDB om, hvordan man håndterer en situation, hvor der er personer med hørenedsættelse, der vil deltage i DBSU’s arrangementer.
Problematikken omkring tolke går ud på, at tolkeordningen skal i udbud hvert 4. år, og hvis et nyt firma vinder udbuddet, skal helt nye tolke sættes ind i, hvordan den enkelte gerne vil have tolkningen, hvilket kan være meget tidskrævende, og i sidste ende kan forringe den unges præstation under uddannelse.

Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse, BSIEU

Karen Koch Rasmussen orienterede. Interessegruppen er for synshandicappede med interesse for uddannelse og erhverv. Der afholdes årligt to arrangementer, en forårskonference og et landsmøde. Der er meget fokus på sparing, socialt samvær og politik på de områder, der hører under Interessegruppen. Et vigtigt fokusområde i øjeblikket er Notas studiemateriale. Man kan se praktiske informationer om bl.a. tilmelding på foreningens hjemmeside på www.bsieu.dk.
Der blev givet en stor ros til foreningen. Der var kommentarer og spørgsmål om problematikken omkring Nota. Der blev også spurgt ind til, om Interessegruppen ligger inde med vejledning omkring fx Nota og studierelaterede problematikker. der blev også spurgt, om man kan være medlem af både DBSU og Interessegruppen. Det kan man sagtens.
Med hensyn til vejledning omkring studierelaterede problematikker, findes der ikke en sådan på nuværende tidspunkt.
Problemet med Nota er i øjeblikket, at det kan være svært at få produceret taktile materialer, fordi blinde efterhånden er en lille gruppe lånere i forhold til ordblinde.
Det arrangement om sociale rettigheder, der blev afholdt sidste år, blev rost.
Der blev spurgt ind til, hvad man kan bruge Interessegruppen til, når man er i tvivl om, hvad man skal i sit liv.
Der blev reklameret for forårskonferencen, som i år vil handle om at være på arbejdsmarkedet. Forårskonferencen er fra den 15. – 17. April.
Man kan godt være i Interessegruppen, så længe, man er interesseret i at komme i uddannelse eller erhverv, og man behøver ikke nødvendigvis allerede at være i gang.

RP-gruppen
Tove Vang og Tiny van der Arend orienterede. RP-gruppen er en gruppe for personer med øjensygdommen retinitis pigmentosa. Foreningens hovedformål er at informere om øjensygdommen og blive mere synlige i samfundet, da RP for mange er et usynligt handicap i mange år, som dog medfører belastninger for den enkelte. Derudover følger RP-gruppen forskningen omkring RP. Foreningens blad RP-nyt, udkommer 4 gange årligt, og det indeholder artikler om bl.a. den nyeste forskning på området. Der holdes landsmøde hvert år, samt kurser. Hvert andet år holdes et 5-dages kursus for folk med RP, og hvert andet år. et weekendkursus for personer med RP og deres pårørende. Der har også været afholdt en hjælpemiddelmesse for brugere for to år siden. Gruppen har en hjemmeside, www.rp-gruppen.dk, hvor man kan læse om dens aktiviteter. Der er også en Facebookgruppe med navnet RP-Danmark, som er åben for alle med interesse omkring RP. Der er også en mailingliste, hvor man kan debattere RP, sende artikler mv. Man kan tilmelde sig på adressen rp.gruppe.gmail.com. Man skal oplyse sit fulde navn ved tilmeldingen, samt den mailadresse, man ønsker at bruge. Gruppen har også lavet en pjece med navnet At leve med RP med råd og vejledning omkring at leve med RP. Pjecen kan bl.a. downloades på foreningens hjemmeside, eller rekvireres hos fx synscentraler og øjenlæger.
Der blev spurgt, om man kan være medlem, selv om man har omvendt tunnelsyn. Det kan man godt, så længe, ens diagnose falder ind under kategorien RP, som rummer omkring 100 forskellige diagnoser.
Foreningen blev også rost for sine pårørendekurser. I år holdes et ekstra pårørendekursus.
Der blev spurgt, hvordan RP-gruppen og DBSU kan samarbejde. Der var ingen konkrete forslag, men gruppen er meget positiv overfor et samarbejde.
Der blev spurgt om, hvor mange indenfor DBSU’s målgruppe, der deltager i RP-gruppens arrangementer. Der er ikke registrering af, hvem der får gruppens materiale, og der er ikke registrering af alder, når man deltager i arrangementer, så dette spørgsmål kan ikke besvares konkret. Der er dog en del unge i Facebookgruppen.
Ang. Indholdet af gruppens kurser, er det bl.a. At leve med RP og og gruppearbejde på pårørendekurset.

Lions Club
Peter Voss Hansen og Jette Søndergaard orienterede fra Lions Club. En af de ting, Lions Club gennem tiden har støttet, er blinde, som klubben har støttet på forskellig vis, bl.a. med hjælp i forhold til flodblindhed og grå stær. Lions Danmark har bl.a. Støttet førerhundeordningen og iCane. Vedrørende iCane er der delte meninger om den. Der arbejdes på at indsamle penge, så den kan videreudvikles, især med henblik på at den bliver lettere, så den minder mere om en almindelig hvid stok.
Der var et spørgsmål om, hvordan iCane og dens app arbejder sammen. Dette gøres via en iPhone. Der arbejdes også stadig videre på udviklingen af iCane. Der blev spurgt, hvor man kan se ICane. Foreningen fik ros for at arbejde videre med udviklingen.
Der blev spurgt, om den nye ICane vil kunne foldes sammen.
Det er muligt at se en ICane i Handicaporganisationernes Hus i høje Taastrup.
Det er klart målet, at ICane skal gøres både sammenklappelig, lettere, samt lettere at holde på. Der var et spørgsmål om, hvordan Lions og DBSU kan samarbejde. Det kunne fx være omkring dinner in the Dark. Det kunne også være mere i form af sparing omkring ICane og erfaringsudveksling.

Lørdag eftermiddag

Peter Voss afsluttede med et par yderligere spørgsmål.
Dirigenten sagde at man altid kan skrive til Peter for at høre mere om iCane mv.

Workshop starter – folk deles op i grupper.
Workshop slutter

Referaterne fra de individuelle workshops kan rekvireres ved at kontakte kontoret.

Fremlæggelse fra de respektive Workshops

Gruppe 1
Mere sjov i bestyrelserne og evt. en form for gulerod, Som kan være med til at fastholde og rekruttere nye tillidsfolk.

Gruppe 2
Vi har behov for mere markedsføring

Gruppe 3
Der skal fokuseres på færre ting, så man får færdiggjort det man går i gang med.
Fokus på mere interaktion mellem almindeligt seende børn og synshandicappede børn, for mere integration.
Konkret dialog med det offentlige.

Gruppe 4
Mere politisk arbejde
Kontinuitet i form af flere faste arrangementer.
Gøre en indsats for fastholdelse af tillidsfolk

Gruppe 5
Færre tillidsposter er en mulighed.
Fastholdelse af nye medlemmer, da der løbende er et mindre fald i medlemsantal.

Gruppe 6
Brug af moderne kommunikation
Flere ekstreme aktiviteter man vil have svært ved at prøve andre steder, så DBSU derigennem kan være noget særligt.
Flere faste børnearrangementer. Da de er en del af vores fremtid er det godt at få dem ind i folden tidligt.

Gruppe 7
Rekrutér via fokus på relevante steder fx IBOS refnæs, samt at fange studerende via uddannelses stederne.
Icebreakers

Gruppe 8
Fokus på arrangementer så vi har noget at samles om.
Mere positivt mindre negativ kritik.

Arrangementsforslag

Der er 31 forslag i postkassen.
Ditte Samlede forslag der var sammenfaldne eller meget li’ hinanden.
Dirigenten forsøgte sig på en ny måde og bad folk om at række skiltet op hvis de ville være arrangører på et af de oplæste arrangementer.
Herefter blev dem der tilkendegav ønske herom enkeltvist spurgt om hvad de ville være med til at arrangere.

Arrangementsforslag plus arrangører listet som oplæst.

Inspirationsweekender

Skønhed og mode, noget med at lægge make up, tøjstil og sammensætning af farver, Winni + Karen Koch + Nadia

Bage weekend, lave kager, Winni, Jens Chr. Søresen i kombi med nedenstående

Madkursus med inspiration fra andre kulturer, fx det tamilske køkken, Winni, Jens Chr. Sørensen

Smykke kursus hvor man lærer at lave egne smykker

Gør det selv kursus (Kommer i 2016)

Aktiv kategori

Camping/vandretur med telt overnatning, fx hærvejen

Faldskærmsudspring, Abdul

Helikopter flyvning

Paint ball turnering

Yoga weekend

Segway, Marlene Jørgensen

Udlandsture

Disnyeland Paris

Udlandstur til Berlin – Stine Banner, Kenneth Rasmussen, Marlene Jørgensen

Cruise med DFDS til Oslo, Anja Støvring, Dennis Rasmussen

Musikalske arrangementer:

Musical arrangement, Cathrine Honore + Sofie Monggaard Chr.

Koncerter, fx copenhell eller Roskilde festival, gerne i samarbejde med SUMH da de på forhånd har arbejdet med tilgængelighed på festivaller. Susanne Pedersen (copenhell) + Mads Hvid, Danni + john clausen(Roskilde)

Udflugter til kulturelle arrangementer og museer

Skanderborg festival, Anja Støvring

Sangweekend – Danni , John Clausen

Fester

Landsjulefrokost – Mikael Krarup, Ulrik Dahl

Fest, hvor man skal være klædt ud som det modsatte køn

Blandet

Mini påske ferie – Sofie + Ulrik

Lokale aftensmadklubber fx hver anden uge eller hver måned – Jens Chr Sørensen

Et årligt arrangement for både DBSU og LFBS

Tur til Bornholm

Arrangement om hjælpemidler, Dennis Rasmussen + Anja Støvring

Weekend til Lalandia (igen)

Tivoli/bakken

Spilleweekend, både computer, playstation og andre konsolspil samt brætspil og kortspil, Susanne Pedersen + Søren Jensen + Lasse Larsson + Thomas Dalgaard

Kursus om motivation

Køre bil, Michael E, Danni, Cathrine Bonde, Abdul

Faste arrangementer.

Miniefterårsferien, Mads Liisberg + Kenneth Rasmussen + Victor Dahl + Sofie M.C.

Nordisk Camp, Kenneth, Marlene, Nicolai Dahl

Forældreforeningns niels bo har kontakt til nogen med tilknytning til Roskildefestivallen, og han mente han nok godt kunne skaffe os et favorabelt tilbud hvis det var af interesse.

DHIF foredrag.
Det handler om at få aktiveret folk.
Folk skal komme med indspark til fremtidige kommende aktiviteter.
Idrætstilbuddene er tilpassede så igt arbejde, så brugerne præger
Der er ikke så mange synshandicappede med, men målgruppen er ikke så stor.

De efterstræber tilgængelighed på deres hjemmeside.
Konsulenter kan hjælpe folk med at finde aktiviteter.

De hjælper først når man selv tager initiativ.
Vil gerne komme og hjælpe med et arrangement for unge og idræt i DBSU det har været på tegnebrættet i DBSU før.
Konsulenterne kan hjælpe folk der kontakter dem så måske skal der informeres til folk via vores blade mv. så folk selv kan tage initiativ til at komme i gang med konsulenternes hjælp.

Der var også lidt udendørs lej form af samarbejdsøvelser med bolde og hullahop ringe jay!

Referat søndag:

Nyt fra region Vest:
Vest holdt møde i februar. De er i gang med budget for arrangementerne. De vil gerne holde særudstilling med Olsen-banden, sommerhustur, svævefly og meget mere. Hold øje med hjemmesiden. Nogen arrangementer har måttet aflyses, fordi man ikke på stederne tilbød, hvad regionen havde efterspurgt.

Nyt fra region Øst:
Øst har følgende arrangementer:
Torsdag 21. april: Vietnamesisk mad i Valby. Restauranten er testet af bestyrelsen og den er god. Invitation kommer snart.

Lørdag 28. maj: Motorcykeltur. Familiearrangement med sidevogne og mulighed for at få ture samt røre ved cyklerne. Spisning ved 5-tiden, måske grill.

13. august: Besøg til Nykøbing Falster revy. De besøger en afkrog af regionen og der skal ske hurtig tilmelding.
Yderligere arbejder man med klatring, hjælpemiddeludstilling på IBOS, bonbonland, iværksætterarrangement og julefrokost.
Bestyrelsen er kommet godt i gang. Der har været to møder og kommunikationen mellem møderne går godt.

Fastsættelse af kontingent:
Der var ingen forslag til ændringer vedrørende kontingent. Kontingentet blev derfor ikke ændret og er fortsat 150 kr. årligt.

Fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse:
Der var ingen forslag til ændring af hovedbestyrelsens størrelse.

Valg:
Dirigent Michael Rasmussen fortalte om valg og hovedbestyrelsens arbejde. Det kræver tid at sidde der, men er spændende og lærerigt. I år skal vælges formand.

Valg af formand:
Nadia Pedersen genopstillede ikke. Michael Rasmussen fortalte, hvad en formand laver.
Man har øverste ansvar, indkalder til møder og sørger for, at bestyrelsesmedlemmerne arbejder. Man står også for daglig drift i samarbejde med kontoret og kontakt udad til. Det kræver engagement, energi og drive, men der er mange gamle formænd som gerne vil hjælpe.

Kim Sørensen blev foreslået som formand, han ønskede at modtage valg.
Ingen andre kandidater, Kim Sørensen blev valgt som formand.

Kim fortalte lidt om sine tanker med foreningen. Det skal være et rart sted, hvor folk er ligeværdige og ligesindede. Alle har ressourcer og styrker, som vi skal benytte os af. Han ser frem til at møde nye og gamle medlemmer med fokus på, hvad folk kan.

Susanne Pedersen udtrykte glæde over, at nye friske kræfter kommer ind i foreningen.

Esben Sørensen holdt, hvad der bedst kan betegnes som en afskedstale. Han opfordrer til, at hvis ikke man selv i den nye hovedbestyrelse kan besætte fx en udvalgspost som skal dækkes, kan man hente en udefra som tidligere har siddet med i samme udvalg og måske stadig gerne vil.
Alle opfordres til at tage hver sit eget lille ansvar for DBSU.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Anja Støvring og Søren Jensen var på valg.

Anja Støvring genopstillede, Søren Jensen genopstillede ikke.

Anja Støvring, Victor Dahl Sørensen, Sofie Christensen, Lasse Larson og Mads Lisberg var opstillet til poster som menigt bestyrelsesmedlem.

Der var 43 stemmeberettigede medlemmer til stede og der skulle vælges 2 menige bestyrelsesmedlemmer for to år.
Alle fik 2 minutter til en valgtale.
Stemmerne fordelte sig således:
Sofie Monggaard Christensen: 32 stemmer.
Victor Dahl Sørensen: 30 stemmer.
Lasse Larson: 10 stemmer.
Mads Lisberg: 5 stemmer.
Anja Støvring: 4 stemmer.
Sofie og Viktor blev derfor valgt som menige bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter:
Lasse Larson, Anja Støvring, Mads Lisberg, Katrine Honoré, Nicolai Dahl Hansen, Cathrine Bunde og Jonas Cramer Krogsøe stillede op som suppleanter. Alle fik et minut til at præsentere sig.

Stemmerne fordelte sig således:
Cathrine Bunde: 24 stemmer.
Nicolai Dal Hansen: 23 stemmer.
Katrine Honoré: 20 stemmer.

Lasse Larsson: 18 stemmer.
Jonas Cramer Krogsøe: 14 stemmer.
Anja Støvring: 5 stemmer.
Mads Lisberg: 5 stemmer.

Herefter blev Katrine Bunde valgt som førstesupleant, Nicolai Dal hansen andensuppleant og Katrine Honoré tredjesuppleant.

Valg af revisor:
Anders Frandson valgtes som revisor uden modkandidater.
Valg af revisorsuppleant:
Jesper Knudsen blev valgt som revisorsuppleant uden modkandidater.

Eventuelt:
Forældreforeningen takker for samarbejdet og for at være her.
Kenneth Rasmussen opfordrer til at lave logotøj med DBSU’s navn på.
Nadia ønsker Kim tillykke med valget, han kan tænke nye tanker og er ikke bundet af gamle rutiner. Hun siger også tak til sin hovedbestyrelse for tiden sammen og tiden på formandsposten og fortæller historier fra gamle dage.

Søren Jensen opfordrer til at komme til regionsgeneralforsamlinger og takker for kampvalg.

Victor Dahl Sørensen ser frem til samarbejdet og til at give foreningen et solidt cirkelspark i den rigtige retning.

Susanne Pedersen siger, at meget af det hun ville sige er sagt. Hun takker også Nadia for hendes kampånd og at hun har kunnet være formand samtidig med andre ting.

Anders Frandson takker på FDDB’s vegne for invitationen og håber på fremtidigt samarbejde. Han vil gerne arbejde med regionsbestyrelserne.

Kim Sørensen siger tillykke til den nye bestyrelse, han ser frem til samarbejdet og takker den gamle bestyrelse. Nadia får ros for sin kampånd. Der kommer også en historie om, at Nadia en gang brækkede næsen, men alligevel deltog i et møde over skype.

Esben Sørensen siger, at Nadia har gjort det godt, lært meget om at være diplomatisk og han er glad for at han pressede hende til at blive formand i sin tid. Han er også glad for at foreningen har fået et så omfattende kampvalg og så mange som gerne vil stille op.

Ulrik Dahl Madsen er glad for de unge og takker hjælperne.

Sofie Monggaard Christensen takker for et godt landsmøde og valget.

Michael Rasmussen (dirigent) takker for weekenden og for at være dirigent. Stort tillykke til de nyvalgte, det ser spændende ud.

Evaluering:
Hjælpere, tidligere formand, referenter og kontorpersonale får gaver.
Jesper Knudsen siger, at landsmødet har været godt, at lysbilledshow er en ommer og at man skal huske at lave indlæg til ungdoms- og børneblad.
Esben Sørensen siger, at lysbilledshowet var PowerPoints men at det ikke var godt. De nordiske samarbejdspartnere er inviteret for sent, især de nordiske, det er ikke godt nok og må tages til efterretning. Hjælperne skal have en komplet deltagerliste, når hjælperne skal med bussen og holde øje med, om folk er med. Der er også fejl i udsendte program, det skal korrigeres før det sendes ud.

Dennis Rasmussen siger, at PowerPoint skal gøres mere spændende og at tidsplanen med maden skred lørdag aften.

Søren Lind takker Michael Rasmussen for underholdende dirigeren, siger at idéen med at takke hinanden i bestyrelsen er god og at oplæget fra Dansk Handicapidrætsforbund var godt.

Anja Støvring ville gerne have haft opsamling i plenum på gruppearbejdet om principprogrammet. Hun synes besøg fra Dansk Handicapidrætsforbund var spændende. Åben scene var en god idé og tak for god guitarmusik til John.

Susanne Pedersen siger, at gruppearbejdet skulle have været længere.

Anders Fransson klager over forsinket dessert lørdag aften. Det kræver at han forlænger hans tolkning og den nationale tolkemyndighed er tunge at danse med.

Søren Jensen siger tak for landsmødet, han kunne ikke finde sit gruppelokale.

Ulrik Madsen siger, at han som pølsen i rosinenden vil sige, at workshops skulle være længere. Man skal også mingelere lidt mere, fordi folk har tendens til at gruppere sig med dem man kender. Det fremgår ikke, hvorvidt han i virkeligheden mente mingle.

De bedste hilsner fra Landsmøde referenterne Thomas Dalgaard, Susanne Pedersen, Ulrik Madsen og Mikael Krarup.

Færdigheder

Indsendt den

1. april 2016