Vælg en side

Referat af LM d. 22-24. april 2022

Referat af landsmøde 2022, BLOK 1, lørdag formiddag kl. 9 – 12.30

Referent: Tine Drelsdorf

 

1. Velkomst ved formanden.

 

Formand Sofie Monggaard bød velkommen til landsmødet og kom med praktiske informationer i forhold til bl.a. mødepligt samt billeder/lydoptagelser under mødet.

2. Valg af dirigent.

Ulrik Madsen blev valgt til dirigent uden indvendinger.

3. Valg af referenter og stemmetællere.

Mie Henriksen, Adham EL-Soussi og Tine Drelsdorf blev valgt som referenter.

Tobias Bay og Edis Adilovic blev valgt som stemmetællere.

4. Hovedbestyrelsens beretning fremlagt af formanden og generalforsamlingens godkendelse

Sofie Monggaard fortæller om året i Hovedbestyrelsen. Årsberetningen for 2021 kan læses, men her præsenteres nogle af punkterne kort, som blev fremhævet til landsmødet:

År 2021 har været et turbulent år for DBSU præget af corona. Det har fx ikke været muligt at tilbyde alle de sædvanlige aktiviteter. Dog er der stadig blevet afholdt mange aktiviteter i de rolige perioder af pandemien. Der er også blevet lavet mange zoom – events, som Mikkel Enok og Kenneth Banner har stået for.

Foreningen har omstruktureret rigtig meget. Proceduren med at fondsansøge til arrangementer er stille og roligt startet op. Emily Stavis blev ansat som kommunikationsmedarbejder. Hun er dog nu fratrådt stillingen grundet nyt job.  Jesper Bramsbye er også blevet ansat som sekretariatsleder. Han har på nuværende tidspunkt skaffet midler til ensomhedsprojektet; DBSU i Fællesskab.

Det har også været et turbulent år for FU, hvor Maria Louise Lundqvist grundet personlige årsager er blevet udskiftet med Nicklas Tegner som 3. FU medlem. I medieredaktionen er der sket lidt udskiftninger i årets løb, så den nu består af Noëlle Wille, Mohammed Alsaadi, Anna Bransholm og Maria Andersen. De har fået undervisning i at lave et godt interview og bruge forskelligt udstyr, og de har også fået bevilliget nyt udstyr.

Yderligere har bestyrelsen været nødt til at lukke nogle udvalg – herunder IT udvalget. Der arbejdes stadig på en fælleskalender, så arrangementer kan blive koordinerede med foreningens samarbejdspartnere. Det internationale udvalg har lige været i Liberia til partnerskabsidentifikation og projektopstart.

Der blev ikke stillet nogen spørgsmål til årsberetningen, og den blev enstemmigt godkendt af de 51 stemmeberettigede til landsmødet.

5. Det reviderede regnskab fremlagt af kasserer, den folkevalgte revisors bemærkninger og generalforsamlingens godkendelse.

Jesper Bramsbye fremlagde årsregnskabet. Nogle af de vigtigste, fremlagte punkter er som følger:

I forhold til 2020 har foreningen haft en indtægtsfremgang i 2021 på 300.000 kr. Fremgangen skyldes, at foreningen har fået ekstra corona-midler fra både DUF og DBS. Samlet set er budgettet for 2020 blevet ramt med de ekstra corona-midler oveni. Foreningen har også fået 50.000 kr. i fondsstøtte i 2021.

Udgifterne er for flere poster steget i 2021 i forhold til 2020. Dette gælder bl.a. løn- og personaleomkostninger grundet ansættelse af Jesper og Emily, hovedbestyrelsesomkostninger grundet en større grad af fysisk afholdte møder i 2021 end året før samt arrangementsomkostninger bl.a. grundet forskydning af en del arrangementer fra 2020 til 2021. Landsmødeomkostningerne var til gengæld 61.000 kr. mindre i 2021 end i 2020, da landsmødet blev holdt online.

I 2020 var der samlet et overskud på 270.000 kr., hvorimod der i 2021 samlet var underskud i på 247.000 kr.

Ditteemilie læser den folkevalgte revisor Jesper Mathiesens kommentarer op. Revisoren havde ikke nogen væsentlige indvendinger til regnskabet, men peger på 3 forhold der er værd at have in mente:

”Der er blevet brugt historisk mange penge i 2021. Med en solid egenkapital og et meget coronapræget 2020 er det med foreningens formål in mente for så vidt fornuftigt at skrue op for aktiviteterne. Et underskud på 246.000 kr. udgør derfor isoleret set ikke noget problem. Det er dog åbenlyst, at underskud i samme størrelsesorden ikke er holdbart. For at undgå dette har jeg følgende tre overvejelser i forhold til 2021-regnskabet:

 • Lønninger har taget en gevaldig stigning i 2021. Eftersom en af de ansatte ikke har været ansat i hele perioden, vil udgifterne automatisk blive højere i 2022 i tilfælde af uændrede personaleforhold
 • DBS har i 2021 bidraget med arrangementsstøtte samt ekstraordinære tilskud for i alt knap 250.000. Det fremgår ikke, hvorvidt disse indtægter kan forventes fremover, men jeg formoder, at der er tale om engangsindtægter.
 • Landsmødet har været markant billigere end vanligt de seneste to år. Derfor også en post, der må forventes at stige markant i 2022 og årene herefter.

 

Alt i alt altså tre forhold, der er lig med større udgifter og faldende indtægter sammenlignet med 2021, der altså endte i et stort minus.

Der er herudover ingen tvivl om, at foreningens nuværende setup er absolut afhængig af fortsat opsøgende arbejde vedrørende indhentning af ekstra finansiering fra eksterne fonde og legater.” – Jesper Mathiesen

 

Årsregnskabet blev godkendt enstemmigt på nær 1 person, som stemte blankt.

6. Oplæg og præsentation af SUMH.

Bestyrelsesmedlem Rasmus Madsen orienterede:

SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) er en paraplyorganisationen, der varetager interesser for unge med forskellige udfordringer. Der arbejdes bl.a. på at synliggøre dét at være ung med et handicap og denne gruppes ressourcer.

I SUMH arbejdes der med forskellige temaer: Bl.a. kan man få støtte ift. uddannelse og job, og der bliver lavet internationalt arbejde. Der er også fokus på relevante udfordringer ift. seksualitet og på aftabuisering af emnet ”sex og handicap”. Yderligere afholder SUMH sociale aktiviteter og fokuserer på at skabe øget tilgængelighed – både i naturen, digitalt og i det sociale liv.

Der holdes MO (medlemsorganisations) møder online ca. hver anden måned med et nyt emne hver gang. Alle medlemmer fra medlemsorganisationerne – heriblandt DBSU – kan deltage her og i SUMH´s andre tilbud. Spurgt ind dertil fortæller Rasmus, at alle også er velkomne i de frivillige arbejdsgrupper, hvor man er med til at udvikle projekter.

7. Præsentation af LFBS.

Formand Thomas Sonne Jensen orienterede:

LFBS (Landforeningen af forældre til blinde og svagsynede) og DBSU har i mange år haft et godt samarbejde om både politisk arbejde og sociale aktiviteter – herunder Lalandia arrangementer. Der arbejdes også selvstændigt politisk med forskellige ting. Bl.a. arbejdes der nu på et høringssvar til Socialstyrelsen ift. bekymring om afspecialisering af det højtspecialiserede område, hvilket kan få indflydelse på fremtidig finansiering af tilbud på Syncenter Refsnæs og IBOS.

Foreningen har også egne arrangementer – primært for familier og børn. Her er DBSU´ere meget velkomne. Fx afholdes der 8. – 11. september 2022 en tur til Hurdal-centeret i Norge, hvor der er mulighed for en bred pallette af aktiviteter inkl. brug af indendørs klatrevæg og vandaktiviteter ved en stor sø.

Der spørges ind til uddybning om høringssvaret.

8. Jesper.

Jesper Bramsbye fortalte om sig selv og sin stilling som sekretariatsleder:

Han startede i stillingen 1. juli 2021. Ved siden af arbejdet i DBSU har han bl.a. 3 eksterne lektorater på CBS, KU og RUC, hvor han underviser i undersøgelsesmetoder og analyse samt organisationsteori.

Stillingen som sekretariatsleder består af 4 fokusområder:

 • Ledelse af sekretariatet ift. bl.a. koordinering og daglig drift.
 • Servicering af hovedbestyrelsen og FU.
 • Sparring og medvirken ift. udvikling af foreningen fra primært at have fokus på arrangementer til også at være en stærk og synlig stemme i samfundet.
 • Understøttelse af arbejdet med foreningens økonomi – herunder fondsansøgninger.

Han har været med til at sætte 2 projekter i gang: mørkerestaurant-konceptet og ensomhedsprojektet. Vigtigheden af og problemstillingen med at få medlemmerne til at engagere sig i projekterne blev diskuteret.

Jesper forlod lokalet, og der blev stillet spørgsmål til bl.a. Jespers ansættelsesforhold og stillingens betydning for foreningen.

9. Afstemning om Sekretariatsleder.

45 stemte for at beholde Jesper som sekretariatsleder, mens 3 stemte blankt.

Dermed forbliver Jesper i stillingen som sekretariatsleder.

10. Fremlæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår til orientering ved kasserer.

Jesper Bramsbye præsenterede budgettet for 2022. Her følger nogle af de vigtigste punkter:

Budgettet for 2022 er uden coronatilskuddet 600.000 kr. højere end i 2021. Der budgetteres i alt med indtægter på 1,54 mio. kroner, heraf skal 800.000 komme fra fonde og legater. Desuden viser budgettet højere udgifter til lønninger, landsmøde og arrangementer i 2022, end der var i 2021. Der budgetteres i alt med udgifter på 2 mio. kr. Budgettet lægger dermed op til et samlet estimeret underskud på 466.175 kr.

DBSU`s egenkapital er på 925.165 kr. Sofie Monggaard fortalte, at foreningen arbejder på at få egenkapitalen ned, da det giver større mulighed for at kunne få et højere tilskud af DBS.

Der blev spurgt ind til udgiften til Hurdalturen på ca. 46.000 kr. Lasse Larsson svarede, at udgiften blev budgetteret til udvidet hovedbestyrelsesmøde i 2021, da DBSU muligvis ville støtte turen, Det har man dog senere valgt ikke at gøre, hvorfor udgiften ikke bliver aktuel.

 

Referat af landsmøde 2022, BLOK 2, lørdag eftermiddag kl. 15.45 – 18.00

Referent: Mie Henriksen

 

11. Fremlæggelse af temaer og fremtidigt arbejde for det efterfølgende år ved formanden.

Sofie Mongård fremlægger det fremtidige arbejde, og de mærkesager som hovedbestyrelsen har oppe, med hjælp fra Jesper Bramsbye.

– ønske om at fremme unges mulighed for at få studiejob, vigtigheden af erhvervserfaring og indflydelsen fra handicaptillægget.

– handicaptillæg under ungdomsuddannelse

– det at kunne have studiejob på trods af handicaptillæg

– praktikpladser på videregående uddannelser er svært at få

– bedre kompetenceudvikling på S.T.U. skulle gerne ære adgangsgivende til uddannelsessystemet.

 

Der bliver uddelt de nye foldere hvor der også er en QR kode.

Sofie spørger, om der er nogen der har gode ideer til hvordan man kan fremme dette fremtidige arbejde.

Der spørges til hvorfor man ikke har været i dialog med SUMH, som har kørt nogle lignende mærkesager. Sofie svarer, at SUMH har svært ved at inddrage alle medlemsorganisationer, hvis der bliver for mange kokke om maden. Hun taler for at man i stedet forsøger at koordinerer indsatserne i fællesskab.

Der er uenighed fra salen, da nogen har positiv erfaring med at gå mange organisationer sammen og styrkes derved.

Der foreslås at gå ind i SUMHs arrangementer, og deltage aktivt, blandt andet i frivilligfesten og repræsentantskabsmødet. Der er risiko for at blive overset, hvis ikke man deltager og gør sin indflydelse gældende blandt de mange andre handicapgrupper.

Der nævnes også, at SUMH, ligesom vi, har kæmpet for at få folk ud af ensomheden efter Corona, hvilket har været spændende at følge.

Der kommenteres fra salen at SUMH er meget lydhøre.

Det foreslås fra salen at man samarbejder med Synscenter Refsnæs.

Sofie kommenterer at vi sidder i det synsfaglige råd for Refsnæs, og her oplever man at Refsnæs ikke har de samme ressourcer som de engang havde, men det er en god ide at samarbejde mere med dem, fordi der er stort potentiale.

Der er også blevet samarbejdet om evalueringen af det specialiserede socialområde, hvor man kigger på kvaliteten af de tilbud der bliver givet til synshandicappede børn og unge. Rigsrevisionen har meldt ud at der er fejl i hver tredje af sagerne, men der er gode tilbud.

Der spørges til hvor Blindecenter Bredegård er henne i debatten. Sofie vil følge op på, at de bliver inddraget. Sofie bliver også ansvarlig for Bredegård i sin stilling i FU i Dansk Blindesamfund.

 

 

 

 

 

12. Behandling af indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag

 

13. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet fastholdes på 150 kroner årligt.

 

14. Samarbejdspartnere

 

a. Interessegruppen: BSIEU

Simon Frendø fortæller som repræsentant for interessegruppen, hvad det er for en størrelse. Det er en organisation som for tiden er præget af at være et netværk, hvor der er rum for faglig sparring, der er ikke krav om at man skal være medlem af DBS eller DBSU, og der er ingen øvre eller nedre aldersgrænse. Det giver en rigtig god mangfoldighed samt grobund for erfaringsudveksling på tværs af grupper. Ideen er at alle bliver bedre rustet til at gennemgå uddannelse og få folk ud på arbejdsmarkedet, og hvordan man bruger de ordninger der allerede eksisterer for at kompenserer handicappede i erhverv, som for eksempel personlig assistance.

Der holdes 2 fysiske møder, som er generalforsamlingen og forårskonferencen. I år er temaet: hvorfor falder folk ud af arbejdsmarkedet, det foregår den 6. – 8. maj 2022. Man skal være medlem for at kunne deltage og det kan man blive ved at skrive til formand@bsieu.dk og fremover vil man også kunne tilmelde sig over hjemmesiden. Der findes også en facebookgruppe, som er meget aktiv. Der er produceret en podcast fra interessegruppen, som kan findes på de fleste podcastplatforme, hvis man søger på interessegruppen eller BSIEU.

Der kommenteres fra salen, at interessegruppen kan gøre sig selv mere attraktive ved også at favne unge som er i erhverv, er selvstændigt erhvervsdrivende og der efterspørges mere aktivitet som kan tiltrække ressourcestærke unge.

Der kunne laves samarbejdsaftaler, som selvstændigt erhvervsdrivende kunne få glæde af, f.eks. fyraftensmøder, hvor man inviterer en HR direktør fra Novo Nordisk, eller andre, som kan komme fra det omkringliggende arbejdsmarked, og skabe en forståelse af hvad arbejdsmarkedet forventer af ansøgerne, i stedet for kun at snakke internt.

Simon spørges hvad han selv har fået ud af at være med i interessegruppen, og han svarer at han har fået sparring på det at bruge sekretærstøtte, og konkret har han fået mulighed for at sparre med andre blinde og svagsynede som er ude på arbejdsmarkedet i forskellige stillinger, som han kan spejle sig i.

Simon fortæller at der har været en masse medlemsmøder under Corona og dette vil de gerne fortsætte med, men de kan sagtens bruge nye inputs, for som Simon siger, er interessegruppens vigtigste elementer erfaringsudveksling og netværksskabelse, og det skal der også være plads til. Det kommenteres, at det kan være en god ide at tænke på medlemmer der har andre handicaps og at der også åbnes op for de ledige som ikke er i arbejde. Der spørges til om de kan promoverer sig selv mere på de sociale medier så ledige også forstår at man er velkommen, selvom man ikke har et arbejde. Der opfodres også til at interessegruppen husker at poste i DBSUs netværksgruppe på facebook. Simon siger de arbejder også på at komme med i DBS nyhedsbrev. Der samarbejdes også med DBS Østjylland. Det hedder: Alting handler om indstilling.

Der opfordres til at inviterer regionsbestyrelserne i DBSU. Der opfordres til at interessegruppen hjemmeside opdateres, da den er forældet. Det kommenteres også at formanden ikke svarer på henvendelser f.eks. på mail. og dette er frustrerende. Man kan skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@bsieu.dk så kommer det til hele bestyrelsen. Simon definerer at der differentieres imellem deltagerbetaling, alt efter rom man tjener under eller over 200.000 kr. om året. Der opfordres til at dele interessegruppens opslag i gruppen kaldet: Blinde og svagsynede iværksættere.

 

b. LFBS

Anders og Maria-Louise præsenterer sig som repræsentanter for LFBS og som forældre til Sebastian, en blind dreng på 5 år. De er her for at suge viden til sig, og man kan snakke med dem i løbet af arrangementet.

 

c. Det internationale arbejde

Hazel skulle have fortalt som repræsentant for det internationale arbejde, hvor hun siddder sammen med Sofie Monggård og Jens Christian. Hazel er til goalballstævne, så Sofie fortæller i stedet for. Susanne Koch Andersen som er leder af den internale afdeling i DBS har sammen med Siri Højer Petersen, som var praktikant, har været i Liberia, til en udvidet partner identifikation. Det var en rigtig god tur. Det kan være meget relevant at forstå og mærke, hvad det er for nogen udfordringer man har som synshandicappet i Ulandene. Vi har en rolle at spille og kan hjælpe som NGO, og mange vil gerne samarbejde. Der mangler dog repræsentanter i det internationale udvalg i DBSU.

Sofie sidder selv i udvalget, men træder ud, og nævner hun ikke har givet det så meget kærlighed som hun ønskede.

Der er i gang med at blive produceret en podcast, fra firmaet Lydpol. En journalist arbejder på fortællinger fra Liberia. Blandt andet fortællinger om en mor, som havde rejst længe med sit blinde barn, for at møde dem fra Dansk Blindesamfund, fordi hun troede de kunne helbrede hendes barn.

Der spørges til, hvad de konkrete opgaver i udvalget går ud på. Der spørges også til, hvad der blev af SUN samarbejdet.

Sofie svarer, at det går ud på at søge fonde, projektansøgninger, udvikle projekter komme med ideer, rejser til Liberia inklusive workshops osv.

 

 

15. Fremtidigt arbejde.

Kenneth Banner foreslår en udenlandsrejse, med fagligt indhold.

Kenneth Banner foreslår også arrangement om hvordan man bliver bedre til at rejse og befordre sig

Andreas foreslår arrangement om at teste sikkerhedsudstyr på fly. Han foreslår også et arrangement indenfor politiet, hvad man som blind kan gøre for at få stjålet sine ting, osv.

Workshop og foredrag om politiets arbejde.

Cecilie Z foreslår udenlandstur, til London for at se Harry Potter universet, arrangement i politiet for børn, at få afmystificeret politiets arbejde og arrangement omkring flyangst, hvad kan en flyver, tale med sikkerhedspersonale osv. Hun kender en pilot der underviser i flyangst.

Anika foreslår noget omkring folkemødet, hvor vi kan gå ind politisk for at fremme synshandicappedes vilkår.

Elias foreslår kør-bil arrangement, da hans mor er kørelærer. Han foreslår også kajak kursus i DBS, dog lidt billigere, og måske bruge internt netværk.

Anna foreslår flere arrangementer for børn, da de er vores fremtid. Fx ture til Zoo, forlystelsesparker, eller lignende.

Osman foreslår kropssprogskursus, mest for blinde, det er et meget overset området, et længere arrangement om ADL, et arrangement om spiritualitet og slutteligt foreslås et arrangement om sociale kompetencer.

Hiba foreslår Flødebollekursus, eventuelt børnearrangement.

Edis foreslår arrangement omkring seksualitet, dating, og sociale kompetencer omkring det.  Mie vil gerne være med til at arrangerer

Maria foreslår førstehjælpskursus, eventuelt førstehjælp til små børn og babyer

Kim G foreslår tur på det nordjyske museum, koldkrigsmuseum udstilling

Mie foreslår flerkulturelle arrangementer, der findes eksempelvis nyblindekurser for mennesker med anden etnisk baggrund, der er også mange potentielle medlemmer heri.

Jens Christian foreslår en Skitur, såkaldt mestringstur.

Kummail foreslår arrangement til at komme i Moske for at stille alle de spørgsmål man har, og nedbryde fordomme

Allan foreslår Skitur, på ferieparken i Silkeborg, eller Amager Bakke i København

Der foreslås fællesspisninger på landsplan

Anika foreslår at prioriterer de yngste medlemmer, nye medlemmer, f.eks. foreningen for albinisme, altså inviterer børn fra foreninger for at rekrutterer

 

Sofie minder om at sende budgetter ind til hb@dbsu.dk så bliver de behandlet ved udvidet hovedbestyrelsesmøde i november, og man kan også sende ind til regionerne løbende.

Yderligere arrangementsforslag, kan sendes til: kontor@dbsu.dk

 

 

16. Forslag og holdninger til Dansk Blindesamfund

Der foreslås at DBS kæmper for mere tilgængelighed i offentlig transport. Og billige muligheder for rabatter, til dem som ikke opnår medlemskab og dermed ikke kan rejse på halv pris, eller få Dotkort.

Der ønskes at DBS arbejder for at lægge kurser udenfor arbejdstid. Mange unge kan ikke komme når det ligger imellem 9 og 15.

Der foreslås at finde andre steder som aktivitetshuset Århus, DBS lokaler, at samarbejde med.

Der er generel kritik af synskriteriet i Dansk Blindesamfund.

Nogle ser for godt til at være medlem af DBS. Synskriteriet er 10 procent eller derudover, for at opnå ordinært medlemskab og imellem 10 og 33 procent for at opnå aktivitetsmedlemsskab

Nogle DBSU medlemmer, som ikke kan opnå medlemskab af DBS, oplever det som uretfærdigt, da man stadig oplever at have et alvorligt synshandicap, hvor man ikke kan få kørekort, bruger hjælpemidler osv.

Det foreslås at kredsene reduceres i antal, og regionerne skal forstærkes

Der foreslås at øge fokus på arbejdsløshed blandt blinde og svagtseende.

Det foreslås at DBS kæmper for at blive mere synlige i samfundet også, på arbejdsmarkedet og på uddannelser. Få informatørtjenesten tilbage.

Der ønskes mere fokus på de unge f.eks. ved arrangementer hvor man bliver mere delt op i grupper.

Nyhedsbrevet skal revideres, og gøres attraktivt og mere let læseligt for unge medlemmer.

Der opfordres til at vi bliver bedre til sparring mellem DBS og DBSU og bygger bro imellem de to foreninger.

Navnet Dansk Blindesamfund giver ikke mening, det kan endda skræmme svagsynede, som ikke føler sig inkluderede.

 

Det skal konkretiseres hvad forskellen på regionskonsulenter og konsulenter er.

Der kræves forskellige indsatser alt efter om man er blind eller svagsynet, og derfor kan medlemskriteriet på nogen måder give mening

Der efterspørges mentorer og rollemodeller, og at de kommer og deltager på arrangementer, der tænkes ikke kun på FU, men også HB medlemmer eller afdelingsledere.

Det er vigtigt at Dansk Blindesamfund tager de store politiske kampe, og stiller krav til samfundet, f.eks. det skal være et krav at der er talesyntese i offentlig transport. Vi skal ikke være en belastning for samfundet, men stærke meningsdannere.

Der bør sættes krav til faglighed på arrangementer.

Arrangementerne i DBS er for dyre

Der kunne laves kurser for HB medlemmer, og mennesker fra udvalgene, altså alle de frivillige,  hvor de lærer hvordan man giver håndsrækninger og kommer i kontakt med de unge.

DBS bør kæmpe for bedre forhold på den almene ledsagerordning § 97, der er for få timer.

Der efterspørges digitale regninger fra DBS enten på mail eller e-boks, eller lignende.

Flere siger de har fået god hjælp til f.eks. at søge personlig assistance.

Der bør ikke være et A og et B hold, enten er man medlem eller ikke medlem, ift. ordinære medlemmer og aktivitetsmedlemmer.

Mange ved slet ikke der findes konsulenter og regionskonsulenter.

Informere mere om muligheder for medlemmerne, i stedet for blot at få dit medlemsblad på sort, skal du også i samme ombæring have at vide at du kan få det på mail.

Ordentlig introduktion til foreningen når man bliver medlem savnes.

lLv om på den demokratiske proces, således at hovedbestyrelsen reduceres og dem der sidder i den vælges af medlemmerne på landsmødet.

Opbygningen af DBS er usynlig og uigennemsigtig. Når man er ny, kan det være helt uoverskueligt, og ved landsmøder bliver brugt forkortelser som mange nye ikke kender. Husk inklusion af nye.

Der er kommentar til at de unge også skal være bedre til at række ud til de ”voksne og ældre” frem for at vente på de kommer til os.

Dansk Blindesamfund opfordres til at komme i kontakt med synscentralernes kommunikationscentre, og sige at de findes, og hjælpe folk med at blive medlem og kende deres rettigheder.

 

 

Sofie fortæller at hun først bliver kontaktperson for DBSU om et år, af hensyn til at hun er ny.

Sofie forklarer baggrunden for synskriteriet, og opfordrer til at de unge hjælper med at kæmpe kampen, møder op til debatmøder, landsmøder, og generalforsamlinger.

Sofie har taget inputs med, i forhold til brobygningen imellem DBS og DBSU.

 

Referat af landsmøde 2022, BLOK 3, søndag formiddag kl. 9 – 12.30

Referent: Mie Henriksen

 

17. DBS

Jesper Holten fra Forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund fortæller om hvad der er nyt i hovedforeningen og hvordan Forretningsudvalget er struktureret.
FU udgør den politiske ledelse af DBS. Der er pt. 4 FU medlemmer, Ask Abildgård, Diana Steentoft, Jesper Holten, og Sofie Monggård.
Jesper sætter fokus på krigen i Ukraine. og den hjælp der bliver ydet til synshandicappede Ukrainere, både den økonomiske støtte der bliver ydet og modtagelsen fra socialrådgiver Stine Steenholt. Medlemmer der er engagerede i at hjælpe Ukraine, må gerne tage kontakt til forretningsudvalget, og give en hånd med.
Jesper fortæller om evalueringen af det specialiserede socialområde. Det er en lang proces at få den færdig i socialstyrelsen.
Jesper fortæller om problemerne på området med digital tilgængelighed. At det kun er 13 procent, der opfylder kravene fuldt ud og 51 procent udfylder dem delvist, til trods for lovgivningen.
Der er snart folketingsvalg, hvor vi skal stemme om forsvarsforbeholdet, og Jesper gør opmærksom på, at det nu er blevet muligt at stemme på en mere tilgængelig måde, ved hjælp af en overlægsplade med huller til dér hvor man skal sætte sit kryds.
Jesper nævner ombudsmandsordningen, bestående af Karen-Marie Petersen som man kan kontakte hvis man oplever krænkelser, eksempelvis af seksuel karakter i Dansk Blindesamfund eller Dansk Blindesamfunds Ungdom.
Han nævner strukturdebatten, hvor man også kan deltage i fremtidige zoom møder, for at gøre sin mening gældende omkring Dansk Blindesamfunds fremtid.
Jesper fortæller hvordan en vedtægtsændring kan tage lang tid at få stemt igennem, da det skal igennem alle kredsgeneralforsamlingerne og godkendes dér.

Der spørges til, hvordan man som medlem kan bidrage til arbejdet, om digital tilgængelighed. Jesper siger der er brug for at lave oplysningsarbejde, og at gøre opmærksom på klagemulighederne.
Der spørges til om DBS laver noget for at sikre overgangen fra DBSU til DBS. Jesper svarer Hovedbestyrelsen har vedtaget en medlemsstrategi, som skal implementere flere tilbud til ”unge” så det bærende element ikke kun er aktiviteter for unge.
Der spørges til, hvordan man kan påvirke arbejdsgiverne i forhold til digital tilgængelighed, så medarbejdere kan tilgå software. Jesper svarer der er et stort problem som vi må løse i fællesskab.
Der spørges til hvad DBS forventer af DBSU. Jesper svarer at man gerne vil have hjælp til overgangen imellem unge og voksne. Han vil gerne aktivere tilgængelighedsudvalget i DBSU. Men også på beskæftigelses og uddannelsesområdet, her har man brug for de unges erfaringer.

18. Fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse: Foreslået uændret, i alt 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

Dette vedtages.

Der er 52 stemmeberettigede tilstede.

19. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer

 

 • Formand for 2 år
  Mikkel Enok og Anika Pedersen stiller op.
  Hver af kandidaterne får 2 minutters taletid.
  Anika får 24 stemmer og Enok 25 stemmer.
  Dermed er Enok valgt som formand for 2år.
 • Sekretær for 2 år
  Navid stiller op uden modkandidater og bliver valgt
 • 3 almindelige bestyrelsesmedlemmer for 1 år (Morten, Mads og Andreas)
  Der er personer fra de respektive regionsbestyrelser, som stiller op til hovedbestyrelsen. Dette frarådes af nuværende formand Sofie Monggård.Andreas Juel Jensen 22 stemmer
  Cecilie Emilie Zoega 32 stemmer
  Kenneth Banner 22 stemmer
  Mads Hvid 19 stemmer
  Thor 39 stemmerNicklas stillede op, men valgte at trække sit kandidatur igen.
  Da Andreas og Kenneth har fået lige mange stemmer, er vi nødt til at stemme igen.Nyt resultat:

  Kenneth Banner 24 stemmer
  Andreas Juel Jensen har fået 17 stemmer
  Mads Hvid har fået 10

 • 3 suppleanter for et år
  Anders Blok 40
  Laura Bak 25
  Sofie Møller 33
  Nicklas Aagaard 33Da der er stemmelighed spørges Sofie Møller og Nicklas om de kan blive enige om hvem der skal være 3. suppleant.
  Det tilbyder Sofie.

20. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor skal over for landsmødet redegøre for, om foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med vedtægter, det udarbejdede budget og beslutninger samt valg af en revisor­suppleant.

Hiba stiller op og Adham stiller op som Revisorsuppleant, der er ingen modkandidater, derfor bliver de begge valgt.

21. Eventuelt

Til evalueringen bliver nævnt, at det er dejligt med helt nye DBSU’ere, og Landsmødet roses for en god stemning. Der savnes mere motion og bevægelse. Og bedre struktur og praktisk information undervejs i landsmødet.

Der kommer kommentarer omkring baren. Mange savner en bar nede i vores konferencelokale, for at skabe mere samling på folk, og undgå at deltagerne går hver til sit, eller ned på værelserne. Landsmødet bliver rost for at have bedre pauser til at lufte hunden undervejs.

Det bliver kommenteret at det er godt at sætte rammerne for, hvem der kan indkomme med forslag til vedtægtsændringer, f.eks. at folk der ikke er medlemmer kan ikke komme med forslag. Et medlem har oplevet at blive nævnt med navn i en podcast på youtube, i forhold til disse retningslinjer. Dette bør man ikke gøre fremover.

Medieredaktørerne har haft svært ved at forholde sig til landsmødet, fordi de havde fået til opgave, at lave et indslag, og så fik de meget sent besked omkring den. De ønsker mere klare retningslinjer omkring hvad der forventes af medieredaktørerne. Der er ros til temaet ensomhed, som er vigtigt at sætte på dagsordenen. Dog kan det overvejes om workshoppen burde ligge et andet sted, da folk har siddet i tog hele dagen, og måske har brug for lidt ekstra aktivitet fredag aften.

Nye medlemmer oplever sig imødekommet i en god kultur, hvor man taler ordentligt til hinanden. Der er ros til muligheden for at kunne være med online. Dog er lydmaterialet, og lyden ikke god nok, i forhold til at kunne følge med over Zoom. Det bør Fuglsang få rettet op på. Der efterspørges lokale ungdomspolitikere, for at sætte DBSU på en politisk dagsorden. Det har før været afprøvet og fungerede rigtig godt.

Det ønskes også at man forsøger til næste år at undgå at FM i Goalball og Landsmødet bliver lagt samme dato. At fælleskalenderen bliver brugt.

Et medlem havde brug for at vide hvordan man finder en hjælper, og medlemmer der har svært ved at finde rundt, kan blive sat på en gang tæt på receptionen eller svømmehallen.

Det foreslås at afskaffe klapsalver for at spare tid, og det skaber også uro. Desuden kan man opleve spredte klapsalver således at der ikke er nogen der oplever at blive hyldet mere end andre. Der efterspørges en rundvisning og en guide omkring hvordan Landsmødet foregår almindelige retningslinjer osv.

Der uddeles klapsalver til formanden, arrangørerne, hjælperne, dirigenten og kontorpersonalet.

Dirigenten takker for god ro og orden.

Sofie fortæller at DBS gerne vil have overgangsperioden bliver længere indtil Sofie får DBSU som ansvarsområde i Forretningsudvalget. Dvs. hun først bliver det til næste år.

Program under stemmeoptællinger:

Korte beretninger fra regionsbestyrelserne.

 

a. Region Øst
Nicklas fortæller om, at DBSU Region Øst har fået flere medlemmer i år, og har lavet mange arrangementer i 2021. Blandt andet fællesspisningerne har været et godt forum for helt nye, der ikke har haft mod til et langt og faglig krævende arrangement. Der fortælles også om Ridearrangementer på Askov Ridecenter, som har været en kæmpe succes. Der er skabt et Ridehold for blinde, på baggrund af arrangementet her. Han fortæller også om metakognitivt kursus, fordi øst har haft fokus på den mentale sundhed og gerne vil gøre det fremover. Han fortæller også om netværket på tværs af regionerne og det kommende tillidsmandskursus om 3 uger på FSC. Region Øst har også haft fokus på taknemlighed og anerkendelse af de frivillige igennem en frivillighedsfest.

b. Region Vest

Kenneth Banner fortæller om at vi har mistet et medlem i 2021 som var en nær ven og det har sat tanker i gang for regionen om, at man skal huske at værdsætte hinanden, så længe vi er på denne jord.  Han fortæller om GF i Viborg og adskillige arrangementer, blandt andet foredrag fra Søren Holmgren i samarbejde med DBS Østjylland, og Zoomarrangementer. Der har været afholdt fællesspisning, som gik ud på at lave mad sammen i køkken. Han fortæller om aktiv maj, i samarbejde med region Øst. Man kan vinde forskellige ting, når man er med.
Der lægges også op til legatarrangement. Der er også blevet arbejdet på merchandise, f.eks T-shirt og drikkedunke for DBSU. Kenneth fortæller også at regionen er begyndt at fundraise mere.
De taler også for mere samarbejde med Region Øst.
Der har været afholdt 28 arrangementer, men på det seneste har man arbejdet mere på fondsansøgning og lignende.

 

 

 

 

Færdigheder

Indsendt den

28. april 2022