Vælg en side

Referat af LM 30. Maj 2018

Fredag aften

1. Velkomst og præsentation.
Formand Søren bød velkommen hvorefter der var en præsentationsrunde

2. Valg af dirigent.
Ulrik Madsen blev valgt som dirigent.
Kontormedarbejder Ditte gennemgik en ikke udsendt dagsorden for landsmødet.
Der blev påpeget til de nye deltagere, at det er vigtigt at komme til tiden når møderne starter hen over weekenden, da der er mødepligt.

3. Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere
Mie, Jesper, Susanne og Marlene blev valgt som de fire referenter.
Helene, Niklas og Dennis blev valgt til at tælle stemmer.

4. Godkendelse af dagsorden samt landsmødets gyldighed
Dagsordenen for landsmødet var ikke blevet tilsendt deltagerne forinden mødet, der var kun blevet udsendt et program. Til gengæld har invitationen til landsmødet været i de retmæssige blade til rette tid. Vi beslutter at godkende dagsordenen og erklære landsmødet for gyldigt.

Dagsordenen blev læst op og godkendt, trods den ikke var sendt ud før mødet. Der skal dog fremover være styr på dagsordenen. Der havde været nogle kommunikationsproblemer omkring udsendelse og omkring DBS bladet.

5. Årsberetning.
Årsberetningen kan læses, men her er et kort oprids af, hvad der blev fremhævet til mødet:

a. Medlemsstatistikken fortæller at der er 254 aktive medlemmer med fald på 8 medlemmer. Der er sagt farvel til 39 medlemmer på grund af alder og udmeldelse.
b. Kontoret har fået nyt mobilnummer og der er yderligere kommet MobilePay til.
c. Økonomi – Der har været otte lands arrangementer sidste år. Det var nogle gode arrangementer, som beklagelig vis har givet et underskud, som var på 200.000 kr. Det var bl.a. Nordic Camp som var dyr. Men Berlin var billigere end budgetteret. Samt landsmødet 2017 var alt for dyrt, det gik ca. 72.000 kr. over budget.
d. Der er modtaget 380.000 kr. fra DUF. Som gerne vil have at vi har 10 arrangementer i regionerne om året. Der er mistet 50.000 kr. men det er der rettet op på. Beløbet vi får fra DBS er på 280.000 kr.
e. Der blev søgt legater fra div. Fonde til bl.a. Nordic Camp.
f. Forretningsudvalget – består at Søren, Kathrine og Sofie. HB har holdt møder efter behov over Skype. Der er afholdt 4 fysiske møder i år. Der er holdt gode mus samtaler. Athka er blevet opsagt som blad redaktør. Mie er ansat fast som børneblads redaktør.
g. DUF og tips midler, samt samarbejde med DBS går godt.
h. Regionerne er gået godt, bl.a. har der været gør det selv i køkkenet og transport arrangement.
i. PR udvalget har man valgt at lukket, da det ikke blev brugt. Der har været snak om t-shirt til promovering og til genkendelse af fx arrangører for deltager til arrangementer. Facebook gruppen og siden bliver rimelig flittigt benyttet. Bladredaktørerne gør det godt. Omkring hjemmesiden i samarbejde med tigermedia kunne godt forbedres, da der er plads til forandringer og pladsforøgelse.
j. Politisk arbejde – DBSU har deltaget i en høring og folkemødet på Bornholm.
k. Vejledningstjenesten for børn, oprettet af Sofie og Cathrine har man desværre også valgt at lukke, da ingen har benyttet den. Den juridiske rådgivningstjeneste af Mie og Mikael er benyttet en smule.
l. Arrangementer i årsberetningen – Der blev afspillet et lydklip, udarbejdet af bladredaktørerne hvor man kunne høre en lille stemningsrapport fra hvert af de afholdte landsarrangementer.
m. I bestyrelsen på IBOS har man talt om at være selvstændige, DBSU har en bekymring om at det ikke vil løbe rundt.
n. I Det synsfaglige råd Ved synscenter Refsnæs har der været 2 møder.
o. Samarbejdspartnerne; DBS, DHIF (nu parasport Danmark) og DUF har et stort fokus på selvstændige regioner. LFBS, interessegruppen og Lions (Lions bevilgede 10.000 kr. til vest), NUK med projektet ”Yellow the World Winthercamp og SUMH blev nævnt.
p. Afslutning – Det har været et begivenhedsrigt og spændende år og man vil fortsætte med at kæmpe for vores mærkesager i det nye år.

Kim siger at man skal huske at spørg medlemmerne i morgen når der skal snakkes om målplanen.
Berlin arrangementet og sangweekend bliver rost af medlemmer i salen.
Derudover var der ros til bladredaktørerne ift. lydindslaget til årsberetningen. Dog efterspurgte man bedre lydkvalitet.

Årsberetningen blev enstemmigt godkendt
Antal stemmeberettigede: 69

6. De nordiske repræsentanter.

Tabita fra Norge fortæller:

(frit refereret)
Så mange engagerede mennesker, det er fedt. Mit navn er Tabita, jeg er snart 29 og næstformand i Norges blindeforbund. Hilser fra hele bestyrelsen. Vi siger tusind tak. God mad gode mennesker smilende unge og mange unge på landsmødet.. Stor applaus til dem som er på landsmødet første gang.
Pludselig på sidste landsmøde er jeg blevet valgt ind det er et stort spring fra regionsarbejde, der er mange arrangementer 2-3 om ugen.
Der er mange aktive synshæmmede i Norge. Tidligere har vi bare haft et interessepolitisk udvalg, men nu har vi også et Internationalt udvalg. Der har fra det internationale udvalgt, været et stort engagement ift. at fortælle om hvad de gerne vil opnå, men de har kun mødtes én gang for at planlægge endnu. De skulle have haft arrangement i påsken men der var ikke så mange der kom.

Der er også et arrangement for helt unge medlemmer og i år kom de på besøg i Stortinget og man snakkede med politikere. Her talte man om principprogrammet. Der har også været afholdt VM i Spark, hvor kun 2 synshæmmede havde chauffør. Spark nærmere betegnet Sparkslite er en slædelignende form for cykel som bliver brugt meget i Norge om vinteren, som rollator men også som helt almindeligt transportmiddel. Vi skal arbejde med at gøre de andre regioner lidt større.

Lige nu er der Region Nord, Øst, Midt og Vest. Alle regioner har arrangementer og medlemsansvarlig og økonomiansvarlig. Centralstyret/hovedbestyrelsen har emner som principprogrammet arrangementer internationalt arbejde og interessepolitisk arbejde. Man kan også sende folk fra regionerne til internationale og politiske møder og arrangementer så det ikke kun er centralstyrelsens medlemmer der kan deltage.
Der er kommet et vedtægtsændringsforslag om åbent møde.

Tillidsmandskonferencen, som er hvor man lærer om arrangementer og hvordan man fremlægger.
Den er vældig populær. Både for de nye og de smarte.
Og så arbejder de på, at kunne lære at lave god mad. Der er mange der er flyttet hjemmefra så det er vigtigt.

Der spørges ind til hvad det politiske arbejde indebærer.

”Vi har meget støtte fra Norges Blindeforbund (moderorganisationen) i forhold til det politiske arbejde. Norges Blindeforbund har også en forældreforening. Man har også en repræsentant fra ungdomsforeningen i de forskellige samarbejdspartneres arrangementer.”

Der bliver spurgt ind til sport og motion for børn og unge.

”Vi prøver at have arrangementer for børn og unge og dagsarrangementer. Region nord, skal f.eks. prøve at køre snescooter. De har også noget der hedder ”aktiv vinter” og ”aktiv høst”. Derudover er der Parasport, goalball osv. Der er også Hurddalcenteret, som er et tilgængeligt sportscenter/mødecenter med rig mulighed for at prøve forskellige aktiviteter som er fuldt tilgængelige for mennesker med synshandicap.”

Jonathan fra Sverige.
Repræsenterer US, unge med synnedsætning. Han er 26 år gammel. Han er blind, men ser forskellen mellem lys og mørke. De har 5 distrikter. Øst-nord, øst-syd og øst-midt. Og i øst-vest er der noget der hedder distrikt Göteborg. Der har været turbulens indenfor Rigstyrelsen (hovedbestyrelsen). De havde 11 medlemmer, men der har været konflikt og 6 personer blev tilbage. 3 til 4 medlemmer valgte at gå pga. konflikten. Man har valgt at den politiske repræsentant skal have 100 procent frem for 20 procent, hvilket var hovedårsagen til konflikten. Det er en lidt speciel situation for US. Man har interessepolitiske spørgsmål som man bruger tid på.

Personer med synsnedsætning har ret til at få omkring 2000 kr. ekstra i indkomst.
Men denne mulighed vil regeringen fjerne. Derfor diskuterer man dette, for at få det tilbage. Det er et spørgsmål som kommer til at fylde på næste medlemsforum i Sverige juni 2018.
Der er også diskussion omkring ledsagerordningen. Fordi der er forskel på den måde kommunerne behandler borgerne på. Nogen har fået frataget deres ledsager permanent. Det kæmper man også for at hjælpe de unge med. I april bliver alle distriktbestyrelserne (regionsbestyrelserne) indkaldt til et lignende tillidsmandskursus som man kan høre om i Norge. I år er det Sverige der er vært for nordisk camp. Det kommer til at foregå i juni. Man kan kontakte Aniina for at blive tilmeldt. Eller gå ind på: www.ungsyn.se. De har også et projekt i Nepal hvor man hjælper børn og unge med synshandicap. Deres organisation hedder: BUON. Jonathan er rigtig glad for at han har fået lov at komme i dag.

7. Info om DBS v. Søren, formand i DBSU.

Desværre kunne der ikke være repræsentanter fra DBS i dag.
Ask og John deltog i et møde med Søren og Sofie.
Søren fortæller: ”et af de vigtige punkter for os er økonomi, vi er skåret 25% af DBS.
Vi får 350.000 kr. plus 30.000 i form af udgifter fra udlands arbejde. Vi vil gerne snakke om DBSU’s fremtid. Vi kan ikke køre med et underskud på 214.000 kr. sidste år. I år vil der være et underskud på 111.000 kr. Vi ønsker en lovning på hjælp og støtte. Vi har dog en stor egenkapital ca. 300.000 kr. Alle i FU er på valg, Søren, Kathrine og Sofie stiller ikke op igen. Fælles politisk interesse mellem os og DBS, er at komme i job og beskæftigelse. Beskæftigelsesraten er på 10%
Vi har også haft en kort snak om hjælp under uddannelse, hvor man kan få en sekretær, samt om S.U. handicap tillæg.

8. Informationer fra arrangørerne.

Bestyrelsen beder os tænke over hvem vi kunne forestille os som kandidater til hovedbestyrelsen. Det nævnes at der er en postkasse til arrangements forslag. Ellers kan man sende en mail til postkassen@dbsu.dk
Der er også en Uddybelse af bøder fordi der er mødepligt.
Der er åben scene lørdag aften og man kan komme og melde sig til hos Victor Sørensen.

Lørdag formiddag

9. Årsregnskab. – til godkendelse

Kasserer Katrine fremlagde årsregnskabets indtægter og udgifter. I alt lød indtægterne på 698.497 kr.
Herefter blev der redegjort for de væsentligste udgiftsposter. For de præcise tal henvises til regnskabet. I alt beløber udgifterne sig til et samlet underskud på 214.265 kr.
Egenkapitalen er således skrumpet fra 833.484 til 619.215 kr.

Ditte refererede herefter den folkevalgte revisors kommentarer i dennes fravær fra hvilken, der dog ikke var nogle indvendinger imod regnskabet.

Der blev spurgt ind til faldet i udgifter til FU og PR.
Sidstnævnte skyldes faldende udgifter til hjemmesiden, mens besparelser i FU skyldes afholdelse af møder andre steder end Fuglsangscenteret.

Herefter blev der spurgt til gennemsigtigheden af regnskabet. Der blev efterlyst mere åbenhed om de bagvedliggende grunde til de enkelte poster.
Der blev også efterspurgt budgettet i regnskabet, så de faktiske og budgetterede udgifter lettere kan sammenlignes.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med samtlige 69 stemmeberettigede.

10. Budget fremlæggelse til orientering

Budgettet for 2018 blev læst op. I alt budgetteres med indtægter på 699.000.
Af udgifter budgetteres med 805.757, hvilket giver et estimeret underskud på 106.757

Der blev specifikt spurgt ind til budgetteringen af selvværdsarrangementet, som trods dyre oplægsholdere angiveligt går under budgettet på 30.000 kr.
Skiftende udgifter til Miniefterårsferien blev forklaret med skiftende program de forskellige år med dyr Tivolitur inkluderet nogle år.

Der blev også spurgt til nedbringelsen af egenkapitalen i forhold til at komme i betragtning til ekstra midler fra DUF og DBS, som helst ser en lavere egenkapital før flere midler kan overvejes.

11. Fastsættelse af kontingent.
HB indstiller til at fastholde kontingentet på det nuværende.
Der blev foreslået, hvorvidt en lille kontingentstigning ville kunne imødekomme de røde budgetter. Her blev det klargjort, at kontingentindtægter udgør en meget lille andel af indtægterne uanset. Det er mere DUF’s tilskudsregler, der skal kigges på for at kunne rykke for alvor på indtægtssiden.

HB’s indstilling om fastholdelse af nuværende kontingent blev dermed fulgt.

12. Behandling af vedtægtsændringsforslag.

A. Vedtægts F – af paragraf 5 stk. 3 –

Forslag om, at vedtægtsændringsforslag skal udsendes til alle mindst tre uger før landsmødet samt annonceres via DBSU’s kanaler mindst to uger før landsmødet. Ligeledes skal der være mulighed for at en mindre gruppe kan nedsættes og afklare eventuelle fejl og mangler ved det stillede forslag. Alt sammen initiativer, der har til hensigt at fokusere debatterne om vedtægtsændringsforslag på indhold frem for form.

Forslaget blev diskuteret, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af og indflydelsen fra eventuelle forudgående debatter, fx på Facebook. Ligeledes blev der stillet spørgsmålstegn ved det udvalg, der skal have mulighed for at ændre i vedtægtsændringsforslag.

22 stemte for, mens 26 stemte imod.
Forslaget blev derved forkastet.

B. Vedtægts F. til optagelse_ af nye medlemmer endelig – Ændring af suppleant indtrædelse –

Vedtægtsændringsforslag om ændring i måden af erstatning af bestyrelsesmedlemmer ved udtrædelse før tid. I stedet for at tilbyde en bestyrelsespost til den uvalgte kandidat med flest stemmer, blev det foreslået, at den valgte førstesuppleant tilbydes den ledige bestyrelsespost. Afslår denne, går posten i stedet til andensuppleant og så fremdeles. Ønsker ingen af de valgte suppleanter at indtræde i bestyrelsen, tilbydes posten i stedet til de kandidater til suppleantposterne, der ikke opnåede valg, men fik flest stemmer efter dem der rent faktisk blev valgt ind i bestyrelsen.

Der blev stillet spørgsmål til de foreslåede seks måneder, som grænse for meningsfyldt at erstatte, ligesom risikoen for potentielt at erstatte bestyrelsesmedlemmer med uvalgte suppleantkandidater frem for uvalgte kandidater til bestyrelsesposter blev nævnt. Sidstnævnte forventes ikke at have den store praktiske betydning, idet kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen formodes at stille op som suppleantkandidat.

60 stemte for, hvorfor forslaget blev vedtaget.

C. Vedtægts F. om alder – paragraf 3 stk. 4 –

Vedtægtsændringsforslag om en mere stringent tolkning af aldersgrænsen, så personer over aldersgrænsen på 36 år ikke længere kan deltage i arrangementer, men højst modtage medlemsblade.

Forslaget vakte livlig debat. Fortalere fremhævede vigtigheden af, at foreningen forbliver en ungdomsforening og fastholder en ungdomskultur. Især kan der være et for stort aldersspring mellem nogle af de yngre medlemmer op til folk, der bliver hængende til 40+.
Omvendt pointerede mange, at de ikke anså dette aldersspørgsmål som et aktuelt problem i foreningen, da kun ganske få tidligere medlemmer over 36 år fortsat er aktive på nuværende tidspunkt.

8 stemte for, så forslaget blev dermed forkastet.

13. Markedsplads med samarbejdspartnere.

Her deltog SUMH, LFBS blandt andet og stod klar ved forskellige poster så deltagerne til landsmødet kunne gå rundt og høre lidt fra hver af repræsentanter alt efter behov og interesse.

Lørdag eftermiddag

14. Fremlæggelse af målplan / fremtidigt arbejde

Formanden fremlagde tankerne omkring målplan, samt selve målplanen. Formålet med målplanen er at give den kommende bestyrelse nogle retningslinjer, den kan gå ud fra i sit løbende arbejde. Selve planen bestod af følgende punkter:
Arbejde videre med infomøder. Der har allerede været afholdt infomøder i Aarhus, Odense og København. Der er planer om at holde møde i Aalborg, Vejle og Sønderjylland, Sønderborg/Koldingområdet, samt Synscenter Refsnæs. Formålet med infomøderne er at rekruttere medlemmer.
Fremstilling af T-shirts som led i markedsføring, fx til arrangører og medlemmer af hovedbestyrelsen
Få kontakt til Socialstyrelsen
Få forbedret startpakker til studerende
Arbejde videre sammen med Forældreforeningen
Søren J. nævnte, at han kunne skaffe kontakt til nogle synscentraler i Sønderjylland og Vejle.
Der blev opfordret til at der i forbindelse med arrangementer også kunne udleveres telefonnumre til arrangører og hjælpere, så man lettere kan få fat i dem.
Der blev opfordret til også at samarbejde med DBS, hvor det er relevant.
Der blev gjort opmærksom på, at kommende logovarer kunne føre til pladsmangel på kontoret.

15. Indkommende arrangementsforslag

Der var en drøftelse omkring et vedtægtsændringsforslag om at ændre den paragraf i vedtægterne der gør at DBSU er forpligtiget til at udsende foreningens blade på CD. Forslaget vil altså gøre det muligt at undlade at udsende CD og derved spare penge. Det vil således fremover være op til HB om der skal udsendes blade eller ej. Dette forslag var ikke blevet udsendt sammen med det øvrige landsmødemateriale. Det blev dog besluttet at behandle forslaget. Forslaget går ud på, at der på sigt ikke længere skal udsendes fysiske blade i form af CD’er, men at de i stedet skal kunne hentes fra hjemmesiden.
Der var efterfølgende en debat om forslaget. Der var generel enighed om, at det er en god ide at udfase CD’er. Der var dog nogle forskellige kommentarer. Det blev påpeget, at der skal sørges for, at der er plads nok til at bladene kan ligge på hjemmesiden, og at det skal sikres, at der bliver sendt meddelelser ud, når der udkommer nye blade.

Fremtidigt arbejde
De forskellige arrangementsforslag blev motiveret af deres respektive forslagsstillere.
Der var følgende forslag:
Sex og dildo – party
Tur til Madrid/Paris
Førstehjælpskursus via trygfonden
London med besøg på Harry Potter studie
Bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro
De Uofficielle olympiske lege i samarbejde med parasport og ibos (regionsmesterskaber afholdes inden, hvor man kan kvalificere sig til legene ved landsmødet 2019)
Sangweekend nr. 4
Sangskriverkursus for musikglade DBSU’ere som ønsker at prøve kræfter med sangskrivning. Vi har en aftale med Jonas H Petersen som har deltaget i podcast serien ”elsker dig for evigt”. Arrangementet skal foregå over flere weekender
Skrive workshop for forfatterspirer og sangskrivere
Forfatterforedrag evt. i samarbejde med nota
Weekendarrangement på FSC med temaet: Hvordan er det at leve med flere handicaps

Søndag formiddag

16. Fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse og valg. Følgende poster er på valg:
Formand for 2 år.
Kasserer for 1 år.
To menige bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Op til 3 suppleanter for 1 år.
Revisor + revisorsuppleant for 1 år.

Hovedbestyrelsen foreslår at fastholde bestyrelsens størrelse og siden der ikke er nogen indvendinger, så er størrelsen uændret.

Formandsposten:

Søren bliver spurgt om han genopstiller, men det gør han ikke. Til gengæld bruger han en rum tid på at fortælle, hvad posten går ud på og hvad det har givet ham. Herunder, hvor meget man udvikler sig i arbejdet. Han siger også, at man ikke skal være bange for at melde sig som formand, selvom man ikke er en haj til økonomi, for så har man nogle andre kompetencer. Han fortæller også at det er en god mulighed for at socialiserer samtidig med at man vokser med opgaven. De praktiske opgaver er besvarelse af adskillige mails fra både samarbejdspartnere, interesserede og medlemmer. Det er også formanden der styrer slagets gang til møderne, og det er ham der sørger for den gode stemning.

Så går vi til valget. Dirigenten spørger om der er nogen der gerne vil melde sig som formand. Kim Sørensen bliver foreslået af et medlem i salen og takker ja til valget.

Adham stiller også op.

Mads bliver foreslået som formand, men takker nej.

Nu får kandidaterne mulighed for at fortælle om sig selv.

Kim starter med at fortælle at han i 2015 kom ind i bestyrelsen. Han var 27 dengang og nu er han 29. Det har altid været hans vision, at samarbejde med samarbejdspartnerne i stedet for blot at tale om dem. Han fortæller også om at det er vigtigst for ham at inddrage medlemmerne. Dem der sidder i råd og udvalg og dem som er frivillige, men også dem som er menige medlemmer. Han siger; ”Hvis i stemmer på mig så er det fordi i gerne vil gøre en forskel!

Adham fortæller at han gerne vil stille op fordi han gerne vil inddrage medlemmerne. Han vil gerne lære nogle nye at kende. Han fortæller at han har været med i elevrådet i folkeskolen. Han har lyst til at prøve noget nyt, få erfaringer og udvikle sig.

Kim bliver valt med 50 stemmer mod Adham der fik 10 stemmer. Derudover var der 1 ugyldig stemme.

Kassererposten.
Kathrine, som er nuværende kasserer mener det er mere relevant at en anden fremlægger som har været kasserer lidt længere tid end hende.
Christina Munkesø fortæller at man skal lave budget for næste år inden det udvidede hovedbestyrelsesmøde i november. Desuden sidder man i FU så man er med til at træffe store politiske beslutninger. Man er også med til at ansætte kontorpersonale, bladredaktører og derfor afholder man også MU samtaler.
Hun håber også på at den der bliver valgt som kasserer kan holde den nyvalgte formand i snor, da han er et menneske med mange gode ideer, men der skal være økonomi i tingene.

Navid, Adham og Gustav K. stiller op til kassererposten.

Navid begynder med sin præsentation og siger at han håber han kan komme og holde Kim i tøjlerne

Gustav Kallan siger at han gerne vil være med til at støtte Kim i hans projekt fordi det er noget man ikke har set før. Gustav har undervist i virksomhedsøkonomi på universitetet. Desuden er han kasserer i festudvalget på hans kollegie hvis budget har samme størrelse som DBSU’s. Og her har han ikke engang nogle til at bogføre for sig, det klarer han selv, siger han.

Adham motiverer også sig selv ved at fortælle at han kender Kim godt og at der altid er god stemning når han er i nærheden.

Navid fik 1 stemme
Adham har fået 2 stemmer
Gustav har fået 56 stemmer, og bliver derfor valgt som kasserer.

Bestyrelsesmedlemmer:

Sofie M. fortæller om hvad det kræver og hvad man laver at være på bestyrelsesposten. Man laver f.eks. målplaner og man diskuterer politiske emner. Det er også meget selvudviklende.

Sofie ønsker ikke at genopstille
Viktor vil gerne genopstille dog ikke til bestyrelsesposten.

Edis foreslås og takker ja,
Caspar foreslås og takker ja
Malene foreslås men takker nej
Anna foreslås men stiller heller ikke op.

Dermed er Kasper og Edis valgt ind som bestyrelsesmedlemmer, da der ikke er nogen modkandidater.

Suppleantposten

Viktor foreslås og takker ja.
Adham foreslås og takker ja.
Navid foreslås og takker ja
Anna foreslås og takker ja.
Morten foreslås og takker ja
Mikkel foreslås og takker ja
Diana foreslås og takker nej
Camilla foreslås og takker nej

Kandidaterne præsenterer sig selv.

Viktor kæmper for samarbejdspartnerne, resten er op til danskerne, siger han, lidt humoristisk.

Adham vil gerne få nye erfaringer og blive bedre til dansk

Navid siger bare stem på mig.

Anna siger at hun synes det er på tide at gøre lidt større bestyrelsesarbejde. Hun har nemlig siddet i regionen. Nu hun vil starte i det små hos hovedbestyrelsen.

Morten siger at han gerne vil lave arrangementer og støtte Kim ligeledes.

Mikkel har siddet i liberal alliances ungdom, så han har erfaring.

Navid har fået 2 stemmer
Adham har fået 14 stemmer
Morten har fået 23
Mikkel har fået 30 stemmer og hapser 3.suppleantposten
Anna er blevet valgt ind med 38 stemmer så hun er 2. suppleant
Viktor er blevet valgt som 1. suppleant med 44 stemmer

Valg til revisor

Mads B. foreslås og takker ja
Camila O. foreslås og takker nej, hun var 2. suppleant sidste år
Adham stiller også op

Mads B. fortæller at man skal stemme på ham, fordi han er vandt til at arbejde med regnskaber og han er vandt til at arbejde sammen med Gustav Kallan. Han har også lavet lignende arbejde i SUMH.

Adham siger at han har stillet op til alle posterne, og man bliver nødt til at have nogle nye til at sidde i bestyrelsen.

Adham har fået 8 stemmer
Mads har fået 52 stemmer.

Derfor vælges Mads som revisor

Revisorsuppleantposten

Adham stiller op til revisorsuppleant
Navid stiller op til revisorsuppleant.

Adham frafalder fordi han ikke synes han er så god til regnskab. Han siger at han kommer igen næste år.

Dermed Navid bliver valgt som revisorsuppleant

Fremlæggelse fra regionerne sker under stemmeoptællinger.

Region vest

Kenneth fortæller om at der er motorcykel arrangement på vej og et poolparty. Der kommer forhåbentlig et transportarrangement og et gør det selv i et køkken. De har slået rekord i generalforsamlingen med 21 deltagere. desuden var der også 9 deltagere til transportarrangementet.

Lasse fortæller at der har været madklubsarrangement hvor man tog på en koreansk restaurant. De planlægger kør bil arrangement, et klatrearrangement, besøg på et middelaldercenter. De har også gør det selv i et køkken. De vil også gerne lave et fyraftensmøde med DBS, for at finde ud af hvad de bruger deres konsulenter til og hvordan man kan samarbejde bedre.

Region øst

I region øst vil man gerne forsøge at få flere ind i bestyrelsen. Det har været sløvt i nogle år. Derfor vil de gerne gøre deres bestyrelsesmøder åbne. De kan komme og deltage på et af vores bestyrelsesmøder så de kan smage på hvordan det er at arbejde i en bestyrelse, siger formanden.
Der er også et kurbad på tegnebrættet, som kunne kombineres med chokoladesmagning eller noget lignende wellness.
Susanne siger at man kan overveje at man kan høre optagelser fra bestyrelsesmøder ligesom man kan hos DBS.

17. Eventuelt

Mie Henriksen promoverer bladenes arbejde. Derudover foreslår hun, at man kan række sine skilte omvendt op i luften hvis man er på talerlisten men ønsker at frafalde. Så kan hjælperne hurtigt tage dem af listen uden at de behøver at frafalde når først de har fået en mikrofon. Denne metode bruger man i Sverige og den er tidsbesparende.

Der er kritik omkring, at landsmødet ligger i påsken. Dette er ikke noget som den siddende bestyrelse har kunnet gøre noget ved, fordi landsmødet er booket 5 år ud i fremtiden.
Ditte roses meget for sit store arbejde, for foreningen og med kims ledelse råbes der et trefoldigt længe leve for Ditte.
Christina roses for at have lavet et dokument som beskriver hvad der kræves for at kunne sidde som kasserer.
Der opfordres til at man laver dette dokument for de andre poster.

18. Evaluering

Det opfordres at der sendes dagsorden ud, da det er nødvendigt for referenter dirigent og til medlemmerne. I år blev der slet ikke sendt dagsorden ud, kun et program.
landsmødearrangørerne roses for at der laves andre aktiviteter end mødeaktiviteter
at man får lov at røre sig.

Færdigheder

Indsendt den

30. marts 2018