Vælg en side

Referat af LM den 5.-7. april 2024

Referat af generalforsamlingen i Dansk Blindesamfunds Ungdom 2024
Af: Cecilie Zoega & Jens Chr. Carlos Sørensen

Indhentning af bilag til generalforsamlingen. Referatet igennem, henvises til bilag, som blev tilsendt, til alle deltagere før generalforsamlingen.
Ved henvendelse til kontor@dbsu.dk kan læseren modtage disse.

Brug af forkortelser i referatet:
Af hensyn til plads, bruges forkortelser til foreninger, bestyrelser og aktiviteter. En oversigt over disse kan findes, i nederst dette dokument.

Formalia
Dato for afvikling af landsmødet i DBSU: lørdag d.6.april.2024.
Samlet antal deltagere: 43.
Antal stemmeberettigede: 40 personer

1: Sikring af rettidig indkaldelse til dette landsmøde.
Der gøres opmærksom på, at ovenstående punkt bør tilføjes til dagsordenen, for at følge foreningens landsvedtægter.
Invitationen til dette landsmøde blev offentliggjort på foreningens webside og blev sendt til foreningens medlemmer, via mail d.22.februar 2024. Og er hermed sendt ud rettidigt jf. §.6, stk.2.

2: Bestemmelse af stemmeafgivelsespraksis:
Det anbefales at alle stemmeberettigede, tilkendegiver godkendelse af alle punkter, udover valg af bestyrelsesmedlemmer, ved håndsoprækning,  alle stemmeberettigede, jf. §8 stk.3.
Dette vedtages ved klapsalve af stemmeberettigede.

3. Valg af dirigent.
Thomas Sonne fra LFBS vælges som dirigent og ordstyrer, enstemmigt af de stemmeberettigede.

3. Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere
Jens Chr. Carlos Sørensen & Cecilie Zoega, vælges til referenter af stemmeberettigede.
Anders B. & Hiba A. vælges som punkt stemmetællere.
Sine & Mads L vælges som sorttekst stemmetællere.

4. Formanden fremlægger, i samarbejde med øvrige tillidsfolk, hovedbestyrelsens beretning til godkendelse, herunder fremlægges beretninger fra nedsatte udvalg til godkendelse.
Oplæg ved konstitueret forperson Ida Raunkiær, som gennemgår årsberetningen for hin aktiviteter 2023-2024.
Af nedslag, til supplement til årsberetningen nævnes følgende: Et øget fokus på at indgå i forskellige aktiviteter og projekter med samarbejdspartnere, bl.a. ved nationalt og regionalt at deltage til kredsmøder i Dansk Blindesamfund og deltagelse til forskellige generalforsamlinger med LFBS.
Ydermere er der blevet afviklet en tur til aktivitetscenter Hurdal i Norge med samme forening. Slutteligt er også et samarbejde med paraplyorganisationen SUMH om at besøg på Roskilde Festivalen, som handler om social inklusion af unge med handicaps som frivillige, festivalgæster samt et fokus på at forbedre tilgængeligheden, på samme festival.
Et medlem stiller spørgsmål vedr. medlems statistikken. Ditte fortæller, at der er 164 medlemmer under 29 år. Tilgangen til medlemmer under 18 år er faldene og de er svære at rekruttere. Der bliver spurgt ind til medieredaktionen, og Kenneth redegøre for, at denne er sat i bero og henviser til den vedtægtsændring, som skal til afstemning senere på Landsmødet 2024. Et medlem opfordrer til, at vi rækker mere ud til de nordiske lande, og fortæller at disse ønsker at deltage på DBSUs landsmøde, som tidlligere. Medlemmet opfordrer envidere DBSU til at opstarte et samarbejde med Parasport Danmark. Ida redegører for de manglende ressourcer for sådan et samarbejde, men hun er positiv for deres tilkendegivelser, og der vil blive set på det efter landsmødet.

Det bliver påpeget, at det er vigtigt at få et godt samarbejde med synscentralerne, da der bliver færre kurser på Synscenter Refsnæs Ida fortæller at dette er i fokus, samt at vi har et godt samarbejde med LFBS, Synscenter Refsnæs, samt DBS i deres Børne, unge udvalg, og Ida vil styrke denne indsats, hvis hun kan fortsætte som forperson.

Ida fortæller om vores nye fundraisingsudvalg, og dets funktion.

Dirigenten konstaterer, at årsberetningen er godkendt

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  Landskasserer Kenneth gennemgår foreningens økonomi, som den har været året igennem.
  Siden sidste landsmøde har Kenneth arbejdet på at gøre foreningens økonomi og regnskab mere stabil, bæredygtig, men også med muligheder for at afvikle aktiviteter for foreningens medlemmer og frivillige.
  Ved at arbejde på at reducere administrative udgifter og aktivt at søge fondsmidler til dækning udgifter til landsdækkende aktiviteter, er det lykkes at sikre en større egenkapital, som nu kan bruges til at planlægge nationale arrangementer i år og længere ud i fremtiden, samt at have opsparing, til eventuelt uforudsete udgifter.
  Efter spørgerunde godkendes årsregnskabet, enstemmigt af alle stemmeberettigede.
  Ønskes en komplet oversigt over regnskab, læs eller bed om ”Årsregnskab 2023”.6. Korte beretninger fra regionsbestyrelserne.
  Til dette punkt orienterer forpersonerne fra DBSU´s lokalafdelinger om de aktiviteter som blev afholdt i 2023 og hvilke man efter denne generalforsamling er ved at planlægge.
  Begge regioner modtager et årligt tilskud af hovedbestyrelsen – et rådighedsbeløb til afvikling af aktiviteter og arrangementer. Tilskudssatsen, variere afhængigt af hvor mange foreningsmedlemmer, den lokale region råder over, hvorfor satserne nedenfor er forskellige.

  Region Øst: Oplæg ved Elias S. regionens forperson.
  Lokalafdelingen har én egenkapital på omkring 55.000.kr og har omkring 131 lokalmedlemmer.
  I marts afviklede regionen sin generalforsamling. Af aktiviteter som forventes afholdt til forår og sommer er Royal Run i København, vandreture på Sjælland og et dansearrangement. Til efteråret og vinter er planer om blandt andet at afvikle et skøjtearrangement. Sideløbende vil man afholde fællesspisninger rundt omkring på Sjælland hver anden måned. Og man vil øge samarbejdet og kontakten til kredsene i DBS, ved for et eksempel gennemførslen af fællesaktiviteter.

  Region Vest: Oplæg er ved Jacob Møller Nielsen regionens forperson
  Lokalafdelingen har en egenkapital på omkring 58.100.kr og har omkring 127 lokalmedlemmer.
  Man har en aktivitets kadence på hver 4-6 uge, året igennem. Af arrangementer som planlægges, er bl.a. et Outdoorarrangement ved Lillebælt, en tur i Tivoli, et kør-bil arrangement samt en bagedyst, en tur i den Gamle By i Aarhus og yderligere fællesspisninger rundt omkring på Fyn og i Jylland.
  Herudover har forpersonen kontakt til en synskonsulent i Aarhus, som kan hjælpe med at få flere unge under 18 år til at deltage til DBSU´s arrangementer.
  Efter orienteringerne og kort spørgerunde, modtager begge for personer applaus af alle fremmødte til generalforsamlingen.

 2. Fremlæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår, til orientering.
  Under dette punkt orienterer foreningens sekretariatsleder Ditteemilie alle fremmødte om det budget, foreningen har lagt for det kommende aktivitets år.
  Nøgletal for årets budget: Alle samlede indtægter ligger i år på 1.380.000,00.kr Alle administrative omkostninger til personaleudgifter – dette er aflønning af sekretariatet ligger samlet på 305.480,00.kr.
  Det resterende dækningsbeløb, til øvrige udgifter til kontor, foreningsudgifter og foreningsaktiviteter ligger i år på: 1.074.520,00.kr.
  Øvrige administrative udgifter som bl.a. tæller forsikringer, revision, kontingenter mm, ligger i alt på 166.700,00.kr. Hermed har foreningen et nuværende restbeløb på 906.320.kr.
  For nuværende aktiviteter er overordnet budgetteret med følgende:
  Udgifter til: Landsmødet 2024 er på 117.750,00.kr, hovedbestyrelsen & FU samlet er på: 75.000.kr. Information & PR, inklusiv medieredaktionen er samlet på: 56.000.kr. Udvalgspuljen & aktiviteter ligger samlet på 108.000.kr. Denne post er ny, og er øremærket udgifter forbundet med aktiviteter og arrangementer, gennemført i et fælles samarbejde med fx LFBS eller Roskilde Festival.
  Samlede udgifter til regionerne & arrangementer er samlet på 702.300.kr. De samlede udgifter er i alt på 1.533.330.kr. Det samlede årsresultat ligger således på -153.330.kr. Yderligere gør sekretariatslederen opmærksom på at budgettet er dynamisk, hvorfor satserne på indtægterne og udgifterne kan ændre sig.
  Trods et samlet underskud, bemærker landskasser at dette skal ses i forhold til de to foregående år, hvor underskuddene var højere, hvor man har forsøgt at nedbringe andre høje udgifter.
  Kenneth forklarer, at vi helst skal undgå underskud i et budget, men at vi har et møde med DBS om justering af tilskud, og at vi alternativt har mulighed for at fundraise for at dække underskudet.

Et medlem spørger ind til brugen af pengene til Nordic Camp og udtrykker ønske om at åbne samarbejdspuljen op til nye samarbejdspartnere.

Et medlem spørger ind til hvad konsulentposten på 35.000 dækker over og om fundraisingposten er for højt sat, sat op imod statestikker som viser, at fonde giver mindre beløb i øjeblikket end tidligere. Kenneth forklarer, at man søger bredt og understreger at budgettet er dynamisk og at nogle poster er sat højere end de nødvendigvis behøver være, så de eventuelt kan sættes ned ved behov. Han understreger desuden vigtigheden af arrangementer der skal tiltrække medlemmer under 30, som er nødvendige for at beholde vores tilskud fra DUF.

På spørgsmålet om konsulentrejser svares der, at DBSU gerne vil kigge mere internationalt, og at pengene ikke nødvendigvis vil blive brugt.

 

Efter orientering godkendes dette ved bifald af alle fremmødte.
Ønskes en komplet oversigt over foreningens budget, læs eller indhent dokumentet:
”Vedtaget budget 2023”

8. Fremlæggelse af temaer for det efterfølgende års arbejde, fremtidigt arbejde.
Under dette punkt, orientere forpersonen og landskasser om de tematikker, som vil danne de principielle rammer for foreningens praktiske arbejde, kommende aktivitets år. Temaerne er; ”styrkelsen af den interne samarbejdskræft”, ”kontakten til nye medlemmer” ”& ”styrkelsen af samarbejdet med samarbejdspartnere”.
Ligesom sidste år, er det interne fokus på trivsel, mentalt velvære, og samarbejde blandt medlemmer, frivillige og sekretariatet, på tværs af foreningen samt økonomisk stabilitet i fokus. Eksternt vil man gerne øge samarbejdet med LFBS, DBS, IBOS, Refsnæs, SUMH, DUF og andre bl.a. gennem fælles aktivister, politisk arbejde og videns udveksling.
Slutteligt vil man også lokalt samarbejde med kommunikationscentrene og synskonsulenterne om hvordan DBSU kan hjælpe børn og unge med synshandicap til at finde et socialt netværk og ud af ensomhed.
Af faste landsdækkende arrangementer som forventes afviklet i år er: Mini-efterårsferien på Refsnæs, En tur til Lalandia som laves med LFBS et ”Få børn med glæde” arrangements som laves i samarbejde med DBS. Og DBSU er vært for Nordic Camp, som afholdes på FSC til sommer.
Punktet afsluttes ved en klapsalve fra alle fremmødte.

9. Behandling af indkomne forslag.
Medieredaktionen har fremsendt et ønske om en ændring af forenings landsvedtægtet
§ 15. Medieredaktionen. I de nuværende vedtægter er medieredaktionen forpligtet til at udsende mindst 6 podcasts årligt, ved navn ”DBSU News”. Podcastene skal formidler og dækker aktiviteter, faglige emner og historier, relevante for foreningens medlemmer, pårørende og samarbejdspartnere. Men da det er svært at lave nyt og varieret indhold og grundet for få lyttere af podcasten, ønsker man at få reduceret antallet af podcasts, man er forpligtiget til at udsende pr. år.
Anna redegør for lyttere af news. I juni, juli og august var der ikke rigtig noget til indhold, og de ønsker mere frihed til at producere det de mener er relevans for lytterne

Thor fortæller om den mere digitaliserede virkelighed, og vigtigheden af, at lægge fokus på omtale udadtil Noelle fortæller at medieredaktionen har brugt meget tid på NEWS: Derefter forsøgte Anna og Noelle at lancere en sommer special, hvor der var 98 lyttere. Den efterfølgende var der 52 lyttere, og det er et stort fald. Det er mange timer, at bruge på arbejdet med så få lyttere.

Anna supplerer med den information, at disse tal ikke er helt pålidelige, da Anna har skulle redigere i nogle af udgivelserne, og derfor er disse påvirket af hendes “KLIK” på udgivelserne.Et medlem fortæller om det gamle ungdomsblad, som kom mere regelmæssigt ud , og vigtigheden af, at der var noget at se frem til, og det kommer der ikke helt på nuværende tidspunkt. Det skyldes en masse fyld fra de sociale medier, og det derfor ikke altid synligt, når der udkommer noget fra medieredaktionen.

Thor opfordrer til at gribe dialogen med medieredaktionen ved at kontakte dem på mail mv.  Og de skal være bedre til at melde ud, når der er nye udgivelser. Medieredaktionen bliver rost af forskellige medlemmer, og deres nysgerrighed og engagement bliver fremhævet.

Anna pointerer, at denne nysgerrighed er meget svær, at finde, når  der skal udgives 6 udgivelser om året, hvor der ikke er særlig mange lyttere, samt manglende indhold.Noelle fortæller at dette har direkte konsekvenser for nogle af de muligheder der er. Bl.a. aflysning af et format med Jakob Stegelmann (DR)

Afstemning:

40 stemmeberettigede

For: 37

Imod 3

Afgørelse: flertal stemmer for og vedtægtsændringen er vedtaget.

 

Vedtægtsændringen vedtages. Således er ordlyden for følgende ændrede vedtægter:
§ 15: Medieproduktion
Stk. 1. DBSU producerer en podcast, der skal inspirere og underholde foreningens medlemmer og interessenter. Podcasten skal udkomme minimum 3 gange årligt. Hovedbestyrelsen kan beslutte at der skal laves flere udgivelser efter behov.
Stk. 2. Podcasten offentliggøres så den kan tilgås af medlemmer og samarbejdspartnere.

Ønskes vedtægtsændringsforslaget læses i sin komplette ordlyd, læs eller indhent dokumentet: ”Vedtægtsændringsforslag for Medieredaktionen”

 1. Fastsættelse af næste års kontingent.
  Efter orientering og spørgerunde, vedtages det ved, oprækning af navnekort fortsat at fastholde medlemskontingentet på 150.kr
  I mellemtiden, vil den nye hovedbestyrelse undersøge om kontingentet kan sættes ned, til medlemmer under 18 år.
 2. Fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse
  Det er enstemmigt vedtaget, ved oprækning af navnekort at hovedbestyrelsen fastholder sin nuværende størrelse, på i alt 9 ordinære hovedbestyrelses medlemmer (inklusiv forperson & landskasser). Samt 3 suppleanter.11. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer:
  A. Formand
  Ida Raunkæir indvælges enstemmigt af alle stemmeberettigede som ny forperson, i DBSU for en toårig periode.

  B. Op til 2 bestyrelsesmedlemmer, for en toårig periode
  Kandidaterne meldte deres kandidatur rettidigt. Herudover var der ikke flere medlemmer, som på afstemningsdagen meldte deres kandidatur.
  Efter en kort præsentation og tale af kandidaterne, gennemføres en anonym afstemningsstemningsproces blandt de stemmeberettigede.
  Resultatet for afstemningen er som følger: Anna Josefine. & Anders B. vælges for en toårig periode.

  C: Valg af op til 3 suppleanter
  Efter en kort præsentation af kandidater og en anonymiseret afstemnings proces blandt de stemmeberettigede, er resultatet indvælges: Hiba A., Jacob N. & Nicklas Aa. som suppleanter for en etårig periode.

  12. Valg af en revisor, der over for landsmødet skal redegøre for, om foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med vedtægter, det udarbejdede budget og beslutninger samt valg af en revisorsuppleant.
  Efter orientering om postens funktion og arbejdsindhold, ledes efter to personer, som vil agere som hhv. revisor og revisorsupplikant.
  Efter kort afstemning, ved håndsrækning, er resultatet af afstemningen følgende: Osman S. vælges som revisor. Stine A. indvælges som revisorsuppleant. Begge poster, er for en etårig peroide.

  13. Hvis nogle regioner er helt eller delvist uden bestyrelse, kan dirigenten forespørge forsamlingen om tilkendegivelser fra folk der ønsker at hjælpe hovedbestyrelsen og regionen med at planlægge og afvikle aktiviteter i de pågældende regioner. jf. § 13, stk. 1, såfremt det ønskes.
  Posterne i begge regionsbestyrelser i Region Vest & Region Øst er besat af såvel ordinære bestyrelsesmedlemmer, som suppleanter, som blev indvalgt til generalforsamlingerne i begge regioner.
  Dette punkt gennemgås som proceduren forskriver, og afsluttes ved klapsalve af alle fremmødte.

  14. Eventuelt
  Til orientering; Næste generalforsamling & landsmøde i Dansk Blindesamfunds Ungdom, er fra fredag den 4.april til søndag den 6.april i 2025.
  Ellers berettes ikke yderligere til dette punkt.
  Generalforsamlingen i Dansk Blindesamfunds Ungdom er slut.

Forkortelser på foreninger
BSI: Blinde & Svagtseendes idrætsforening
DBS: Dansk Blindesamfund
DBSK: Dansk Blindesamfunds Kvinder
DBSU: Dansk Blindesamfunds Ungdom
DUF = Dansk Ungdoms Fællesråd
FSC: Fuglsangcenteret
LFBS: Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagtseende
NUK: Nordisk Ungdomskomite
IBOS: Instituttet for Blinde & Svagtseende
SUMH: Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Forkortelser af bestyrelser i Dansk Blindesamfunds Ungdom
HB: Hovedbestyrelsen
FU: Forretningsudvalget
RØ: Region Øst
RV: Region Vest

Aktiviteter
RF: Roskilde Festival

Nummerering af årstal:
23 = 2023
24 = 2024

Links
Link til Dansk Blindesamfunds Ungdoms landsvedtægter: https://dbsu.dk/om/landsvedtaegter/

 

 

Færdigheder

Indsendt den

17. maj 2024