Vælg en side

Referat af LM 25. marts 2023

,

Referat af Dansk Blindesamfunds Ungdom Landsmødet 2023

1. Valg af dirigent.

– Jesper Bæksted blev enstemmigt valgt til dirigent.

 1. Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere
  – Jens Christian Sørensen og Marlene Jørgensen blev enstemmigt valgt som referater.

– Tobias Jensen, Søren Jensen, Tine Drelsdorf og Sine Jessen blev enstemmigt valgt som stemmetællere.

 1. Formanden fremlægger, i samarbejde med øvrige tillidsfolk, hovedbestyrelsens beretning til godkendelse, herunder fremlægges beretninger fra nedsatte udvalg til godkendelse.

– formanden fortalte i hovedtræk situationen med de tidligere ansatte og økonomien i DBSU.

– Tæt på grænsen for at miste tilskud fra DUF.

– Samarbejdspartnere (IBOS, SUHM og Interessegruppen), vil der være fokus på at styrke.

– Alle udvalg er nedlagt og der er oprettet et fundraisingudvalg.

Der var 36 stemmeberettigede og årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren var nødsaget til at gennemgå økonomien ved at gennemgå, hvad DBSU’s kapital var løbende på kontoen i 2022 for at informere medlemmerne om, hvordan situationen har været.

 1. januar 2022 ca. 920.000 på kontoen. Kassereren fremlagde hvor drastisk nedgang økonomien gik grundet de nyligt ansattes forhold, samt fundraisingen fejlede med afslag og derved blev arrangementer aflyst for at kunne holde kapitalen i plus. Derfor blev projektlederen afskediget. Der skal i 2023 være mere fokus på at bevare pengene på en mere økonomisk ansvarlig korrekthed ift. foreningen.

 

 

Der har været en ekstern revisor på og økonomien er under kontrol igen.

Der var 36 stemme berettigede og det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt.

 1. Korte beretninger fra regionsbestyrelserne.
  Begge regioner har fået et øget tilskud på kr. 10.000 af hovedbestyrelsen.
  Hver region, har fået tilknyttet en Facebook-side, hvor medlemmerne kan mødes og arrangere forskellige aktiviteter sammen.

– Region Øst: En ny bestyrelse blev grundfæstet til den seneste generalforsamling. Man arbejder på at gøre økonomien i regionen stærkere og mere stabil, hvorfor en del af arrangementerne skal finansieres gennem fundraising. Fokus er også på at lave flere arrangementer med DBS og andre samarbejdspartnere som LFBS og Blind Motion.
– Region Vest: En ny bestyrelse blev grundfæstet til den seneste generalforsamling som Fuglsangcentret. Ligesom i Region Øst, er fokus på at lave aktiviteter og arrangementer med samarbejdspartnere, såsom DBSØ.


 1. Fremlæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår, til orientering.
  – Ingen bemærkelsesværdige ændringer ved det indeværendes års budget. Der er budgetteret med et underskud på ca. kr. 60.000. Dog er det lidt misvisende, da der er lånet fra DBS på kr. 100.000 og derfor har vi reelt et overskud på kr. 40.000.

6.1: Oplæg med samarbejdspartnere
Dansk Blindesamfund (DBS)
Oplæg ved Jesper Holten, forretningsudvalgbestyrelsesmedlem i Dansk Blindesamfund.
I oplægget, blev gjort status omkring gennemførslen af en medlemsstrategi, DBS´s holdning til Socialministeriets evalueringen af det specialiserede område og arbejde med at få tilføjet flere penge til produktionen af bøger til e-biblioteket Nota.
Holten roste samarbejdet mellem DBS og DBSU samt måden hvorpå ledelsen i DBSU hurtigt har arbejdet for at stabilisere DBSU´s økonomi.

Landsforeningen for forældre med blinde og svagtseende børn (LFBS)
Oplæg er ved Thomas S. Jensen, formand i foreningen Landsforeningen for forældre med blinde og svagtseende børn.
Opsummeret, fortalte Jensen om aktiviteterne i LFBS, som inkluderede en tur til aktivitetscenteret Hurdal i Norge. Han oplever at dialogen og samarbejdet mellem LFBS og DBSU er positivt, blandt andet står begge foreninger for en årlig tur til Lalandia.
Ligesom DBS, forholder LFBS sig skeptisk til Socialministeriets evaluering af det specialiserede område. Sammen med den øvrige handicapbevægelse, er begge organisationer bekymrede for services og vidensniveauet i kommunerne vil forringes, da fastholdelsen af fagfolk med special viden om personer med handicap, ikke er prioriteret.

7. Fremlæggelse af temaer for det efterfølgende års arbejde, fremtidigt arbejde.
I det forgangene år har medlemmerne i hovedbestyrelsen arbejdet på at ændre kulturen i bestyrelsen, så det skal være trygt, sjovt og lærerigt at være med. Fokus har været på trivsel, mentalt velvære og oplæring i organisationsarbejde, blandt andet via et tillidsmandskursus. I år vil man fortsætte af samme spor men også med fokus på at inddrage regionsbestyrelsen i hovedbestyrelsens arbejde og beslutningsprocesser. For på den måde at styrke sammenhængskræften mellem alle tre bestyrelser og nedtrappe konflikter, før de opstår.

7.1:Forslag til arrangementer:
Gaming arrangement
Transportweekend

 1. Behandling af indkomne forslag.
  ­Opsummeret, handlede alle indkommende forslag til ændring af foreningens landsvedtægter om følgende:
  1): At fastsætte en øvre aldersgrænse for per personer som kan deltage til aktiviteter og arrangementer. Jf.: §Paragraf 3 Medlemskriterier – stk. 5.
  2): At fjerne ”sekretær” posten men uden at ændre det fastsatte antal poster, i hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget. Jf § Paragraf 7: Dagsorden for landsmødet –

punkt.11
Og 3): At alle bilag som tilsendes til deltagere før landsmøderne, i fremtiden sendes elektronisk. J.f: § Paragraf 6: Det ordinære landsmøde – stk. 4.

Forslag 1 blev vedtaget. 18 ja, 6 stemte blankt og 8 stemte nej.

Forslag 2 blev vedtaget af alle stemmeberettigede.
Forslag 3 blev vedtaget. 21 stemte ja, 4.stemte blankt og 10 nej.

9. Fastsættelse af næste års kontingent.
Hovedbestyrelsen, foreslår at fastholde medlemskontingentet på 150.kr
Forslaget bliver vedtaget enstemmigt af den fremmødte forsamling.


 1. Fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse
  Hovedbestyrelsen består af i alt 7 bestyrelsesmedlemmer. En formand, en kasserer og fem menige bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer op til tre suppleanter.
  Det vedtages at fastholde hovedbestyrelsen, i sin nuværende størrelse.
  Den folkevalgte hovedbestyrelse beslutter internt hvem som skal besidde den tredje position i forretningsudvalget, som tidligere var sekretærens post.

  11. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer:
  Til landsmødet i 2022, blev det efter dirigentens skøn besluttet at alle menige hovedbestyrelsesmedlemmer som blev valgt ind, kun var medlemmer for et år, ikke to år. Det blev derfor besluttet at de tre kandidater som fik flest stemmer, blev valgt ind for to år. Og de kandidater som fik færrest stemmer, blev valgt ind for et år.
  Valgresultaterne er som følger:

Af alle stemmeberettigede vælges Kenneth S. Banner, som kasserer, gældende for en periode på 2 år.
Cecilie Z, Thor R, og Navid M, vælges alle ind, gældende for en periode på to år. Anders B og Ida R vælges ind i en periode, gældende for 1 år.
Efter kampvalg vælges er Anna, Rosa & Nicklas som suppleanter

12. Valg af en revisor, der over for landsmødet skal redegøre for, om foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med vedtægter, det udarbejdede budget og beslutninger samt valg af en revisor­suppleant.
Det besluttes af alle stemmeberettigede at Hiba A vælges som revisor og Kummail J. er revisorsuppleant.

13. Hvis nogle regioner er helt eller delvist uden bestyrelse, kan dirigenten forespørge forsamlingen om tilkendegivelser fra folk der ønsker at hjælpe hovedbestyrelsen og regionen med at planlægge og afvikle aktiviteter i de pågældende regioner. jf. § 13, stk. 1, såfremt det ønskes.
Intet at berette

14. Eventuelt
– DBSU´s medieredaktion, gør opmærksom på at de seneste udgaver af nyhedspodcasten DBSU News, ikke kan udsendes rettidigt grundet it- tekniske problemer som har stået på siden februar.
Den IT-ansvarlige gør opmærksom på at der arbejdes på problemet og snart vil løse sig.
– Der gøres opmærksom på et online infomøde omkring deltagelse til Roskilde festival.2023. Mødet afholdes af Team Tilgængelighed og vil handle om, hvordan man kan deltage til festivalen, enten som frivillig eller gæst med et handicap.

Fastsættelse for dato til næste landsmøde.
Landsmødet i Danskblindesamfunds Ungdom, afholdes fra den 5. april til den 7. april i 2024.

Mødet er hævet og generalforsamlingen er afsluttet.

Færdigheder

Indsendt den

2. maj 2023