Vælg en side

Referat af HB møde den 22. – 23. September 2017

Referent: Cathrine Honoré.

Tilstede:
Kassere, Kathrine Leander.
Sekretær, Cathrine Honoré.
Bestyrelsesmedlemmer, Sofie Monggaard, Lasse Larson, Victor Sørensen, Tine Drelsdorf.
Suppleant, Christina Munkesø.
Repræsentant fra region øst, Marc Gregersen.
Repræsentant fra region vest, Marlene Jørgensen.

Fraværende:
Formand, Søren Uhrenholt.
Suppleant, Nina Bargum.

1. Godkendelse af dagsorden

Under punktet Pr blev tilføjet punkt f: komunalvalg. Punktet udvidet HB-møde blev tilføjet.
I øvrigt blev dagsordnen godkendt.

2. Valg af ordstyrer og to do-liste

Lasse blev valgt som ordstyrer.
Tine skriver to do liste.

3. Kontor

Vi har modtaget en mail fra Ditte med status på kontoret, som blev gennemgået.

a. Nyt telefonnummer, mobilepay og besparelse – (85 kr kontra 250 kr)

Foreningen har nu fået mobilepay, som først blev sat op til Dittes konto. Dette skabte dog en del forvirring. Vi ender nu med at få et femcifret erhvervsnummer til mobilepay med DBSU’s navn på. Udover det har DBSU fået nyt telefonnummer.

B. Formandens kommentar: Jeg kan se, at der er en del faste arbejdsopgaver, som har samlet sig oppe ved formanden. Jeg vil forsøge at få et overblik over dem og så uddelegerer dem til jer. I stedet for at sende mails ud til højre og venstre som Kim gjorde, så vil jeg i stedet forsøge at give jer nogle faste ansvarsområder. Mere om det til næste HB-møde.

4. Foreningens økonomi

a. Budget/forbrug

Budgetforbruget ser fint ud. Vi får omkring 50000 kr. tilbage fra nordic camp, idet vi slet ikke brugte så mange penge som forventet.

5. FU.

a. Kims afgang og konsekvenserne herved:

Vi diskuterede den tidligere formands afgang, og var enige om, at det er vigtigt at kommunikere ud, hvis man ønsker at trække sig.
Herefter fordelte vi Kims arbejdsopgaver.
Marc skriver nyhedsmailen i december, som Cathrine retter. Cathrine overtager herefter denne tjans. Cathrine overtager endvidere Kims plads i NUK. Victor og Nina sidder fortsat i det synsfaglige råd på refsnæs. Lasse overtager pladsen i det landsdækkende råd. Sofie har kontakten med DBS. Vi var enige om at stryge samarbejdet med RP-gruppen. Vi beder Kim om at bibeholde kontakten til DBS og LFBS om projektet om idræt og bevægelse.

6. Bestyrelsen
A. Kort resume af Sidste HB-møde (juli):

Alle har læst referatet af sidste møde, og vi var derfor enige om, at en gennemgang ikke behøvedes.

b. retningslinjer for benyttelse af taxakørsel
Drøft i hvilket tilfælde og omfang er det i orden at bruge taxakørsel frem til møder?

Vi gav bordet rundt vores mening til kende, og grundlæggende var vi meget enige. Vi var enige om, at man såvidt det overhovedet er muligt skal forsøge at finde en anden løsning, men går der intet offentligt transport, er det helt håbløst mobilitymæssigt eller lignende må man gerne benytte det – hvis man har behov for at bruge mange penge på taxa, skal dette dog meddeles til FU. Tilsidst blev det understreget, at man skal passe på med at tage for givet, at ens omgivelser har mulighed for at hjælpe med transport, hvorfor taxakørsel kan være eneste løsning.

7a. Inklusion af medlemerne i vores forening
Formandens kommentar: Jeg sendte for noget tid siden en mail ud til jer, som jeg intet svar fik på. Det var angående, hvordan vi i bestyrelsen kunne gøre, for bedre at aktivere vores medlemmer til dels at melde sig til bestyrelsesposter, lave arrangementer og komme til arrangementerne. Jeg vil gerne have, at I træffer beslutninger om, hvad vi fremover skal gøre og får det skrevet på to-do-listen.

Vi vil fremover indføre, at når et bestyrelsesmedlem går af, er det dennes ansvar at prøve at finde en afløser. Dette skal føres ind i håndbogen. Vi skal have sorteret i medlemskartoteket, og herefter vil vi sætte en forsøgsordning i gang, hvor et passivt medlem på de regionale arrangementer kan tage en ven med for at skabe tryghed. Vi talte ligeledes om at ringe til de medlemmer, vi ikke kender og fortælle dem om foreningen.

Spørgeskema:

Vi vil overveje, hvordan vi vil udsende spørgeskemaet i løbet af 2018.

7b. Arbejdet i bestyrelsen

A. Oplæsning af de gamle to-do-lister:

De to tidligere to do lister blev gennemgået. Vi har nået en del af punkterne derpå, men mangler stadig noget.

b. Handlingsplanen for henholdsvis 2020 og 2018:

Planen for 2018 blev læst op og gennemgået. Vi er godt i gang med de fleste af punkterne derpå og vil fortsætte dette arbejde.
Vi var enige om ikke at gennemgå 2020 planen, da dette er for langt ude i fremtiden.

8. Udvidet HB-møde

Vi diskuterede, om vi skulle rykke udvidet HB-møde, hvilket det endte med at vi ikke gjorde. Tine, Kathrine og Christina arrangerer det.

9. Samarbejdspartnere
a. DBS:

Sofie har snakket med Ask, som er kontaktperson for os. Sofie tager sig af kontakten.

b. LFBS:

Der er forældrekursus i weekenden 29. september til 1. oktober. Tine og Victor er kontaktpersoner til LFBS, men har ikke mulighed for at deltage. Søren deltager fra lørdag til søndag.

c. DHIF:

Vi har ikke meget kontakt med DHIF udover parasportens dag. Vi vil overveje, om et videre samarbejde er relevant.

d. SUMH:

Der er oprettet en tværpolitisk gruppe. Der kommer snart en workshop om, hvordan man gør ved politiske møder. Vi blev opfordret til at deltage i MO-seminariet til februar.

E. DUF:

Søren og Sofie har været på DUF’s reflekskurser, hvilket var en stor succes.

F. Nuk:

Cathrine og Danni har kontakten.

g. Interessegruppen – Fælles arrangement og De studerendes udvalg:

De studerendes udvalg bliver ikke til noget, da interessegruppen ikke er interesseret.
Der er aftalt et fællesarrangement, men planlægningen står i øjeblikket stille. Interessegruppen skal snarest kontaktes, såfremt det skal på plads inden deadline for indsendelse af arrangementsforslag.

10. Råd og udvalg

a. Bestyrelsen på IBOS – Hvordan kan vi bruge det:

Nina er fortsat kontaktperson.

b. Brugerrådet på IBOS – hvad kan vi gøre?

Vi tænker at stryge brugerrådet, da vi i lang tid ikke har kunnet få det til at fungere.

c. Synsfaglige råd og landsdækkende råd:

Vi har diskuteret disse under et tidligere punkt.

d. inklusionsudvalg – LFBS og DBs:

Inklusionsudvalget er gået lidt i stå. Vi skal tage kontakt til Claus Sørensen og høre, hvad der foregår.

e. Syn Danmark:

Vi må ikke deltage i synskonsulenternes møder, og vi beskæftiger os ikke yderligere med denne.

Arrangementer
11. Afholdte arrangementer

A – Heartland juni:

Arrangementet var en success, men der var kun få deltagere. Det var et festivalsarrangement der var nemt at overskue for synshandicappede, fordi at det var mere stille og roligt end f.x. Roskildefestivallen. Vi vil muligvis gentage det til næste år.

B. Nordic Camp juli:

Overordnet set var arrangementet fint.
Der var nogen problemer med svenskernes transport.
Der var nogen kommunikationsproblemer arrangørerne imellem, og vigtigheden af at man får snakket ordentligt sammen og er i stand til at modtage konstruktiv kritik blev påpeget.

c. Selvudvikling September:

Arrangementet er ikke blevet afholdt, men Sofie har haft kontakt med Gustav Kallan. Han har indsendt et budget, men der har været problemer med undervisere. Der bliver muligvis genindsendt et budget.

12. Gentagende arrangement:
a. Og vinderen er… præsentation af top 3 ønskede gentagende arrangementer:

Sund krop vandt afstemningen om, hvilket arrangement der årligt skal gentages.

b. Hvem skal arrangere det og hvad skal vi fastsætte som budget?

Søren, Christina og Kathrine melder sig som arrangører.
Vi fastsætter budgettet efter det fra sidste år.

13. Kommende arrangementer

A. Berlin tur oktober:

Alt er stort set på plads, de praktiske oplysninger er netop blevet sendt ud, der mangler kun lidt information til hjælperne.

B. Miniefterårsferie – Oktober:

Der har endnu ikke været et møde hvor alle arrangører deltog. Arrangørernes næste møde er d. 28. september. Programmet er fastlagt, og der er fundet hjælperne – arrangørerne kunne godt bruge en ekstra mandlig hjælper, men der er fundet en madfar.

B. Lalandia – November:

Der skal 72 deltagere med, hvoraf en del er familier. Der har været en del udfordringer pga. mange involverede aktører, og regionerne har følt sig overset. Men det lader til, at der er ved at være styr på det nu. Det er tilsyneladende en udfordring, at vi vælger at kalde det et tværregionalt arrangement.

14. Landsmøde 2018

A. Valg af arrangører:

Cathrine, Kathrine, Christina og Victor har meldt sig som arrangører. Landsmødet skal afholdes på Fuglsangscenteret, men i en langt mere skrarpet version end sidste år og muligvis med deltagerbetaling.

15. PR-udvalg

A. Info-møder- Sønderborg, Refnes, trekantsområdet, Aalborg:

Der er ikke blevet taget kontakt til hverken Refsnæs eller Aalborg, dette skal der snarest følges op på. Tine og Kathrine arbejder på kontakt med Vejle. Vi vil gerne have med i overvejelserne at få synskonsulenternes mindre sociale borgere til at deltage i infomøderne.

B. Facebook:

Facebookgruppen og facebooksiden kører som de skal.

C. Børnebladet:

Der er et problem med plads til børnebladsindslagene på hjemmesiden. Det blev diskuteret, om vi skulle udskifte hjemmesideudbyder, hvilket vi aftalte at lade være med. Vi blev enige om, at for at få plads til nye blade kan gamle blade godt slettes efter 6 måneder. Ditte skal have besked om dette.

D. Ungdomsbladet:

Ungdomsbladet arbejder stadig på at få sat et interview i gang, og de arbejder på en julekonkurrence.

E. Nyhedsmail:

Cathrine skriver nyhedsmail og Sofie indtaler dem fortsat.

F. komunalvalg:

Der skal være et dialogmøde om handicappolitik.
Marc og Victor deltager i dialogmødet i forbindelse med komunalvalget.

Hvad kan vi ellers gøre for bedre at markedsføre DBSU?

Vi talte om muligheden for at få lavet t-shirts/veste med DBSU på. Sofie vil finde ud af, hvilke leverandører der blev brugt i SUMH.

Hvad er stemningen for, at vi prøver at finde et bedre motto til foreningen?

Der er ikke stemning for, at mottoet bliver ændret.

16. Regionerne:

a. Vest:

Siden maj har der været afholdt 5 arrangementer: Transportarrangement, Grilfest, tamilsk madklub + besøg i den gamle by, gør det selv i et køkken og cirkus sumarum. Der er et motorcykelarrangement og et førstehjælpsarrangement på vej. Vest har fået bevilget 10000 kr. fra lions club til et julearrangement. Der er indkaldt til et telefonmøde hvor det skal afklares, om der er økonomi til et gamerarrangement. Derudover arbejdes der på et økonomiarrangement.
Regionen har i alt brugt 42742 kr., og har knap 17000 tilbage til resten af året.
Vi gav vest stor ros for det gode arbejde.

b. Øst:

Der har været afholdt en grilfest (uden gril), og et motorcykelarrangement som var en stor success. I støbeskeen er et kurbadsarrangement i oktober, der er også tanke på en regional julefrokost. Der arbejdes også på et førstehjælpsarrangement.

17. Arbejde til næste HB-møde…

A. Oplæsning af to-do-liste:

To do listen blev oplæst.

B. Hvornår er næste HB møde:

Næste HB-møde er d. 10. til 12. november hos Kathrine Leander.

18. Evt:

Det blev foreslået at man i udarbejdelsen af dagsorden sætter af hvor meget tid hvert punkt skal have. Der blev udtrykt undren over, hvorfor man har valgt at lægge et endagsmøde i Århus.

Færdigheder

Indsendt den

22. september 2017