Vælg en side

Referat af HB den 9. – 10. Maj 2014

Tilstedeværende:
Formand: Nadia Pedersen
Kasserer: Anders Franson
3. FU medlem og sekretær: Mie Henriksen fraværende
Bestyrelsesmedlemmer:
Lene Johannsen
Kristian Kristensen tilstede indtil lørdag kl. 11.
Søren Jensen
Anja Støvring
Suppleanter:
Mads Liisberg
Tine Drelsdorf
Esben Sørensen med på telefon fra lørdag kl. 11.
Øvrige:
Susanne Pedersen, repræsentant for Region Øst

1. Velkomst
Mødet startede kl. 20.15. Nadia bød velkommen, og der var en kort præsentationsrunde.

2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
Der blev tilføjet pkt. 11 D, næste års landsmøde.

3. Valg af ordstyrer, referent, to-do-liste og nyt fra HB
Mads blev valgt som ordstyrer.
Susanne blev valgt som referent.
Anders blev valgt til at skrive to-do-liste.
Søren hjælper Tine med at lave nyt fra HB.

4. Valg af 3. FU-medlem
Nadia orienterede om, at forretningsudvalget er konstitueret med Mie som 3. medlem.

5. Præsentation, forventninger og kommunikation
Der var en runde, hvor disse emner blev drøftet. Der var generelt positive udtalelser om og forventninger til samarbejdet i bestyrelsen. Det er vigtigt at besvare til alle, når man får mails på listen. Det er også vigtigt at melde ud, hvis man er væk eller ikke kan besvare mails et stykke tid.

6. Nyt fra kontoret
Da Ditte skal på barsel, skal der findes en ny kontormedarbejder senest den 15. juni. Der blev drøftet forskellige løsninger. Der er enighed i bestyrelsen om, at kontoret skal flyttes til handicaphuset i Høje Taastrup. Dette vil være en god løsning af flere grunde. Dels vil der være mulighed for at holde møder på et kontor. Dels vil det være lettere at kommunikere med DBS, da de jo bor i samme bygning. Derudover behøver DBSU ikke flytte postadresse, hver gang, der bliver ansat en ny medarbejder eller vikar. Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Nadia, Lene, Christian og Anders. Nadia forsøger at få kontakt til den tidligere barselsvikar Birgitte.
Ditte har problemer med at rette ting på hjemmesiden og hente referater. Søren kontakter hende omkring dette.
Der kommer nye telefontider til kontoret, når det nye telefonsystem kommer op at køre.
Der skal oprettes en Dropboxmappe til HB.

7. Økonomi
A. Budget/forbrug
Anders gennemgik budget/forbrug, som det ser ud nu. Der var forskellige punkter, som blev drøftet. Der trænger til en gennemgang og oprydning i eller omstrukturering af nogle poster i budget/forbrug. Der blev fastsat nogle takster for udbetaling af telefonpenge til hovedbestyrelsesmedlemmer. De er:
Formanden får 1000 kr. om året.
Kasserer og sekretær får 500 kr. om året.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer får 300 kr. om året.
Suppleanter får 150 kr. om året.

B. DUF-ansøgning
DUF-ansøgningen er næsten klar til afsendelse.

8. Råd og udvalg

A. Kommunikationsudvalget
Kristian orienterede om kommunikationsudvalgets arbejde. Det ligger lidt stille i øjeblikket.

B. Hjemmesideudvalget
Kristian orienterede om, at der vil blive sendt mails ud om test af det grafiske udseende på den nye hjemmeside i næste uge. Derudover skal han sende kontrakten til HB.

C. Ungdomsbladet
Marc er tilbage efter sin indlæggelse, og er i gang med at lave næste blad.

D. Børnebladet
Børnebladet fungerer fint. Det blev besluttet at informere begge bladredaktører om, at de kan hyre en person, som kan assistere med forskellige opgaver, og at en sådan person kan få betaling for dette arbejde.

E. Nyhedsbrevet
Der er deadline til nyhedsbrevet den 15. maj. Der mangler stadig nogle indlæg. Nadia laver nyhedsbrevet.

9. Håndbogen
Den tekst, der blev skrevet på sidste HB-møde, skal skrives ind i håndbogen.

10. Afholdte arrangementer

A. Landsmødet
Landsmødet blev drøftet. Der var enighed om, at det har været et godt landsmøde, men at dirigenternes opgave skal præciseres overfor dem i fremtiden. Der var en debat om foreningens politiske arbejde. Dette tages op på næste møde.

11. Kommende arrangementer

A. Nordic camp
Nordic camp blev drøftet. Det blev besluttet, at deltagerne selv skal betale halvdelen af flybilletten. Island, som arrangerer lejren i år, har pålagt foreningen at betale for flybilletterne, hvilket ikke er normal procedure. Som regel bestiller hvert lands forening selv flybilletter, men i år har Island allerede bestilt til alle landes deltagere. Normalt betaler deltagerne også selv for transporten til Nordic Camp. Det skal afklares, om Island har fået tilskud fra Rasmus Plus. Den nøjagtige pris for flybilletter skal fastlægges. Esben udarbejder et notat om planlægning og afholdelse af Nordic Camp, så fremtidige arrangører ved, hvordan det gøres.

B. Sommertur til Prag
Der mangler penge til arrangementet på grund af, at der er tilmeldt flere deltagere end beregnet. Arrangørerne har søgt om ekstra midler.

C. Laugelejren
Det skal afklares, hvordan situationen er i forhold til lejren. Søren følger op på det. Anja og Nadia har tilbudt at deltage i lejren.

D. Næste års landsmøde
Lene, Esben, Tine og Anja er arrangører af næste landsmøde.
Efter dette punkt blev det drøftet, om der skulle laves et landsarrangement mere i år end dem, der allerede er på programmet. Det blev besluttet at prøve at arrangere en Oslotur. Lene og Anja meldte sig som arrangører, og vil spørge Dennis Rasmussen, som var med til at foreslå en sådan tur, om han vil være medarrangør.

12. Hjælpere
Hjælperkartoteket er blevet opdateret. Der mangler stadig nogle børneattester for nogle hjælpere. Esben tjekker op på, om alle hjælpere til Prag-turen har indsendt børneattester.

13. Regionerne rundt
A. Region Øst
Susanne orienterede om Region Øst. der har været afholdt et enkelt arrangement siden sidste HB-møde, nemlig et madklubarrangement, og der er et selvudviklingskursus i maj. Bestyrelsen i regionen har flere ideer til kommende arrangementer.

B. Region Vest
Der var ikke nogen regionsrepræsentant til stede. Esben orienterede om, at der er nogle problemer i regionen, så nogle medlemmer overvejer at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

14. Samarbejdspartnere

A. DBS
Nadia orienterede om, at hun har et møde med Thorkild Olesen den 13. maj vedrørende kontorlokale og det økonomiske tilskud næste år.

B. DUF
DUF-ansøgningen er næsten klar til at blive sendt ind.

C. SUMH
Anders orienterede om arbejdet i SUMH. Der var en debat om lukningen af kommunikationscentre og hjemtagelse af ydelser til kommunerne.

D. SUN
Esben orienterede om SUN. Der er etableret kontakt til Norge, og det ser ud til, at der er interesse for et nordisk samarbejde. Esben melder tilbage, når han ved noget mere konkret.

E. Forældreforeningen
Christina Munkesø og Stine Banner har deltaget i Forældreforeningens forårskursus. Anja kontakter dem.

F. Lions Club
Nadia kontakter Gunhild omkring kontakt til Lions Club.

G. Metodistkirkens Spejdere og Lersø park spejderne
Susanne kontakter Andreas Mailand Christensen omkring dette.

15. Diverse råd og udvalg

A. Bestyrelsen på Blindeinstituttet
Andreas ønsker fortsat at sidde i bestyrelsen. Dette blev godkendt. Susanne informerer ham om det.

B. Brugerrådet ved Rådgivningen på Instituttet
Anders sidder fortsat i brugerrådet. Susanne blev valgt ind.

C. Det Synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs
Anders sidder fortsat i rådet.

D. Videncenter for Handicap, Social Psykiatri og hjælpemidler
Intet at bemærke. Nadia fortsætter.

E. Syn Danmark
Søren og Anders deltager i dette.

F. Børneudvalget
Der skal vælges et medlem til udvalget fra hver regionsbestyrelse.

16. Politiske aktiviteter

A. Integrationsudvalget
Søren og Anja blev valgt til udvalget. Anja orienterer Thorkild Olesen om det.

B. Fællesudvalget
Lene og Nadia blev valgt til udvalget.

C. Andet
Til næste møde i september skal der være et punkt på dagsordenen om politiske visioner.

17. Mødekalender
Første møde bliver torsdag den 19. juni kl. 19.
Næste møde bliver den 12. – 13. september, og er et fysisk møde.
Udvidet Hovedbestyrelsesmøde bliver lørdag den 15. – 16. november, og er et fysisk møde.
Første møde i 2015 bliver søndag den 18. januar kl. 19, og er et telefonmøde.
Andet møde i det nye år bliver den 13. – 14. marts, og er et fysisk møde.
Næste års landsmøde bliver den 10. – 12. april.
Første møde efter landsmødet bliver den 17. – 18. april.

18. Eventuelt
Intet at bemærke.

Færdigheder

Indsendt den

9. maj 2014