Vælg en side

Referat af HB den 7. til 8. august 2021

Tilstede:
HB: Sofie, Maria-Louise, Lasse, Mads, Nicklas, Andreas, Morten, Navid og Cathrine
Regioner: Mikkel og Kenneth
Medarbejdere: Jesper, Ditteemilie og Emily

1. Velkomst

Spilleregler for mødet blev præsenteret.

2. Godkendelse af dagsordenen, evt. tilføjelse af punkter

Mikkel ønsker at tilføje et punkt om motivation i bestyrelsen, med henblik på fastholdelse og hvervning af tillidsfolk samt et punkt om synscentraler. Punkterne indsættes hhv. som punkt 15 og punkt 9.11.
Emily ønsker at tale om fondsstrategi under regnskab.

3. Valg af mødeleder

Lasse er mødeleder.

4. Valg af referent, samt to-do liste skriver

Jesper og Emily skriver referat.
Ditteemilie skriver to-do liste.

5. Tjek ind

Status på medlemmerne.

6. Præsentation af sekretariatsleder v. Jesper

Jesper blev præsenteret – se evt. Jespers LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/bramsbye/

7. Gennemgang af den gamle to-do liste

Listen blev gennemgået.

8. Udvalg

Generelt har udvalgene en udfordring med at stå for meget standby. Ambitionsniveauet, initiativer og medlemsinvolvering bør prioriteres.

Uddannelse- og beskæftigelsesudvalget
Udvalget mangler retning, og der har ikke været henvendelser på opslag for at hverve flere. Medlemmerne er meget arrangementsorienterede fx om CV-skrivning, men formålet med udvalget er primært ment som et politisk udvalg. Udvalget mangler medlemmer, og Emily tager ansvar for den fremadrettede strategi og orientering i nyhedsbrev.

Det blev aftalt at afholde et strategimøde med Mads Brix om udvalgets rolle og funktion. Der blev bl.a. talt om, at det kunne være interessant at lave arrangement om hvordan man får politisk indflydelse og får sin stemme hørt. FU har ansvaret for punktet.

Tilgængelighedsudvalget
Udvalget har stået lidt stille. Bidrag til test af apps og hjemmesider er en mulighed. Fx bør foreningen være synlig i forhold til det nye Nemid/Mitid. Nicklas indtræder i udvalget med særligt fokus på digital tilgængelighed.

Internationalt Udvalg
Ansøgningen til Liberia er godkendt. Sofie og Hazel tager formentlig afsted. Formålet er lave et fælles projekt omkring motivationsmuligheder for involvering af synshandicappede i Liberia. DBS er også en del af projektet. Midlerne er bevilget af Danske Handicaporganisationer.

9. Samarbejdspartnere

9.1 LFBS (Maria-Louise og Lasse)
DBSU har holdt oplæg på en forældreweekend, og der er et styrket samarbejde med LFBS. Andreas indgår fremadrettet i indsatsen.

Øst og Vest har også forskellige typer af samarbejde med LFBS. Medieredaktionen bør deltage.

LFBS medtager gerne informationer fra DBSU i deres nyhedsmail – kontakt evt. Thomas

9.2 SUMH (Sofie)
Der har ikke været månedlige MO møder længe. Organisationen glemmer ofte DBSU, og vi kunne godt bruge en repræsentant i bestyrelsen. Alle opfordres til at stille op til næstkommende mulighed.

SUMH havde tidligere i år kurser om rekruttering og bestyrelsesarbejde. Vær opmærksom på dette både i forhold til tilgængelighed men selvfølgelig også fordi kurserne kan stille nyttig viden til rådighed og de er gratis.

9.3 Nota (Cathrine og Lasse)
DBSU har været i kontakt med Nota. Nota er interesseret i yderligere samarbejde fx ift. den målgruppe af medlemmer, som ikke er i gang med studie. DBSU er blevet tilbudt en ekstra Facebook side for personer med synshandicap. Dette har vi afslået, da vi ligeså godt kan have trafikken på vore egen side. Nota kan lave opslag på DBSU Facebook side eller kontakte Emily for at få informationer med i vores partner nyhedsmails.

Nota laver arrangementer i Nakskov med spændende profiler fx med kendte forfattere. Dette kan ligeledes annonceres i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Øst vil gerne i DBSU regi stå for fællesarrangementer til et eller flere af deres kommende arrangementer.

9.4 DBS (FU)
Vi har et godt samarbejde med Jesper Holten. Der skal være et fællesmøde med FU, hvor Jesper Bramsbye også deltager. Sofie og Maria-Louise skal til et møde om uddannelse med DBS den 26. august. Årsagen til mødet er et stigende frafald blandt synshandicappede på uddannelserne.

9.5 Ibos (Sofie og Maria-Louise)
Ibos har udfordringer for tiden med manglende tilslutning til deres tilbud.

9.6 Interessegruppen (Mads)
Lasse orienteres fremadrettet om gruppens løbende arbejde.

9.7 DUF (Sofie)
DBSU har gode erfaringer med økonomisk støtte fra DUF, og de har en række kurser for medlemmer og frivillige af typisk høj kvalitet. DBSU bør deltage på deres næste landsmøde 4. december 2021.

DUF sommerpulje er lige blevet aktiveret, og vi skal undersøge om vi kan søge den.

Vi får typiske tilsendt DUF dagsordner inden deres månedlige møder. Vi bør overveje at deltage.

9.8 NUK (Cathrine)
Nicklas og Cathrine har i sidste uge taget kontakt, men har ikke fået en tilbagemelding endnu. Nordisk Camp er udskudt på grund af Corona. Hvis der ikke sker udvikling i samarbejdet, vil det give mening at fjerne punktet fra dagsordenen fremover.

9.9 Parasport (Mads)
Øst har et samarbejde ift. ridesport derudover intet nyt.

9.10 Blind motion (Mads)
Der afholdes Super Goalball event 11. september i Fredericia. Medieredaktionen er involveret, og skal gerne dække arrangementet.

Vi bør fortsat prioritere relevante arrangementer fra Blind Motion.

Emily tilmelder dbsu@dbsu.dk til deres nyhedsbrev.

9.11 Synscentralerne
Regionerne har haft ansvaret for at kontakte synscentraler, men det er en stor opgave. Mange vender ikke tilbage. Deres målgruppe er de ca. 2000 børn og unge under 18 år, som har brug for hjælpemidler til undervisning.

En mulighed kunne være, at vi deltager i Synscentralernes forskellige camps fx computercamps.

Vi bør få produceret et overblik over Synscentraler. Marie-Louise tager kontakt til Tina Hillersborg.

Andreas vil ligeledes gerne deltage i dialogen med Synscentralerne.

9.12 BSI (Maria-Louise)
BSI er begyndt at lave arrangementer omkring bevægelse for synshandicappede i aldersgruppen 2-6 år. Vi bør være synlige. Marie-Louise følger op.

10. Gennemgang af regnskab

Regnskabet blev gennemgået.

11. IT

11.1 Zoom konto (Morten)
Det blev debatteret, hvor mange Zoom-kontoer DBSU bør have, og hvem der skal have adgang til hvilke. Lige nu har vi en Zoom konto på kontor mailen som alle bruger, og det er sket at der er blevet booket møder oveni hinanden. Derfor kunne det give mening at have en konto til HB og medarbejdere og en anden til regionerne.

Det vedtages ved afstemning at gå videre med at købe flere Zoom licenser.

11.2 LinkedIn strategi (Emily)
Emily har oprettet en LinkedIn konto til DBSU (https://www.linkedin.com/company/dansk-blindesamfunds-ungdom-dbsu). Det overordnede formål med en aktiv LinkedIn-side for DBSU er, at arbejde for at forbedre unge med synshandicaps muligheder på arbejdsmarkedet. Kommunikationen på kontoen skal være professionel og primært henvendt til samarbejdspartnere, politikere og virksomheder.

Emily og Medieredaktionen går i gang med at producere kampagnevideoer med ’succeshistorier’ fra personer med synshandicap på arbejdsmarkedet.

11.3 Visma
Der arbejdes på at gøre Visma Logbuy fuldt tilgængelig for alle DBSU’s medlemmer. Medlemmer vil kunne få rabatter på en lang række ting gennem app’en. Det diskuteres hvornår app’en skal annonceres til medlemmerne, da den ikke er fuldt tilgængelig endnu. Det vedtages gennem afstemning at vente til app’en er fuldt tilgængelig.

Når app’en er klar bør det nævnes på DBSU’s hjemmeside som en ekstra medlemsfordel, at man kan få adgang til Visma Logbuy.

12. Mærkesager (Hvad gør vi herfra?)

Drøftelse af mærkesager og hvordan de skal fremgå på hjemmesiden. Mikkel Enok skriver udkast til tekster til de forskellige mærkesager.

Det blev diskuteret hvad forskellen er på mærkesager og værdier. Mærkesagerne skal ses som konkrete politiske målsætninger som vi vil arbejde for her og nu. De erstatter ikke, men supplerer, de gode langsigtede DBSU-værdier som ligger på hjemmesiden lige nu, nemlig; skab dit eget liv, motion og bevægelse, tilgængelighed og tidlig berøring med arbejdsmarkedet.

Under hver mærkesag vil det være godt med relevante cases.

De nye mærkesager er:

• Handicaptillæg under studiejob
• Handicaptillæg under ungdomsuddannelse
• Praktik for alle
• Bedre kompetenceudvikling for STU

13. Medieredaktionen (FU informerer)

FU har holdt individuelle møder med medieredaktionen og været med til det månedlige fællesmøde. Medieredaktørerne har desuden fået nye kontrakter. Der vil være opfølgningsmøder inden for tre måneder.

14. Medlemsstrategi (Hvad gør vi herfra?)

Rekruttering af nye medlemmer er vigtigt for DBSU. Forslaget om styrket samarbejde med Synscentralerne kan være en løftestang til øget medlemstilslutning.

Vi bør også overveje, hvilket tilbud/velkomstpakke vi gerne vil stille til rådighed for nye medlemmer.

Rekruttering af nye medlemmer af eksisterende medlemmer udløser fremover et gavekort på 150 kr. Emily laver et Facebookopslag og skriver om kampagnen i næste nyhedsmail. Kampagnen kører frem til Landsmødet 2022.

Der skal desuden skrives en mail til forældre fra LFBS om at melde børn ind, hvilket passende kan falde sammen med annoncering af Mini og Lalandia arrangementerne i efteråret.

15. Motivation

Vi skal finde en måde at gøre det mere attraktivt at være med i bestyrelser samt at melde sig som hjælper. Det er meget de samme personer som melder sig igen og igen. Corona har været demotiverende for det frivillige arbejde, hvor det sociale element er vigtigt. Det er med til at motivere at foreningen nu har meget konkrete mærkesager og mål, og foreningen er generelt blevet mere professionel. Dette skal kommunikeres ud så der bliver gjort op med gammelt ry om festkultur. Alle har ansvar for at fortælle om de fede ting der sker i foreningen og om hyggelige produktive møder.

Konkrete tiltag for at øge motivationen:
• Afholdelse af frivilligfest for bestyrelser og hjælpere
• To årlige bestyrelsesmøder på Fuglsangcenteret i regionerne
• Mere video fra bestyrelsesmøder som viser medlemmerne, hvordan det er at være med i en bestyrelse, og hvor hyggeligt og professionelt arbejdet foregår
• Udarbejdelse af liste til hjemmesiden hvor man kan læse hvad det indebærer at sidde på forskellige poster i bestyrelser
• Bestyrelsesmedlemmer skal engagere sig mere aktivt på Facebook
• ’Pluk en høne’-kultur: luft frustrationer internt med det samme

Det nævnes kort, hvorvidt det giver mening at have tre bestyrelser i foreningen – denne diskussion gemmes til Udvidet HB.

16. Status på arrangementer

Lalandia
Kenneth har haft møde med Niels Bo fra LFBS. Vil prøve at gøre noget ekstra for medlemmer ift. guldarmbånd og sengetøj. Forventer at arrangementet bliver fra slut september til start oktober. Nils Bo står for booking nu.

Mini
Mikkel, Anna og Sofie har taget over som arrangører. Emnet bliver eventyr, og det kommer til at foregå i uge 42. Arrangementet kan måske være på Refsnæs, det afhænger af Corona-regler. Der skal desuden findes en kok. Mads Hvid og Maria-Louise står til rådighed, hvis der bliver brug for mere hjælp.

Julefest
Formændene arrangerer julefesten som tværregionalt arrangement. Det kommer til at foregår på Skovgården i Middelfart.

Faldskærm
Kenneth fortæller at virksomheden som står for udspringene har haft fly ude af drift. Det er dog en fordel at bruge netop dem, da de har erfaring med at springe med synshandicappede. Måske arrangementet skal udskydes, men vi håber på at kunne gennemføre i år.

Landsmøde 2022
Hele bestyrelsen står for at arrangere Landsmøde 2022 på Fuglsangcenteret. Workshops/ungdomsseminar skal tænkes ind så vi kan søge penge til dette. Der skal desuden være mulighed for at deltage online til formelle punkter.
Datoer for de næste 4 Landsmøder er:
22. til 24. april 2022, 24. til 26. marts 2023, 5. til 7. april 2024 og 21. til 23. marts 2025.

Tur til Norge
Thomas og Nils Bo fra LFBS har spurgt om DBSU vil være en del af tur til Hurdal i sommeren 2022. Det har vi sagt ja til, og skal muligvis finde finansiere til visse ting til DBSU’s egne medlemmer. Der kommer til at være 144 pladser til turen som kommer til at koste 500 kr. i deltagerbetaling.

Zoom-arrangementer
Vi rundede 10 Zoom arrangementer sidste år med et event hver 14. dag, hvilket viste sig at være lidt i overkanten. Faglige arrangementer er sværere at få folk med til. DBSU har lavet en stor rapport om Zoom til DBS. Zoom kan stadig supplere fysiske arrangementer, da det har visse fordele.

17. Regionerne

Region Øst
Øst afholdt bestyrelsesmøde forleden med deltagelse af Sofie og Lasse. Øst har planlagt rigtig mange arrangementer blandt andet tur til Skovtårnet og træklatring, investeringsarrangement i september, fælles julefrokost med Vest og en frivillighedsfest hvor aktive frivillige fejres og belønnes. Der kommer madklubber med LFBS, hvor invitationen kommer i september. Der kommer ridearrangement med Askov Ridecenter hvert kvartal fremover. Emily bidrager med støtte til fondsansøgninger. Økonomien i regionen er god med et forbrug på ca. 20.000 kr. i år.

Øst forfølger således mål sat af bestyrelsen for et år siden.

Region Vest
Vest har også haft mange arrangementer blandt andet telttur, motorcykeltur og sommerfest med Øst. De afholder desuden legatarrangement, investeringsarrangement, sanketure, forfatterarrangement, og sparringsmøde med Aktivitetshuset til oktober om, hvordan man beder om hjælp.

Derudover arbejdes på at gennemføre et besøg i en motorcykelklub, som hedder Riders With Heart. En klub som har erfaring med at have børn på motorcyklerne. Der kommer arrangement med unges fællesspisning og en regional julefrokost. Vest har indtil videre haft et forbrug på ca. 40.000 kr.

 

18. Eventuelt og tjek ud

Bestyrelsesmedlemmer skal være gode til at læse og besvare mails – man kan evt. bare skrive ’set’ så afsenderen ved at beskeden er modtaget.

FU skal ligeledes være bedre til at fremsende opdateringer på mail.

Det nævnes at folk skal være bedre til at komme til tiden og ikke gå undervejs i møder. Det sidste kan evt. klares ved at lægge pauser ind i tidsplanen, så man bedre kan planlægge toiletbesøg m.m.

Alle er generelt positive, og synes at det har været et konstruktivt og produktivt møde.

Færdigheder

Indsendt den

18. august 2021