Vælg en side

Referat af HB den 7. Juli 2017

Tilstedeværende:
Formand: Kim Sørensen
Kasserer: Søren Uhrenholt
Sekretær: Cathrine Honoré
Bestyrelsesmedlem: Tine Drelsdorf
Suppleanter:
Nina Bargum (pr. telefon)
Kathrine Leander
Christina Munkesø.
Repræsentant fra region øst: Anja Støvring (pr. telefon)
Anna (oplægsholder fra DUF)

Fraværende:
Bestyrelsesmedlemmer:
Sofie Monggaard, Lasse Larson, Victor Sørensen.
Repræsentant fra region vest.

På dette møde blev der ikke fulgt en egentlig dagsorden, så strukturen kan være svær at gennemskue.

Oplæg om DUF

Først præsenterede vi os selv, hvorefter vi forventningsafstemte omkring, hvad vi ønskede at have ud af oplægget.
Her var der stort fokus på, hvordan vi kan få aktiveret vores passive medlemmer, samt få folk engageret i bestyrelsesarbejdet.

Først blev der fortalt om en spørgeskemaundersøgelse, hvor man undersøgte, hvad der skal til for at engagere unge i foreningslivet. Det viser sig, at unge generelt ikke har noget imod, at arbejdet er tidskrævende, sådan som først antaget, men at det derimod er vigtigt for dem, at deltage i et fællesskab hvor alle bidrager.
Endvidere har det vist sig, at folk er mere tilbøjelige til at påtage sig opgaver, hvis de bliver spurgt direkte, i modsætning til, hvis der blot bliver kastet en bold op i luften. Dette fandt vi yderst interessant, men måtte dog påpege, at det ikke rigtigt gør sig gældende ved valget til regionsbestyrelserne. Herefter startede en debat om, hvordan vi kan gøre regionsgeneralforsamlingerne og de medfølgende bestyrelsesposter mere attraktive. Det blev her understreget, at det er vigtigt at informere potentielle kandidater, så de er bekendte med, hvad der kræves af dem, og ikke mindst hvad de selv får ud af det. Det foreslås, at man holder generalforsamlingerne i forlængelse af en anden aktivitet, og er opmærksomme på, at dette er en aktivitet, der vil fange de fleste.
Det blev også nævnt, at der er en problematik i, at generalforsamlingerne ligger før landsmødet, idet gode kandidater undlader at melde sig, fordi de hellere vil i HB.
Vi oplever i øjeblikket, at der på generalforsamlingerne bliver foreslået mere end 20 arrangementer, hvoraf størstedelen går i glemmebogen. Dette fører til, at folk ikke rigtigt får ejerskabsfølelse overfor deres idé, og dermed opgiver at få indflydelse på foreningen. Vi foreslår derfor fremadrettet, at folk når de foreslår arrangementer, stiller et par velovervejede forslag, i stedet for en række skud fra hoften – det vil medføre, at vi på selve dagen kan bruge mere tid på at snakke om færre arrangementer.

Herefter gik Anna videre med sit oplæg, hvor hun fortalte om nogle områder, der påvirker unges deltagelse i foreningsdemokratiet; herunder hører bl.a. medlemsforståelse, som handler om, hvorvidt vi ser vores medlemmer som medejere, eller mere som aktivt nydende, dvs. at man kommer til aktiviteterne, men ikke selv bidrager.
Vi var enige om, at vi i DBSU har begge slags medlemmer.
Dernæst talte vi om, at det er vigtigt at kombinere det faglige og det sociale i vores arbejde.

Herefter startede det egentlige møde med Kim som ordstyrer, og Tine til at skrive to do liste.

Evaluering af oplægget

Alle var enige om, at oplægget havde sat gang i nogle gode snakke. Der var delte meninger om, i hvor høj grad vi kunne bruge hendes generelle fakta.

Kan vi gøre noget konkret?

Vi vil gerne have overblik over, hvor mange medlemmer der er i de forskellige målgrupper, samt finde ud af, hvad medlemmerne ønsker fra foreningen. Der skal derfor laves statistik over, hvor mange medlemmer hver region har indenfor de forskellige aldersgrupper. Endvidere vil Tine, Nina og Cathrine Honoré arbejde på et udkast til et spørgeskema, som skal sendes ud til medlemmerne.
Der var en diskussion om, hvorvidt HB må få adgang til medlemskartoteket. Til sidst blev man enige om, at HB godt kan få adgang til medlemskartoteket, såfremt det har noget med foreningsarbejdet at gøre. Hvis man ønsker adgang af anden interesse, skal dette først godkendes af FU.
Søren vil gerne undersøge muligheden for at anvende en diskussionsmodel, for at gøre HB-møderne mere konstruktive.

Fastsættelse af fremtidige HB-møder

Næste HB-møde bliver d. 22. + 23. september på FSC.
Udvidet HB-møde bliver d. 10. + 12. november hos Kathrine Leander.
Januar mødet bliver d. 13. i Aarhus, og marts mødet bliver d. 16. + 17 marts på FSC.

Landsmødet 2018

Kim og Søren har været oppe og undersøge spejdercenteret i Hadsund. Der ser ud til at være det nødvendige udstyr, tilgængeligheden er nogen lunde, og faciliteterne giver god mulighed for andre aktiviteter rundt om landsmødeprogrammet. Stedet virker dog noget primitivt og lejerskoleagtigt – man bor flere på hvert værelse, og der er ikke mange toiletter. Derudover får vi brug for mange flere hjælpere, for at få det til at hænge sammen. Der er fortsat delte meninger om, hvor god en idé det er, at afholde landsmødet dér. Alle skal til næste møde have tænkt over, om de vil være medarrangører under disse omstændigheder – i modsat fald skal landsmødet afholdes på Fuglsangscenteret.

Sommercamp på IBOS

Kim er blevet kontaktet af en af arrangørerne på årets sommercamp – de vil gerne have nogen til at komme derud torsdag d. 20. juli, og fortælle om DBSU, i samarbejde med Christian Bundgaard fra DBS. Da ingen af de tilstedeværende havde mulighed for dette, skrev vi til Lasse og Danni, og begge sagde ja til at deltage.

Regionerne

Vest:

Christina deltog i vest’s sidste møde. Der har netop været afholdt et madarrangement, hvilket der var delte meninger om.
Vest prioriterer fortsat fysiske møder højt, og derfor er aftalen nu, at møderne skal afholdes i forbindelse med arrangementerne for at holde transportudgifterne nede.

Øst:

Cathrine og Sofie deltog i regionens seneste møde, som foregik over to dage. På trods af, at ikke alle fra bestyrelsen deltog, var det et godt og konstruktivt møde. Der blev sat datoer på adskillige arrangementer, samt taget kontakt til forskellige involverede.

Bestyrelsesmøde på IBOS

Nina orienterede fra sidste bestyrelsesmøde på IBOS. Instituttet ønsker selveje, hvilket betyder, at de ikke længere vil høre under Københavns kommune.
Det kan betyde, at nogle at de tilbud, vi i øjeblikket har adgang til kan blive sløjfet, eller blot så dyre, at kommunerne ikke vil bevilge dem. Efter lidt debat stod det klart, at Nina godt kan videregive vores kritiske synspunkt, men at vi ikke skal regne med at få indflydelse.

Refsnæs

Refsnæs savner os.
Der er tilsyneladende opstået en kløft mellem refsnæs og DBSU, og vi kunne godt tænke os, at bladene var der for at optage på f.x. sommerskolen.

Bladene

Børnebladet:

Det går som altid fint med børnebladet. Redaktørerne beklager den sene udsendelse af sidste blad. De opfordres endnu engang til at bringe indslag, der målretter sig medlemmer under 15, og ikke bringe indslag om folk i job, da dette er mere relevant for ungdomsbladet.

Ungdomsbladet:

Der er aftalt et interview med en konsulent fra dansk blindesamfund.

Eventuelt

Cathrine beklagede, at referatet fra første HB-møde ikke er kommet på hjemmesiden, og følger op på dette snarest. Herudover meddeler hun, at hun har gennemtænkt en strategi for referatskrivning, selvom hun skal på højskole.

Mødet blev herefter afsluttet med aftensmad.

Færdigheder

Indsendt den

7. juli 2017