Vælg en side

Referat af HB den 5. – 6. Maj 2016

Til stede:
Kim Sørensen, formand
Christina Munkesø, kasserer
Susanne Pedersen, Sekretær
Victor Sørensen, Tine Drelsdorf, Danni Lundgren, Sofie Christensen, bestyrelsesmedlemmer
Cathrine Honoré, suppleant
Fraværende: Katrine Bonde, Nikolai Hansen, Osman Sari og Kenneth Rasmussen

1. Velkomst
Kim bød velkommen. Derefter præsenterede han programmet for mødet kort.

2. Godkendelse af dagsorden
Punktet landsjulefrokost blev tilføjet til hovedpunktet kommende Arrangementer.
Punkterne Dialogmøde og Danmark Spiser Sammen blev tilføjet til hovedpunktet PR og Markedsføring.
Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

3. Valg af ordstyrer, todo-liste og nyt fra HB
Danni blev valgt som ordstyrer.
Tine blev valgt til at skrive todo-liste.
Cathrine Honoré og Sofie blev valgt til at lave nyt fra HB.

4. Præsentation, forventninger og kommunikation
Der var en præsentationsrunde, hvor folk også gav udtryk for deres forventninger og ønsker vedrørende kommunikation og samarbejde.

5. Valg

A. Valg af 3. FU-medlem
Sofie blev valgt som 3. FU-medlem.

B. Valg af 3. Suppleant
Nikolaj Hansen har forladt posten som 3. Suppleant grundet manglende overskud til bestyrelsesarbejde. Kim foreslog Lasse Larsson som ny 3. Suppleant. Der står ikke noget i vores vedtægter om, hvorvidt der kan vælges en ny 3. Suppleant. Det er dog ikke kutyme i bestyrelsen. Der var en debat om, hvorvidt der kan vælges ny 3. Suppleant, eller om Lasse evt. Kan få en slags observatørpost, dvs. deltage til møderne og på HB-listen, men uden at kunne deltage i afstemninger og øvrige vigtige beslutninger. Der var delte meninger om dette. Efter en lidt nøjere gennemlæsning af vedtægterne fortsatte diskussionen om observatørpost eller ej. . Der var enighed om, at Lasse sagtens kan repræsentere foreningen ved arrangementer, udvalgsarbejde, osv. Der var dog også enighed om, at han ikke kan være medlem af bestyrelsen, heller ikke som observatør.

6. Kontoret
Kim orienterede. Ditte har haft ret travlt på det sidste, efter flere arrangementer, samt travlhed i forbindelse med klargøring af den nye hjemmeside.
Der skal følges op på status på den drøftelse omkring telefonstemme og mulighed for at få et køsystem, der blev diskuteret på sidste HB-møde.

7. Økonomi

A. Budget/forbrug 2016
Christina orienterede. Landsmødet ser ud til at blive billigere end budgetteret. Der blev opfordret til at være opmærksom på Fuglsangcentrets afbestillingsregler. Alle var enige om dette. Reglerne skal skrives ind i bestyrelseshåndbogen. Der skal også gøres klart opmærksom på reglerne overfor arrangører fremover.

B. Manglende kontingentindbetaling fra medlemmer
Der er 19 medlemmer, der ikke har betalt kontingent endnu. Flere af disse har deltaget i arrangementer trods dette. De pågældende skal rykkes for den manglende kontingentbetaling. Kontoret skal være bedre til at holde styr på dette problem, så det ikke sker igen. Christina vil gerne udarbejde en liste til kommende kasserere i DBSU over ting, der skal gøres, bl.a. Tjekke op på dette.

8. PR og markedsføring

A. Hjemmesiden
Hjemmesiden er næsten klar til brug. Der mangler stadig noget omkring kalenderdelen.

B. Facebookgruppen
Facebookgruppen fungerer fint.
Der er kommet en ny Facebookgruppe for hjælpere og arrangører, hvor der kan søges efter hjælpere til arrangementer. Denne gruppe ser også ud til at fungere fint.
Der var en debat om, hvorvidt der skal være en eller flere HB-repræsentanter i Facebookgruppen. Der var flere, der ønskede en sådan repræsentant i form af et markedsføringsudvalg.

C. Facebooksiden
Der er kommet nogle billeder ind på Facebooksiden. Der er nu næsten 200 medlemmer.

D. Børnebladet
Børnebladets redaktør Stine Banner er blevet gravid, og har termin i oktober. Stine vil muligvis gerne have hjælp til at lave bladet. Det skal undersøges, hvad denne hjælp konkret skal bestå i. Indtil videre har FU den løbende kontakt med Stine.

E. Ungdomsbladet
Tine vil gerne være kontaktperson til Ungdomsbladet.
FU skal snarest have en samtale med Nicklas og Atkha om, hvordan samarbejdet går.

F. Nyhedsmail
Kim vil gerne fortsætte med at lave nyhedsmailen, medmindre der kommer et PR-udvalg, der vil overtage posten.

G. Skal vi have et PR-udvalg?
Der var en debat om, hvorvidt der skulle etableres et udvalg med ansvar for PR, markedsføring og kommunikation udadtil. Der var delte meninger om dette. Derfor blev der holdt en afstemning om emnet. Der var 4 stemmer for og 3 imod. Forslaget var derfor vedtaget. Victor, Sofie, Tine og Danni blev valgt ind i udvalget.

H. Dialogmøde omkring Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse
Der har været afholdt et møde omkring dette, hvor DBS og Forældreforeningen bl.a. Deltog. Det har vist sig vanskeligt at få efterlevet forløbsbeskrivelsen i praksis, da den ikke er bindende for kommunerne. Der er ingen kontrol med, om den bliver efterlevet. Noget tyder på, at det dels skyldes manglende ressourcer og dels manglende kompetence indenfor synshandicapområdet i kommunerne. Der bliver afholdt en skriftlig høring i maj, hvor der kan indsendes information om, hvad vi som synshandicappede har behov for, og hvor mange, vi er. Vi kan i den anledning overveje at inddrage Interessegruppen. Victor og Sofie skal udarbejde et udkast til et høringssvar.

I. Danmark Spiser Sammen
Tine Og Altaf Al-Jorani har deltaget i et arrangement med denne titel i Odense. Arrangementet gik ud på at spise sammen, og var for mange forskellige målgrupper. Det havde været et godt og spændende arrangement. Det blev foreslået, at man kunne gøre mere af den slags, da det er god markedsføring for os. Der var også et forslag om, at man kunne stille et DBSU-hold til DHL-stafetten. Christina vil gerne prøve at sætte et hold sammen.

9. Regionerne

A. Øst
Susanne orienterede. Der har været afholdt et bestyrelsesmøde i marts. Næste bestyrelsesmøde er den 19. Maj. Der har været afholdt et madklubarrangement på en vietnamesisk restaurant i april. Dette arrangement var en succes, til trods for at der ikke var så mange deltagere. Der er flere arrangementer i støbeskeen. Næstkommende arrangement er motorcykelarrangement den 28. Maj.
Der var en debat omkring julefrokost. Det blev foreslået at lave en børnejulefrokost.

B. Vest
Der var ingen repræsentant fra Region Vest, men Stine Banner havde sendt en mail med nyt fra regionen. Der er flere arrangementer i støbeskeen, bl.a. Gorillapark og standup-show. Christina orienterede om, at der tilsyneladende er vanskeligheder i kommunikationen i bestyrelsen. FU følger op på dette. Regionen skal også opfordres til at sprede arrangementerne mere ud indenfor regionens område. Kim følger op på dette.

10. Afholdte arrangementer

A. Yoga weekend
Det havde været et godt arrangement. Alle havde været glade for det, og folk havde hygget sig. Der var en mindre budgetoverskridelse på 1.000 kr. Der havde været en del unge med, hvilket var positivt.

B. Landsmødet
Det havde været et godt arrangement. Der havde været lidt småting, der kunne gøres bedre, men arrangørerne fik alligevel styr på tingene. Dette års arrangører er blevet spurgt, om de vil arrangere landsmødet igen næste år. Der var et forslag fra dette års arrangører om, at man kunne lade samarbejdspartnere stå for at lave nogle aktiviteter. En mulighed i den retning kunne være Interessegruppen. Der var et forslag om, at hvis der skal bruges PowerPoint-slideshows igen til landsmødet, kunne man sende det ud til deltagerne inden mødet, så alle har mulighed for at følge med under præsentationen. Der var også en ide om, at man måske skulle give folk bedre tid til at netværke under landsmødet.

11. Principprogram
Der var en drøftelse om principprogrammet. Der var flere forskellige holdninger til det udsendte udkast. Nogle mente, at det var bedst at bruge det som en arbejdsplan, mens andre mente, det godt kunne bruges som principprogram. Der var enighed om, at SUMH skal inddrages i processen omkring udarbejdelsen. Der var nogle forslag til rettelser, særligt at de ting, der henviser til, hvad der blev sagt på landsmødet, skal tydeliggøres. Der skal arbejdes videre med det nuværende udkast, og det skal undersøges, hvilke punkter, der kan efterleves i praksis.

12. Kommende arrangementer

A. Overlevelsestur
Christina har haft kontakt med Gustav, som er en af arrangørerne. Det har vist sig, at der er sket en fejl fra kontorets side, så arrangørerne har fået ca. 13.000 kr. mindre end budgetteret. FU har godkendt, at de får disse penge bevilget. Arrangementet forventes afholdt i slutningen af juli eller starten af august.

B. Barcelonatur
Kim orienterede. Arrangørgruppen har holdt et planlægningsmøde, og er i den forbindelse blevet opfordret til at prøve at finde ud af, om der er noget, man kan få rabat på, hvis man er synshandicappet, samt måske finde nogle billige restauranter. Der er også styr på hjælpere til turen. Disse hjælpere skal opfordres til at komme ind i vores hjælperkartotek, samt den nye hjælpergruppe på Facebook. Kim holder lidt øje med, hvordan det går med planlægningen, og med, om der er brug for hjælp.

C. Nordic Camp 2016
Der er 4 deltagere fra Danmark, som skal deltage på lejren i år. Der er ved at blive fundet en hjælper til disse deltagere. Årets tema er nordiske traditioner. Campen foregår i år i Finland.

D. Legolandstur
Christina har fundet to medarrangører. Arrangementet kommer til at foregå i slutningen af august eller starten af september. Legoland skal lave nogle aktiviteter i år, fx skattejagt.

E. Ret og pligt part 2
Kim orienterede. Datoen for dette arrangement er den 18. – 19. november. Der skal holdes et planlægningsmøde med Interessegruppen.

F. Gør det selv
Christina orienterede. Det har vist sig, at det var dyrere end forventet at leje Fuglsangcentrets værksteder. Det nye budget blev godkendt af HB inden mødet. Datoen for dette arrangement er den 11. – 13. november. Der vil blive lavet to grupper, en blinde- og en svagsynsgruppe. Hver gruppe får hver deres lærer. Der skal foregå forskellige aktiviteter, fx bore huller, sætte hylder op, rense kloak, m.m.

G. sund krop
Kim orienterede. Meningen med dette arrangement er, at der skal laves nogle fysiske aktiviteter, man selv kan lave derhjemme, så man fx ikke behøver gå i fitnesscenter, da dette kan være svært, når man har et synshandicap. Der skal også være noget wellness. Dette arrangement skal foregå i januar.

H. Miniefterårsferie
Christina orienterede. Der har været afholdt et planlægningsmøde. Årets tema skal være halloween. Der skal bl.a. komme en heks og holde foredrag om hendes virke, samt et natløb og en halloweenfest. Der er ved at være styr på programmet, og invitationen er snart klar til udsendelse.

I. Landsjulefrokost
Der er blevet indsendt et budgetforslag til landsjulefrokost. Julefrokosten er planlagt til den 16. – 18. december. Der er ansøgt om 38.000 kr. Budgettet blev godkendt.

13. Råd og udvalg

A. Bestyrelsen på IBOS
Danni orienterede. Der var intet nyt at berette. Når referatet kommer, sender han det ud til os. Danni vil gerne fortsætte, og Victor vil gerne supplere Danni.

B. Brugerrådet på IBOS
Der har ikke været afholdt nogen møder siden sidste HB-møde. Næste møde er den 16. Juni kl. 15. Anja Støvring fortsætter i brugerrådet, men Susanne udtræder. Sofie indtræder i stedet.

C. Det Faglige Råd ved Synscenter Refsnæs
Kim orienterede. Der har ikke været kontakt til Anders Fransson, så det vides ikke, om han ønsker at fortsætte. Kim kontakter ham omkring dette, og ønsker også selv at deltage.

D. Syn Danmark
Kim orienterede. Mie er ikke blevet spurgt, om hun vil fortsætte i samarbejdet med Syn Danmark. Hun skal derfor spørges om dette. Kim vil gerne fortsætte, og Tine vil gerne træde ind i udvalget.

E. Fællesudvalget
Kim orienterede. Han ønsker ikke at fortsætte. Danni indtræder i udvalget, og Tine fortsætter. Der skal afholdes et møde i udvalget, hvor både DBSU’s og BSIEU’s formænd deltager.

F. Integrationsudvalget
Nadia og Anja er ikke blevet spurgt, om de vil fortsætte. Danni og Victor ønsker at indtræde i udvalget.

14. Samarbejdspartnere

A. DBS
DBS skal kontaktes med henblik på at afklare, hvilke fonde, vi må søge tilskud hos til Nordisk Camp til næste år. FU står for dette.

B. DUF
Der er et vejledningsmøde i Århus omkring de nye tilskudsregler den 9. Maj. Ditte og Victor deltager.
Der var en kort snak om, hvordan vi kan rekruttere flere medlemmer. Der opfordredes til, at arrangementsinvitationer sendes ud i fx Forældreforeningens Facebookgruppe.
Der blev opfordret til, at vi bruger hinanden på mail og telefon, samt at vi hører foreningens blade.

C. SUMH
Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i SUMH. Danni orienterede. Der var mange positive ting, bl.a. Noget om politisk skriftlig kommunikation, samt hvilke muligheder, vi har for at spare med SUMH. SUMH vil også deltage på Ungdommens Folkemøde, samt i et samarbejde med Alternativet ved navn Politisk Laboratorium. De vil også gerne holde et seminar om, hvad vi gerne som organisation vil bruge SUMH til. De har også et projekt om at tage rundt til Folkeskoler og fortælle om det at være handicappet. De vil også gerne hjælpe DBSU med projekter i vores egen forening. Der kom et forslag på bordet om at lave et eller andet, der viser forskellige synshandicappedes hverdag. Sofie vil gerne være repræsentant i forhold til det videre samarbejde med SUMH.

D. Forældreforeningen
Forældreforeningen holder familieweekend den 20. – 22. Maj. Danni og Victor erstatter Christina og Mikael Krarup som repræsentanter. Der var enighed om, at der skulle være et tættere samarbejde mellem de to foreninger. Victor tager kontakt til Claus Sørensen.

E. RP-gruppen
Kim orienterede. Der skal holdes et møde om, hvad vi kan samarbejde om. Kim tager kontakt til dem om dette. Kenneth Rasmussen skal spørges, om han vil deltage, da han også har RP, og det derfor måske kan være relevant for ham.

F. DHIF
Kim orienterede. Kim vil gerne kontakte dem omkring et nærmere samarbejde. Lasse skal spørges, om han også vil deltage i dette.

G. NUK
Kim orienterede. Der skal afholdes et møde i Norge i oktober. Temaet er unge og sociale medier. Danni vil gerne deltage.

H. Skal vi have et samarbejdsudvalg?
Der var enighed om, at der ikke skal være et samarbejdsudvalg. Der var enighed om, at de repræsentanter, vi har, udsender referater og vigtige nyheder på mailinglisten.

15. Eventuelt
Susanne har fået foreningens Victor Stream.
Ungdomsredaktørerne vil gerne have en tilgængelig lydoptager, da den, de har, ikke er tilgængelig for blinde.
Mødet blev herefter hævet.

Færdigheder

Indsendt den

5. maj 2016