Vælg en side

Referat af HB den 4. – 5. September 2015

Til stede:
Nadia Pedersen, formand
Christina Munkesø, kasserer
Susanne Pedersen, sekretær
Søren Jensen, bestyrelsesmedlem
Danni Kristensen, bestyrelsesmedlem
Anja Støvring, bestyrelsesmedlem
Mie Henriksen, suppleant
Lasse Larsson, suppleant
Kim Sørensen, suppleant
Ronnie Jensen, repræsentant fra Region Vest

Fraværende:

Tine Drelsdorf, bestyrelsesmedlem

1. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet pkt. 12 G, DHIF.

2. Valg af ordstyrer, nyt fra HB og to do-liste
Lasse blev valgt som ordstyrer.
Mie blev valgt til at lave nyt fra HB.
Søren blev valgt til at lave to do-liste.

3. Kontoret:

Nadia orienterede om kontoret. Ditte kommer tilbage fra barsel den 7. september, og har 14-dages indkøringsperiode.
Der var en drøftelse om telefonsystemet. Det er tilsyneladende vanskeligt at anvende og en dyr løsning. Det blev besluttet at vente og se, hvordan det fungerer. På sigt kan det måske overvejes at finde noget andet.
Endvidere var der en kort drøftelse om MobilePay og om DBSU skal skifte bank. FU vil tage dette emne op.

4. Økonomi
Christina orienterede om økonomien. Der bliver generelt budgetteret med for høje beløb i forhold til, hvad der reelt bliver brugt. Nadia skal holde møde med DBS’ forretningsudvalg i næste uge om økonomien for næste år.

5. Bladene

A. Børnebladet
Der blev kraftigt opfordret, specielt til Region Øst, at der sendes invitationer til Børnebladet. Det blev foreslået, at der kommer en reminder ud en uge før deadline. Kim vil gerne sende en sådan. Der blev også gjort opmærksom på, at arrangører, som ikke er bestyrelsesmedlemmer, også skal have en reminder, så deres invitationer kommer med. HB-medlemmerne blev opfordret til at læse Børnebladet. Nadia tilmelder bladet for alle HB-medlemmer.

B. Ungdomsbladet
Der er ansøgningsfrist til jobbet som ny ungdomsbladsredaktør den 1. oktober.

6. Regionerne

A. Region Vest
Ronnie orienterede fra Region Vest. Der har været lidt stille henover sommeren. Der er en madklub i støbeskeen i starten af november, samt planer om en julefrokost/juletur den første weekend i december. Der blev opfordret til at sende unge/nye bestyrelsesmedlemmer med til HB-møde. Det blev drøftet, om det kunne lade sig gøre at invitere en regionsrepræsentant mere med til udvidet HB, så vedkommende kunne snuse til HB. Dette kan imidlertid ikke lade sig gøre på grund af foreningens vedtægter. HB kan evt. fremadrettet overveje at etablere en følordning til møderne.

B. Region Øst
Anja orienterede fra Region Øst. Der er planer om at holde et gokart-arrangement i oktober eller november. Der er også planlagt en julefrokost til den 18. eller 19. december. Der har ikke været afholdt så mange bestyrelsesmøder. Der blev mindet om, at der snart skal laves årsberetninger, og invitationer til generalforsamlinger skal bringes i DBS’ medlemsblad i december.

7. Håndbogen
Der var en drøftelse om håndbogen. Et emne var personlig hjælper til arrangementer. Der skal laves en standardformulering om disse regler, der kan sættes ind i en invitation. Der var en debat omkring betalingsspørgsmålet mht. hjælpere. Der var 4 forslag:

1. Personlige hjælpere får ikke dækket transport, og betaler fuld deltagerbetaling.
2. Personlige hjælpere får ikke dækket transport, og betaler halv deltagerbetaling.
3. Personlige hjælpere får ikke dækket transport, og betaler ingen deltagerbetaling.
4. Personlige hjælpere får dækket transport, og betaler ikke deltagerbetaling.

Det blev foreslået at undersøge hos SUMH, hvad de gør, og evt. også DUF. Hvad vi endeligt beslutter os for, skal vi drøfte ved det udvidede HB møde til november. Her kan der eventuelt om nødvendigt laves en afstemning.
Herefter blev det drøftet, om DBSU’s principprogram og vedtægter skal stå i håndbogen. Der skal linkes til vedtægterne i håndbogen, men selve teksten skal ikke ind. Principprogrammet skal lægges på hjemmesiden og evt. Facebook.

8. PR og markedsføring

A. Hjemmesiden
Søren har undersøgt mulige nye webhostingfirmaer, og muligvis fundet et, Danhosting. Der skal undersøges lidt yderligere. Søren fortsætter undersøgelserne.
Der skal stadig laves et stillingsopslag til ny vedligeholder af hjemmesiden. Søren vil gerne udarbejde en kravspecifikation, og Kim vil gerne skrive et jobopslag. Ronnie vil gerne hjælpe med at få opslaget ud. FU skal snarest holde møde omkring ansættelsen af en sådan person.

B. Nyhedsmail
Kim orienterede om nyhedsmailen. Han vil gerne fortsætte med at lave nyhedsmails fremadrettet.

C. Facebook
Danny orienterede om Facebook. Det blev foreslået at lave nogle korte rapportager fra arrangementer på Facebooksiden. Det skal indføres i håndbogen, at der skal være en procedure med at tage billeder og skrive noget tekst i forbindelse med arrangementer.
Der var en debat om principprogrammet, og om, hvorvidt det skulle lægges på Facebooksiden. Der var delte meninger om det. Der var en meningstilkendegivelse, hvor flertallet konkluderede, at det p.t. ikke skal lægges op. Der skal muligvis arbejdes videre med principprogrammet.
Der var en drøftelse omkring henvendelser fra studerende. Konklusionen var, at proceduren fortsat skal være som den er nu, hvor der sorteres i de henvendelser, der kommer, og de relevante herefter lægges ind i den interne Facebookgruppe.
Nyhedsmailen skal lægges op på Facebooksiden.

9. Afholdte arrangementer

A. Legolandstur
Christina orienterede. Det havde været et godt arrangement. Der havde været nogle deltagere med, som ikke normalt er aktive i foreningen.

10. Kommende arrangementer

A. Faldskærm
Dette arrangement bliver aflyst af forskellige grunde.
Der var en debat om arrangementer generelt, specielt det manglende deltagerantal.
Der var en debat om, hvilket arrangement, der skal træde i stedet for faldskærm. Forslag var gorilla park, Oslotur og Danfos Universe. Danfos Universe blev valgt.
Der skal planlægges et tillidsmandskursus til næste år i samarbejde med SUMH, evt. kombineret med social ryste sammen weekend. Mie, Danny og Anja vil gerne være med i arrangementsgruppen.
Et andet forslag var gør-det-selv kursus.
Der var også en debat om faste arrangementer. En mulighed kunne være et årligt tilbagevendende familiearrangement.

B. Selvforsvarsweekend
Der er styr på selvforsvarsweekenden.

C. Stockholmstur
Stockholmsturen bliver afholdt fra den 10. – 13. december.

D. Landsmøde 2016
Der skal afholdes et møde i arrangørgruppen.

E. Laugelejr
Der er gang i et markedsføringstiltag omkring Laugelejren. Lejren bliver muligvis ikke afholdt næste år, grundet aflysningen i år.

11. Diverse råd og udvalg

A. Bestyrelsen på instituttet
Der skal være møde tirsdag den 8. september. Anja deltager i mødet.

B. Brugerrådet på instituttet
Der er endnu ikke afholdt et møde.

C. Det synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs
Der var intet nyt om dette punkt.

D. VIHS Videncenter for handicap og socialpsykiatri
Der var intet nyt herfra.

E. Syn Danmark
Der skal tages kontakt til synskonsulenterne rundt omkring i landet med henblik på at få spredt budskabet om DBSU til de unge.

F. Fællesudvalget
Der skal afholdes et møde den 11. september. Der skal følges op på status på studerendes konference.

G. Integrationsudvalget
Der er intet nyt under dette punkt.

12. Samarbejdspartnere

A. DBS
Der er møde med DBS om økonomien i den kommende uge. Nadia og Danny deltager.
Nadia har deltaget i Udvidet nordisk Konference.

B. DUF
DUFs tilskudsregler skal revideres. DBSU skal samarbejde med SUMH om dette.

C. SUMH
Mie orienterede fra SUMH.

D. Forældreforeningen
Anja og Nadia deltager i Forældreforeningens efterårskursus.

E. RP-gruppen
Kim skal til et møde med RP-gruppen, samt deltage i deres generalforsamling.

F. SUN
Nadia har været til møde med de 5 nordiske synshandicaporganisationer for unge. Det blev besluttet, at SUN kan lægges ind under NSK. Der skulle vælges 1 repræsentant og 1 suppleant fra DBSU. Danny blev valgt som repræsentant. Tine skal spørges, om hun vil være suppleant.

G. DHIF (Dansk handicapidræts forbund)
Herefter var der en drøftelse om samarbejde med DHIF. Kim vil gerne tage initiativ til et konkret samarbejde.

13. Transportrefusion
Der var en drøftelse af transportrefusion, idet der blev givet refusion for bl.a. bropenge, hvilket nu ikke er en del af vores regler. Der var enighed om, at kilometertaksten skal sættes til 1,75 kr. pr. kørt kilometer. samt tilføje bro til det, man kan få dækket. Susanne vil gerne skrive et nyt skema.

14. Evt.
Der var enighed om, at det havde været et godt møde.

Færdigheder

Indsendt den

4. september 2015