Vælg en side

Referat af HB den 3. – 4. Maj 2013

Tilstedeværende:

Gunhild Sørensen
Kristian Kristensen
Stine Morsing
Anders Fransson
Andreas Christensen
Mie Henriksen
Anne Fasmer
Allan Kristensen (repræsentant fra region Øst)
Vanessa Kehren Cipullo (repræsentant fra region Vest)

Fraværende:

Nadia Pedersen
Nicolaj Svendsen
Stine Banner¨

1. Velkomst og praktiske oplysninger ved Formanden.

Formanden Gunhild byder velkommen, til mødet, og sikrer sig at alle er blevet vist rundt på fuglesangscentret og nærer kendskab til reglerne og de praktiske henseender på stedet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes et ekstra punkt, som hedder hjælpere.
Herefter er dagsordenen godkendt

3. To do liste, referent, ordstyrer/dirigent og hvem laver nyt fra HB

Mie er referent,
Gunhild er ordstyrer
Mie laver nyt fra HB
Stine skriver to do liste.

4. Præsentation, forventninger og kommunikationsstruktur

Under dette punkt fik alle tilstedeværende lov til at præsenterer sig selv, og hvilke forventninger de havde til bestyrelsesarbejdet og kommunikationsstrukturen. Desuden var de fraværende blevet bedt om en skriftlig tilkendegivelse af samme, som de sendte inden mødets start. Gunhild læste deres ord op for de andre mødedeltagere. Herunder ses nogen af de forventninger der blev nævnt.

God kommunikation
Konstruktiv debat, hvor alle deltager, men intet bliver trukket i langdrag.
Hver enkelt fokuserer på sine færdigheder og styrker.
Godt samarbejde
Ydeevne fra medlemmerne i HB
Medlemmerne i HB Lærer noget nyt om den regerende bestyrelse
Der fokuseres på organisatorisk arbejde.
Evt. ændrer på struktur i foreningen.
Bevarer mailkulturen med 3 emner efter mailens vigtighed.
Udmelding på fravær, og tilbagemelding på mails.
Mødedeltagere forbereder sig hjemmefra med f.eks. spørgsmål til budget og årsberetninger inden mødet, så debatten bliver god.

Under dette punkt roser formanden den nye bestyrelse for allerede at holde en god mailkultur og at være nemme at kontakte.

5. Valg af 3. FU medlem

I FU skal der efter DBSU’s vedtægter sidde;
Formanden, kassereren og et 3 FU medlem som vælges i HB.

Den nye kasserer Anders Fransson er automatisk valgt ind i FU, ligesom formanden Gunhild.
Andreas, som tidligere var 3, FU medlem tilkendegiver sin interesse for at blive siddende i FU, hvilket resten af HB godkender.

Nicolaj, har dog tilkendegivet sin interesse for at sidde i FU men han kan ikke sidde i FU som suppleant.

6. Kontoret

Til landsmødet, var der nogle medlemmer, der viste sig at have brug for personlig pleje hvilket de ikke havde udmeldt før mødet, selvom det blev skrevet i tilmeldingsmailen.

Det er blevet foreslået at noterer i medlemskartoteket, hvem der har brug for ekstra hjælp samt evt. hvad de har behov for. Det vil give arrangørerne mulighed for at danne sig et overblik når de sidder med deltagerlisten foran sig, så de kan informerer hjælperne. I vores beskrivelse af; hvad det kræver at være hjælper i DBSU står der netop at man ikke skal yde personlig pleje eller personlig hjælp til medlemmerne, men kun fungerer som; ”deres øjne”.
Det skal bemærkes, at ingen bestyrelsesmedlemmer har direkte adgang til disse informationer om medlemmerne, det er kun foreningens kontordame.

Der lyder ikke til at være modstand til forslaget i bestyrelsen, så vi godkender forslaget.

Der står i Dittes kontrakt, at hun bør være til stede til landsmødet, til udvidet HB og det sidste HB møde inden landsmødet, da årsregnskabet skal gennemgås på dette møde.

Kontoret har flyttet adresse igen, men det kan man læse i landsmødereferaterne.

Nogen fra bestyrelsen melder ud, at der har været problemer med at få svar fra kontoret efter Ditte er kommet tilbage. Vores kontordamevikar Birgitte, har været yderst effektiv også i sin fritid, og derfor virker det på nogen bestyrelsesmedlemmer som om den telefoniske kontaktmulighed til kontoret er hæmmet. Der kan somme tider være behov for, at arrangører, bestyrelsesmedlemmer og andre kan få hjælp pr. telefon frem for mail, når de sidder og laver foreningens arbejde om aftenen. Problemet opstår, fordi mange af de der arrangerer vores aktiviteter i foreningen har arbejde eller uddannelse om dagen, (dvs. i kontorets telefontider), og derfor først har mulighed for at ringe, om aftenen.

Vi har her på mødet en diskussion om, hvorvidt man kan rykke telefontiden nogle timer, eller om man skal finde et tidsrum om aftenen en gang om ugen, hvor kontorets telefon står åben. Men efter noget tids overvejelse må vi konkluderer at det ikke forbedre problemet i praksis.

Der står i Dittes ansættelseskontrakt, at hun skal være disponibel til at hjælpe tillidsfolk om aftenen men ikke om det skal være på mail eller pr. telefon. Derfor må vi erkende, at vi ikke kan forlange at hun er tilgængelig på telefonen om aftenen.

Vores kontordame kommunikerer til gengæld rigtig godt pr. mail, også om aftenen,

Foreningen har nu mulighed for, at give internetgodtgørelse til vores kontordame, da hun har hjemmekontor og det har vi besluttet, at vi vil give hende i år.

I år får vi et lidt mindre økonomisk tilskud fra DBS end vi har gjort tidligere år, da vi ikke længere har udgifter i forbindelse med leje af kontorlokale men de har opfordret os, til at vi kan søge ekstra penge hos dem, hvis vi har udgifter i forbindelse med, at vores kontordame har hjemmekontor. Det vil vi naturligvis gøre hvis det er nødvendigt.

DBSU har på nuværende tidspunkt to bærbare computere på begge disse to, er der adgang til vigtige dokumenter, bogføringsprogrammet og foreningens medlemskartotek
Den ene computer har Ditte vores kontordame til rådighed, men den anden computer foreslår Gunhild, at enten foreningens formand eller kasserer får stillede til rådighed, så denne person kan gemme vigtige dokumenter på den samt følge med og tjekke op, på hvad der sker på kontoret.

Lige nu opbevare Gunhild computeren på sin hjemmeadresse.

HB beslutter at Anders og Gunhild selv finder ud af, hvem af de to der skal have computeren stillede til rådighed. Dog mener vi at det må være mest relevant for kassereren, da det er ham, der sidder med vores økonomi og har brug for de programmer der ligger på computeren.

7. Økonomi

a. Budgetforbrug 2013

De vigtigste tal, bliver læst op, da det forventes at folk har læst beretningen hjemmefra.

Indtægter i alt pr. 1. maj 111.076,40 kr.
Medlemshåndtering i alt: 2.761,79 kr.
Samlet personaleudgift: 59.039,51 kr.
Administrationsomkostninger i alt: 107.616,31 kr.

Under dette punkt har man også brugt penge på to Victor streams.
De er dyrere end en MP3 afspiller men de har en masse fordele. De kan optage i stereo, og direkte i mp3 format. Derudover har de desuden en stor kapacitet som er nødvendigt for weekend møder. Købet kommer af en opfordring fra vores ungdomsbladsredaktør Jesper Knudsen, som mente det var relevant at regionsbestyrelserne og HB fik et optageapparat til rådighed. Vi har heldigvis fået 15 procents rabat fordi vi købte to og fordi apparaterne går til et godt formål. På dette møde ligger Victor streamen allerede og optager og fungerer helt ubeklageligt.

Aktiviteter i alt: 28.753,69 kr.
Landsmødet 5.439 kr. (ekskl. Regning fra fuglesangcenteret og hjælperhonorar mm.).
Regioner og arrangementer i alt: 91.165 kr.
Udgifter i alt: 230.317,59 kr.

Overskud/underskud:

Indtægter 111.076,40 kr.

Foreløbigt resultat:
119.241,14 kr.

Kommentarer til budgetforbrug 2013:

Der er under kommentarerne mange opklarende spørgsmål om, hvad specifikke poster i budgettet dækker over. Lene Johansen som er forhenværende folkevalgt revisor, har rådet os til at rydde op i regnskabsposterne, så det er mere overskueligt for alle.

Sagen er den, at mange poster dækker over det samme, mens andre er forældede og måske ikke værd at beholde som enestående post.

Herunder forklares nogle af de punkter der blev stillet spørgsmålstegn ved.

AES

Står for Arbejdsmarkedets erhvervssygdoms forsikring
FU følger op på hvad dette er for en udgift, fordi der ikke er sat penge af til den

Øvrige personaleudgifter.

Dækker over

Afskedsgave til Birgitte.
1 dagsmøde FSC i forbindelse med overdragelse af kontor
Transportudgifter til Ditte, i forbindelse med omflytning.

Annoncer:

Dækker over PR og markedsføring samt diverse annoncer. Det har også tidligere gået til brochure, og annoncer hos SUMH der reklamerer for os.

FU sætter sig for at rydde op i regnskabsposterne sammen med Ditte og evt. vores autoriserede revisor.

b. DUF ansøgning

DUF skal senest den 1. juni have modtaget vores ansøgning.
Hvert andet år altså på lige år, skal der laves den store ansøgning men på ulige år skal der laves en lille ansøgning. I år skal der derfor bare udarbejdes en lille ansøgning.
På et tidligere HB møde blev det besluttet, at Andreas og Gunhild skulle lave ansøgningen i samarbejde med Ditte, men Gunhild tilbyder nu, da det bare er den lille ansøgning, at gøre det alene sammen med Ditte.
Andreas ærgrer sig over det arbejde der er blevet ham fralagt, men Gunhild forsikrer ham om, at han nok skal få noget andet at give sig til:-)

8. Pr. og markedsføring

a. Kommunikation og markedsføringsudvalg (KU)

På sidste HB møde blev det besluttet at kommunikationsudvalget skulle revurderes. KU står primært for at tage sig af henvendelser udefra. Vi får nemlig mange henvendelser, fra både organisationer, og privatpersoner. Udvalget står dog åbent, for at skabe kommunikation mellem os og vores samarbejdspartnere samt at gøre os synlige i andre kredse.

Mie og Kristian som før sad i udvalget ønsker stadig, at være med.
Udvalget kan senere drøfte retningslinjer med FU.

Der bliver som eksempel fra udvalget, foreslået en fælles kalender for henholdsvis DBS, instituttet og Refsnæs, samt andre relevante samarbejdspartnere. Det ville give arrangører i vores forening et dejligt og godt overblik over hvad der tilbydes til den gruppe mennesker som vores medlemmer er en del af. Hermed kunne det blive lettere ikke at arrangerer oveni andre arrangementer samt at lave for kontinuerlige aktiviteter.

Regionerne er velkommende til at sende repræsentanter til dette udvalg.

b. Hjemmesiden

Andreas er repræsentant fra hjemmesideudvalget. Der er ikke sket det store, men der er blevet fiflet med tekniske detaljer.

De arbejder ud fra en prioriteringsplan. Sidste nyt er at bestyrelsesmedlemmer kan lægge referater ud selv. De kan dog ikke fjerne dem igen, af sikkerhedsmæssige årsager.

Korrekturlæsning:

Før var det repræsentanter fra hjemmeside udvalget der klarede denne opgave.
Det foreslås at man skal kunne sende indlæg til hjemmesiden til kontoret så Ditte kan læse korrektur inden det bliver lagt op.
Vi vedtager dette forslag og Andreas taler med Ditte om hun er villig til at klare denne arbejdsopgave.

Man kan ikke gå ind og rette i et indlæg, men afvise det med en kommentar.

Struktur i udarbejdelse af hjemmesiden:

Et teknisk minded bestyrelsesmedlem bemærker, at der findes hurtigere måder at sætte en hjemmeside op på, end dem der bliver brugt på nuværende tidspunkt. Vi opfordrer ham til, at kontakte Christoffer som er vores Webmaster, og drøfte sagen med ham.

Telefontiderne skal lægges på hjemmesiden.
Allans telefonnummer står forkert på hjemmesiden, hvilket Andreas skriver til Christoffer, så det kan blive rettet.

Nicolaj har givet udtryk for, at han gerne vil være kontaktperson til hjemmesideudvalget og Andreas vil gerne overgive posten, men foreslår at han bør sidde i hjemmesideudvalget.

Det bliver nævnt at hjemmesiden ikke er brugervenlig, for folk der er svagtseende og bruger synet til at orienterer sig på siden. Andreas tager det med videre til hjemmesideudvalget.
På den tidligere hjemmeside, havde vi en funktion, hvor man kunne ændrer på farveopsætningen. Måske var dette en mulighed, også på vores nye hjemmeside.

c. Ungdomsbladet

Mikael Krarup har tidligere været kontaktperson til ungdomsbladet.
Mie melder sig nu til at være kontaktperson til bladredaktøren fremover.

Der blev lavet en evaluering fra spørgeskemaundersøgelsen, omkring ungdomsbladet, og nogen af disse svar og kommentarer skal bruges så der kan komme udvikling på ungdomsbladet.

Mie spørger Ditte om hun vil sende spørgeskemaundersøgelsen ud, igen, så HB kan se den. Den er også relevant på mange andre punkter end ungdomsbladet.

d. Børnebladet

Der er blevet lavet et stillingsopslag, som henvender sig til personer der kunne have interesse i at være den nye børnebladsredaktør. Den har været ude i noget tid men vi har beklageligvis ikke modtaget henvendelser endnu.

Til gengæld er der en server på jobnet, der har fundet stillingsopslag på DBSU´s hjemmeside og det er der kommet nogle henvendelser ud af. Disse har dog ikke været relevante, da redaktøren ifølge børnebladsregulativerne skal være medlemmer af foreningen. Gunhild, har pænt afvist disse ansøgere.

Forældreforeningen udgiver medlemsbladet treklangen, som vi tror primært henvender sig til forældrene. Hvis det ikke kan lykkes os, at finde en børnebladsredaktør, kunne det muligvis være et forslag og en idé til forældreforeningen, at de selv kunne lave børnebladet, men det er endnu bare en tanke fra vores side. Vi håber stadig på at vi kan få ansat en børnebladsredaktør, så vi venter med at gøre mere i den sag før sidste ansøgningsfrist som er den 1. juli.

e. Nyhedsbrev

Der er blevet sendt en mail ud om, at deadline for indsendelse af indlæg til nyhedsbrevet er den 15. maj.

Gunhild har meldt sig til at lave nyt fra HB, til nyhedsbrevet og Andreas læser korrektur på det.

9. DBSU´s håndbog 2013

Denne bestyrelseshåndbog bliver sendt ud til hovedbestyrelsen og de to regionsbestyrelser. Den kommer også til at være tilgængelig på vores hjemmeside.

Der er dog nogle ting der skal tilføjes og rettes i håndbogen, som vi er blevet enig om på tidligere HB møder.

Andreas har meldt sig til at opdaterer håndbogen for 2013. Nedenfor kan i se hvorfor nogle tilføjelser der skal laves.

1. Det er meget relevant for arrangører, at de får deltagernes telefonnumre, så de kan ringes op, hvis de ikke møder op eller bliver væk.

2. Det blev indført i foreningen, sidste år, at vi skulle have børneattester på alle vores hjælperne samt på arrangør af børnearrangementer.

3. Mie og Karen har på et tidligere HB møde i år meldt sig til, at tilføje noget tekst til håndbogen om personlige hjælpere på DBSU´s arrangementer. De må drøfte med Andreas, om det er ham eller dem i samarbejde der skal skrive denne tilføjelse til håndbogen.

10. Afholdte arrangementer:

Landsmødet

Andreas siger at det forløb meget fint og han har kun hørt tilfredshed omkring arrangementet iblandt de folk der deltog.
Der sendes snart et evalueringsskema ud, så deltagerne har mulighed for at komme med ros og konstruktiv kritik.

Der er ros til dirigenten fra Dansk Røde Kors, som var meget engageret, og satte sig rigtig godt ind i vores procedure omkring afholdelse af landsmødet samt foreningens vedtægter.

Årsberetningen, blev gennemgået fredag aften, hvorefter regnskab og budgettet for 2013 blev gennemgået. Først derefter kom punktet siden sidst og spørgerunde. Mange deltager på landsmødet har ytret ønske om, at punktet siden sidst, kommer lige efter årsberetningen fremover, det skal arrangører af landsmødet til næste år lige huske på.

Workshop:

a. Visions workshop

Workshoparrangørerne vil lave et samlet dokument, der evaluerer alle de emner der blev gennemgået i denne workshop. Senere bliver det sendt ud til HB. Vi vil nemlig rigtig gerne bruge workshoppen konstruktivt og udvikle foreningen på baggrund af arbejdet i disse workshops.

Vi kan evt. bruge de til at formulerer retningslinjer eller ideer, som kan udvikles. Mange af forslagene er dog langsigtede.

b. Politisk workshop

Omkring denne workshop gælder de samme betingelser. Det der blev skrevet, eller konkluderet og diskuteret, skriver landsmøde arrangørerne en evaluering på, som vil blive sendt ud til HB. Derudover kan vi glæde os over, at workshoppen forløb godt, det er første gang DBSU har haft så stor succes med, at inviterer ungdomspolitikere til vores landsmøde. Workshoppen blev lavet på baggrund af inspiration fra SUMH, som til deres repræsentantskabsmøde også i år, havde inviteret to ungdomspolitikere fra henholdsvis venstre og højrefløjen, som diskuterede relevante reformer og generelle ordninger i samfundet, der vedrører handicappede. Det er en god måde at åbne sig som forening og lade de unge politikere komme og se hvem vi er. Det er en meget nemmere proces end hvis vi selv skal troppe op i folketinget og tale for vores rettigheder. Et godt samarbejde med politikerne, handler først og fremmest om at aflive fordomme og skabe indsigt.

Arrangementer 2014

Der kom på landsmødet en masse forslag til arrangementer i 2014, folk kunne tilkendegive på mødet om, de ønskede at være arrangør på et eller flere af arrangementerne men som noget nyt i år, har foreningens webmaster lagt alle de foreslåede arrangementer på hjemmesiden, så medlemmer der ikke var tilstede på landsmøde også har en chance for at tilkendegive, hvis de ønsker at være arrangør på et eller flere af de foreslåede arrangementer til næste år.
HB fastsætter de forskellige arrangørgrupper til næste år, på HB mødet i juli.
Der er desværre ikke mange folk, der har meldt sig som arrangør på disse arrangementer, vi skal derfor alle sammen i HB ud at prikke lidt til folk, så vi kan få nogle gode og spændende arrangementer i 2014. Vi beslutter at det er en fordel, hvis der er en person i HB som vil være tovholder på det og vi foreslår Nadia og Andreas spørg hende, da hun jo ikke er tilstede til mødet.

11. Kommende arrangementer

a. Havnstrup dyrepark

Deltagerantallet er desværre meget lavere end tiltænkt.

På arrangementet vil der være en dyrepasser som vil give en rundvisning.
Dvs. deltagerne får lov til at røre ved nogen af de dyr, man normalt ikke må røre når man besøger dyreparker.

Der er sidste tilmeldingsfrist til arrangementet den 20. maj.

Gunhild har blandet sig lidt i dette arrangement, da hun har haft kontakt til en synskonsulent i Vestjylland som gerne ville hjælpe os, med at få nogle flere tilmeldinger til arrangementet. Derfor har hun sendt invitationen ud til alle hendes bruger i aldersgruppen 3-11 år. Det har hjulpet en del på henvendelserne.

b. Lyrik weekend

Der er blevet sendt en invitation ud til medlemmerne og det er blevet lagt på hjemmesiden og Facebook samtidig med at det er blevet sendt pr. mail til vores medlemmer. Sidst men ikke mindst er der nu kommet et lydindslag. Arrangementet vil foregå i weekenden d. 26 – 28. juli 2013.

Det skulle oprindeligt have været afholdt i vinterferien, men der var der kun 3 tilmeldte, derfor valgte arrangørerne at aflyse.

Det ligger desværre oveni sommertræf 2 på instituttet, og at man ikke har været opmærksom på det, skyldes, at kommunikationen mellem de forskellige instanser er dårlig. Jævnfør ”fælles kalender” (kommunikation og markedsføringsudvalg).

Arrangørerne søger om et nyt legat fra kulturfonden, og får hjælp fra Ditte til ansøgningen. Det var et legat de også søgte til vinterferien, som de også fik, men siden vi i juli befinder os i et nyt kvartal bliver vi nødt til at søge igen.

c. Laugelejren

Thomas Dalgaard og Søren Jensen som de sidste par år har været arrangører, har tilkendegivet over for HB, at de ikke ønsker at være arrangører til næste år. Der skal derfor findes nogle nye arrangører til næste år. De har spurgt i HB, om der ikke er en eller to personer fra bestyrelsen, der vil komme og kigge forbi lejren en dag i år, da de mener at det relevant at HB får et større kendskab til hvad Lauge lejren er, og hvor meget den betyder for de tilbagevendende deltagere. Det skal siges, at Lauge lejren er den mest velbesøgte kontinuerlige aktivitet i DBSU.
Der er desværre ikke lige pt. nogle personer fra HB, der har mulighed for at deltage, men folk vil lige tænke over det kan lad sig gøre for dem og give en tilbagemelding på det, hvis de godt kan alligevel.

Invitationen til lejren kom sent ud i år, det skyldes at vi desværre ikke i år har fået så mange penge fra socialministeriet som vi havde søgt om til lejren, derfor skulle der findes et økonomisk tilskud et andet sted fra og DBS vil give os en underskudsgaranti på 48.000 kr. til lejren. Selvom den sene udmelding om arrangementet, har det heldigvis ikke været noget problem, at finde pædagoger, de har næsten stået i kø, så dem mangler der ikke flere af til lejren i uge 29.

Når vi søger om penge ved socialministeriet er det til de medlemmer der er under 25 år og deres familie. DBS har tilkendegivet at de også kun ønsker, at give økonomisk tilskud til de medlemmer der er under 25 år og deres forældre.
Derfor kan medlemmer over 25 år og deres familie kun deltage, hvis de dækker deres egne udgifter 100 % de kan evt. selv søge deres kommune eller et relevant legat, det er ikke noget DBSU skal være behjælpelig med at gøre. De kan naturligvis kun deltage hvis der er pladser tilbage, da de ikke må optage pladser for de personer som arrangementet oprindelig ter tilrettelagt for.

d. Tillidsmandskursus

Andreas og Gunhild, står for planlæggelse og afholdelse af dette arrangement som vil finde sted i en spejder hytte nær Viborg i weekenden den 2.-4. august.
Dette kursus er gratis at deltage i og det er for alle bestyrelsesmedlemmer og ansatte. Hvis der er pladser tilbage er kurset også åbent for medlemmer, men tillidsfolk har første prioritet.

Indtil videre er der inviteret to konsulenter fra DUF som vil komme og afholde en workshop for os i løbet af weekenden. Formål med denne workshop er at styrke den interne kommunikation og bringe de interne ressourcer (bestyrelseskompetencer) i spil – både i de to regionsbestyrelser og hovedbestyrelsen. Efter workshoppen er afsluttet skal deltagerne have et bedre kendskab til egne og andres roller og forventninger i bestyrelserne.

Arrangørerne reklamerer stort for arrangementet.

e. Nordisk sommerlejre (Nordic Camp)

Lejren skal i år afholdes i Sverige og skal finde sted i uge 32. Der kan deltage fem medlemmer fra DBSU og en hjælper, der er indtil videre 3 personer tilmeldt til turen og sidste tilmeldingsfrist er på søndag den 5. april. Vores kontordame Ditte har sendt en mail ud til alle hjælperne i vores kartotek for, at høre om der var en person, der kunne være interesseret i, at være hjælper på denne lejr.
Ditte har modtaget en tilkendegivelse fra en hjælper om, at hun gerne vil stå til rådighed som hjælper på dette arrangement.

12. Hjælpere

Der har været et par episoder til vores arrangementer, hvor vores hjælpere har været nød til, at hjælpe nogle medlemmer med personlig pleje. Det er ikke deres opgave, da den primært består i, at skal bistå med seende assistance for både arrangører og deltagere samt at hjælpe arrangørerne med de praktiske ting. Hvis et medlem har behov for hjælp til f.eks. personlig pleje, skal vedkommende selv have sin egen personlige hjælper med, da de hjælper foreningen stiller til rådighed, ikke kan/skal bruge tid og ressourcer, på disse opgaver. Vi har gjort meget ud af i invitationerne, at informere medlemmerne om, at de skal huske, at oplyse os om hvis de har nogle særlige behov der skal tages hensyn til. Det gælder også hjælp til personlig pleje. Vi har erfaret at folk desværre ikke at særlig gode til at informerer arrangørerne. Derfor vedtager vi i HB, at Ditte fremover skal noterer i kartoteket når vi ser at et medlem har brug for, at have sin egen personlige hjælper med til vores arrangementer. Disse oplysninger er selvfølgelig fortrolige og kun tilgængelige for vores kontordame, da hun skal kunne gøre arrangører opmærksom på, hvis hun modtager en tilmelding fra personer der kan have behov for ekstra hjælp.

13. Regionerne rundt

a. Øst

Allan fortæller:
Der bliver afholdt Ølsmagning, samt et klatrearrangement.
Allan arrangerer selv et zoologisk have arrangement, hvor man har mulighed for at røre ved nogen dyr, man ikke normalt ville have mulighed for at røre.

Kommunikation i bestyrelsen:

Folk har været dårlige til at besvare mails, men efter bestyrelsen har talt om det er der rettet op på sagerne.
Gunhild foreslår at man med fordel, efter hvert arrangement, kan skrive lidt om det, så det er klar til årsberetningen i slutning af året.

b. Vest

Vanessa fortæller;

Det første arrangement er et dansearrangement, som bliver afholdt på FSC senere kommer der en badelandstur med temaaften, samt computer camp i november, og sidst men ikke mindst vil de prøve, at starte en mad klub op i Aarhus, hvor de skal mødes et par gange om aftenen i løbet af året og spise sammen. GF er også i støbeskeen. De har haft afholdt deres første bestyrelsesmøde som fandt sted lørdag den 2. marts i DBS’ lokale på Sønder Allé 10 i Aarhus.
Det næste bestyrelsesmøde skal afholdes den 26. maj og det skal ligeledes finde sted i DBS’ lokale i Aarhus.

Kommunikation:

De har talt om at lave lidt hygge efter møderne, så det sociale kommer i fokus og bestyrelsesarbejdet derfor bliver bedre. Ligesom når vi fra HB møder, sidder og spiser sammen eller får en drink i baren. Erfaringer viser, at det at føle sig som en del af et fællesskab øger effektiviteten hos bestyrelsesmedlemmer og derfor er det så utroligt vigtigt.

Der har været en uoverensstemmelse, omkring hjælperhonorar og denne diskussion har taget tid for bestyrelsen, men det er et relevant emne, det handler også om, at blive enige om at man nu har en ny bestyrelse som har ret til at bestemme noget nyt. Man må altså forlade gamle retningslinjer til fordel for nye og spændende ideer.

14. Samarbejdspartnere

a. DBS (Dansk Blindesamfund)

Vi har modtaget den første rate fra dem på 70.000 kr. og vi forventer at få anden rate fra dem til juni.

Der er kommet en sejltur invitation fra John Heilbrun. Det er en international rejse, som varer to uger og går til Helsinki. Det er en god om end mere omfattende mulighed for at ”erstatte” den aflyste Fulton sejltur, som Lions plejer at arrangerer for os. På denne tur er der to pladser til synshandicappede og deres hjælpere.

Den internationale sejltur koster 1500 kr. pr. person til udrejsen. Deltagerne skal selv finde vej og penge til hjemturen-

Vi vil bede Ditte om at sende invitationen ud til alle vores medlemmer der er i den relevante målgruppe, da vi mener den er interessant for dem.

Denne tur er ikke et arrangement der skal laves til en DBSU aktivitet, vi er som forening blot formidler af dette tilbud fra Aarhus Kommune.

Gunhild kontakter DBS og aftaler en mødedato for FU og DBS’ forretningsudvalg. På dette møde skal vi bl.a. drøfte, hvilken økonomisk støtte DBSU kan få til næste år.

b. DUF

Seminaret ”Positionér din Forening”:

Dem der har tilmeldt sig er: Mie Henriksen, Kristian Kristensen, Stine Morsing, Osman Sari, Anders Fransson, Allan Kristensen og Gunhild Sørensen.

DUF har bedt os om at besvare nogle spørgsmål, som vi som forening godt kunne tænke os, at arbejde med på seminaret den 22. maj. På den måde kan DUF forberede sig bedst muligt, vi tror at de tænker, at det er bedst hvis vi fordyber os i én ting. Her nedenunder kan i læse spørgsmålene fra dem.

Spørgsmål

1. Hvad er I særligt optagende af i forhold til arbejdet med synlighed og strategisk kommunikation? (Har I et specifikt projekt, forstår omverdenen, hvad det giver at være medlem af jeres organisation? Får I som organisation den anerkendelse, som I fortjener fra omverdenen? Eksisterer der fordomme om jeres organisation, som I gerne vil aflive? Kommer I igennem til pressen? Kommer I igennem til politikerne? Kommer I igennem til potentielle medlemmer?)                2. Hvad er vigtigt vi tager hånd om?

2. Hvad drømmer I om, der skal ske (både på seminaret og i jeres fremtidige arbejde med synlighed)?

Hovedbestyrelsen har vedtaget, at det er vigtigst at de personer der deltager på seminaret arbejder med, hvordan vi kan synliggøre foreningen mere samt hvordan vi rekrutterer nye medlemmer og holder på de nuværende medlemmer, så ovenstående spørgsmål er meget relevante.

Nedsat medlemskontingent?

Vi taler om, det forslag, som kom om på landsmødet, om nedsat medlemskontingent, og de protester der fandtes på landsmødet omkring det. Mange har sagt, at det i stedet gælder om at lave arrangementer hvor der foregår ting, som man ikke kan finde i sin seende omgangskreds. Det være sig f.eks. særaftaler med museer og naturparker hvor du får aktiveret alle sanser.

Der er også en pointe, omkring, at mange senblinde ikke har lyst til at være medlem af ”den blinde forening”, fordi de ikke ser sig selv som synshandicappede. Nogen gange, fordi man ser for godt og nogen gange fordi man føler det som et individualistisk tabu. Mange unge, kommer nemlig i en fase, hvor de gerne vil være ligesom deres andre seende klassekammerater og i den periode, er det meget svært for os at vække deres interesse for en forening hvor ens synshandicap på mange måder kommer i fokus.

DUF har et kommunikationsnetværk.
Som Andreas anbefaler Kristian, og Mie at blive medlem af, siden de sidder i kommunikationsudvalget.
I dette netværk, får man information om de 4 årlige møder og workshops der bliver afholdt som omhandler kommunikation og markedsføring, som er meget spændende, ifølge Andreas, som lige nu, er medlem af netværket.

Andreas tilmelder Kristian og Mie til kommunikationsnetværket. Det bemærkes, at de ikke herved gøres til kontaktpersoner til DUF. Vores nærkontakt med DUF sker igennem dels deres delegeredemøde, hvor vi har mulighed for at komme og gøre observatørstatus, og dels de mange andre arrangementer såsom Reflex.
Ditte videresender nyhedsbreve fra DUF direkte ud til begge regionsbestyrelser og HB. I disse nyhedsbreve kan i bl.a. læse invitationer til div. arrangementer og meget andet.

DUF delegeret møde afholdes som regel den første weekend i december. Sidste gang den blev afholdt deltog Mie og Andreas.

Anders og Mie melder sig til at deltage i DUF delegeret møde i år. Denne gang, vil vi gerne have en hjælper med på mødet, da det var et problem at finde rundt på egen hånd sidste gang.

c. SUMH (Sammenslutningen af unge med handicap)

Mads Brix Baglund som også er medlem i DBSU er formand i SUMH, hvilket vi er meget glade for og stolte over.
SUMH er projektorienteret og har derfor en masse ting under støbeskeen.
f.eks.

1. Rækværk
2. Kærlighed
3. Nepal og uganda
4. Stand ved Folkemødet på Bornholm.

Hvis man er meget inde i DBSU og kun har med svagtseende og blinde at gøre, har man måske en tendens til at sætte sig i to kasser; De der kan se og de der ikke kan. Men der er jo rigtig mange andre slags handicaps og andre slags mennesker. At møde dem, i et sted som SUMH er meget livsbekræftende og åbner ens horisont. Derfor er vi meget glade for den samarbejdspartner vi her har og anbefaler varmt vores medlemmer at deltage i deres arrangementer. SUMH har også en foreningsstruktur som vi ser op til og finder inspiration fra.

De danske handicap foreningers hus, hvor blandt andre SUMH holder til er let tilgængeligt, og meget flot.

Vi er officielt repræsenteret på repræsentantskabsmødet og hver forening må sende 3 personer.

Andreas melder sig og noteres som kontaktperson for SUMH

HB og regionerne modtager fra kontoret nyhedsbrev fra SUMH, hvori der bl.a. kan findes invitationer til deres arrangementer og meget andet.

Hvis man deltager i nogle aktiviteter i SUMH skal man lige være opmærksom på, at de også refunderer transportudgifterne ligesom vi gør det i DBSU.

d. SUN

SUN er en nordisk paraplyorganisation som indtil videre huser; Norge, Sverige, Finland, Danmark og snart Island.

SUN har generalforsamling i oktober, og der skal findes to nye repræsentanter, den ene, er allerede Mie og Stine Skovbon har også tilkendegivet at have interesse i det, men hun skal ud at rejse, og er derfor ikke så potentiel.
Anders Fransson melder sig til at være den 2. repræsentant i SUN fra HB.
VI noterer på hjemmesiden, at disse to er repræsentanter. Derudover bemærker vi det også i nyhedsbrevet.

e. Forældreforeningen

Til landsmødet gav forældreforeningen udtryk for at de gerne ville have et tættere samarbejde med DBSU. Det er også forældreforeningen vi samarbejder med til Lauge lejren

Da Stine sidder i børneudvalget kunne det være en god idé, hvis hun ville være repræsentant for DBSU til forældreforeningen og det vil hun meget gerne. Hun overtager derfor Gunhilds post men først til forældrekurset, da Gunhild og Jane Mette Andersen deltager som repræsentanter fra DBSU på familiekurset den 24.-26. maj.

f. Lions Club
På landsmødet hørte vi meget fra Lions Club som gæstede os dette år.
den ene repræsentant; Peter ønsker at deltage i et af vores HB møder i løbet af året, så vi får et bedre samarbejde og et nærmere bekendtskab til hinanden.

Jesper Knudsen (ungdomsbladsredaktør) har tilbudt at være kontaktperson til Lions, og ingen fra HB har indvendinger imod det.

I forhold til Lions hjælpere, har der tidligere været uenighed om hvad deres rolle reelt set er. I virkeligheden har Lions ikke særlig stort kendskab til hvad det vil sige at være blind. Det ved vi pga. udtalelser fra medlemmer der har deltaget i deres arrangementer. Måske er det en god ide, at én fra DBSU kunne bistå med lidt viden om hvad man skal tage højde for når man laver arrangementer for folk med synshandicap. Denne opgave vil Andreas gerne påtage sig.

Brevet til nye hjælpere i DBSU blev sendt til arrangøren af Fulton i år, dette brev vil Gunhild også sende til vores kontaktperson Peter Voss Hansen fra Lions Club.

Vi taler om at denne vejledning, kunne være god at have liggende på hjemmesiden. I stedet for at skulle læse hele håndbogen igennem, kan man nemt og hurtigt finde en hjælpervejledning på hjemmesiden. vi kommer også på denne ide fordi, der har været forespørgsler omkring, hvad det kræver at være hjælper og hvor man kan finde information omkring det.

g. Metodistkirkens spejdere og Lersøparkspejderne

Andreas fortæller at han har haft kontakt med metodist kirkens spejdere.
spejdernes oprindelige forespørgsel gik på, om de måtte få besøg af én af os og lave en dag, hvor spejderne ledsagede den blinde og bagefter selv fik mulighed for at få svagtseendebriller på eller bind for øjnene så de selv kunne mærke hvordan det var at have et synshandicap. De beskrev også at vi ville kunne få mediemæssig opmærksomhed på den måde. Vi var dog ved sidste møde lidt skeptiske overfor dette forslag, dels fordi vi havde en fornemmelse af at blive en smule udstillede og dels fordi vi ikke er interesserede i den form for mediedækning. Til gengæld, synes vi det kunne være interessant at lave et arrangement, hvor nogle medlemmer fra DBSU besøgte en spejder lejr, og hvor begge parter fik mulighed for at samarbejde med hinanden. Så ville spejderne få et indblik i hvordan man som blind agerer og de blinde ville få en forsmag på det at være spejder, som er enormt udviklende.

Stine Morsing, som selv er spejder og har været det i nogle år, er meget interesseret indenfor feltet. Hun fortæller om succesrige arrangementer hun har været en del af hos spejderne, som åbnede op for andre sanser end synet. Hun nævner også, at det at være spejder, er én af de få fritidsinteresser du kan dyrke som synshandicappet uden forbehold, på lige fod med andre.

Andreas vil gerne være kontaktperson til spejderne, sammen med Stine, da hun med den viden hun har til spejdere livet er meget privilegeret til opgaven, da hun kan bidrage med gode råd osv.

15. Diverse Råd og udvalg

a. Bestyrelsen på Blindeinstituttet

Gunhild er repræsentant for DBSU i denne bestyrelse, men der har ikke været afholdt møder siden sidste HB møde.

I bestyrelsen sidder både en repræsentant fra DBS, interessegruppen, forældreforeningen, regionerne, KL samt leder og medarbejdere på IBOS.

Vi har det sidste års tid talt meget om det nationale resursecenter samt IBOS økonomi.

Andreas vil gerne være repræsentant i bestyrelsen fra DBSU, derfor overtager han posten fra Gunhild. De næste to møder finder sted på IBOS kl.14-16 hhv. tirsdag den 3/9 og den 26/11.

.
b. Brugerrådet ved Rådgivningen på Blindeinstituttet

Anders Fransson fortæller at det næste møde afholdes den 22. maj samtidig med seminaret hos DUF og derfor kan han desværre ikke være med på DUFS seminar hele dagen.

Vi har via vores mail liste talt om, at det var en skam at kun HB får gavn af den hjælpemiddelliste som brugerrådet udarbejder. Derfor ønsker vi at sprede den ud til ungdomsbladet, Facebook og eventuel blindsigt.
Anders sørger for at hjælpemiddellisten kommer på facebook og ungdomsbladet.

c. Det synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs

Stine er repræsentant i dette udvalg men ønsker ikke længere at være det, da hun aldrig har kunnet deltage i møderne, da de ligger på et dårligt tidspunkt om dagen dog vil hun meget gerne deltage i mødet den 12. juni. Herefter overtager Anders Fransson posten og han skal deltage i den næste møde den 6. november.

d. ViHS Videnscenter for Handicap, og Socialpsykiatri

Andreas som er kontaktperson har ikke hørt noget nyt.
Bent Nygaard, sidder på synshandicapområdet. Desværre har de mistet mange resurser. De bruger de resurser de har, på at indsamle viden, forskningsresultater osv. Hvis man er interesseret er det der man skal henvende sig.

De holder møder et par gange om året hvor Forældreforeningen DBSU og DBS er inviteret.
Nadia overtager Andreas post i dette udvalg.

e. SynDanmark

Dette dækker alle der arbejder med og involverer sig i arbejdet omkring synshandicappedes vilkår i DK, det kan f.eks. være synskonsulenter og øjenlæger

Vi vil rigtig gerne have at synskonsulenterne kan give information om os til deres brugere. De laver en gang imellem arrangementer i lokal området for de unge mennesker, derfor bliver de i deres nærområde, og ser ikke at der er en landsdækkende forening som DBSU.

Vil vil også rigtig gerne deltage på diverse skolekurser på synscenter Refsnæs, da chancen for, at når de unge er blevet for gamle til at være tilknyttet til Refsnæs, er stor og de kan måske i stedet møde DBSU.

I den forbindelse har Refsnæs ytret at de meget gerne vil have os over og fortælle om DBSU. Problemet er, at de besøgstider som de fremstiller ligger på hverdage og i dagtimerne, hvor mange af medlemmerne i vores bestyrelse er i skole eller på arbejde. Derfor bliver det en meget kontinuerlig trop fra DBSU der kommer og fortæller hvilket vi ønsker at lave om på. Vi mener også at det er godt, at flere bestyrelsesmedlemmer kommer over og får set Refsnæs, så vi har en gensidig forståelse.

KU skriver sig bag øret, at Stine gerne vil tage ud til Refsnæs og fortælle om DBSU.

Værn om synet:

Øjenforeningen holder en del arrangementer som efter sigende er velbesøgte og der næres stor interesse for foreningen. De udgiver et blad der hedder Værn om synet, som også har mange læsere.

Vi har i budgettet sat penge af til et punkt vi kalder; ”annonce”, som vi påtænker at bruge på at komme i øjenforeningens blad; Værn om synet.
Dette er en opgave for kommunikations og markedsføringsudvalget.
Kristian vil gerne skrive et indlæg, imens Mie kontakter dem og hører om det er muligt, at få et indlæg i deres blad.

vi er nødt til at gøre en større indsats, for at fange de synsfaglige personer.
f.eks. folk fra optikerforeningen og øjenforeningen. Det er dem der har kontakt med de unge og det er jo dem vi savner som medlemmer i foreningen.

Andreas tager kontakt til optikerne og Stine fortæller om DBSU på synskonsulentens netværksmødet på synscenter Refsnæs i november, hvis hun får lov til at deltage. Oplægget må max vare en halv time.

Kurset for erhvervsvejledning på IBOS d. 4. maj (weekenden hvor dette møde afholdes) er blevet aflyst

De arrangerer kurser igen til oktober og april til næste år, DBSU vil meget gerne være repræsenteret og samarbejde med både IBOS og muligvis med SUMH om, at planlægge og arrangerer kurset i oktober. Det er studievejleder Dorthe Randahl som er koordinator for kurset.

Kurset afholdes på IBOS lørdag den 26. oktober og Marianne Christen har givet udtryk for, at hun muligvis gerne vil deltage som repræsentant fra DBSU men vi skal meget gerne have fundet et par personer mere fra DBSU, der gerne vil hjælpe til med arrangementet. Gunhild har sat Marianne og Dorthe i kontakt med hinanden.

Dette kursus kommer til at handle om, at vælge uddannelse og erhverv, samt finde kompenserende hjælpemidler og deltage i en social sammenhæng.

f. Børneudvalget

Børneudvalget består på nuværende tidspunkt af Søren Lind, Mads Lisberg og Stine Morsing som er torveholder for udvalget, da hun sidder i HB.
De står primært for at afholde to landsdækkende børnearrangementer om året.
I år bliver det en tur til Havnstrup dyrepark den 8.-9. juni for de 3-11 årige og til efteråret miniefterårsferien som er for de lidt større børn. Dette arrangement står Stine og Marianne Christensen dog for, at arrangerer. Udvalgets samarbejde går fint, men Stine siger at de godt kunne bruge et par personer mere i udvalget.

Det går til gengæld desværre ikke så godt med at få deltagere til børnearrangementerne, bortset fra miniefterårsferien som er et stort hit hvert år.

Børneudvalget står til rådighed for regionerne, hvis de skal lave børnearrangementer. For regionerne har der desværre ikke været særlig god opbakning til afholdelse af børnearrangementer de sidste par år.

Lige nu er der en person i børneudvalget, der til næste år falder for aldersgrænsen i DBSU. Stine fortæller at det kunne være utrolig dejligt med et par unge mennesker i dette udvalg, da de kommer til at være rollemodeller for børnene og personer som børnene ofte vælger at se op til. Det samme gælder forældrene, igennem unge i DBSU får de øjnene op for, hvordan deres børns liv måske kan komme til at se ud når de bliver voksne.

16. Politiske aktiviteter

a. Integrationsudvalget

Integration handler i denne sammenhæng ikke om udlændinge men et udvalg bestående af DBSU, DBS, Forældreforeningen og Interessegruppen. Udvalget skal følge og søge at påvirke udviklingen på integrationsområdet De har i udvalget det sidste års tid brugt meget tid på, at diskuterer og drøfte det mulige fremtidige nationale resursecenter, det center er dog stadig i støbeskeen.

Integrationsudvalget har talt om at afholde et seminar om det nationale resursecenter i slutningen af året.

Der er ingen i den nuværende HB der tidligere har deltaget i integrationsmøderne, derfor er det meget svært, at fortælle så meget om dette udvalg.
Nadia kunne godt tænke sig, at være den ene repræsentant fra DBSU i dette udvalg, men hun ønsker dog, at der er endnu en person, der gerne vil deltage i udvalget sammen med hende. Andreas er manden der melder sig som den anden repræsentant fra DBSU.

b. Fællesudvalget

(Består af DBSU og interessegruppen).

Tidligere har DBSU og interessegruppen afholdt de studerendes konference i fællesskab. Det har dog fungeret sådan primært, at interessegruppen har stået for planlægningen osv. imens DBSU har sponsoreret penge til arrangementet. Interessegruppen har opfordret til et bedre samarbejde med DBSU, fordi DBSU ikke selv varetager de temaer og emner som interessegruppen gør og derfor kan vi bistå hinanden på en god måde, hvis vi arbejder på det.

Det har tidligere været Mikael Krarup, der har siddet i udvalget, og Gunhild har også været repræsentant i udvalget men aldrig deltaget i et møde.

Nicolaj Svendsen vil gerne prøve at sidde i udvalget sammen med Mikael Krarup. Det bliver derfor disse to personer, der er repræsenter for DBSU.

Forslag til arrangementer for fællesudvalget:

Vi foreslår igen at afholde studerendes konference, dog nu, med et tættere samarbejde med interessegruppen, så DBSU ikke kun yder økonomisk tilskud men også er mere aktiv med planlægningen og afholdelsen af arrangementet end vi har været tidligere år.

Fritidsjob, inspiration osv.
Fleks job ordningen er blevet ændret, og det kunne være rart at få et møde der omhandlede dette.
Kontanthjælp, og SU. Er blevet ændret.

c. Andet?

Folkemødet på Bornholm

Der kommer her på mødet et forslag om, at vi kan lave en stand på folkemødet til næste år. For specifikt DBSU, ligesom SUMH har gjort. Stine melder sig til at finde en projektgruppe der evt. kan udarbejde et budget til udvidet HB i november.

DHIF Handicap idrætsfestival

Vi skal til næste år være opmærksomme på, om Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF) afholder Handicapidrætsfestivalen, da det kan være en god idé, hvis DBSU er repræsenteret på denne festival for, at kan synliggøre foreningen.

17. Mødestruktur og mødekalender 2013-2014

I stedet for vi afholder skypemøde i juli foreslår formanden, at vi kan mødes til ét dagsmøde og hun forslår endvidere, at vi kunne holde mødet i det store handicap hus i Høje Taastrup, så vi på den måde alle sammen er orienteret om, hvor vores moderorganisation DBS høre til i det daglige nu og vi muligvis kan få en rundvisning i huset. Vi vil gerne invitere en repræsentant fra hhv. DBS og SUMH med til mødet en times tid, da begge disse to organisationer er bosiddende dette hus og vi vil gerne drøfte vores fremtidige samarbejde med dem, da vi på den måde håber på, at vi kan skabe et tættere samarbejde med dem i fremtiden.

I stedet for at vi afholder skypemøde i januar foreslår formanden ligeledes, at vi afholder endnu ét dagsmøde, denne gang kan det finde sted i DBS’ lokale på Sønder Allé 10 i Århus.

De resterende HB møder samt det udvidede HB møde, vil blive afholdt på FSC i Fredericia.

HB er begejstrede for forslaget, med at ændre skypemøderne til to en dagsmøder i hhv. København og Århus, da disse skypemøder tidligere har fungeret meget dårligt og alle synes endvidere, at det til en hver tid er rarere at mødes ansigt til ansigt.

Datoer for møder i 2013 – 2014 (indtil landsmødet):
Lørdag den 13/7 kl.11.00 – kl.18.00 (Hos DBS i Høje Taastrup)
Fredag den 20/9 kl.18.00 til Lørdag den 21/9 kl.15.00 (På Fuglsangcentret)
Lørdag den 9/11 kl.12.00 til Søndag den 10/11 kl.17.00 (På Fuglsangcentret) (udvidet HB)
Lørdag den 18/1 kl.11.00 – kl.18.00 (Sønder Allé 10, Aarhus)
Fredag den 21/3 kl.18.00 til Lørdag den 22/3 kl.15.00 (På Fuglsangcentret)

FU afholder MU samtale med de ansatte Fredag den 8/11 kl.18.00 til Lørdag den 9/11 kl.12.00 (På Fuglsangcentret)

Til mødet i september vil vi gerne inviterer en repræsentant fra vores samarbejdspartnere i hhv. Lions Club og Forældreforeningen, da de gerne vil deltage en times tid i ét af vores HB møder i løbet af året. Dette initiativ med at inviterer dem med til mødet, er et håb om at vi kan få skabt et endnu tættere samarbejde med dem i fremtiden.

18. Evt.

Vi afslutter mødet her, lige før frokost.

Mie skriver en mail til HB der præciserer emnekulturen i vores mails, som er en ordning vi har kørt med i den forrige bestyrelse og som har fungeret godt og derfor er foreslået fortsat fremover.

Emnerne er følgende:

Debat:
Hvis mailen har dette emne, opfordres der til debat, som evt. senere kan tages op til næste HB møde hvis man ikke kommer til enighed.

Til orientering:
Hvis mailen har dette emne, behøver man ikke at svare, men det forventes at man har læst mailen, hvis der bliver refereret til den på næste møde, eller i en anden mail.

Haster.
Hvis mailen har dette emne, skal der svares på den inden for 24 timer og helst af alle medlemmer i HB. (hvis den da er sendt til hb@dbsu.dk)

Færdigheder

Indsendt den

3. maj 2013