Vælg en side

Referat af HB den 27. – 28. August 2011

Tilstedeværende:
Maria Christensen
Mikael Krarup
Christina Munkesø
Mie Henriksen
Gunhild Sørensen
Kevin Ejlersen
Osman Gül
Thomas Dalgård

Stine Morsing og Søren Jensen er med som repræsentanter for de to regioner.
Ditte Aagård repræsenterer kontoret)

Michael Rasmussen er fraværende pga. sygdom
Ulrik Dahl Madsen forhindret

1. godkendelse af dagsordenen:
Dagsordenen er godkendt.

2. to do liste, nyt fra HB og referent:
Maria laver to do liste, Mie Henriksen refererer og Thomas Dalgaard, laver nyt fra HB evt. i samarbejde med Mie.

3. siden sidst:
Gunhild og Thomas har redigeret brugervejledningen i
arrangementsplanlægning, som er blevet sendt ud på hb listen. HB svarer inden onsdag og den vil da være godkendt.
I region Øst, er der også snak om at lave en sådan vejledning

FU og DBSU’s formand Michael Rasmussen har været til møde med kassereren fra forældreforeningen og tilbagemelder, at der var mange og relevante ord under mødet og at det forløb godt.

4. bestyrelseshåndbogen
Ansøgning af SOMI midler er blevet beskrevet nøjere, og der har været snak om alkohol politikken, hvilket der stadig er. Fx i forhold til underskrift fra forældre om tilladelse, hvis børn er under 18.
Hvordan man søger penge hos DUF og hvorledes man – så at sige – ”fundraiser,” er også blevet bravt beskrevet, så der ikke er noget at tage fejl af.

Christina kigger på alkoholpolitik
Mikael og Ulrik, kigger på vedtægterne..
(De tilretter de ting vi i fællesskab er blevet enige om på søndagens møde, hvor vi gennemgik alle 16 paragraffer af vores vedtægter.
Vedtægterne skal være ordnet inden januar
Hjælper kartoteket er ikke opdateret. Det ligger nu på 16 personer. Men
mange af de gode hjælpere folk har skaffet udefra står ikke derinde
Dette følges der op på.

Til og framelding:
Thomas og Gunhild . ser på til og framelding til arrangementer.

5. økonomi
forbruget ser fint ud og der er Ingen store udsving
Heller intet at bemærke om regionernes økonomi.

budget til 2012
Udvidet HB møde er på vej og vi venter på tipsmidler, og har også møde snart med FU. Derfor har vi Ingen grundlag for at udtale os om næste budget endnu. Punktet er Indskudt til senere behandling
Der er søgt 254.000 til somi midler

Alle budgetforslag skal indsendes til første oktober, inden udvidet HB møde hvor de bliver overvejet

6.brugerundersøgelsen
Her fremlægger Thomas og mie at der nu er et sammensluttet dokument, med et overblik over hvad folk har sagt kommenteret og foreslået. Vi udsender det på HB maillisten, hvor det bliver sat til nærmere vurdering. Det er en lang og sikkert stormfuld masse af holdninger der kan tolkes ud af dette dokument. Vi tager det op igen og gør noget ved sagen til næste HB møde.

7. Pr. og markedsføring
a) ungdomsbladet
vi vurderer en mail fra jesper, der har spurgt om han kan få 2000 kroner..
Ansøgning af flere penge til bladene sker igennem hovedbestyrelsesmøder, men hvis det ligger udenfor en tidsperiode hvor der er hb møder går det igennem FU’s vurdering.
Jesper får pengene

B) Børnebladet:
Intet nyt at bemærke

C) Naudio
Vi venter på svar fra Claus Sørensen, omkring en statistik. Han ville udarbejde, for hvor mange der tjekker hjemmesiden.

D) Hjemmesiden dbsu.
intet nyt at bemærke

E) Foldere:
Vi har kontaktet Frødenlunde, som har lavet folderne og spurgt dem, Om vi kan få produceret helt nye. Det kommer til at koste 6000 kr. men dbs flytter lige om lidt så det er upraktisk at få dem lavet når adressen udgår snart. Vi vælger at vente til flytningen er overstået.

F) Sociale netværk og blindsigt
a) Facebook og blindsigt
det er vores indtryk, at folk har glæde af blindsigt og facebook.
Ellen Reeckman og Christina Munkesø, er administratorer. Vi vil gerne forsøge, at få flow i facebookgruppen!

G) nyhedsbrevet
det forlagte nyhedsbrev, blev fundet, men vi har besluttet at starte helt forfra, med et nyhedsbrev der sparker … – med mere spændende indhold og nyheder. Her kan vi inddrage vores forslag omkring arrangementer som vi brainstormede med Lions folkene da de besøgte vort møde. Pga. forsinkelsen udkommer der derfor kun eet dette år til december, hvor vi samtidig kan ønske vores medlemmer god jul og godt nytår.

Obs. Der er deadline for nyhedsbrevet d. 15. november og det skal udsendes d. 1. december
Maria og Ditte står for opsætning og fremstilling af nyhedsbrevet og Gunhild kontakter regioner og minder dem om deadlinen.
C) Velkomst:

Michael R foreslår, om ikke vi skal sende et velkomstbrev til medlemmerne, når de for første gang bliver meldt ind i DBSU, der indbyder til foreningen og informere om blandt andet indbetaling af kontingent og giver lidt god fakta om foreningen..
sidst men ikke mindst bliver der selvfølgelig også nedgriflet, hvor man kan finde flere dejlige informationer om foreningen.
Velkomstbrevet skal udsendes digitalt.
Hovedbestyrelsen imødekommer hans forslag og arbejdet bliver sat i gang.

8. Råd og bestyrelser
a) det synsfaglige råd ved synscenter Ræfsness
Der er møde d. 6. september og Osman som er repræsenteret i rådet, deltager.

b) bestyrelsen på blindeinstituttet
Mikael K har været til temadag, tidligere i sommer. Deres målsætning udløb og nu skal der laves en ny. Den handler om hvad instituttet vil gå efter, som virksomhed og hvilke fokuspunkter de stiler efter. For eksempel: ”Hvad vil vi gerne være i 2017?”
De vil gerne være førende indenfor, at kunne give folk en bred vifte og sørge for at folk kommer videre i det offentlige system og har kontrol med deres eget liv. De vil også gerne være udadvendte og opsøge folk, i stedet for at man skal opsøge dem. De vil gerne skabe sig opmærksomhed, så deres navn kommer ud iblandt folket.
Normalt er det vores formand Michael Rasmussen der sidder repræsenteret ved instituttet og han deltager i næste møde som foreligger d. 7. september

(blot et lille udsnit)

C) Brugerrådet ved rådgivningen på instituttet
Anders Franson har sendt en mail med referat fra deres møde, som vil blive lagt ud på hjemmesiden. Ellers intet at bemærke..¨

D) Videncenter for handicap og socialpsykiatri
ved dette punkt må vi smide håndklædet i ringen og vores konstruktive og forhåbentlig virksomme plan er at ringe til (fraværende) Ulrik Dahl Madsen, efter mødet, som skulle vide mere.

9. Samarbejdspartnere
a) Forældreforeningen

Thomas og Søren er blevet inviteret til forældreforeningens forældrekursus, med en tilspørgsel om disse to herre vil lave et: IKT (information og Kommunikations Teknologi-kursus.
Det skal underrette børn og voksne om bevillinger og elektroniske muligheder, som synshandicappet. Det bliver ”cool for the blind.”
Gunhild er også inviteret og skal fortælle lidt om dbsu, til familie kurset der snarest bliver afholdt, ligesom hun også vil gøre til deres generalforsamling.

Claus Sørensen vil gerne efterstræbe bedre samarbejde, og naturlig hjælpsomhed blandt medlemmer.
Han vil samle en vidensdatabase med alle tråde, så forældre har et sted de kan søge på nettet. Det skulle afhjælpe den stress det er at skulle finde sin viden flere forskellige steder i Danmark.

Forældreforeningen ønsker sig repræsentanter, der vil med fra dbsu til deres arrangementer selvom de er for børn. de søger mere energisk arbejdskraft, så det er muligt, at dele aldersgrupperne op,.. flere kræfter flere grupper, mere underholdning til alle!

Forældreforeningen vil gerne lave en kampagne lignende sumhs med de vattede forældre, og nogle små klip dvd, video sessions der omhandler det. (dette arbejde er blandt andet en faktor, Egmond fonden gerne vil støtte. Se nedenfor i punkt B DBS
Dette projekt er primært tiltænkt forældrene.

b) DBS
DBS har fået penge fra Egmont fonden og det er fondens ønske, at støtte forældreforeningen, som noget af det første. Disse penge er ikke udelukkende tiltænkt forældreforeningen, men det er fondens hensigt at der kommer mere fokus på unge synshandicappede børn og andre der omgås blinde og svagtseende i det daglige. Denne støtte skulle gerne udmunde i film/dvd’er og andet der henvender sig til disse.

Vi er inviteret til EUB og Ulrik Dahl Madsen og Karen Kock. har meldt sig som repræsentanter for Danmark
EUP repræsenterer den europæiske sammenslutning af blinde, deres organisationer, institutter osv.
Denne begivenhed er deres 9. generalforsamling.

C) Interessegruppen
Der er brug for praktisk hjælp til konferencen
Der er 3 DBSU’er i arrangements gruppen, men der ønskes stadig flere.
Mikael K. kontakter Karen Kock og forhører sig om hvilken og hvor meget hjælp der er brug for.

D) SUMH
Der er grillfest snart.
Derudover har de haft et Seksualpolitik forløb og
de har lavet en kampagne film om forhøjet SU i ungdomsuddannelser for alle handicapgrupper. Den er yderst seværdig og kan findes på Youtube.

E) DUF
Til refleks konferencen d. 11. september deltager Andreas Mailand Christensen fra DBSU.

DUF har taget fat i os, og ser gerne at der er et regions og et landsarrangement mere, dvs. et hver i øst og vest og et landsdækkende,.
så der skal smæk på ideerne og planlægningen.

F) SUN
Esben Sørensen og Thomas Knudsen er stadig de udvalgte nordiske krigere sammen med formanden Michael R. derfor er det også de tre der er med på deltagerlisten for Danmark til SUN mødet d. 30. – 2. september. Thomas er dog denne gang blevet forhindret grundet omstændigheder med uddannelsen. Derfor er Mie Henriksen blevet inviteret og snuser til SUN på hans stol til mødet.

10.arrangementer

a) afholdte arrangementer
Skanderborg.
Lions afholdt en tur til Skanderborg festivalen, som forløb godt og er blevet rost, dog oplevede man, at der var mange der valgte ikke at møde op til arrangementet og derudover var deltagere dårlige til at melde ud. Det er en skam og vi vil gerne prøve at rette op på tingene så det ikke sker igen.
Ingeborg, har sendt en mail til de der mødte op på Skanderborgfestivalen og bedt dem evaluere, så der kan komme nogle udmeldinger man kan bruge til at bygge en vellykket tur til Skanerborg igen næste år..

b) Kommende arrangementer

Mini efterårsferien
Der har været vældige problemer med at finde hjælpere og man mangler også mad mor til arrangementet. Ellers går arrangeringen fint.
Temaet er sundt liv og der bliver lavet aktiviteter som: Showdown turnering atletik, ture til svømmehallen osv. Derudover er der planlagt lidt lækkert wellness til både piger og drenge. Arrangementet afholdes på Refsnæss

Julefrokost
Det er klappet. Der er sendt invitationer og indslag på bladende
Der er Nogle tilmeldte allerede til det nye og anderledes arrangement
Der er ikke sparet på noget og vi glæder os meget.
Arrangementet afholdes på Skovgården.

Mad og vin:
Arrangeringen er stadig under opsejling. Lene og Maria skal til at holde møder og planlægge nu her.
Den specifikke måned er heller ikke bestemt endnu

Tillidsmandskursus
Vi vil gerne afholde et tillidsmandskursus inspireret af DBS.
Det kan evt. afholdes i i januar – fordi der er nyt valg i regioner i februar

Kropssprogskurset.
Det afholdes på sjælland i april 2012 og Suzette, en lærer fra mse underviser. Vi lejer en hytte kaldet Grantoppen.

Landsmøde:
Ulrik Madsen, Thomas, Søren og Gunhild står for dette arrangement, hvis planlægning også ligger og lurer.

Computercamp.
Når man finder et godt sted med god forbindelse osv, klapper tingene hurtigt. Der er ikke lavet indslag endnu, da arrangementets bestemmelsessted ikke er afgjort endnu.

Evt. selvværdskursus?
Vi er blevet kontaktet af Ulla Holtze, som er blevet kontaktet af en forældre, der ønsker sig et selvværskursus.
Hun foreslår at vi kan stå for det praktiske og hun, for arrangementet
DBSU synes arrangementet lyder interessant og Gunhild vil kontakte Ulla for så at få stablet en forhåndstilmelding på benene, så man kan finde ud af, hvor mange af vore medlemmer under 18 år der er interesserede. .

11. vedtægter
Regionsrepræsentanter skal have lov til at sidde med i HB møderne
Obs. Se også forrige referat.

Vi taler om at lave workshops under Landsmødet omkring disse vedtægter, og ligeledes en torveholder gruppe der kan sætte det hele sammen. et forslag der er inspireret af fortællinger fra SUN mødet i Oslo, hvor de bruger disse.

Michael K. og Ulrik er som bekendt vedtægtskrigere og kigger nærmere på disse vedtægter efter mødet.

12. regioner:
a) Vest
Kommunikation i vest er desværre dårlig for tiden, men ellers går det fint.

b) Øst
Der er kun 4 siddende i bestyrelsen pt og formanden er lige flyttet til jylland, så det hænger ikke så godt sammen. her er kommunikationen Desværre heller ikke særlig god.
Trods regionens omstændigheder er der sendt mail ud omkring deres natur arrangement. En Oslo tur er også under opsejling, bogstavelig talt, men formidlingen erkendes at være lidt øv, her også.

Vi diskutere også hvor vidt Øst’ formand har ret til at få sine rejseudgifter dækket, selvom hun er flyttet væk fra den region hvor hun regere. Det synes vi er rimeligt.
Måske, der skal udskrives ekstraordinær generalforsamling.
Det er dog øst’ egen beslutning om de vil støtte deres formands nye rejseudgifter, da det er fra deres kasse de bliver taget.

13. Kontor:
Der er endnu ikke faste kontor dage og tider, men timer om eftermiddagene på kontoret.
Ditte underretter om ændringer fra uge til uge.

14. Evt.

Vi har fået en mail fra Andreas Christensen vedr. en studerende fra Canada som pt bor i danmark, og gerne vil være medlem så længe han er her. Dvs. indtil jul..
Vi vurderer at det er i orden, så længe han betaler kontingent og deltagerbetaling for de arrangementer han skulle ønske at deltage i imens han er her. Det kunne fx være Julefrokosten i november.
Vi glæder os til at møde ham og Gunhild sender en mail med vores accept.

UF UF
Manglende referat fra en af referenterne til dette års landsmøde har bevirket, at det udkommer noget så forsinket i en brav redningsaktion fra Ellen Reekman der har påtaget sig at færdiggøre det manglende stykke af referatet.
Heldigvis har vi jo ikke i år skullet sende referat fordi vi sidste år lavede en to års ansøgning
Vi sender en gave til ellen for hendes indsats

Mentorordning

Kunne der være en mentor som både forældre og børn kunne ringe til, så de ikke følte sig usikre. En mentor der skulle stå til rådighed, for både bekymrede forældre og for børn og unge der gerne vil springe ud i livet, men har brug for vejledning.
Mentor ordningen eksploderer i mange forums både på institutter og skoler. Hvorfor ikke stifte den samme ordning i DBSU.

Flere fra hovedbestyrelsen er villige til at stille sig op som mentor og håber på at kunne bidrage med lidt af hvert. Sådan vil det jo være med en mentorordning. Der kan være flere mentorer, som man kan tilknytte sig og de vil nødvendigvis have forskellige kompetencer at byde ind med.
HB synes det er en god ide og vi glæder os til at arbejde videre med det.

At være hjælper
En ny hjælper har spurgt ind til hvad, det at være hjælper går ud på, og til den opgave har hjælper (Lene Reeckmann) tilbudt sin assistance. De vil skrive en udredning om hvad det vil sige at være hjælper, som henvender sig til alle interesserede. HB er enige om at det er en god ide og et godt initiativ. Måske endda, fremført som arrangement udelukkende for hjælpere.
Gunhild kigger på det sammen med Lene, Thomas og med Ellen, som også er interesseret.

Færdigheder

Indsendt den

27. august 2011