Vælg en side

Referat af HB den 26. september

Tilstedeværende:
Formand, Sofie Monggaard.
Kassere, Søren Uhrenholt.
Sekretær, Cathrine honoré (først efter pkt. 2)
3. FU medlem, Jens Christian Sørensen.
Bestyrelsesmedlemmer: Tobias Jensen og Kim Grønhøj.
Suppleant, Navid Makki.
Repræsentant fra region øst, Morten reimer Sørensen.

Fraværende:
Bestyrelsesmedlem, Christina Uhrenholt.
Suppleanter: Nicklas tegner og Kenneth Banner.

0. Godkendelse af dagsorden

Punkterne gennemgang af gammel to do liste, honorar af arrangører, samt diverse ansøgninger bliver tilføjet.
Dagsordnen er ellers godkendt.

1. Valg af mødeleder
Søren er mødeleder.

2. Hvem skriver to do-liste?
Søren skriver to do liste.

3. Tjek ind. Hvordan har folk det, og hvad har folk af forventninger til dette møde?

Tjek ind runden refereres ikke.

4. gennemgang af gammel to do liste:

Vi er delvist i mål med den gamle to do liste.

5 status på udvalg
A. Uddannelse og beskæftigelse:

Udvalget er lidt forsinket, da de blev nødt til at rykke et møde. Udvalget har delt sig ind i arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige mærkesager, som man har stemt om. Der er en gruppe, der arbejder med inklusion i folkeskolen, samt en gruppe der vil arrangere en række arrangementer om cv skrivning og jobsøgning. Derudover arbejdes der på muligheden for en mentorordning.
Udvalget sender senere nogen konkrete materialer ud.

B. tilgængelighedsudvalget:

Udvalget arbejder med nogle enkelte opgaver – de har fokus på en ny dr applikation, hvor de er i gang med at teste en betaudgave. Udvalget har været i kontakt med Bodil Fosgaard omkring et projekt, hvor fokus er på oprydning i naturen og social inklusion af personer med handicap. Der arbejdes på at lære mere om projektet.

C. Pr-udvalget:
Udvalget vil gerne promovere DBSU’s arrangementer, hvilket dog er lidt udfordrende her i coronatiden.
Der arbejdes på at komme videre med promovering af diverse blogs. Derudover er der lavet et udkast til, hvad der kan skrives til synscentraler, som er blevet godkendt.

D. It-udvalget:
Der er en fin dialog imellem medlemmerne af udvalget. Dog føler nogen af de mere passive udvalgsmedlemmer, at de modtager mange mails, som ikke vedrører dem.
Der arbejdes på en IT vejledning.
Udvalget arbejder på persondata og privatlivspolitik, som Søren hjælper til med.

Det pointeres endnu engang, at mange af udvalgets opgaver kræver mange kompetencer og et stort ansvar.
Kim har fået et dokument til koda aftale, som skal underskrives. Hvis man skal kunne downloade podcast med ophavsretsbeskyttet musik, koster det mere, og podcast må højest varer gennemsnitligt 45 min.
“Kim er ved at kigge på en integration imellem Winkas og vores hjemmeside. Winkas er vores medlemssystem. Det skal gøre det nemmere at få meldt nye ind i foreningen. Der arbejdes med Visma, som giver mulighed for digital underskrift.”
Der er oprettet en testhjemmeside til intern brug, hvor alle i hb har fået login, så man kan teste, hvordan siden fungerer.

Vi diskuterer, hvorvidt vi skal bruge Gsuite eller microsoft 365 som mailsystem, da det giver en lang række fordele. Vi stemmer om det, og det er enstemmigt vedtaget at vi bruger microsoft 365 – før brugte vi simply.com som mailsystem. Deadline er d. 1. november. Vi har fået 10.000$ til markedsføring og PR på Google igennem Gsuite pakken

Det overvejes, om man skal oprette en særskilt mail til formanden i henholdsvis region øst og vest – dette er dog kun en overvejelse.

E. Det internationale udvalg:
Udvalget arbejder på at skrive en ny projektansøgning som skal munde ud i en rejse til Liberia og et gensyn med ungdomsforeningen The Christian Association for the Blind Youth. Ansøgningen skrives sammen med formanden for CAB Youth blandt andet holdes kontakten via telefonsamtaler. Målet er at der opbygges et tættere forhold mellem DBSU og CAB Youth så samarbejdet mellem foreningerne og medlemmerne bliver stærkere.

F Fritid og kultur:
Intet at bemærke.

6. Samarbejdspartnere.
A. Nedsat syn:
Intet at bemærke.

B. DR:
Der kører fortsat et evalueringsprojekt om brugerfladen på deres radioapplikation.
Jens og Kenneth har et godt samarbejde med kontaktperson Marie Junge.

C. SUMH:
SUMH er gået tilbage til at holde deres bestyrelsesmøder online, og man forsøger at stable yderligere online aktiviteter på benene.
Flere fra HB deltog for nyligt i et GDPR kursus, som SUMH havde tilrettelagt for os.

D. DBS:

FU har haft et møde med Dianna.
Her drøftedes bl.a. de 10 mio. kr. som DBS har fået som coronamidler fra regeringen. Vi havde ikke hørt så meget fra dem om, hvordan vi skulle søge, hvilket skyldtes, at DBS også var meget forvirrede omkring processen.
DBS har ansat en psykolog, en projektkoordinator og en der skal stå for at opstarte projekter. De skal rundt til DBS kredsene og sørge for, at der bliver startet nogle aktiviteter op.
Vi har allerede fået nogen midler som gik til miniefterårsferien, som vi nok må tilbagebetale. Dianna opfordrer til, at vi sender ansøgning ind, så snart vi kender vores aktiviteter for 2021.
Dianna vil ikke udelukke, at DBS vil øge deres tilskud til os ifm. ansættelsen af den nye medarbejder, men de vil gerne se vores løsning, før de lover noget.

Derudover kigger DBS på at lave et EU projekt med europian union of the blinds, som handler om at få flere synshandicappede i arbejde i de respektive EU lande.

e. LFBS:
FU har afholdt et møde med forældreforeningen.
På nuværende tidspunkt har vi 3 arrangementer, som vi samarbejder med LFBS om; aktiv familieweekend, syn på sagen og Lalandia.
Næste år vil LFBS ligge deres aktiv familieweekend i løbet af sommeren og tage til Hurdahl centeret i Norge.
LFBS vil gerne have os med, men vi skal i så fald selv stå for vores egen del af økonomien og transporten derop.
Der arbejdes på en arrangementsbeskrivelse og et budget for dette, som vil blive præsenteret til udvidet hovedbestyrelsesmøde.
Vi er meget i tvivl om hvorvidt dette er en god idé, og vælger derfor at overveje det og tage det op på et senere tidspunkt.

På kurset syn på sagen er der meget fokus på tilgængelighed; der tales meget om synstolkning, samt hvordan man kan gøre IT materialer mere tilgængelige til børns studier.
Man taler også om evalueringen på specialområdet for børn og unge i folkeskolen, som socialstyrelsen står for, som handler om at få kortlagt, hvordan det fungere med de komunale indsatser på specialområdet, herunder uddannelser.

F Ballast:
Intet at bemærke.

G. Ibos:
Der har været møde i torsdags (24.09.) omkring Ibos frivilligjob. Der var ikke andre end Sofie, der deltog fra hb.
Ibos lægger opslaget op, og vi sender det også ud til vores medlemmer.
Det er et pilotprojekt, så det bliver kun en person, der tester det i første omgang. Hvis det går godt, håber vi at kunne skabe et miljø omkring det.
Til næste gang ønsker man at kunne lave nogle stillinger, der omhandler IT; enten support eller test af hjælpemidler.
For Ibos ligger fordelen i, at de får nogle ressourcer ind, så de kan prioritere flere ting. For os ligger fordelen i, at vi får nogle kompetencer, hvor forløbet er planlagt på forhånd.

Møde i bestyrelsen for to uger siden:
Ibos vil gerne være en selvstændig organisation. Man kigger på om DBS kan købe sig ind, fordi Ibos har underskud. Deres næste møde er d. 3 december.
Der spørges til, om f.x. Ibos sommercamp stadig vil være åben for alle, hvis Ibos kommer ind under DBS, eftersom DBS har synskriterier. Dette spørgsmål vil blive undersøgt, da det ikke umiddelbart kan besvares.

H. Interessegruppen:
Studiekonferencen er rykket til marts. Der afholdes generalforsamling i oktober, og vi er i tvivl om, hvorvidt vi skal holde oplæg fra DBSU. Sofie giver besked, når hun ved noget mere.

I. DUF:
Jens er stadig kontaktperson i følgegruppen. Der fokuseres på at lave et projekt om social isolation og udsatte grupper.

J NUK:
Jens overtager goalball projektet med NUK, og Cathrine hjælper til, når det bliver mere konkret.

7. regnskab:
Der er ikke den store forandring siden sidst.
Vi er lidt bagefter med bogføring grundet tekniske udfordringer.
Eftersom miniefterårsferien er blevet aflyst, har det frigivet 55000 kr.
Der budgetteres med et overskud på 250000 kr. Dette kan dog vise sig at blive højere.
Vi ved ikke præcis, hvor mange DUF midler vi får til november.
Marlene har sendt regnskab ind til vores revisionsvirksomhed, som skal lave regnskab til socialstyrelsen.
Der manglede et regnskab til slots og kulturstyrelsen. Vi fik en rykker på 43000 kr. Disse penge fik vi sidste år i forbindelse med space days. Der er kommet styr på dette nu, så vi skal kun betale de 10000 i overskud, og ikke de resterende 33000 kr, som blev brugt på arrangementet.

8. Godkendelse af ansættelseskrav til ny kontormedarbejder.
Arbejdsgruppen har snakket om, hvilke kvalifikationer en kommunikationsmedarbejder skal have. Søren sender noget ud skriftligt til hb.

9. Medieredaktører og podcast, hvad er status?
På sidste møde med medieredaktionen blev det besluttet, at der skal ansættes en ekstra medieredaktør. FU er i gang med at udarbejde en jobannonce. Der er deadline for ansøgning d. 18. oktober, og FU vil gerne afholde jobsamtaler d. 21. oktober. Det er tanken, at den nye medieredaktør hovedsageligt skal have fokus på indslag til de yngste medlemmer.
Der er nogen kommunikationsproblemer med medieredaktionen, og FU vil derfor indkalde til et møde.
Det skal være FU og ikke arbejdsgruppen, da det er FU, der har med ansættelse at gøre.
Til sidst diskuterer vi muligheden for, at alle medieredaktører selv får mulighed for at uploade deres indslag på hjemmesiden.

10. facebookgruppe/side
Der er meget medlemsutilfredshed omkring vores nedlukning af gruppen DBSU netværk, hvorfor vi tager beslutningen op til genovervejelse. Det var uhensigtsmæssigt at et par hjælpere blev fjernet fra gruppen, inden gruppens nye retningslinjer var meldt skriftligt ud til alle – en fejl som vi i hb beklager meget.
Der er også den udfordring, at det har vist sig, at facebooksiden ikke er særligt tilgængelig for blinde – hvad vi ikke vidste, da beslutningen blev truffet.
Vi taler om at oprette en gruppe kun for medlemmer, men vi er bange for, at dette blot vil skabe endnu mere forvirring.
Vi overvejer dernæst at vente med at foretage denne ændring til landsmødet, for at høre alle medlemmer. Dog er der nogen GDPR regler, som for nuværende ikke overholdes helt, hvorfor vi måske er nødt til at træffe en snarlig beslutning.
Vi overvejer et zoommøde, hvor medlemmerne kan stille spørgsmål om Facebook retningslinjer.
Vi beslutter, at vi snarest skal afholde et zoommøde, hvor interesserede medlemmer kan komme og stille spørgsmål til retningslinjerne, samt selv komme med indspark. Mødet skal være omkring 2 timers varighed. Kim, Søren og Sofie aftaler et par datoer, der passer dem, hvorefter forslagene sendes ud til resten af HB.

11. Status på arrangementer
a. Status på månedlige børnemøder på zoom:
Den nye medieredaktør skal også varetage børnemøderne på zoom. Vi søger midler gennem dbs, da de også gerne ser, at vi laver nogen online aktiviteter.
Det overvejes at lave samme koncept for de ældre medlemmer på et senere tidspunkt.

B. Lalandia:
Lalandia arrangementet fastholdes, men man sørger selvfølgelig for at overholde corona restriktionerne.
Der købes masker, og fælles informationer og sociale arrangementer bliver i mindre grupper / på zoom. Arrangementet er fra d. 5. til 8. november.

C. Julefrokost:
Der arbejdes på et budget. Arrangementet finder sted på skovgården. Der arbejdes på pr omkring det.

D. Miniefterårsferie:
Arrangementet blev aflyst grundet corona. Kommunikationen omkring dette var ikke optimal.

E. evt. andre arrangementer formanden har glemt at nedfælle:
Intet under dette punkt.

12. honorar af arrangører
På bestyrelsesmødet i juli blev det besluttet, at man ikke vil aflønne arrangører, men gerne vil anerkende indsatsen på anden vis. Vi taler om muligheden for enten at give et supergavekort, som kan bruges i mange butikker, eller et gavekort til at deltage gratis på et andet arrangement i DBSU.
Vi diskuterer frem og tilbage, og når ved afstemning frem til supergavekortet.
Vi diskuterer herefter, hvad beløbet skal være, og bliver enige om, at det skal være på 1000 kr. pr. arrangement. Det betyder, at hvis der er to arrangører, får de et gavekort på 500 kr. hver, og er der 4 får de hver et gavekort på 250 kr.
Ordningen træder i kraft fra 2021, så alle i foreningen bliver ligestillede.
Det understreges, at dette kun gælder landsarrangementer, eftersom regionerne er selvstændige.

13. Status på regionerne og overblik over søgte midler fra diverse puljer
a. Øst:
Øst valgte ikke at søge puljerne, da de mener selv at have tilstrækkelige midler.
Regionen prøver at holde gang i diverse aktiviteter på trods af den lidt svære situation.
i støbeskeen har de tur til trampolinpark og en tur i zoo.
Regionens kassere har trukket sig, og der skal derfor findes en afløser.

B. Vest:
Der er ingen repræsentant fra vest, så vi beder Kenneth om en skriftlig status.

14. kommunikationspolitik:
Formanden skal være mere aktiv i debatterne på facebook for at fremme kommunikationen internt i foreningen.
Vi er enige om, at kommunikationspolitik er et stort og vigtigt emne, men også meget abstrakt, hvorfor vi har svært ved at formulere noget, når vi ikke har et udgangspunkt. Jens vil skrive et udkast, og så vil vi sammen færdiggøre det til næste opfølgningsmøde i oktober, hvor vi sætter 1,5 time af.

15. status på dbsu-appen
Min forening appen er ikke tilgængelig nok. Man er ved at lave en liste med lydeksempler på tilgængelighedsproblemer, som man sender til udviklerne af appen. Man frygter at blive nedprioriteret, hvis ikke vi lægger nogen penge. Hvis man lægger penge er man bekymret for fremtiden – selvom appen gøres tilgængelig, vil den så fortsat være det, når der engang kommer en opdatering?
Vi taler om at bringe andre organisationer i spil, som kunne have interesse i at gøre appen tilgængelig.
Det er nødvendigt med en kontrakt, så vi er sikre på tilgængeligheden. Hvis vi betaler 30000 kr. bliver appen tilgængelig hurtigere. Der er også mulighed for at få ejerskab i MinForening virksomheden, men der er usikkerhed om hvorvidt det vil påvirke foreningens tilskud fra andre og generelt lovgivning som non-profit organisation, hvis vi ejer en anden virksomhed.
Vi stemmer om at poste 30000 kr. til at appen kan blive tilgængelig, samt 5000 pr. år til vedligeholdelse. Dette vedtages enstemmigt, og Kim går i gang med forhandling.

16. evt. optagelse af gamle børne og ungdomsblade
Et par tidligere DBSU medlemmer har mange gamle børne og ungdomsblade opbevaret; både på bånd og cd. Flere nuværende medlemmer har gennem tiden udtrykt ønske om at få adgang til disse. Vi taler derfor om at få dem digitaliseret, hvilket er et enormt tidskrævende arbejde; eftersom der er blade for omkring 20 år. Derfor beslutter vi at finde en, der kan gøre det og aflønne vedkommende med 10000 kr. Vi er i første omgang i tvivl om, hvem vi skal spørge – det skal helst være en, der har udstyret til at optage kassettebånd.

Da vi vender tilbage til mødet efter en kort pause giver Morten besked om, at han har tjekket og er i besiddelse af det rette udstyr – han får dermed tildelt opgaven.

17. diverse ansøgninger
a: skat – ansøgning om at blive nonprofit:

Hvis folk vil give os donationer bliver de højere, hvis vi bliver nonprofit i skat. Muligvis er vi det allerede, eftersom vi ikke betaler skat af vores midler. Vi står ikke som nonprofit på deres liste. Søren vil forhører sig om dette hos skat.

B: Nonprofit hos Facebook:
Man kan lave en ansøgning om at blive nonprofit hos Facebook, men denne kan måske kun godkendes, hvis vi er på listen hos skat. Dette skal undersøges.

c: mobilepay:
Samme opdatering som i pkt. B.

18. eventuelt
Alle takker for et godt møde – der er ellers intet under eventuelt.

Færdigheder

Indsendt den

14. oktober 2020