Vælg en side

Referat af HB den 25. – 26. Maj 2017

Tilstede er:
Formand: Kim Sørensen (kun den første dag.)
Kassere: Søren Uhrenholt.
Sekretær: Cathrine Honoré.
Bestyrelsesmedlemmer: Sofie Monggaard, Victor Sørensen, Tine Drelsdorf, Lasse Larson.
Suppleanter, Nina Bargum, Kathrine Leander, Christina Munkesø.
Repræsentant fra region øst: Danni Lundgren.
Repræsentant fra region vest: Kenneth Rasmussen.

1:
Velkomst og praktisk information fra formanden

Kim bød velkommen og orienterede om procedure for talerliste, to do liste m.v.

2. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 13 kom på som pkt 12, og pkt. 12 blev flyttet til sidst. punkterne 8c, 10g og 14f er slettet, da disse ikke blev gennemgået.
Dagsordnen blev i øvrigt godkendt.

3. Valg af ordstyrer, to do-liste og Nyt fra HB / nyhedsmail:

Lasse blev valgt som ordstyrer.
Nina skriver To do liste.
Sofie indlæser fortsat nyhedsmailen.
Da Sofie indlæser denne fast, blev man enige om af slette valget a’f denne opgave fremover.

4. Præsentation, forventninger og kommunikationsstruktur

Der var en rundte, hvor de tilstedeværende kort præsenterede sig, samt ytrede deres ønsker og forventninger for det kommende arbejde.
Vigtigheden af at alle besvarer de udsendte mails blev pointeret.

5. Kontor

HB har modtaget en mail fra Ditte, der orientere om status på kontoret.

6. Foreningens økonomi

Søren orienterede:
Vi har fået et tilskud på 30000 kr. til nordic camp. Søren har søgt anden rate fra dbs på 70000 kr. FU er i gang med den årlige ansøgning til DUF, som de vil gøre mere ud af i år.

A. Budget/forbrug:

Umiddelbart inden hvert bestyrelsesmøde vil der blive udsendt et budgetforbrug, som overordnet vil blive drøftet. Herunder havde Søren mere specifikke kommentarer til budget for enkelte arrangementer, som han tog under dertilhørende punkter.

B. Mulighederne for at ansøge om tilskud til enkelte arrangementer:

Der er blevet uddelt legater fra synshandicappedes motionsfond, som er en fond der laver projekter hvor synshandicappede skal få pulsen op. Denne fond vil DBSU forsøge at ansøge midler fra.

C. Optimering af Økonomien i DBSU:

Søren vil undersøge en anden ordning for Dittes internet og telefon. Lige nu får hun 2350 kr, og dette beløb er egentlig kun til frivillige. Søren har fundet en besparelse på 1200 kr. om året.
Fastnettelefonen skal beholdes, da der er ønske herom, men her forsøges udgifterne ligeledes formindsket.

D. Ændringer i regnskabsførelsen:

Gaver til medlemmer og ansatte er efter ønske nu delt op i 2 poster for gennemsigtighedens skyld.

7. FU

FU har holdt møde inden dette HB-møde. På mødet var der bl.a. snak om børnebladet. Stine og Mie skal nu arbejde lige meget hver, og skal derfor også have udbetalt lige meget, hvor det før forholdt sig sådan, at Mie fik udbetalt 75% af lønnen, da hun lavede det meste.
Derudover orienterede Kim kort om FU’s funktion og arbejdsopgaver.

8. Målplaner og Samarbejdsaftalen

a. Fremlæggelse af Samarbejdsaftalen, og hvilke ligheder er der med vores målplaner?

FU skrev d. 8. marts under på en samarbejdsaftale med DBS og LFBS på området børn, unge og familie. Denne vedrører bl.a. en fælleskalender (BUF-kalender), som har til formål at samle foreningernes tilbud, samt et mål om at få unge ud i fritidsjob for tidligt at give dem arbejdserfaring.
Samarbejdsaftalen blev oplæst.
BUF-kalenderen kan findes på dkblind.dk, her kan man se alle aktiviteter for synshandicappede unge. Der var en debat om samarbejde med webmasterer og BUF-kalenderen. Der kom en opfordring til at synkronisere DBSU’s hjemmeside med BUF-kalenderen. FU har fundet 7 personer i 15-20årsalderen, som skal være forgangsmænd til at have et fritidsjob.

b. 2018 – idéer til opfyldelse af målene:

Der var et gruppearbejde omhandlende konkrete løsninger til opfyldelse af målplanen, som herefter blev fremlagt og diskuteret.
Heraf kom følgende konkrete tiltag på bordet:

Der skal laves en liste med navne på videnspersoner, for på sigt at gøre vidensindsamling på synsområdet nemmere (Dette påbegynder Danni.)
Man vil gerne synliggøre foreningen ved forskellige politiske arrangementer, og muligheder for dette kunne være at deltage i næste rundte af Danmark spiser sammen, samt at deltage i ungdommens folkemøde på Frederiksberg. Der har været ønske om en happening, med fokus på f.x. tilgængelighed. Kim og Søren vil gerne stå for denne.
Som et middel til at motivere medlemmerne ønskes et selvværdsarrangement for medlemmer over 18 år, hvilket Tine og Cathrine Honoré gerne vil stå for.
MHT. vores unge medlemmer er der tanke på at starte et lektiehjælpsprojekt for at sikre, at de får størst muligt udbytte af deres folkeskolegang. Ibos skulle efter sigende have et lignende tilbud, og det skal undersøges hvordan dette fungere, og om vi kan bruge det.
Det blev herefter diskuteret, hvilke arrangementer man med fordel kunne gentage årligt. Men da vi ikke umiddelbart kunne nå til enighed herom, færdiggøres denne debat på mail.

Mellem punkt 8 og 9 havde vi en walk and talk i grupper med fokus på, om vi kan rykke nogen af HB-møderne væk fra FSC, samt hvorvidt julimødet og januarmødet fortsat skal være telefoniske.

9. Samarbejdspartnere

a. DBS:

FU skal være tovholder på samarbejdet med DBS.

b. LFBS:

Der var desværre ingen DBSUere tilstede ved den aktive familieweekend.
Victor og Tine blev valgt som tovholdere.

c. DHIF:

DHIF Kommer inden længe til at hede parasport.
Lasse Og Kathrine Leander er tovholdere.

d. SUMH:

Sofie og Victor er tovholdere, men fra SUMH’s side er Sofie ikke kontaktperson, da man i SUMH ikke må være kontaktperson for sin egen medlemsorganisation.

E. DUF – Folkemødet juni og Ungdomsdelegeret til FN:

Victor orienterede om DUF’s projekt om ukendte fortællinger, som handler om at udfylde nogen pladser for unge, man normalt ikke hører i samfundet, fremfor at det altid er politikere og lignende man hører.

F. Nuk – Yellow Reykjaví:

Danni fortalte om det nordiske samarbejde.
Den islandske forening laver projektet yellow the world, som går ud på at pointere nogen ting i gadebilledet, som ikke er ordentligt tilgængelige for synshandicappede – det kunne f.x. være manglende ledelinjer.
Danni og Cathrine Honoré vil fremover sidde i NUK.

g. Nota – Manglende træk på taktilmateriale:

Nina, Sofie og Cathrine Honoré er Tovholdere på det taktile projekt. Sofie er tovholder på nota generelt.

Efter punkt 9 fulgte en debat om walk and talk oplæget:
Julimødet blev stemt til fysisk møde. Kim og Katrine Leander arrangere dette møde. Januarmødet blev ligeledes fysisk.

10. Råd og udvalg

a. Bestyrelsen på IBOS – Hvordan kan vi bruge det?

Danni har ikke været til møde i bestyrelsen på Ibos siden sidste HB-møde. Her har vi en observatørpost – vi kan altså følge med i, hvad der sker, men det er ikke her, vi kan tage nogen beslutninger.
Danni ønsker at afgive sin post, som derfor bliver overtaget af Nina.

b. Brugerrådet på IBOS – hvad kan vi gøre?

På det seneste har det været sådan, at brugerrådet indkalder til møde, men DBSU dukker op som den eneste brugerorganisation.
Kim, Sofie og Jarle fra Ibos arbejder på at få nogen flere organisationer med, så et brugerråd kan dannes.

c. Interessegruppen:

Søren og Cathrine Honoré er tovholder for interessegruppen, og vil i den forbindelse spørge dem, hvorfor de ikke deltager i brugerrådet på Ibos.

d. Synsfaglige råd og landsdækkende råd:

Anders Franson skal spørges, om han vil fortsætte i det synsfaglige råd. Victor får også en plads i rådet.
Sofie sidder i det landsdækkende råd, hvori der er første møde d. 7. juni.

e. inklusionsudvalg – LFBS og DBS:

Victor og Cathrine Honoré sidder fortsat i dette udvalg – udvalgets arbejde er i sin indledende fase, og ikke rigtigt påbegyndt.

f. Syn Danmark:

Kim og Tine har kontakten til syn Danmark.
Synskonsulenterne vil meget gerne samarbejde med os, men vi har ikke lov til at deltage i deres faglige møder.

11. Kommende arrangementer

A – Heartland juni:

Dette arrangement ligger d. 2. til 4. juni, og der er få tilmeldte. Det blev diskuteret, hvor længe fristen kan udskydes, og hvornår man eventuelt skal sælge billetterne.

B. Nordic Camp juli:

Det er vanskeligt at sige, hvor meget nordic camp kommer til at koste; eftersom der er gået noget galt ift. Sveriges og Norges tilmeldinger, ved arrangørerne endnu ikke, præcis hvor mange der bliver. Af den grund er den eneste betalte udgift leje af Skovgården, skønt der er budgetteret med både klatring, sekwaykørsel, sejlads og en musikworkshop.
Der blev spurgt, om vi betaler for de andre landes flybilletter – dette er ikke tilfældet, da det indgår i deltagerbetalingen.

C. Selvudvikling august:

Arrangementet planlægges til at ligge efter d. 11. september, og kommer sandsynligvis til at foregå i Odense i samarbejde med Judo Danmark.

D. Berlin tur oktober:

Dette arrangement finder sted d. 18. til 21. oktober.
Der er reserveret hotel, og det er bestemt, at transporten dertil bliver med tog.
Arrangørerne har planlagt en række spændende aktiviteter, heriblandt besøg en bar der udelukkende har noget med toiletter at gøre, samt besøg til en rittersportbutik.
Der er 15 pladser, og den forventede pris er 1800 kr. pr. person.

E. Miniefterårsferie – Oktober:

Temaet for dette års miniefterårsferie er Harry Potter. Arrangørgruppen skal snarest holde et møde og finde nogen flere hjælpere – hidtil er der fundet 1.
Grundet erfaringer fra tidligere er aldersgrænsen sat ned til 16 år, men i arrangørgruppen vil man dog diskutere, om man skal lade enkelte 17-årige deltage, såfremt de er indforståede med at det er et børnearrangement.

12. Afholdte arrangementer

A. Sangweekend:

Det havde været et rigtigt godt arrangement og alle var glade.
Hvis arrangementet skal afholdes næste år, foreslås det, at det bliver afholdt i et lokale i Odense. Grundet flere deltagere end beregnet er budgettet overskredet med 10000 kr.
Vigtigheden af at være nøjagtig med beregningerne og skarp på at overholde budgettet generelt blev pointeret.
Der skal findes en løsning på, hvordan vi kan være sikrer på, om tilmeldte til arrangementer er medlem af DBS eller ej.

B. Landsmøde 2017:

Det havde været et rigtigt godt landsmøde med langt flere tilmeldte end man forventede samt kampvalg til alle bestyrelsesposter. Folk var glade for danseworkshoppen, og for at programmet lagde op til stor fleksibilitet.
Der skal arbejdes på at optimere tidsplanen. Vi vil fremover kigge på, hvor meget taletid folk skal have – dirigenten skal være skarpere på at skære folk af, når de kommer med inputs der ikke er relevante for dagsordnen. En anden måde at overholde tidsplanen på kunne være at følge den norske model, hvor folk har 3 minutters taletid, og herefter bliver stoppet.
Budgettet blev i sin tid sat til 105000 kr. men uheldigvis er de samlede udgifter løbet op i 175000 kr. Dette skyldes dels flere tilmeldinger end forventet på gratistilmeldingen, samt problematikken i, at at vi har medlemmer, som vi antager er med i DBS, men viser sig ikke at være det.
Det foreslås, at alle på nær dem i bestyrelsen betaler deltagerbetaling på 200 kr.

13. Landsmøde 2018

A. Oplæg om alternative muligheder for at afholde foreningens generalforsamling:

Søren indledte med atter at understrege, at vi har brugt 175000 kr. på noget, der reelt set bare er en generalforsamling. Det blev nævnt, at vi i princippet ikke behøver at være 100 mennesker om de beslutninger, som skal tages på landsmødet.
Herefter blev der fremlagt forskellige alternativer for at afholde landsmødet anderledes og billigere.
Det første foreslåede alternativ var, at man kunne afholde landsmødet på et center i Hadsund. Dette sted minder lidt om Skovgården i Middelfart. Det indeholder 80 sengepladser, og op til 24 ekstra kan tilkøbes. Dette vil medføre længere transporttid, samt et behov for flere hjælpere, da vi selv skal stå for al mad. Men til gengæld kan vi få altting til indkøbspris, og de samlede udgifter er beregnet til at ligge på et sted mellem 60000 og 70000 kr.
Den anden mulighed er, at man fortsat afholder det på Fuglsangscenteret, men fraskærer alle overflødige omkostninger, og sætter en brugerbetaling på 200 kr. for alle.
Dette vil komme til at koste omkring 125000 kr.
Et tredje forslag var, at man kunne bruge den norske model, og lade hver region sende 20 deltagere til landsmødet, således at det ikke er åbent for alle, men kun for omkring 40 personer + bestyrelserne.
Lasse fremlagde herefter det sidste forslag, som var at afholde landsmødet på Musholm feriecenter i Korsør. De har en foreningspakke, for 900 kr. pr. mand pr. døgn, som inkluderer mad, konferencelokale og dobbeltværelse. For 50 personer koster dette 80600 kr.

B. Diskussion om Mulighederne:

Der var enighed om, at Musholm feriecenter er alt for dyrt, og dette blev derfor ikke drøftet yderligere.
Der var ligeledes enighed om ikke at bruge den norske model. diskussionen stod altså mellem 1. og 2. alternativ. Der var nogen, der var fortalere for Fuglsangscenteret, idet folk har været der før, og vi ved, at det er tilgængeligt. Der blev ligeledes spurgt ind til, hvorvidt DBS vil have noget imod, at vi afholder vores generalforsamling et andet sted. Der var også nogen, der mente, at det ikke er nødvendigt at være på Fuglsangscenteret, og som gerne vil give det nye sted en chance.
Det kom derfor til en afstemning mellem disse to muligheder.
Alternativ 1 blev stemt igennem med 4 stemmer mod 3 til det andet alternativ. Søren vil derfor undersøge tilgængeligheden på centeret, før vi tager den endelige beslutning om afholdelsen.

14. PR-udvalg

A. Info-møder i Aarhus, Åbenrå Måske København:

Der har været et infomøde i Aarhus, som gav foreningen to nye medlemmer.
Ligeledes skal der være et i Åbenrå onsdag d. 31. maj,
og forhåbentligt også et i København d. 21. juni.
Tine, Kim og Kathrine Leander tager med til mødet i Åbenrå.

B. Facebook:

Facebookgruppen kører fint, og der er stor aktivitet heri.
Danni og Victor står fortsat for facebook.

C. Børnebladet:

Bladet kører fint. Redaktørerne ønsker at vide, hvilke invitationer de må reklamere for. Der er bred enighed om, at bladene godt kan reklamere for arrangementer udefra, hvis disse er relevante for deres målgruppe.
Bladet opfordres til at være skarpere på, at stoffet tilegner sig medlemmerne under 15 år, da de to blade for øjeblikket er alt for identiske.
De har et givende samarbejde med ungdomsbladet mht. fildeling og lydproduktion.
Herudover har de indgået en aftale med Claus Sørensen om et kursus om levende billeder og lyd.

D. Ungdomsbladet:

Ungdomsbladet er i gang med at lave interviews med blindes arbejde og med dansk blindesamfunds konsulenttjeneste.
Vi opfordrer fortsat ungdomsbladet til at starte på succeshistorier.

E. Nyhedsmail:

Kim skriver fortsat nyhedsmailen.

15. Regionerne

a. Vest:

I region vest har der netop været afholdt et veloverstået girls’ night arrangement, hvor de bl.a. havde hårsætning og ansigtsmaske.
Planlagt er der nu et transportarrangement,et madarrangement og arrangement hos cirkus summarum.
På tegnebrættet er en grildfest, samt tamilsk madklub.

b. Øst:

I øst er der netop blevet udsendt invitation til madklub i valby.
Til efteråret kommer der til at ligge et kurbadsarrangement. Der er ligeledes planlagt en regionsjulefrokost, samt en gentagelse af motorcykelarrangementet. Tværregionalt er der planlagt et lalandiaarrangement i samarbejde med forældrerforeningen.
Der er en Bornholmertur i støbeskeen samt forhåbentligt et førstehjælpskursus.
Regionen opfordres til fremover at lave arrangementerne på møderne. Fremover vil 1 til 2 af de HB-repræsentanter, der bor på Sjælland deltage i regionens bestyrelsesmøder.

16. Vedtægtsændringer

A. Kort oplæg om den seneste vedtægtsændring:

Den seneste vedtægtsændring lød på, at hvis en suppleant frafaldt mindre end et halvt år efter landsmødet, er det muligt at hyre en ny suppleant af dem, der fik næstflest stemmer til posten. Søren er i gang med at ændrer lidt i denne vedtægt, således at det bliver gjort klart, at hvis det er et bestyrelsesmedlem der trækker sig, går posten ikke til én, der stillede op til posten på landsmødet, men derimod til 1. suppleanten.

B. Diskussion om forholdene ved vedtægtsændringen, som blev drøftet under Landsmødet 2017:

Der var ikke noget at diskutere her, da alle var enige om, at oplæget var fyldestgørende.

17. Evt

Der blev ikke tilføjet noget under dette punkt.

18. fremtidigt arbejde

To do listen blev oplæst og godkendt.

Mødet var herefter hævet.

Færdigheder

Indsendt den

25. maj 2017