Vælg en side

Referat af HB den 25. – 26. Maj 2012

Tilstedeværende:
Gunhild Sørensen
Christoffer Pagaard
Karen Koch Rasmussen
Mikael Krarup
Andreas Christensen
Mie Henriksen
Mads Brix Baulund (1. suppleant)
Allan Kristensen (3. suppleant)
Kristian Kristensen (Repræsentant i region Vest)
Nadia Pedersen (Repræsentant fra region Øst).
Michael Rasmussen (Forhenværende formand på besøg)
Birgitte Hald (Kontordame)

Fraværende:
Stine Morsing (Bestyrelsesmedlem)
Christina Munkesø (2. suppleant)

1. godkendelse af dagsorden:
Gunhild Sørensen som ny formand for foreningen byder velkommen og dagsordenen bliver godkendt.

2. Valg af referent, skribent til to-do liste og dirigent
Mie bliver valgt til referat og Mads bliver valgt til, at skrive to do liste.
Kristian (repræsentant fra region Vest), bliver valgt som dirigent. .

3. Kommunikation:
Vi taler om hvordan vi hver især kommunikere bedst, og er enige om at bruge mail. Men da vi har haft erfaringer med vag tilbagemelding, dårlig kommunikation og ikke overholdte deadlines, vil vi gerne aftale en struktur i bestyrelsen.

Den ser ud som følger:
Vi skriver nøgleord i emnefeltet f.eks. ”haster”, ”til orientering” eller ”debat”.

”Haster” skal svares på inden 48 timer
”Til orientering” behøver man ikke at svare på men forventes det at man læser.
”Debatten” opfordrer til debat og det forventes at man tilkendegiver om man har set mailen også selvom man ikke har noget at tilføje.

4. Mødekalender/mødestruktur:
Vi vil allerede nu fastsætte datoer for hvornår vi skal holde vores møder inden landsmødet næste år i april.

Mandag d. 16. juli – Skype møde kl. 19.
Fredag d. 14 til lørdag d.15. september på FSC
Fredag d. 9 til søndag d.11 november udvidet HB.
2013:
Årsberetningen skal være færdig i januar (inden landsmødet) som afholdes d. 26. – 28. april på FSC

5. Kontor:
a. Nyt fra kontoret
Vores kontordame Ditte holder barsel til 2. januar. Indtil da varetager Birgitte Dittes opgaver. Derudover har vi opsagt abonnementet på vores fastnet telefon, så vi nu fremover kun betaler for viderestilling til mobiltelefonen. Det koster foreningen 45 kr. om måneden.
Hun er altid at træffe på mail, i hvert fald i hverdagene.
Birgitte har hjemmekontor i Midtjylland. Hastesager skal sendes direkte til Birgittes adresse, som snarligst bliver udsendt på HB listen.
Indtil november måned har vi lavet en aftale med DBS om, at de vil videresende vores post med den frekvens vi ønsker.

b. Telefontider:
Birgitte arbejder 15 timer om ugen og hun er nemmest at træffe om formiddagen.

Onsdag fra 16 – 19
Torsdag fra 07 – 10

c. Oprydning og flytning af kontoret:
Vi ”havde” et kontor og vi skal være ude af vores kælderrum i slutningen af august. Der kan være relevant arkiv materiale som skal bevares.

Vi har ikke et fuldt overblik over hvad der er i kælderen men formodentlig er det regnskabspapirer. Andreas som fremlægger dette foreslår at vi gemmer hvad der er relevant i forhold til bladende, årsregnskaber og årsopgørelser. Hvis vi finder andet spændende melder oprydningsgruppen om det efterfølgende.
Vi finder en seende hjælper som kan skabe sig et overblik over arkiverne. Birgitte får bevilget ekstra timer så hun kan hjælpe med at rydde op.

d. Bilag og transportrefusion:
Ved indsendelse af transportbilag skal man fremover huske at udfylde transportgodtgørelsesskemaet, da det er nemmere for kontoret at holde styr på.
Dette skema skal fremover til alle arrangementer udsendes fra kontoret sammen med de praktiske oplysninger.
Når man køber gaver til f.eks. foredragsholdere osv. skal man huske, at oplyse navnet på vedkommende der skal have gaven samt indsende kvittering til kontoret.
En dankortkvittering er ikke gyldig som bilag.
Kontoret ønsker at man er hurtigere til, at sende materiale ud fordi Birgitte kun er der 15 timer om ugen.

Vi taler om transportrefusionsskemaerne og hvordan det kan blive lettere at udfylde dem. Stregerne er ikke nødvendige fordi de fleste udfylder elektronisk. Kuverterne som er frankeret så man kan sende sine transportbilag gratis, skal deles ud ved arrangementer og i øvrigt bruges i en fart inden vi skifter adresse.

e. Hvilke mails er relevante for HB medlemmer at få videresendt fra kontoret?
Vi taler om at de mails der bliver videresendt KUN skal være rettet mod svagtseende og blinde. De invitationer vi har fået fra reality programmer hører ikke under den kategori. Når der er arrangementer der henvender sig til en specifik region skal det kun udsendes til den relevante region. Vi skal heller ikke udsende reklamer.
Vi bliver også enige om, at mails der omhandler arrangementer eller kurser der på mange måder opkvalificerer vores medlemmer, (såsom DUF møder og tillidsmandskurser) er vigtige. Det udruster vores tillidsfolk og skaber en stærkere forening i længden. Det er også en god ide at informerer så kort og præcist som muligt i emnefeltet, når man videresender sådanne mails. Det gør, at modtageren hurtigere kan skabe sig et overblik.

Vi drøfter om det kan være nyttigt at lægge alle disse invitationer ud på hjemmesiden, men det kræver at vores almene medlemmer kender til forkortelserne der har at gøre med vores forening eller tilhører vores samarbejdspartnere. (såsom SUMH og DHIF). Hvis man ikke på forhånd kender til navnet bag forkortelsen samt dens hele ide, ved man heller ikke om arrangementet er relevant for én.

6. Nyt fra FU:
a. kort nyt
Vi har fået en banner annonce på SUMH’s hjemmeside. Det er en god måde at markedsføre os selv på og evt. tiltrække nye medlemmer.
Andreas Christensen meldte sig på landsmødet til at være FU 3. medlem. Vi accepterer alle på mødet at han er 3. medlem.
Det er ikke nødvendigt med opsamlingsmails fra FU eller referater af deres møder fordi det bliver gennemgået på HB møderne.

b. Retningslinjer:

Når DBSU enten inviterer eller inviteres til møder o. lign. er det kun personer som er udpeget af hovedbestyrelsen som får dækket eventuelle udgifter af DBSU og som har adgang til pågældende arrangement/møde på DBSU´s vegne.

7. Økonomi (budgetforbrug)
a. ansøgninger
Tipsansøgningen til DUF er sendt af sted.
Gunhild har lavet DUF ansøgningen sammen med Birgitte, med hjælp fra Michael Rasmussen som er tidligere formand. Revisoren har lavet en revisorerklæring.
DUF ansøgningen er ligeledes blevet sendt af sted.
SOMI ansøgning: (Socialministeriet) er blevet sendt af sted til bl.a. multihandicaplejren (Laugelejren)
Lene Johannsen, som er forhenværende arrangør af lejren, har tilbudt sin hjælp i med Somi ansøgningen i år. Vi vil dog gerne have én fra HB til at hjælpe hende med det og denne person bliver Gunhild, da det kan være meget rart som formand, at vide hvad der er søgt til osv. Vi taler om hvor vidt det bør være arrangørerne for de specifikke arrangementer der står for at ansøge Somi midler, eller om det teknisk set ville skræmme deres lyst og gåpåmod væk.
Birgitte gør opmærksom på hvor vigtigt det er at kontoret er involveret i ansøgningen, derfor laver Birgitte, Lene og Gunhild ansøgningen til Laugelejren sammen i år.

b. regionernes økonomi:
(Fordelingsnøglen)
Der er en fordelingsnøgle som siger: 300 kr. pr. medlem, som skal være retningslinjen for regionernes budget. Men eftersom regionerne nu er så store, kan det være svært at bruge den samme nøgle til dem begge. Region vests Areal er f.eks. betydeligt større en Øst´s.
Kristian fra vest siger at det er svært at lave arrangementer der kun varer en dag, og altså koster mindre, når folk kommer langvejs fra.

overskud/underskud:
For vest er der 893,99 kr. som de har brugt for meget.
For øst er der 16.000 i overskud (ca.)

8. PR og markedsføring:
a. Ungdomsbladet
Jesper søger stadig indslag og vifter den nye bestyrelse om næsen med hans ønske om lyd indslag og lytterkontakt. Han prøver at overholde deadlines men vi kommer bagerst i køen hos nota så ofte kommer bladene senere ud end tiltænkt.

Blad for sent udsendt:
Vi har lavet en aftale med Nota om, at hvis der er info der haster, bemærker vi det ved indsendelse. Så vil de forsøge at producerer det hurtigst muligt.
Jesper lavede tidligere en aftale med Nota om tilbagemelding når de har modtaget bladet men denne aftale fingererer ikke længere, da Jesper ikke må have kontakt med Nota mere, derfor skal vi fremover lave proceduren om, så han skal skrive til kontoret når han sender bladet af sted. Derefter skal kontoret skrive det til Nota og de skal skrive tilbage til kontoret, når de har modtaget bladet. På den måde kan vi sikrer, at bladet ikke går tabt i posten.

b. Børnebladet
Vi skal have ny børnebladsredaktør og FU har sendt en stillingsannonce ud.
Det sidste blad der blev udsendt er et april blad som bliver til et maj blad.

Vi taler om, hvor vidt vi skal lade bladene være på samme cd så de begge bliver distribueret af nota.

Angående Steffens udsendelse af 1000 eksemplarer gratis (igennem synsregistret)
Synsregisteret vil ikke opgive info og materiale til deres medlemmer fordi de ikke mener bladene er relevante nok.
Vi vil gerne undersøge om det omtalte markedsføringsblad er blevet produceret så vi eventuelt kunne udsende det på en anden måde og få det sluset ud til relevante instanser.
Hvis ikke – skulle sådant et blad måske laves i forbindelse med den eksterne kommunikationsgruppe.

Vi har en kontaktperson for alle synskonsulenterne som eventuelt kunne udsende en sådan info CD til konsulenterne. På denne CD skulle der kun være generel info og ikke invitationer til arrangementer fordi vi ikke kan råde over hvornår de forskellige konsulenter vælger at sende det ud.

c. Naudio:
Naudio lukker 30. juni. Forældreforeningen fik 60.000 kr. til projektet og det har fået en to års prøveperiode som nu er ved sin slutning. Der har ikke været nogen statistik omkring hvor mange der har været inde på siden. Det er stadig muligt at lægge blade på siden, men den kan ikke udvikles yderligere, fordi der ikke er flere penge.
Radioglad har også været inde og lægge ting på Naudio og hørt vores blade, men det gør de ikke længere.

At have bladene til at ligge på vores egen hjemmeside, kommer til at koste os penge men vi har snakket med Claus Sørensen fra forældreforeningen som tilbyder os, at vi kan have vores blade liggende gratis på Naudio´s hjemmeside. På vores hjemmeside kunne så lægges et simpelt link over til deres, hvorfra medlemmer kunne høre bladene.

Linket kunne ligge under info om ungdomsbladet,

Claus Sørensen har fået lov til at lægge ALT ud på naudio for 7000 kr. om året som bliver betalt til Koda.
Man skal betale NCB og koda afgift hvis det er offentligt tilgængeligt. Hvis det blev en medlemsfunktion hvor kun vores medlemmer har adgang er det gratis. Dette ville være relevant hvis vi fik vores ”brugerlogin” system op at køre på hjemmesiden.

Vi betaler NCB og koda to gange om året for det vi har brugt på bladene. Når vi har betalt det, må vi gerne lægge ud til vores egne medlemmer uden omkostninger.

Christoffer siger at det ville være muligt at lægge filerne op til downloadning, men ikke som streaming som det er på Naudio. Denne funktion ville også kunne fungerer så det kun var medlemmer med brugerlogin der havde adgang til filerne.

d. Hjemmesiden
Statistik for brug af hjemmesiden:
Tirsdag formiddag er den mest besøgte og folk tjekker oftest i deres arbejdstid.

Opslag på hjemmesiden skal sendes til Christoffer på webmaster@dbsu.dk og han vil lægge det op. Sådan vil ordningen være indtil den forventede brugerordning træder i kraft, (hvor tillidsfolk har mulighed for selv at lægge deres referater op). Forslag til hjemmesiden skal også helst sendes til nævnte adresse.

Der har ligget noget info omkring et DHIF (dansk handicap idrætsforbund), arrangement med tilhørende link som vi har fået henvendelser på. det er ikke under vores regi og grunden til folks henvendelser er, at tilmelding@dbsu.dk står anført i bunden. Det er en fejl som snart bliver rettet. Hjemmesiden er stadig under opbygning.

Forslag og andre bemærkninger til hjemmesiden, skal dog sendes til hjemmeside@dbsu.dk På den måde får alle i udvalget forslagene fremover og Christoffer slipper for at videresende til gruppen.

Forslag:
Under pris ved arrangementer kunne det være rart at angive sidste tilmeldingsfrist, så man med det samme ved om man kan nå at deltage.

I sidste uge udsendte Christoffer en liste over indkomne forslag til hjemmesideudvalget. Dem har han lavet en opsummering på og udsender det, når det er klart til hb@dbsu.dk

Vi taler om også at rette hjemmesiden mod folk der ikke er medlem endnu. Christoffer udsendte tidligere en forespørgsel til hjemmesideudvalget om en ”Er du nyt medlem” tekst. Under kolonnen kort om foreningen. Christoffer kan evt. sende en reminder ud om det igen, så det kan blive lavet. ¨

e. Nyhedsbrev:
Vi udsender vores nyhedsbreve 2 gange om året. Omkring 1. juni og 1. december.
Gunhild har sammensat et nyhedsbrev som udsendes til alle medlemmer og samarbejdspartnere inden den 1. juni
Nyhedsbrev indeholder:
nyt fra formanden
nyt fra kontoret
nyt fra webmaster
nyt fra regionerne
nyt fra ungdomsbladet
landsarrangementer
stillingsopslag til børnebladsredaktør
kontaktoplysninger på tillidsfolk

9. Sociale medier:
a. Facebook
Christina Munkesø sidder som administrator på facebook siden og der bliver jævnligt skrevet på væggen. Medlemmer kan også lægge ting op.
Facebook er et sted som de fleste mennesker bruger til dagligt og er derfor et godt medie at fange vores medlemmer på.

Billeder på hjemmesiden/facebook:
Vi vil gerne begynde at lægge billeder ud på facebook og på hjemmesiden, som gavner de svagtseende og som skaber et mere farverigt billede af vores forening.

Vi skal dog være opmærksomme på reglerne der siger at hvis en person kan genkendes på et billede, skal man have en tilladelse før det bliver lagt ud på hjemmesiden eller nettet.
Det foreslås at dem der ønsker at tage billeder spørger folk mundtlig og skriftlig på selve arrangementet; ”Vi har taget billeder til hjemmesiden. Er der nogen der har indvendinger mod det?”. Så undgår vi efterfølgende ræs med at udspørge alle dem der er på billederne via mail og vente på svar.

b. Blindsigt:
Thomas Dalgaard sidder på blindsigt.
Ellers intet at bemærke

c. Sms:
Ulrik Madsen og Andreas Christensen deltog i netværksdag i DUF da de sidder i ”K-net” et kommunikations netværk. De afholder forskellige seminarer som i tirsdags handlede om brugen af APS, mobiler og tablets.

De blev inspireret og har tænkt over hvordan man kan finde en gratis opdateringsfunktion, så medlemmer ikke behøves at gå ind og tjekke hjemmesiden aktivt. Hjemmesiden er i forvejen tilgængelig på I-phones, hvilket er en god ting. Spørgsmålet er om det er muligt at lave en forbindelse mellem hjemmesiden og telefonerne. Ellers findes muligheden om en sms gateway stadig, hvis man gerne vil sende invitationer om arrangementer ud pr. sms. Det koster penge.

Det er noget der skal diskuteres i hjemmeside udvalget, de kunne måske udforme en ide til hvordan en sådan AP kunne se ud og derefter indhente nogle uforpligtende tilbud. En AP koster normalt 50.000 at få lavet.

Vi kan samarbejde med DBS om at søge fonde, til dette formål. Det bør være rimelig simpelt fordi vi har et konkret mål med ansøgningen.

10. Synsfagligt netværk:
I november sidste år deltog Gunhild i synskonsulenternes netværksmøde, for at repræsenterer DBSU. Pædagoger fra Stavnsgård deltog også i dette møde.
Tidligere år har DBSU været på besøg på skolekurserne, på Refsnæss, for at fortælle om foreningen. Dette initiativ synes vi og pædagogerne på Stausgaard, ville være nyttigt at genoptage og vi har fået at vide at torsdag sidst på eftermiddag er et godt tidspunkt for dem at få besøg af os på. Det behøves ikke altid være formanden fra HB der formidler, men gerne forskellige hver gang. Vi vil gerne deltage i kurser for både yngre og ældre. Deres kursusplan ligger på hjemmesiden, men vi kunne evt. lave en aftale med dem, hvor vi melder ud hvilke kurser vi prioritere og de efterfølgende svarer os på, om det er muligt at afsætte tid til os dér.

Til at reklamere for DBSU på sommerskolen i år, har vi Stine Morsing fra hovedbestyrelsen og Marianne Christensen fra region øst.

Andre steder vi taler om at nå ud til:
Optikerforeningen og øjenlægeforeningen som Andreas Christensen har kontakt til vil meget gerne hører om os. Han foreslår også at vi kommer ud til kommunikationscentre og synscentraler. De er i kontakt med en masse mennesker, som kommer til syns rehabilitering. Det er rart at dem som de møder, ud over synskonsulenterne, f.eks. datainstruktører ved lidt ud over det sædvanlige. En del af rehabilitering er også at få kontakt med sociale organisationer. Region vest er allerede begyndt at tage kontakt til forskellige centre. Eksempelvis ét i Odense.

IBOS
nyblinde kurser
startpakke kurser
S.T.U/ungegruppen
Synskonsulent uddannelsen

11, Eksternt og internt kommunikationsudvalg:
Vi oplever i bestyrelsen at alle de sociale medier lapper ind over hinanden, når vi drøfter dem i bestyrelsen og når de udvikles. Den eksterne kommunikation fungerer til gengæld en smule halvt, hvor vi ind imellem udsender en repræsentant fra DBSU til at fortælle om os selv på f.eks. Refsnæss. For at få klare linjer og fremgang i de to kommunikationsveje, bliver vi enige om at nedsætte to udvalg.

– Intern kommunikation
Arbejder med sociale medier, dvs. Facebook, Blindsigt, sms, APS, m.m.
– Ekstern kommunikation
Arbejder udadvendt og får fat i rehabiliteringscentre, synscentre, konsulenter andre skoler, såsom Refsnæss og instituttet m.m. Udvalget skal styrke den fysiske kommunikation og formidling.

Hvad med de gamle udvalg?
De gamle ”underudvalg” kan sagtens bestå, men det er vigtigt at de ovenstående to store udvalg kommer til at bestå af repræsentanter fra underudvalget. F.eks. kunne Facebook administratoren sidde i det interne udvalg, mens kontaktperson for konsulenterne kunne sidde i det eksterne udvalg. Foreløbig skal vi blot vælge nogle ”opstartningsfolk” fra HB som lægger en strategi og derefter samler udvalgene.

Valgte personer:
Internt udvalg:
Andreas
Christoffer (som torveholder)

Eksternt udvalg:
Mie Henriksen
Kristian Kristensen

Vi sørger for at lave nogle eventuelle lyd indslag til ungdomsbladet, som kan fortælle vores medlemmer om disse planer.

12. Nyt fra regionerne:

a. Øst.
Hver måned resten af året er der arrangementer. Børnearrangement.1. september, som er en bondegårdstur. Senere kunne man lave en for alle aldersgrupper. Der er også et teenage arrangement i støbeskeen. Der har været afholdt kurbadsarrangement. Fuldt booket. Der er gril arrangement i starten af juni. Øst har forsøgt at få nogle arrangementer lidt væk fra København. Gril i Roskilde og grøn koncert i Næstved.
Overordnet går det godt.

b. Vest.
Stand-up legoland og andet. Den bestyrelse går også rimelig godt og de har bestyrelsesmedlemmer som går ind for børnearbejdet og det er jo godt.

c. det nye medlemmer arrangement
vi snakker om det nye medlemmer arrangement som regionerne har fået 7000 kr. tildelt til at lave. Vi er åbne i HB for kreative og fleksible ideer, f.eks. gratis første arrangement eller anden social inddragelse.

Der skal være et loft for hvilke arrangementer der så første gang bliver gratis.
En nordisk sommerlejr er for dyr til at de 7000 kroner rækker.

13.arrangementer
a. Afholdte arrangementer:

De studerendes konference
Dette arrangement har primært fungeret som opsamling på interessegruppens gængse konferencer. Her regner man med at der er flere som har startet uddannelse eller i hvert fald udviklet sig i den de var i gang med.
DBSU har primært betalt men ikke hjulpet praktisk, ved dette arrangement.
Erfaringer blev delt og videreformidlet. Der var inspirationsoplæg udefra med emner der er vigtige for tidens unge i uddannelse. Denne gang var det CV skrivning, rejser under studiet, hjælpemiddeloverflytning. Osv.
Der var generelt tilfredshed, men flere ytrede om, at det kunne have været fedt at have fået den viden med sig tidligere i forløbet på deres uddannelse. Det betyder også at det kunne være relevant at afholde et sådant arrangement oftere eller i hvert fald fastsætte det hvert 2. år, ligesom det gør sig gældende med landsjulefrokosten.

Vi vil gerne gøre mere ud af samarbejdet med interessegruppen, fordi de har et stabilt fokus.

Danseweekend:
Gunhild Sørensen, Stine Morsing og Søren Lind var arrangør på dette arrangement.
De var så heldige at, slippe for at skulle betale for et par stykker som meldte fra i sidste øjeblik. Helt overordnet er dette arrangement blevet billigere end hvad var budgetteret.
Det var et utroligt hyggeligt og lærerigt arrangement.

Selvværdsweekend for unge: (14 – 18 år)
Gunhild Sørensen og Stine Morsing var arrangør på dette arrangement.
Der blev afholdt en forhåndstilmelding for at, se hvor mange der syntes det var interessant. Her tilmeldte 10 personer sig.
Dette arrangement har tiltrukket nye medlemmer til foreningen og er blevet meget populært. Arrangementet er dog blevet lidt dyrere end hvad man havde budgetteret med pga. ophold og forplejning.

Landsmødet.
Arrangørgruppen har udsendt en evaluering og har fået henvendelser omkring bøder for ikke fremmøde til landsmødet. Gruppen har også konfereret med dirigenten efterfølgende.

Vi har modtaget mails fra to medlemmer og dem vurderer vi her på mødet. Vi tilbagetrækker ikke vores/arrangørernes beslutning om at udstede bøder til dem alle.
Karen Kock formulerer en sidste mail til de pågældende personer med vores afgørelse. Den bliver videresendt til HB hvor den godkendes og udsendes til klageudbyderne slutteligt.

Vi oplevede på landsmødet problemer med dirigenten og diskuterer derfor nu, hvad vi gør hvis en sådan situation opstår igen. Vi går ud fra at problemerne grundlæggende skyldes manglende kommunikation, mellem hovedbestyrelsen, arrangørerne og dirigenten. Vi må kigge indad og være forberedt på hvordan mødet skal forløbe og de spørgsmål der måtte være fra dirigenten skal afklares, inden mødes start.

Vi bliver enige om at en vedtægtsændring der angår mulighed for at afsætte dirigenten under mødet, endnu ikke er nødvendig.
Vi kan stadig vælge én orden vi holder os til som bliver gældende på landsmødet.
Vi vil gerne læne os op af SUMH’s forretningsorden og tænker på at nedsætte en gruppe der kan se nærmere på det.
”Hvis repræsentantskabet nærer mistillid til dirigenten kan der nedsættes et mistillidsvotum og dirigenten kan blive afsat.”

Vi er også på landsmødet blevet klare over, at vedtægterne endnu en gang må læses igennem og tages til efterretning.

Kropssprog:
Forløb godt og lidt billigere end forventet
Deltagerne havde positive tilbagemeldinger og fortalte at de var interesserede hvis der ville komme sådan et arrangement igen. Eventuelt som en opfølgning.

b. Kommende arrangementer:

Nordisk sommerlejr
Der er 8 tilmeldt fra Danmark + arrangører.
De bliver 41 deltagere i alt.

Laugelejren:
Der er ikke så mange tilmeldte endnu, ca. 7 deltagere og 3 pædagoger.

FU har modtaget en henvendelse fra en tidligere deltager som er over 25 år og stadig gerne vil deltage. Vi er i HB enige om at den samme regel for gamle medlemmers deltagen, der gælder på alle andre arrangementer også må gælde her. Personen har lov at deltage i et arrangement, såfremt der er pladser men han får ikke de gængse medlems goder som f.eks. transportrefusion.

Adventureturen:
24 – 26. august. Der er booket hytte og instruktør osv.
Der er også lige lavet indslag til ungdomsbladet.

Mad og vin:
Dette arrangement skulle have været afholdt men de har fået lov til at flytte det nogle gange. Vi lader arrangementet falde i år og hvis arrangørerne stadig ønsker at afholde arrangementet kan de blot indsende budgetforslag igen så det kan blive revurderet til det udvidede hovedbestyrelsesmøde.

Oktoberfest:
Dette arrangement er lidt presset, men det forsøges stadig arrangeret inden længe.

Miniefterårsferien:
Stine Morsing og Marianne Christensen er arrangører og det afholdes på stausgård på Refsnæssskolen. De har rykket det, så det ligger fra lørdag til tirsdag og ikke starter allerede fredag hvor det er skolernes motionsdag.
Temaet er sang og komik og arrangementet er annonceret på hjemmesiden.

Lyrikweekend:
Lyrikweekenden bliver i november, hvis den ikke skal falde sammen med alt andet der sker i oktober. Der er ikke tilrettelagt meget endnu, men hytten er fundet og ideerne ligger fremme på bordet.

Fultonturen med Lions:
Fulton er gået konkurs. De har fundet nogle sponsorer som gerne vil dække deres bookede arrangementer i år, så sejlturen stadig bliver til noget.

Skanderborg med LEO:
De vil gerne invitere 10 medlemmer i DBSU til Skanderborg festival. Der er blevet nedsat et depositum fordi folk bare blev væk. De vil gerne lave gratisarrangementer for os men pga. den trælse oplevelse sidste gang er det lidt anderledes i år.

Selvværdskursus:
Ulla Holtze som er coach og som vi har brugt til mange tidligere arrangementer har søgt om penge til et 4-årigt projekt, hvor hun kan lave arrangementer for os synshandicappede gratis. De arrangementer hun før har været med til at afholde i DBSU var en succes.
Hun vil skiftevis lave arrangementer for over 18 år i region Øst og Vest.
Hun vil sende os en formulering af hendes målsætninger og ideer med arrangementerne på mail og selv lave lyd indslag til vores blade.

Tillidsmandskursus.
Skulle have været afholdt i år, men arrangørerne vil gerne rykke det til januar 2013.

Landsmøde 2013
Ulrik Madsen har tilbudt sin hjælp som arrangør selvom han er for gammel, men da han kan bidrage med så meget og største parten af arrangørgruppen for 2013 er ”rigtige” medlemmer, gør det ikke noget. Måske kan Ulrik være resurseperson.

Karen Kock og Nadia Pedersen vil gerne være arrangør, derudover måske Andreas Christensen og Christoffer Pagård.

Gunhild vil udsende en mail til de personer, der har meldt sig som arrangør på landsmødet med info om hvem de i øvrigt skal arrangerer sammen med og at de skal forholde sig til deadline for indsendelse af budgetforslag til d. 1. Oktober.
Arrangementsvejledningen er vedhæftet samt til og frameldingsreglerne som var gældende for i års landsmøde. Før hun udsender det kommer det dog forbi HB listen.

Christoffer eller Birgitte sender en lignende mail ud til folk der ellers har meldt sig til at arrangerer de forskellige ting, som underretter dem om hvem de skal arrangerer sammen med, da uddelegeringen af disse på landsmødet var meget forvirrende.

STRAFFEN for udeblivelse til landsmøde:
Efter lang tids diskussion og afstemning om 4 forskellige løsningsforslag bliver vi enige om denne model.

200 kr. gælder hvis du kommer under en time for sent!.
450 kr. gælder Hvis du kommer over en time for sent!

Dette er gældende for både lørdag og søndag.

14. Samarbejdspartnere:
a. DBS
Gunhild har kontaktet DBS fordi FU skal have et møde med deres forretningsudvalg. Allerede nu er der booket en tid d. 29. august kl. 14
Vi vil gerne lave en overordnet strategi for vores samarbejde med DBS. Det kunne eventuelt udformes ved et udvalg der er i løbende kontakt med DBS.
Vi kan sende nogen til deres HB møde som kan holde et kort og præcist oplæg om os.

b. DUF:
Mads Brix Baulund vores første suppleant deltog i mødet om Fremadrettet demokratiarbejde. Til mødet blev de bl.a. præsenteret for udtrykkene:

Repræsentativt demokrati
Nærdemokrati.

Der mangler et link mellem repræsentativt demokrati og nærdemokrati.
Hvordan får man unge til helt officielt at stemme så de kan få Indflydelse i samfundet?
Vi har observatørstatus i DUF som DBSU’ere men vi har ikke stemmeret.

Mads var én af de to SUMHmedlemmer som deltog og de slog derfor et stort slag for SUMH også.
De snakkede om at se demokrati fra en ny vinkel så man ikke blot ser det som alment bestyrelsesarbejde. Foreningsliv er mange ting. Hvis nogen der ikke var med til mødet har bemærkninger til diskussionen om demokratiarbejde er et skriftligt høringssvar en udvej.
DUF tog inputs med videre og de udvekslede ideer.

K-netttet som blev nævnt tidligere i forbindelse med Aps kan også være en kommunikationsmulighed imellem os og DUF. I dette udvalg kunne der eventuelt sidde en fra vore nyligt fastsatte eksterne udvalg.

c. Forældreforeningen
Gunhild deltog i forældreforeningens familiekursus. Hun var repræsentant og det blev vi i bestyrelsen enige om, at hun fint kan blive ved med.

d. SUMH
Mads Brix Baulund sidder som bindeled i SUMH. Han varetager SUMH’s interesser og kan kun opfordrer til at vi deltager i de pågældende arrangementer. Lige nu tager de til folkemødet på Bornholm. Det er ungdomspolitikere som holder kæmpe møde sammen med en masse andre organisationer.
Mads taler vores sag fra HB og Osman sari sidder også som repræsentant for DBSU i SUMH’s bestyrelse.

e. SUN:
Esben Sørensen er 1. repræsentant og Thomas Knudsen er 2. repræsentant.
De har luftet ideen om en international demonstration imod de utilgængelige hæveautomater. De afholder deres næste møde umiddelbart efter den nordiske sommerlejr.

f. LIONS/LEO
Intet at bemærke.

15. Råd og udvalg:
a. Det synsfaglige råd ved synscenter Refsnæss.
Osman Gül var repræsentant for DBSU før og ønsker ikke længere at være det, derfor skal vi have valgt en ny repræsentant og det bliver Stine Morsing fra HB.

b. VIHS (Videnscenter for handicap og social psykiatri)
Bendt Nygård har sendt os en mail med indkaldelse til et møde sammen med interessegruppen og DBS d. 26. juni kl. 14 – 16.
Andreas Christensen deltager.

c. Bestyrelsen på blindeinstituttet.
Vi er blevet inviteret til møde d.12. juni og Gunhild har tilmeldt sig til mødet.
Ud over os sidder der i bestyrelsen bl.a. formændene fra forældreforeningen, interessegruppen, DBS og medarbejderrepræsentant på IBOS.

d. Brugerrådet ved rådgivning på blindeinstituttet:
Anders Fransson sidder allerede i dette råd og han har været god til, at melde tilbage til HB tidligere. Derfor er vi glade for at han bliver siddende i dette råd.
Vi har to pladser i rådet og da Kevin Erik Ejlertsen som er tidligere HB medlem ikke ønsker at sidde i dette råd længere, skal vi have fundet en ny person.
Det må meget gerne være en blind, da Anders er svagtseende og det kan være en god idé, at have både en blind og svagtseende i dette udvalg men det er ikke et krav.
Andreas vil forsøge at spørge Osman Sari som bor på instituttet om han eventuelt gerne vil sidde i det råd. Vi er dog ikke nødsaget til at have 2 repræsentanter med i dette råd

Andreas Christensen melder sig som eventuelt 2. medlem hvis alt andet glipper.

e. Børnestrategiudvalget:
På landsmødet var der en workshop om dette emne og der er herefter blevet nedsat et seriøst udvalg.
Stine Morsing vil gerne være kontaktperson fra HB til børneudvalget og Marianne Christensen overvejer også at træde ind.
Formålet med børnestrategiudvalget er at de skal finde et landsdækkende børnearrangement om året, udover miniefterårsferien. Derefter kan de træde ind og hjælpe regionerne i nød, med alt hvad der angår børnestrategi.

f. fællesudvalget:
i dette råd sidder Gunhild og Mikael Krarup.

g. integrationsudvalget:
Før har Michael Krarup og Michael Rasmussen siddet i dette udvalg og det vil de fortsætte med. Christoffer melder sig dog hvis det bliver nødvendigt.

16. Eventuelt og tak for denne gang
Fra region Vest kommer her et sødt forslag om, at udstede gavekort til dem der har fået andre til at melde sig ind i foreningen.

Færdigheder

Indsendt den

25. maj 2012