Vælg en side

Referat af HB den 24. Januar 2013

Tilstedeværende:
Gunhild Sørensen
Andreas Christensen
Christoffer Pagaard
Karen Koch Rasmussen
Mie Henriksen
Mikael Krarup
Christina Munkesø
Anders Fransson (Repræsentant fra region Øst)

Fraværende:
Stine Morsing
Mads Brix Baulund
Allan Kristensen

1. Velkomst
Gunhild byder velkommen til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.

3. Valg af referent, to do liste, ordstyrer/dirigent og hvem laver nyt fra HB
Mie refererer, Karen skriver to do liste, Gunhild er ordstyrer/dirigent og Michael laver nyt fra HB, hvis det bliver nødvendigt.

4. Årsberetningen 2012
Gunhild har modtaget alle indlæg, og har sammen med Birgitte forsøgt at sætte det sammen. Hun spørger om det kunne være en god idé, at få læst korrektur på den af en person udefra som kender til foreningen men som ikke har en tillidspost på nuværende tidspunkt, eller om det er bedre at det er en som sidder i bestyrelsen. Vi konkluderer, at det er bedst, at vi får en udefra, som ikke sidder i bestyrelsen. Den person kan bedre lægge mærket til, hvis vi mangler nogle punkter eller hvis vi ikke er gode nok til at formidle det korrekte budskab af det vi har skrevet, derfor skal den person der læser årsberetningen igennem være kritisk og stille spørgsmål til de ting vedkommende evt. ikke forstår, da vi så kan nå at ændrer eller tilføje i det, Vi kan forhåbentligt på den måde få gennemgået årsberetningen ret hurtigt på landsmødet, hvis vi kan undgå alt for mange spørgsmål til den. Jane Nielsen (tidligere bestyrelsesmedlem) har tilbudt at gøre det og vi vil gerne tage imod hendes tilbud. De kommentarer og rettelser som Jane evt. måtte have til de forskellige indlæg til årsberetningen, skal de folk som skrev indlægget selv rette, disse skal sendes til Gunhild som har meldt sig som torveholder for tilbagesending af rettede indlæg. De tilrettede indlæg skal Gunhild modtage senest den 15. marts på mail adressen: beretning@dbsu.dk
Thomas Dalgaard tilbyder os, at læse infrastrukturelle korrektur af årsberetningen. Han har en frist til den 1. februar og derefter skal Jane have den tilsendt og hun har frist til den 1. marts. Derefter har vi i bestyrelsen til den 15. marts til at rette korrektur i de indlæg vi har skrevet. Til sidst skal årsberetningen sendes til Andreas og han skal gennemlæse og rette den til for grammatiske fejl, hele årsberetningen skal gerne være færdig til vores HB møde i slutningen af marts mdr.

5. Økonomi 2012 – 2013
Vi gennemgik en del økonomi på sidste HB møde, men vi vil gerne her danne os et overblik. Vi ved endnu ikke om vi får nogle SOMI-midler til afholdelse af børnearrangementer i 2013 men det får vi forhåbentlig snart svar på. Mikael siger at vi har i 2012 har et underskud på ca. 37.000 kr. Regnskabet er lige pt. under revision.

Vores kontordame har meldt at hun har fundet en regnefej på ca. 20 kr. fra en af regionernes budgetter, og ud fra det, kan vi konkludere, – at vi har en patentlig kontordame.

6. Kontoret
FU har udarbejdet en ny kontrakt til Ditte på 15 timer og opsagt den gamle kontrakt pr. 31/12-2012. Vi har endnu ikke modtaget kontrakten i underskreven stand fra Ditte, vi forventer dog at modtage den snart.
Ditte har bedt om, at starte senere end den 2. januar på grund af hun gerne ville holde hele hendes barsels perionde ud og så har hun derudover noget ferie som hun skal have afholdt inden den 1. maj. FU har aftalt med Ditte at hun kommer tilbage den 27. februar, da Birgitte vores vikar har tilbudt sin hjælp indtil da. Kontoret skal flyttes fra Birgittes, til Dittes adresse. Vi regner med at der skal være et overlap, så Ditte kan blive sat ind i tingene igen. Da Birgitte skulle sættes ind i tingene inden Ditte gik på barsel havde vi et overlap på en måned, men der var taget højde for at Birgitte ikke kendte til foreningen.
Vi forventer et overlag på det halve denne gang, da Ditte jo godt kender foreningen og skal bare sættes ind i de ting der er blevet ændret siden hun gik på barsel derfor forventer vi at Birgitte stopper hos os den 15. marts, hvis der er nogle ting der ikke er blevet styr på pga. logistiske omstændigheder, må vi betale for de timer hun evt. måtte bruge derudover.

Vi kan prøve at søge DBS om dækning af ekstraudgifter til afvikling af kontordameskiftet, dog uden at være sikre på om vi får det.

Vi bliver enige om at give Birgitte en takkegave for hendes hjælp, på 500 kr. som Gunhild tager sig af at få omtryllet til en brugbar gave.

7. Vedtægter
Mikael og Christoffer har på vegne af HB lavet et vedtægtsændringsforslag til region Vest om, at ændre næstformandsposten om til en kasserer post igen.
Derudover har vi fået en mail fra et medlem i region Øst, der var utilfreds med, at hun ikke kunne tage sin private ledsager med til deres julefrokost. Der har i HB været stor debat, om hvad vi skulle svarer hende og de etiske omstændigheder har været belyst. Vi vil dog gerne vente med at tage diskussionen til vi sidder ansigt til ansigt, ved vores næste HB mødet i marts. Vi vil informere dette medlem om hvornår sagen vil blive drøftet og hvornår hun kan forvente svar. Mikael Krarup sørger for denne henvendelse.
Endnu et medlem har spurgt om hun kan tage sin egen ledsager med til landsmødet, og det fik hun lov til, hvis bare hun selv betalte transport og forplejning ledsageren. Hun har hertil søgt et legat fra DBS. Indtil vi har drøftet denne sag i HB har vi besluttet, at hvis vi får flere henvendelser af denne art, får de det samme svar som de to andre har fået, da de samme regler må gælde for alle. Vi i HB vælger at tage debatten op, om denne sag på vores næste møde, da vi skal have principperne på plads omkring denne problemstilling til en anden gang og evt. have lavt et vedtægtsændringsforslag, da vi sagtens kan komme i en lignede situationen igen, da DBSU også har medlemmer med andre handicaps end blot et synshandicap.

8. Regionerne
a. Region Øst:
Anders Fransson er ved at sende en mail ud om en opdatering af info til generalforsamlingen. Her er fundet 1 hjælper indtil videre, og der er 4 tilmeldte. Der er planlagt bowling, men de ved ikke om deltagerantallet vil slå til.
De har booket valby kulturhus til afholdelse af mødet.
Ved i på nuværende tidspunkt hvem der ikke fortsætter og hvem der bliver i regionen efter generalforsamling? De forventer at både Nadia, Anders, Peter, Jane og Marianne stopper, det betyder at det kun er Nina der bliver tilbage i bestyrelsen.
HB spekulerer på hvem der mon kan overtage pladserne i bestyrelsen. Region Øst må tage stilling til, hvad de har tænkt sig at gøre, hvis der ikke kan stilles en bestyrelse og hvordan de har handlet i forhold til at rekrutterer nye medlemmer. Anders Fransson (bestyrelsesmedlem), mener at man ikke bør gøre overordentligt meget for at friste folk, for hvis de ikke har lyst eller engagement til at være frivillig, skal de ikke gøre det, for så kan men ikke længere kalde dem frivillige.

b. Region vest: (er ikke tilstede på mødet)
De har 9 – 10 tilmeldinger til deres generalforsamling. Der er her også kun én person der bliver siddende. Winni Pedersen er den, som holder skansen.

9. Fremtidig struktur i DBSU
Vi ved at der måske vil være komplikationer med at bevare vores regioner, og hvis de falder, vil vi miste vores tipsmidler fra DUF. Så vil vi kun have 280.000 kr. fra DBS til hele foreningen. Sidste udvej kan være at bede om dispensation, fra DUF igen.
Christina Munkesø siger, at vi i DBSU er nødt til at tænke i nye baner. Det er de samme folk, der kommer til regionsarrangementer og tilslutningen til foreningen er i forvejen ikke særlig stor. Måske er 280.000 kr. mange penge hvis der kun skal laves 4 – 8 arrangementer pr. år, for hele landet. Hvis vi mister vores regioner, er vi heller ikke længere berettiget til kontorpersonale. Vi er nødt til at være afklarede med DBS, om de stadig vil støtte os, selvom vi ikke længere har regioner. Det er formentligt. DBS, der kommer til at støtte os ene og alene hvis vi udelukkende bliver en landsforening.
Vi vil gerne kunne fremlægge noget konkret for deltagere på landsmødet, og være ærlige overfor dem med hensyn til vores forenings fremtid, derfor bliver vi nød til at kontakte både DUF og DBS, hvis der ikke kan stilles regionsbestyrelser.

Vi diskuterer DUF’s regler om tilskud, da vi er i tvivl om vi kan bruge det beløb vi har fået indsat på vores konto eller om vi skal tilbage betale det beløb til dem, det skal vi have fundet ud af.
Gunhild har snakket med DUF om reglerne i forhold til regionale arrangementer. Vi skal afholde relæmæssige aktiviteter i regionerne for, at de vil støtte os økonomisk. De vil desværre ikke god tage, at vi varetage regionale arrangementer på landsplan som f.eks. i hovedbestyrelsen.

Vi drøfter den problematik vi ser i, at DUF’s regler ikke tilgodeser små foreninger, men mest store spejder eller politiske organisationer, som ikke har samme problem. Vi ved at foreningen FNUG er i samme båd som os, de har også svært ved at skaffe medlemmer.
Hvis der ikke kan stilles regionsbestyrelser til den ordinære generalforsamlingen, drøftede vi om der skulle afholdes ekstraordinære generalforsamlinger. Vi kom frem til den konklusion, at det vil være en rigtig god idet at gøre og at det bliver i forbindelse med landsmødet, da sagens alvor skal gøres helt klart for, så mange så muligt af foreningens medlemmer og det vurderer vi vil være størst chance for, at kunne gøre der.
Landsmødet ligger i bededags ferien, derfor kunne det være en mulighed at afholde ekstra ordinære generalforsamling om fredagen, hvis der er behov for det.

På landsmødet er der allerede planlagt en workshop om DBSUs fremtidig struktur men landsmøde udvalget skal vurderer om dette emne ikke er så vigtig for foreningen, at alle skal deltage i denne debat.

10. Landsmødet 2013
Ud over ovenstående debat, vil vi gerne høre fra landsmødeudvalget, hvordan planlægningen går. De har ikke afholdt møder siden november. Gunhild opfordrer udvalget til at være i god tid med at finde hjælper, da hun har fået melding fra tidligere hjælpere om at de gerne snart vil vide det, hvis vi har brug for deres hjælp, da de skal have det til at passe ind med arbejde, familie osv.
Gunhild gør herudover opmærksom på, at det er vigtigt at få bestilt pladsbilletter til toget i god tid. De kan kontakte handicap service på tlf. 70 13 14 19.
Der er endnu ikke fundet en dirigent. Interessegruppens møde ligger weekenden før, og det er jo en fornøjelig information, hvis eventuelt, muligvis eller helt tilfældigt Heidi, eller andre fra interessegruppen skal bruges som dirigent.

11. Hvem fortsætter i HB og hvem gør ikk?
Andreas og Gunhild fortsætter, da de er valgt for to år.
Mie Henriksen vil gerne genopstille
Christoffer, Karen og Christina agter ikke at fortsætte.
Mads, Stine og Allan er i tvivl
Mikael (vores nyudklækkede jurist) vil undersøge sin fremtid før han kan komme med et reelt svar.

12. Næste møde
Fredag den 22 marts til lørdag den 23. marts på FSC. Vi mødes til aftensmad.
Der bliver forslået at der bliver taget principielle debatter fredag aften så de er overstået, da vi har erfaringer med, at sådanne godt kan trække i langdrag.

13. Evt.
Mads har siddet til møde i SUMH og har undskyldt sit fravær.
Applaus til Andreas som afholdt mødet, og ringede folk op over skype.

Færdigheder

Indsendt den

24. januar 2013