Vælg en side

Referat af HB den 22. Januar 2017

Til stede:
Formand Kim Sørensen
Sekretær Susanne Pedersen
Bestyrelsesmedlemmer Danni lundgreen, Tine Drelsdorf, Sofie Christensen, Victor Sørensen
Suppleant Cathrine Honore
Regionsrepræsentanter Kenneth Rasmussen fra Region Vest og Dennis Rasmussen fra Region Øst
Fraværende:
Kasserer Christina Munkesø

1. Godkendelse af dagsorden
Pkt. 9 F blev taget af, da det blev diskuteret under pkt. 8 A.
Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

2. valg af ordstyrer, todo-liste og nyt fra HB
Kim blev valgt som ordstyrer.
Cathrine laver todo-liste.
Sofie laver nyhedsmail.

3. Nyt fra kontoret
I øjeblikket er der ved at være styr på regnskab og budget. Der bliver også lavet medlemsstatistik. Der er p.t. en fremgang på 10 medlemmer i forhold til sidste år.

4. FU
Der er kommet en henvendelse fra nogle studerende, som gerne vil lave et projekt omkring tilgængelighed. DBSU har hjulpet dem med at søge fonde, og der er blevet bevilget penge til projektet. Det er blevet besluttet, at det skal være en forhindringsbane på Fuglsangcentret. Projektgruppen laver også simulationsbriller til blinde og svagsynede.

5. Økonomi
Da Christina ikke var til stede, blev dette punkt ikke gennemgået.

6. Målplan
Der er lavet et udkast til målplanen. Dette skal diskuteres på næste møde.

7. Årsberetning 2016
Ditte er i gang med at sætte årsberetningen sammen. Derefter skal der læses korrektur.

8. Bladene

A. Børnebladet
Bladredaktørerne synes, samarbejdet går godt. De ønsker noget feedback fra lyttere og bestyrelser. De ønsker også, at bladet kan downloades digitalt, da det er mere moderne. Der arbejdes fortsat på at gøre bladene tilgængelige digitalt. Et andet forslag er at lave et spørgeskema om, hvad folk synes om bladet. PR-udvalget skal i samarbejde med SUMH lave et spørgeskema.

B. Ungdomsbladet
Ungdomsbladet fungerer fint. Redaktørerne skal opfordres til at benytte det optageudstyr, der er købt til bladet.

9. PR-udvalget
PR-udvalget skal holde et møde snarest.

A. Hjemmeside
Der er ikke noget nyt om hjemmesiden. Der mangler nogle referater.

B. Facebookgruppen
Facebookgruppen fungerer fint.

PR-udvalget skal tilføjes som administratorer eller redaktører.

C. Facebooksiden
facebooksiden fungerer fint.
Alle HB-medlemmer opfordres til at lave opslag. Der skal helst være billeder med.
Det kunne være en mulighed at bruge Facebooksiden til opslag, der skal ud offentligt, og gruppen til intern kommunikation med medlemmer.

D. Nyhedsmail
Næste nyhedsmail udkommer i marts. Alle afholdte arrangementer skal med i nyhedsmailen.

E. Blindsigt
Det skal undersøges, om listen stadig er aktiv, og om der stadig skal skrives om den i årsberetningen.

10. Regionerne

A. Vest
Der har været afholdt generalforsamling i Region Vest. Der blev valgt en ny bestyrelse. Den nye bestyrelse består af:
Formand Kenneth Rasmussen
Kasserer Jesper Mathiesen
Bestyrelsesmedlem Stine banner
Bestyrelsesmedlem Victor dahl Sørensen
Bestyrelsesmedlem Marlene J¨ørgensen
Suppleant anna Kristiansen
Suppleant Jonas Cramer Krogsø
I forbindelse med generalforsamlingen var der standup og spisning. Første bestyrelsesmøde bliver afholdt den 11. – 12. februar.

B. Øst
Der har været afholdt to arrangementer, et madklubarrangement i november og et spil- og hyggearrangement i december. Der er generalforsamling den 4. februar, hvor der skal være valg til såvel formand som kasserer. Næste bestyrelsesmøde er den 28. januar. Sofie deltager.

11. Diverse råd og udvalg

A. Bestyrelsen på IBOS
Danni har været til møde den 17. januar.

B. Brugerrådet på IBOS
Der har været afholdt et møde, hvor DBSU var den eneste brugerorganisation. Mødet har været aflyst flere gange tidligere, fordi der har været problemer med manglende deltagelse fra de forskellige brugerorganisationer.
C. Det Synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs
Der har været afholdt et møde i rådet. Økonomien ser bedre ud end den har gjort i nogen tid. Synscenter Refsnæs er interesserede i et samarbejde med DBSU.
Der er snart møde i det landsdækkende synsfaglige råd.

D. Interessegruppen
Der har været holdt et ret og pligt arrangement i november. Det var et godt arrangement. Man kunne evt. samarbejde med regionerne eller foreningen generelt om flere arrangementer, eksempelvis iværksætterarrangement.

E. Integrationsudvalget
Der har været afholdt møde den 12. januar. Mødet handlede om fritidsjob med handicap. Der skal laves et projekt om dette i samarbbejde med bl.a. SUMH.

12. Samarbejdspartnere

A. DBS
Der er løbende dialog med DBS, når der er behov for det. Der har været afholdt et møde med kursusafdelingen på Fuglsangcentret, hvor det blev diskuteret, hvordan DBSU kan inddrages mere i deres kursustilbud. Et muligt forslag er et flytte hjemmefra kursus.
DBS vil gerne lave en fælles kalender med deres forskellige samarbejdspartnere, herunder også DBSU.

B. DUF
Der er blevet klaget over at vores tilskud blev sat ned pga. manglende faglighed på vores arrangementer. Svaret fra DUF er, at der ikke må være en overvægt af sociale arrangementer.

C. SUMH
Der er Medlemsorganisationernes Weekend hos SUMH i weekenden den 17. – 18. februar. Danni deltager.

D. Forældreforeningen
Der er forældrewwkend og generalforsamling den 4. – 5. marts.

E. RP-gruppen
RP-gruppen holder generalforsamling den 28. januar.

F. parasport Danmark
Der har været afholdt to møder i december med parasport Danmark. Der er et ønske om samarbejde mellem dem og DBSU. Konkret kan DBSU blive bedre til at gøre opmærksom på Parasport Danmarks eksistens, når medlemmer fx gerne vil starte til en ny sportsgren. På længere sigt kan DBSU og Forældreforeningen samarbejde med Parasport Danmark om små børns fysiske aktivitet. Næste møde er den 18. februar.

G. NUK
Der skal snart være et møde om samarbejdet. Der skal også være et møde den 22. marts. Der skal bl.a. drøftes inklusion og muligt samarbejde på dette område.

13. Afholdte arrangementer

A. Gør det selv
Det havde været et godt arrangement, selv om der ikke havde været så mange deltagere.

B. Ret og pligt
Det havde været et godt arrangement. Temaet var flytte hjemmefra. Der havde været stor tilslutning til arrangementer. Der var flest DBSU’ere til arrangementet.

C. Julefrokost
Det havde været et godt arrangement.der var ca. 30 deltagere.

D. Sund krop
Det havde været et godt arrangement. Der var regnet med, at der kom 12 deltagere, men der kom 20. Der havde været flere forskellige aktiviteter med fokus på forskellige aspekter af det at have en sund livsstil.

14. Kommende arrangementer

A. Selvværdsweekend
Dette arrangement afholdes den 10. – 12. februar.

B. Landsmøde
Landsmødeplanlægningen er i gang. Der er bl.a. planer om nytårstema til festen lørdag, dans og åben scene. Når folk skal foreslås, kan man sige, hvorfor man foreslår vedkommende. Der er fundet en dirigent ognogle landsmødereferenter.

C. Nordic Camp
Invitationen til årets camp bliver udsendt i næste uge.

D. Andre arrangementer

Sangweekend
Dette arrangement skal foregå den 11. – 14. maj på Fuglsangcentret. Planlægningen er i gang.

Berlintur
Dette arrangement er under planlægning.

15. Eventuelt
Der var en drøftelse omkring logomerchandise.
Der var et forslag om, at kontingentbetaling kunne ske tidligere end nu, så man er sikker på, at alle har betalt inden de forskellige generalforsamlinger afholdes.
Næste møde afholdes den 17. – 18. marts på Fuglsangcentret.

Færdigheder

Indsendt den

22. januar 2017