Vælg en side

Referat af HB den 22. – 23. Marts 2013

Tilstedeværende:

Karen Koch Rasmussen
Christoffer Pagaard
Christina Munkesø
Mikael Krarup
Gunhild Sørensen
Andreas Christensen
Mie Henriksen
Stine Morsing
Kristina Mahler (Repræsentant fra Region Vest)
Osman Sari (Repræsentant fra Region Øst)
Ditte Aagaard Hansen (kontordame og deltager kun lørdag)
Fraværende:
Mads Brix Baulund
Allan Kristensen

1. Velkomst
Gunhild byder velkommen og der er herefter navnerunde.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt, dog med en tilføjelse til punktet ”samarbejdspartnere”, da vi ganske enkelt tilføjer et underpunkt, der bliver kaldet ”Spejderne” i dette referat.

3. To do liste, referent, ordstyrer/dirigent og hvem laver nyt fra HB
Christoffer er ordstyrer
Stine skriver to do liste
Mie refererer
Mikael laver nyt fra HB

Vi kan ikke nå, at få et indslag om nyt fra HB med på ungdomsbladet inden LM. Vi vil dog gerne stadig lave et skriftligt indlæg og sende ud til medlemmerne på mail og så senere lave et lydindslag til ungdomsbladet.
.

4. Vedtægter

Vi vil gerne kaste et blik på vores vedtægter omkring suppleanters stemmeret til bestyrelsesmøder. Vi har diskuteret, hvor vidt en suppleant kan stemme i stedet for et bestyrelsesmedlem som er fraværende på et møde. Efter at have læst vores vedtægter og diskuteret emnet, står det klart, at dette kun kan ske, hvis et bestyrelsesmedlem melder sig ud af bestyrelsen i utide og der kommer til at mangle en stedfortræder.

Mikael og Christoffer vil kigge på vedtægter, så der ikke hersker tvivl om dette senere.

Vi har fået en klage fra et medlem, som omhandlede, at hun ikke kunne få en personlig hjælper med på et arrangement. Hun begrunder problemet ud fra paragraf 5 stykke 4.
Dette stykke omhandler dog, overraskende nok, reglerne for medlemmernes deltagelse på arrangementer. Tidligere medlemmer kan betale sig til at deltage selvom de er faldet for aldersgrænsen. Derudover er det kun synshandicappede retmæssige medlemmer af DBSU som kan deltage på vores arrangementer.

Det lader til at der er et hul i denne vedtægt, fordi de som ikke er medlemmer (de for gamle betalende medlemmer) Hvorfor kan en personlig hjælper (som ikke er medlem) så ikke deltage?

Medlemmet dette omhandlede fik lov til at få en personlig hjælper med, hvis hun betalte alt for denne person.

Dette diskuteres.

Det bliver nævnt, at disse regler engang blev besluttet, fordi man gerne ville udelukke seende fra vores arrangementer. Det har været tilfældet, nogle gange, at medlemmer har taget personlige hjælpere med, som var deres venner og udgjorde en ”sikker zone” for dem – men det var meningen at deltagerne skulle ud og møde andre i deres egen situation og i øvrigt lære nye mennesker at kende. Vi mener stadig at vi bør holde fast i at tilbyde dette forum som organisation.

En problemstilling bliver lagt på bordet, der omhandler det etiske og moralsk forkerte i at f.eks. multihandicappede bliver nødt til at betale hele pakken for deres hjælper. Da vi selv kender til begrænsninger i samfundet, giver det en dårlig smag i munden, at lave samme restrektioner overfor vores egne medlemmer.

Vi mener at vi bør skelne mellem hvem der har brug for en hjælper og hvem der ikke har, selvom dette er ømtåleligt.

Vi taler om, at medlemmerne selv bør søge økonomisk tilskud til deres personlig hjælper, i deres kommuner, men vi får et problem, hvis de ikke får tilskuddet og vender tilbage til os med en bedrøvet mine.

Vi diskuterer vores organisations forhold til selvhjulpen hed og om det er noget vi promoverer eller ej.

Vi bliver enige om at det bør være et punkt i DBSU´s håndbog om emnet personlig hjælper, så medlemmer ved hvad de skal gøre, hvis de har behov for at få en personlig hjælper med til et arrangement samt at arrangørerne også ved hvad de skal gøre når problemet opstår. De medlemmer der i høj grad har haft brug for en hjælper, har selv taget ansvar for at spørge os til råds inden arrangementet blev afholdt. Det tolker vi som en troværdig faktor og vi vil gerne holde fast i tillidsprincippet.

Konklusion:
Det skal tilføjes i vedtægterne at HB kan give dispensation for det. Hvis man får lov til at tage en personlig hjælper med til et arrangement, dækker DBSU i disse tilfælde kost, logi og transport.
Nærmere regler omkring dette kommer med i bestyrelseshåndbogen og nyt fra HB

Der kommer et forslag om, om der bør være et loft for, hvor meget en dispensation må koste.
Vi stemmer om det: Forslaget er frafaldet, efter afstemningen. 3 stemte for, mens 4 stemte imod.

Mikael og Christoffer ser på vedtægter omkring dette emne.
Mie opdaterer bestyrelseshåndbogen med hjælp fra Karen.

5. Pr. og markedsføring

a. Kommunikation og markedsføringsudvalg:

Et medlem af kommunikationsudvalget stiller sig utilfreds med hvordan udvalget fungerer, og beder om løsningsforslag.

Dele af KU udvalget har følt sig usikre på hvad deres rolle var. Dvs. både relevans vurdering og korrektur, og hvem der i sidste instans lægger indslagene op på de sociale medier og besvare de henvendelser vi modtager.

Det bliver nu præciseret, at de ikke skal læse korrektur. Det er kontordamens opgave.

Vi vil gerne drøfte KU udvalget på landsmødet, så vi måske kan få nogle kvalificerede bud på folk der interesserer sig for opgaven og som evt. ønsker at sidde i udvalget, der bør til LM findes tre personer til dette udvalg.

KU suspenderes indtil LM og FU varetager mails indtil da.

b. Hjemmesiden:

Christoffer har snakket med Gunhild om, at det i fremtiden er en god idé, at diverse arrangements opslag skal lægges op af kontoret, da det også er dem der læser korrektur på det.

Alle henvendelser ang. hjemmesiden skal i fremtiden rettes til Andreas, da han står for alt kommunikation til foreningens webmaster, da han både sidder i HB og i hjemmesideudvalget. Som udgangspunkt skal man dog stadig først henvende sig til Christoffer, da han er Webmaster.

c. Ungdomsbladet:

Jesper Knudsen virker til at trives og laver stadig gode blade som vi er tilfredse med.
Gunhild har snakket med Jesper, fordi nogle medlemmer har henvendt sig til HB, da de gerne vil lære at lave lyd indslag og interviews. Jesper tager den op og laver et indslag om det på et af de kommende ungdomsblade. Han vil formentlig lave en slags opskrift over flere afsnit om emnet.

d. Børnebladet:

På vores hjemmeside fremgår det fejlagtigt, at vi har to blade, hvilket vi desværre ikke har på nuværende tidspunkt.
Christoffer opdaterer information om børnebladet på hjemmesiden.
Lige nu har vi ikke et børneblad men FU vil igen prøve at udsende et stillingsopslag.

e. Nyhedsbrevet:

Gunhild skriver indlægget nyt fra HB og udsender en mail til de relevante personer som kan have interesse i at få et indlæg med i nyhedsbrevet. Hun fortæller dem at de skal huske, at der er deadline for indsendelse af indlæg til nyhedsbrevet senest den 15. maj og at de skal sende den til mailadressen nyhedsbrev@dbsu.dk

Vi drøfter om det er en idé at informere om i nyhedsbrevet, at der skal afholdes GF i SUN til efteråret og at der skal findes to nye medlemmer fra DBSU til at sidde i SUN´s bestyrelse. Både Esben Sørensen og Thomas Knudsen ønsker nemlig ikke at genopstille. Gunhild kontakter Esben for at høre om, han vil skrive et indlæg om det.

6. Kontoret:

Ditte er tilbage! Hun siger hej, og fortæller lidt om omflytningen. Hun har meldt adresseændring og det er til hendes private adresse. Hun har ændret foreningens telefontid torsdag morgen kl. 07.00 – 10.00 til 08.00 – 11.00. Kuverter der udleveres fra kontoret til f.eks. transportrefusion er ikke længere frankeret.

7. Økonomi

a. Regnskab for 2012:

Kasseren har desværre udsendt årsregnskabet meget sent til HB, derfor er vi blevet enige om, at evt. spørgsmål til regnskabet drøftes på vores fællesmail. Den statsautoritære revisor har allerede godkendt regnskabet og Mikael sender kommentarerne fra ham ud til HB. Vi har endnu ikke modtaget bemærkninger fra vores folkevalgte revisor, da hun ifølge vores vedtægter senest 14 dage før landsmødet skal have sendt disse til kontoret.

b. Budget for 2013:

Vores statsautoritære revisor har gjort os opmærksom på, at de penge vi får fra DUF er med tilbagevirkende kraft og ikke fremadrettet, derfor har vi desværre ikke så mange penge til 2013 som vi regnede med, da vi lagde budgettet til det udvidede HB møde. Det tal skal selvfølgelig rettes til inden LM.

Arrangørerne af Laugelejren har i alt søgt socialministeriet om 253.700 kr. i tilskud. De har dog desværre kun fået bevilget 205.893 kr. derfor mangler de helt præcist 47.807 kr. for at kunne afholde arrangementet. FU har besluttet at DBSU kan give dem en underskudsgaranti på 20.000 kr., da det er det eneste arrangement der henvender sig til de multihandicappede medlemmer, de sidste 27.807 kr. de mangler, må de spare, få dem bevilget hos forældreforeningen eller hos DBS.

I 2011 fik coach Ulla Holtze på vegne af DBSU bevilget 25.000 kr. til et selvværdsprojekt fra Østifterne, disse penge er øremærket og blev sat ind på DBSU´s konto.
Dette projekt blev imidlertid aflyst og pengene burde have været tilbage betalt til Østifterne men det er de ikke blevet og har derfor figureret som et overskud på DBSU´s konto. Ulla har haft kontakt med direktøren fra Østifterne for at høre om, det kan lad sig gøre, at de penge der blev bevilget i 2011 må bruges på et lignende projekt. Det har hun fået lov til at gøre, derfor har vi overført pengene til hende og skal derfor beregne dette beløb som en ekstra udgift i 2013.

Disse tre beløb skal tilføjes eller rettes til i budgettet, så vi til landsmødet kan fremvise et så realistisk budget som overhoved muligt. Mikael har påtaget sig opgaven med at få tilrettet budgettet og efterfølgende få det sendt ud til HB.

8. Afholdte arrangementer

a. Førstehjælpskursus:

Andreas deltog og sagde at det var et meget succesrigt, lærerigt arrangement og der var venteliste til arrangementet. Ved evalueringen var der kun positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

DBSU fik PR både før og under arrangementet, da arrangør Thomas Pedersen dagen før arrangementet blev afholdt, var i radioen, nærmere bestemt programmet; P4 trekanden. På selve arrangementet kom TV2 Syd for at lave et indslag til deres regionale nyheder.

b. Lyrikweekend:

Lyrikweekenden er blevet flyttet pga. for få tilmeldte. Arrangørerne har fået lov at rykke hele pakken til juli 2013, så længe de overholder deres budget.
Det være sig workshopholdere, foredragsholder og hytteudlejning. Arrangørerne fik bevilget 5000 kr. fra kulturministeriet men disse penge er blevet tilbage betalt, da det er i næste kvartal, de vil afholde arrangementet, derfor er arrangørerne nødt til at søge tilskuddet igen.

9. Kommende arrangementer

a. Landsmøde:

De arbejder stadig, er lidt bagud med få ting, men ellers går det fint.
Der har kun været få bemærkninger til årsberetningen fra Jane Nielsen som skulle komme med kommentarer til indholdet. Andreas er nu ved at læse korrektur på den og sender den ud til godkendelse hos HB når han er færdig.

Vi har fået en mail fra Ulrik omhandlende måden man vælger arrangementsforslag på.
Til sidste landsmøde fungerede det ikke helt så godt.
Forslaget lyder på at HB efter landsmødet kan eftersøge nogle arrangører for arrangementer vores medlemmer er interesserede i skal foregå, selvom der ikke er nok håndsoprækninger til at arrangerer på landsmødet. Det er synd at gode arrangementer frafalder hvis der er interesse for dem.

Det foreslås også at arrangementerne bliver annonceret allerede om lørdagen til landsmødet, så folk kan gå og tænke over det indtil søndag. Det giver dem mulighed for at vælge, hvad de rent faktisk synes kan være interessant for dem at arrangerer.

Vi diskuterer om hvad retningslinjerne for HB’s eftersøgning af arrangører skal være. Hvor lang tid efter landsmødet arrangørgrupperne f.eks. skal være valgt.
Den kommende hovedbestyrelse sætter en deadline og retningslinjer for det.

b. Haunstrup dyrepark:

De har i udvalget deres næste møde den 4. april.
De har fået udarbejdet en invitation til arrangementet som er lagt op på hjemmesiden og blevet sendt til ungdomsbladredaktøren.
De har lejet en hytte tæt ved Haunstrup dyrepark.
Arrangørgruppen har desværre ikke fået økonomisk tilskud fra SOMI til dette arrangement, derfor får de i stedet for penge fra DBSU til at afholde arrangementet.

c. Laugelejren:

Tidligere har arrangørerne af laugelejren (Søren Jensen og Thomas Dalgaard) spurgt HB om lov til, at medlemmer over 25 år kan få lov til at deltage. Det kan vi desværre ikke, som udgangspunkt, give lov til, da tilskuddet fra SOMI er tiltænkt personer under 25 år. og vi kan risikere at miste tilskuddet fra dem, hvis vi ikke overholder reglerne. Claus Sørensen (formand for Forældreforeningen) ønsker, at de multihandicappede der er over 25 år kan deltage, derfor har han haft kontaktet DBS for at høre om de vil give tilskud dertil, men han har fået afslag. Gunhild har snakket med DBS og forældreforeningen om at det er en god idé, at afholde et fællesmøde i løbet af året, om hvordan laugelejren skal køre i fremtiden, da der også til næste år vil være risiko for, at vi får færre midler end vi søger fra SOMI.
Til dette møde er det en god idé, at der fra DBSU deltager arrangørerne af lejren samt en person fra FU.

d. Tillidsmandskursus:

Andreas forklarer om planlægningen og siger, at kurset bliver afholdt i en spejderhytte i Viborg., fra den 2. – 4. august. Der kommer et par konsulenter fra DUF som laver en workshop for os.

10. Regionerne rundt

a. Øst:

Osman fortæller hvordan den nye bestyrelse i region Øst ser ud efter GF.
På hjemmesiden kan man se en oversigt over bestyrelsen. Han fortalte også kort om de arrangementer de har i støbeskeen.

b. Vest:

Kristina orienterer også om hvordan den nye bestyrelse i region vest ser ud efter GF. På hjemmesiden kan man se en oversigt over bestyrelsen. Hun annoncerer også hvilke arrangementer de har planlagt at afholde i deres region.

11. Hjælpere

Vi har modtaget børneattester fra nogle af hjælperne i vores kartotek, dog desværre ikke dem alle sammen endnu. Ditte skal kontakte de personer vi stadig mangler børneattest på, så der bliver styr på det. Gunhild kommer med en bemærkning om, at hvis vi bruger personer som hjælpere der ikke står i vores hjælperkartotek, skal de huske at afleverer en børneattest til kontoret inden arrangementet starter. Dog kan arrangører være nødsaget til at finde hjælpere udefra i sidste øjeblik hvis dem fra kartoteket ikke svarer. Dem har vi svært ved at nå at indhente børneattest på, inden arrangementet starter.

HB har nemlig modtaget henvendelser fra nogle arrangørgrupper, om, at når de skriver til personerne i hjælperkartoteket får de ofte ingen respons tilbage på deres henvendelse. Det er selvfølgelig meget beklageligt, men de folk der står i vores hjælperkartotek har alle sammen givet udtryk for, at de ønsker at være til rådighed via kartoteket og dette har vi valgt at stole på.

Revisoren har gjort os opmærksom på, at hvis hjælpere får mere end 1500 kr. i honorar om året skal der laves en lønseddel på det og vedkommende skal betale skat af det. For at undgå dette problem, skal vi sørge for ikke at bruge de samme hjælpere igen og igen.

Det bliver drøftede hvor mange hjælpere der bør være på et arrangement. Arrangørgrupperne bør danne sig et overblik over hvem og hvor mange deltager der melder sig, da vi som regel har en idé om hvilke deltagere der får brug for ekstra hjælp.

For mange hjælpere til et arrangement kan faktisk også blive et problem. Pludselig består halvdelen af arrangementets deltagere, af seende hjælpere, som pga. før nævnte problemstilling om medlemmernes forskellige ”afhængighed” for hjælp, pludselig mangler nogen ”de kan hjælpe”. Og så sker det, at de kommer til at agerer som reele deltagere på arrangementet, sammen med de synshandicappede medlemmer. Det mener DBSU ikke er det rette forum i en forening for blinde og svagtseende. På vores arrangementer, håber vi på at den gruppe af medlemmer der deltager kan opleve hinanden som ligestillede men også som forskellige individer.
Der skal f.eks. være mulighed for, at deltagerne kan mærke at blinde og svagseende godt kan hjælpe hinanden. På arrangementer, bør hjælperne være fluer på væggen og sørger for at deltageren får et godt arrangement, sammen med andre ligestillede medlemmer af foreningen.

Der er fastsat nogle takster for hjælperhonorar på landsplan. Regionerne må selv bestemme hvor mange penge de ønsker at give i deres hjælpere i honorar, det er bare vigtigt at de overholder deres budget.

12. Politiske aktiviteter

a. Fællesudvalget

Ingen bemærkninger. Michael og Gunhild sidder stadig i udvalget.

b. Integrationsudvalget:

Der afholdes møde i udvalget torsdag d. 4. april. Her skal det nationale resursecenter drøftes. Mikael og Christoffer deltager fra DBSU.

c. Nordisk kvinde kommites konference (NKK):

Karen har været til rødstrømpemøde og vil gerne fortælle om hvad NKK er.
”foreningen” opstod fordi den oprindelige nordiske komité er blevet kendt for at være et forum hvor mænd sidder i en norsk hytte og drikker øl. Kvinderne vil nu gerne komme i fokus og arbejde med kvindespecifikke problemstillinger i samfundet. Ligestilling i forhold til aldersforskel, kultur, udsættelse over overgreb og vold, sårbarhed og hvor skal man henvende sig hvis sådanne problemer opstår. I novembermødet talte de om vold mod kvinder. Mødet har ifølge Karen været en god oplevelse, med vidende mennesker som havde erfaring indenfor selvidentitet og regelsæt for hvordan man sætter grænser når man pludselig mister synet. Kommer der en anden magtbalance i parforhold? – er blot én af spørgsmålene som NKK stiller. . Karen mener at det er aktuelt for specielt DBS men også DBSU.

Det ville måske være et emne der kunne tages op på sexolog arrangementet. Men Karen synes dog ikke disse ting bør blandes sammen.

Det bliver dog videre diskuteret om det ikke var godt at få et forum hvor man kan nævne disse ting, hvis det er svært at få det sagt eller foreslået i foreningen.

Vi snakker om, om vi bør have en seksuelpolitik i foreningen. Foreløbig følger vi de gængse regler om at hjælpere ikke må dyrke sex med medlemmer under 18 år.
Ikke engang deltagerne på HB mødet kender DBSU’S seksualpolitik, hvilket i høj grad er en indikator for hvor vigtigt det er at præciserer disse ting. Karen får retningslinjer fra Norge og sender dem ud til HB, så vi har noget at læne os op af.

Andreas melder sig til at formulerer nogle retningslinjer.
Osman tilbyder sin hjælp indenfor mellemøstlige sociologiske aspekter. Han vil gerne hjælpe Andreas med at lave retningslinjerne

13. Råd og udvalg

a. Bestyrelsen på Blindeinstituttet:

Gunhild informerede kort om mødet i går den 21. marts. Thorkild Olesen orienteret om rapporten af evalueringen af kommunalreformen samt status for det nationale ressourcecenter på synsområdet. Pt. er der ingen afklaring på området men han håber dog på, at videre mere om situationen midt i april mdr. Thorkild fornemmer at KL ser positivt på idéen, hvorimod han er mere i tvivl om, hvad regionerne endelig mener om sagen.
IBOS´s leder Klaus Høm gennemgik instituttets årsregnskab for 2012 samt aktivitetsnøgletallene. På mødet blev der derudover også drøftet instituttets IKT-strategi og hvilke områder der skal prioriteres højest.

DBSU inviterer samarbejdspartnere til vores landsmøde, men HB vil også gerne inviterer en repræsentant fra hhv. refsnæs og Instituttet. Landsmødeudvalget skal sørge for at de får sendt en invitation til IBOS´s leder Klaus Høm. Han beslutter hvem der skal deltage fra IBOS.

b. Brugerrådet ved Rådgivningen på Blindeinstituttet:

Osman fortæller at Daniel Gartmann har været i USA i forbindelse med udvikling på hjælpemiddelområdet. Man ville gerne finde ud af om det stadig var vigtigt at fastholde Brail og i hvilket omfang.

Osman har foreslået et vintertræf, ligesom sommertræffet, som er meget populært på IBOS. Han mener at et sådant vintertræf kunne have et bestemt formål, som f.eks. at udvikle de unge indenfor viden om uddannelse og erhverv.
.
Anders Fransson, som også er repræsentant i brugerrådet sammen med Osman Sari har sendt referatet fra det sidste afholdte møde i brugerrådet samt en liste over nye hjælpemidler ud til HB.

c. Det synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs:

Stine som sidder i dette råd, fortæller at hun ikke har haft mulighed for at deltage i de møder de har holdt. Møderne er blevet aflyst i sidste øjeblik og der er blevet aftalt nye i samme ombæring.
Det næste møde der vil blive afholdt vil finde sted d. 12. juni og den dag vil Stine godt kunne deltage.

DBSU inviterer samarbejdspartnere til vores landsmøde, men HB vil også gerne inviterer en repræsentant fra hhv. refsnæs og Instituttet. Landsmødeudvalget skal sørge for at de får sendt en invitation til synscenter Refsnæs, så må de selv tage stilling til hvorfor en person der skal deltage fra dem.

d. VIHS (Videnscenter for handicap og Socialpsykiatri):

Intet at bemærke.

e. Børneudvalget:

Stine sidder i børneudvalget med Mads Lisberg og Søren Lind.
Hun fortæller at de laver et arrangement til Haunstrup dyrepark fra d. 8. – 9. juni.
Udvalget kører fint.

14. Samarbejdspartnere

a. Dansk Blindesamfund (DBS):

Gunhild orienterer om at hun i går den 21. marts deltog på præsentationsmøde af det færdige projekt ”øjenåbner.nu – livet med et blindt barn” som DBS har udarbejdet i samarbejde med SPOR Media.

DBS modtog 800.000 kr. fra Egmont fonden til dette projekt. Pengene er blevet brugt på, at udarbejde 10 kortfilm som også er synstolkede. Disse film omhandler det, at leve med et synshandicap som barn eller hvad det kan gøre ved f.eks. forældre at få et synshandicappet barn. Derudover er der også blevet lavet hjemmesiden øjenåbner.nu, på den side kan man se alle filmene og skrive på bloggen, hvis man har spørgsmål.

Det færdige udarbejdede materiale henvender sig primært til forældre eller andre voksne personer som er omgivet af synshandicappet børn i deres hverdag. DBS har til hensigt, at udsende DVD´en med alle filmene på, til alle deres medlemmer der er under 18 år.

Det forhenværende KU udvalg i DBSU ser store muligheder i, at kunne videresende mange af de henvendelser de får til denne hjemmeside fordi den er meget informativ, omkring hvad det vil sige at være synshandicappet.

b. SUN:

det er hovedbestyrelsen der fastsætter repræsentanter i SUN og ikke de forhenværende repræsentanter i SUN. Demonstrationen mod hæveautomater er blevet afholdt og den forløb godt og smertefrit. I Sverige fik de medieomtale.

Esben Sørensen og Thomas Knudsen, som er repræsentanter fra DBSU på nuværende tidspunkt, forlader bestyrelsen i SUN bl.a. pga. alder. Vi skal derfor have fundet to nye repræsentanter fra vores forening som føler interesse for SUN og som vi kan sende til GF i efteråret. Mie har været i søgelyset længe, og ønsker da også at stille op til en post i SUN´s bestyrelse.

c. SUMH:

Mads er repræsentant for SUMH, men desværre også fraværende på dette møde. Osman sidder også i SUMH’s bestyrelse, dog ikke som repræsentant. Han får lov til her at fortælle om SUMH fra hans synspunkt.

Vi har et problem i forhold til vores stemmeret til SUMH. Ulrik og Andreas deltager på repræsentantskabsmødet. Men Ulrik er faldet for aldersgrænsen og kan ikke stemme på vegne af DBSU.

Andreas har spurgt Mads om det er muligt for Andreas selv at få 3 stemmer, der svarer til de tre pladser vi har i repræsentantskabsmødet. Mads lød usikker men ville undersøge det.
Nu diskuterer vi videre på mødet om det moralsk set er forkert at Ulrik deltager og på sin vis repræsenterer DBSU, når han er faldet for vores aldersgrænse og derfor ikke længere kan anses for at være medlem. Bølgerne går højt her, fordi Ulrik er et anset tidligere medlem af vores forening og har fået lov til at arrangerer Landsmødet med blandt andre Andreas i år. På repræsentantskabsmødet er der en vigtig workshop som kan kvalificerer de to arrangører til Landsmødet og er én af grundene til at de gerne vil have lov til at tage af sted begge to. Ulrik er dog allerede tilmeldt SUMH’s repræsentantskabsmøde. Siden vi på HB’s mailliste tidligere har fået en mail hvor Ulrik meldte sig til dette møde og ingen altså har reageret på hans fremskredne alder, bedømmer vi at det er for sent at ændre på nu. Vi giver Ulrik lov til at tage af sted i år, men kan alle mærke at denne situation har givet anledning til mange tanker om at stramme op om vores principper.

Der opstår et problem, når vi som forening skal afgøre hvem der har ret til at repræsenterer os. Dette kan vi bedømme ud fra to faktorer: alder og kvalifikationer. Hvis den ene af disse begrundelser frafalder, sidder vi tilbage med en ubehagelig og tynd argumentation, som hverken er rar for vores medlemmer eller os selv.

Som opfølgning på denne situation, må vi også blive bedre til at svare på mails i bestyrelsen.. selvfølgelig er der emner, som har bedst af, at blive vendt på et hovedbestyrelsesmøde, hvor man kan dele holdninger og veksle argumentationer på en langt bedre måde en man kan på mail, men det er vigtigt at vi reagerer når vi ser en fejl.

I øvrigt er invitationen til repræsentantskabsmødet ikke blevet sendt ud til alle medlemmer i DBSU – kun til HB. Der kan sagtens findes gode repræsentanter til sådanne møder ude i vores medlemsskare. Desuden forekommer der vigtige og kompetencegivende workshops på repræsentantskabsmøderne, som kun har godt af at blive spredt ud i vores organisation. De behøver ikke nødvendigvis altid at tilkomme bestyrelsesmedlemmer af højere rang.

Konklusion:

Ulrik får lov til at deltage, men har ikke stemmeret. Fremadrettet må han dog ikke deltage på repræsentantskabsmøderne. Det kommer også til at gælde også for andre personer der ikke er medlem af DBSU, hvis de f.eks. er faldet for aldersgrænsen.

d. DUF:

Den 22. maj tilbyder de seminaret ”positioner din forening”, som Mie og Osman foreløbig har tilmeldt sig. Ud fra definitionen af seminaret må man gerne have sekretariat og kontorpersonale med. Vi vil gerne have vores kontordame Ditte med!
Sidste frist for tilmelding er d. 1. maj.

Der skal laves en ansøgning til DUF som skal sendes til dem senest den 1. juni.
Andreas og Gunhild laver i samarbejde med Ditte ansøgningen.

e. Forældreforeningen:

Den sidste weekend i maj holdes der familiekursus. (den. 24. – 26.. maj).
Gunhild har meldt sig til at deltage som repræsentant fra DBSU.
Marianne Christensen og Kristina vil rigtig gerne lave legeaktiviteter for børnene, hvis forældreforeningen har behov for det.

Treklangen som er deres medlemsblad har deadline den 25. marts og udkommer derfor højest sandsynligt snart. Børneudvalget har sendt invitationen til Havnstrup dyrepark, så de kan få lidt reklame for deres arrangement i forældreforeningen. De har også fået lagt invitationen op på deres hjemmeside. Claus Sørensen har efterspurgt et indlæg om DBSU på dette blad. Der er rimelig kort frist da deadline på bladet er på mandag. Gunhild prøver at udarbejde et indlæg som kan komme med i deres medlemsblad om DBSU.

d. Lions Club:

Gunhild har haft kontakt til Lasse Borgbjerg som undrede sig over, at vi ikke havde hørt fra dem, da de havde planlagt et arrangement for os igen i år, hvor vores medlemmer kan komme ud og sejle med Fulton. Grunden til det er at der er kommet en ny projektleder på arrangementet og han har begået samme fejl som tidligere år, ved at bytte rundt på DBS og os men vi har heldigvis nu modtaget invitationen fra dem. Gunhild har til vores næste HB møde inviteret Lasse eller en person fra Lions Club som kan komme og fortælle os lidt, om deres forening samt at drøfte vores fremtidige samarbejde med dem.

f. ”Spejderne”:

Metodistkirkens spejdere og Lersøparkspejderne vil gerne have et samarbejde med DBSU. Deres mål er at lave arrangementer for deres spejdere der kan udvikle deltagernes forståelse og tolerance overfor handicaps. I beskrivelsen af projektet tilbyder de os PR i tilgift, men det vil vi ikke have. Til gengæld synes vi sagen er meget relevant. At blive kastet ud i en uge eller weekends spejderlejr kan skam også være en udfordring og en lærerig oplevelse for vores medlemmer. Vi har ofte fået henvendelser fra organisationer, skoler og enkeltpersoner som er temmelig uvidende overfor synshandicap. Og denne uvidenhed er vi meget ivrige efter at aflive. At lave et årligt tilbagevendende projekt med spejderne er en fin idé, som vi gerne vil arbejde videre på sammen med dem. i deres henvendelse skrev de også, at vi hellere end gerne måtte komme med forslag til processen og hvad der er vigtigt at fokuserer på. Så det gør vi, ved at Andreas kontakter dem og drøfter vores tanker og ideer med dem, så må vi se om der kan komme et samarbejde ud af det. Spejderne ligger op til i deres forslag at det første arrangement skal foregå på Sjælland, derfor er det oplagt, at vi overlader styringen til region Øst, når vi når så langt i processen.

15. Næste møde

Næste HB møde afholdes den 3-4. maj på FSC. Ditte deltager ikke på dette møde.

16. Evt.

Vi siger alle sammen tak for et godt møde og vi ses til landsmødet.

Færdigheder

Indsendt den

22. marts 2013