Vælg en side

Referat af HB den 21. Januar 2018

Tilstede er:
Formand, Søren Uhrenholdt.
Kassere, Kathrine Leander.
Sekretær, Cathrine Honoré.
Bestyrelsesmedlemmer, Tine Drelsdorf, Lasse Larson, Victor Sørensen, Sofie Monggaard.
Repræsentant fra region vest, Kenneth Rasmussen.

Fraværende:
Suppleant, Nina Bargum.
Suppleant, Christina Munkesø.
Repræsentant fra region øst, Danni Lundgren.

1. Velkomst

Søren bød velkommen og ønskede godt nytår.

2. Valg af ordstyrer og to do liste

Lasse er ordstyrer.
Tine skriver to do liste.

3. Oplæsning af gammel to do liste

Den seneste to do liste blev gennemgået.

4. Status på kontoret

Vi har fået en mail med status på kontoret, hvori Ditte skriver, at hun har været lidt presset for tiden, og håber på vores forståelse.

5. Økonomi

5a. Budgetforbrug:

Budgetforbruget er kun fra 1. januar, så der er ikke meget at sige. Vi har modtaget 1. rate fra DBS.

6. Bladene

6a. Børnebladet:

Mie og stine er begyndt at samarbejde igen. Der skal være indslag fra generalforsamlingen i Vest. Der arbejdes på en lydkollage med landsarrangementer, som skal afspilles til landsmødet. HB opfordres til at høre børnebladet.
Der er mange børn i børnebladets målgruppe, der hellere vil høre ungdomsbladet.
Vi taler stadig om at slå bladene sammen, men vi venter til marts, med at tage en beslutning.

B. Ungdomsbladet:

Det går fint med ungdomsbladet.

7. Markedsføring

7a. Hjemmesiden:

Hjemmesiden kører fint. Det er uheldigt, at arrangementer m.v. bliver slettet så hurtigt fra hjemmesiden. Vi vil gerne have, at arrangementer ikke bliver slettet, før de er blevet afholdt. Ydermere vil vi gerne have lavet et arkiv til de arrangementer, vi har afholdt.
Vi ønsker nogen konkrete forslag, som kan tages op på martsmødet.

B. Facebook:

Facebook kører fint.

C. Nyhedsmail:

Nyhedsmailen er sendt ud for december.

D. Infomøder:

Søren og Christina arbejder på infomøder i Vejle og Aalborg. Lasse mangler kontakt til Refsnæs, for at kunne planlægge infomøde der.

8. Samarbejdspartnere

A. LFBS:

Claus fra forældrerforeningen orienterede om status på samarbejdsaftalen:

BUF-kalenderen hænger lidt, men der skal snart tages fat i den igen.
Hvad angår webmastersamarbejdet ville det være godt, hvis DBSU og LFBS blev bedre til at dele hinandens informationer. Der er tale om en workshop for at lære at analysere, om en hjemmeside er tilgængelig.
Pjecen om forløbsbeskrivelsen er udsendt.
Ift. mit første job er der lavet en foranalyse med 10 interesserede. Det er vigtigt, at vi kommer udad starthullet, så det fortsætter med at være interessant for disse 10.
Der er lavet et notat om alle i bevægelse, så børn helt fra starten begynder at gå til gymnastik.
Vi afventer med projektet overgangen fra ung til voksen. Dog har Ibos nogle tilbud, som vi måske kan benytte os af.
Vi vil gerne lave en liste med de kompetencer, man skal have når man flytter hjemmefra, så dette kan inddrages i vores målplan.
Inklusionsudvalget skal til at i gang.
Projektet fælles om fritiden afventer.
Søren, Cathrine og Victor deltager i forældreseminariet d. 3. til 4. marts. LFBS ser gerne, at aktiv familieweekend bliver en tradition.
Forældrekurset syn på sagen er d. 28. til 30. september.
Aktiv familieweekend er d. 4. til 6. maj.

B. DBS:

FU venter på at høre fra DBS om et møde. Søren skal snart til møde med DBS og LFBS om mit første job.

C. NUK:

Der er noget forvirring omkring næste NUK møde. Cathrine forsøger at få opklaret denne.

D. DUF:

Ditte og Søren har været til infomøde i Århus omkring de nye tilskudsregeler. Vi er røget ud af DUFs kategori som hedder selvstændige lokalforeninger, og nu hører vi under samme kategori som alle andre , hvilket har medført, at vi har mistet en del af vores tilskud. Havde vi været i samme kategori som tidligere, ville vi have fået 50000 kr. mere.

E. Bestyrelsen på Ibos:

Intet nyt at bemærke.

F. Det synsfaglige råd:

Der har ikke været nogen møder siden sidst. Næste møde er engang i marts.

G. DLS:

Cathrine Honoré skal til møde i DLS d. 30. januar.

H. SUMH:

SUMH har mange projekter i gang, som DBSU desværre ikke rigtigt har deltaget i.
Ingen fra DBSU har deltaget i MO-seminariet. SUMH taler om at lave det to steder i landet. Vi skal alle være mere opmærksomme på SUMH’s tilbud.

9. Regionerne:

9a. Selvstændige regioner:

Regionerne skal have selvstændig økonomi og selvstændige konti. Der var tale om at lave om på, hvordan tilskudet bliver givet sådan at det bliver betalt i rater hvert kvartal. I dette tilfælde skulle regionerne søge selv, og hvis der var flere penge på kontoen, ville næste rate ikke blive overført. Der var dog nogen, der ikke var så glade for denne løsning.
Den nuværende løsning bliver, at regionerne får tilskudet en gang årligt som vanligt, den eneste ændring er, at der vil være en max-grænse for, hvor mange penge regionerne må have på kontoen.
Det blev enstemmigt vedtaget, at max-grænsen bliver 75000 kr.

B. Øst:

Intet at bemærke, da der ingen repræsentant var tilstede.

C. Vest:

Vest har brugt 65782 kr, i år, hvilket betyder underskud på omkring 8000 kr.
Regionen har haft 10 arrangementer i år. Lørdag d. 27. januar skal der være generalforsamling, hvor der er flere tilmeldte end sidste år.

10. Kommende arrangementer

10a. Landsmøde 2018:

Det er lidt uheldigt, at landsmødet ligger i påskeferien. Dette skal vi holde os for øje de kommende år. Vi mangler en dirigent, men der er fundet 4 referenter. Ligesom sidste år skal der være dans og walk and talk.

B. Selvværdsweekend:

Arrangementet skal foregå på Fyn i en Spejderhytte. Der skal bestilles en bus.
Fredag aften skal der være workshop om sociale kompetencer.
Lørdag skal der være oplæg om selvværd og selvtillid, samt skyggesider, og søndag skal der være mindfulness.

C. Gamerarrangement:

Arrangørerne er i gang med at finde en dato.

D. Konference for studerende:

Arrangørerne skal have holdt et møde, men det er svært på grund af travlhed.

E. Aktiv familieweekend:

Se under punktet LFBS.

F. Aktive mig:

Aktive mig kommer til at ligge mellem vinterferien og påskeferien.

G. Sund krop:

Sund krop bliver rykket til efteråret.

H. Sangweekend:

Arrangementet bliver til efteråret med de samme undervisere som de foregående år, og der er fundet lokaler.

11. Målplan 2019

Søren og Sofie laver et udkast til målplan for 2019.

12. Eventuelt

Vi talte kort om muligheden for at få en ekstra suppleant ind, hvilket vi ikke kan, da de 6 måneder er overskredet.

Færdigheder

Indsendt den

21. januar 2018