Vælg en side

Referat af HB den 18. Januar 2014

Tilstedeværende:

Gunhild Sørensen (Formand) FU
Anders Franson (Kasserer) FU
Andreas Christensen (Bestyrelsesmedlem) FU
Mie Henriksen (Sekretær)
Kristian Kristensen (Bestyrelsesmedlem)
Nadia Pedersen (Bestyrelsesmedlem)
Stine Banner (Suppleant)
Anne Fasmer (Suppleant)

Fraværende:

Stine Morsing (Bestyrelsesmedlem)
Nicolai Svendsen (Suppleant)
Repræsentant fra både region Øst og Vest er fraværende

1. Velkomst

Formand Gunhild Sørensen byder velkommen til Dansk Blindesamfunds lokaler i Aarhus og annoncerer at der er kaffe, the og vand på bordet og at der er købt sandwich og kage, vi kan nyde i den indlagt pause senere.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt uden bemærkninger.

3. Valg af ordstyrer/dirigent, referent, hvem skriver to do liste og laver nyt fra HB.

Kristian – Dirigent.
Mie – Referent.
Anne – To do liste.
Stine B.- Laver nyt fra HB til bladene og det skal både være fra dette HB møde og det udvidet HB møde i november måned.

4. Afholdte arrangementer

Julefrokost
Mie og Andreas fortæller:
Hele molevitten strakte sig fra d. 29. november til d. 1. december 2013 og det blev dette år endnu engang afholdt i hytten Skovgården i Middelfart, som har de helt rigtige forhold og hvor hytteudlejeren kender os.
Fredagen blev brugt på indlogering og der blev serveret spaghetti og kødsovs for folket, som hurtigt faldt i snak og var oppe længe. Vi havde dette år også udsendt invitationer til de nordiske lande i håb om, at nogle ville tage chancen og opleve en ægte dansk julefrokost. Der viste sig at dukke to norske kvinder op som deltog aktivt i festlighederne. Vi vil dog råde de næste landsjulefrokostarrangører, til at udsende en sådan invitation som noget af det første, fordi det tager lang tid for de nordiske lande at beslutte hvem der skal med og finde pengene til at rejse.
Lørdagen gik med masser af julehygge, gåtur til vandet, klippeklistreworkshop, æbleskiver og gløgg og alt hvad der dertil hører. Vi skaffede tilmed et lille juletræ, som blev smukt pyntet med dagens kreationer og som senere på aftenen prydede pladsen for enden af buffetbordet hvor al den dejlige julemad blev sat frem. Der var arrangeret overraskelsesunderholdning for deltagerne, hvor de skulle opfinde nogle små teaterstykker ud fra tilfældige ord de trak i en pulje og det var umådeligt festligt. Til at forsyne folkets tørre halse havde vi ansat en dygtig bartender fra Odense, som både var effektiv, snakkesalig og frisk. Sidst men slet ikke mindst havde vi en DJ som udgjorde det musikalske indspark og folk benyttede sig godt af dansegulvet. Alt i alt en forrygende julefrokost med 52 deltagere, deraf 4 arrangører og en god håndfuld hjælpere. Vi er tilfredse med resultatet, men ved også at der var nogle koordinationsmæssige ting der kunne have været skarpere, men lykkedes til sidst alligevel.
Der har været gode tilbagemeldinger og vi regner med at dette arrangement vil blive en sikker vinder når det afholdes i fremtiden.

Gunhild orienterede bestyrelsen om, at hun efter arrangement afholdelse fik en henvendelse fra en deltager, som kunne fortalte at der blev røget hash under arrangementet, og vedkommende havde følt sig utryg ved det. Den pågældende deltager havde også henvendt sig til Mie som arrangør og det viste sig at 2 – 3 deltagere havde rullet, ristet og røget deres joints indendørs og endda i den sovesal hvor næsten 40 mennesker skulle sove, senere på aftenen. De blev bedt om at stoppe øjeblikkeligt og gå udenfor, fordi det er imod brandregulativerne, som ellers blev læst højt for alle deltagere ved arrangementets begyndelse. Men også fordi lugten kan generer de andre deltagere meget, når det oven i købet er dér de skal sove.
De samme 2 – 3 deltagere røg også joints efter spisningen hvor festen gik i gang, dog udenfor. Arrangørerne vurderede at de pågældende deltagere ikke involverede andre i deres rygning, og vidste at der ikke stod nogle regulativer, hverken i håndbogen eller i vedtægterne om dette emne, derfor reagerede de ikke yderligere på henvendelsen.

Gunhild gav udtryk for at hun er meget målløs og uforstående overfor, at arrangørgruppen ikke reageret yderlig på kendskab til, at der bliver røget hash på arrangement ved f.eks. at bortvise de involverede personer, da det ifølge dansk lovgivning er ulovligt at besidde og indtage euforiserende stoffer og det er det selvfølgelig også i DBSU. Desuden vil sådan en sag måske kunne få rigtig alvorlige konsekvenser for foreningen i fremtiden, hvis vi ikke får stoppet sådan noget hurtigst muligt. Flertallet i HB synes dog ikke at vi kan gøre noget i den pågældende sag, da der ikke står skrevet i hverken håndbogen eller vedtægter, at arrangører kan bortvise medlemmer eller at hovedbestyrelsen kan ekskludere dem fra foreningen.

HB vil nu se nærmere på hvad vi kan gøre for, at undgå sådanne situationer i fremtiden. Vi nåede frem til at punktet i håndbogen der hedder alkoholpolitik, kan blive ændret til at hedde: ”Rusmiddelpolitik”, så den dækker både alkohol og alle former for euforiserende stoffer. I forbindelse med den gennemgribende opdatering vi er ved at lave af vedtægterne foreslås det også at indføre en eksklusions paragraf, hvis foreningens rusmiddelpolitik f.eks. ikke bliver overholdt. Grunden til denne generalisering af rusmidlerne er, at vi ikke kan vide om hash bliver lovliggjort i den nærmeste fremtid, hvilket ville gøre os nødsaget til at ændre en på gælden stiftet vedtægt, hvilket tager lang tid. Andreas og Ulrik som har sat sig for at reviderer vedtægterne, melder sig til at ændre dette punkt i foreningens håndbog og udarbejde et forslag til vedtægter, så vi har mulighed for at kan lave sanktioner en anden gang.

Der har været endnu en henvendelse om julefrokosten, da en hjælper blev for fuld og ikke var i stand til at hjælpe deltagerne på den rette måde. Vi ved fra tidligere, at andre arrangører også har oplevet lignende episoder med denne hjælper. For at undgå det sker igen, bør arrangørerne af julefrokosten give kontoret besked om det, så det kan skrives i kartoteket som bemærkning ved den pågældende hjælper, så andre arrangørgrupper er opmærksom på det i fremtiden og måske ikke lige skal bruge vedkommende på arrangementer, hvor der skal drikkes alkohol som der bliver gjort til en julefrokost.
Hjælperen kan jo være meget god at bruge til andre arrangementer og i andre henseender.

Det er vigtigt at kontoret oplyser, hvis der er anmærkninger på nogle af hjælperne når diverse arrangører beder om et hjælperkartotek, da det kun er kontormedarbejderen der har adgang til disse oplysninger.

Gunhild gør opmærksom på, at det ikke kun hjælperne der skal overholde foreningens alkoholpolitik det er også diverse arrangører. Hun har nemlig fået oplyst fra flere deltager at en arrangør var blevet temmelig fuld og var meget nærgående og til gene for dem. Det er ikke i orden og det skriver arrangørerne sig bag øret.

5. Kommende arrangementer

Laugelejren
I sommers meldte Kristina Mahler sig som arrangør men ville meget gerne have en medarrangør fra DBSU, det er lykkes hende, at finde en person som vil hjælpende hende og det er Sarah Holm Rasmussen. Der skal også finde et par personer fra forældreforeningen som skal være med til at arrangere lejren men de er endnu ikke fundet endnu men vi skal snart til at rykke for et svar på det, da de meget snart skal til at kigge på invitation osv.

Vi har fået en bevilling fra socialministeriet på 209.044 kr. til afholdelse af Laugelejren i 2014. Vi kan på regnskabet fra 2013 dog se at lejren måske godt kan blive dyrere at afholde, derfor bliver vi enig om, at søge DBS om en underskudsgaranti på 50.000 kr. Denne opgave påtager vores kasserer sig.

Landsmødet
Der har ikke været afholdt møde siden sidst, så der er ikke særlig meget at berette fra landsmødeudvalget men de skal have det næste planlægningsmøde den 15. februar. De ved fra kontoret at der er omkring 25 tilmeldte og der er fundet 2 hjælpere.
Landsmødeudvalget vil meget gerne inden deres næste planlægningsmøde modtage forslag til underholdning og aktiviteter/workshops fra HB. I skal skrive til lm@dbsu.dk
Siden sidste HB møde er der blevet arbejdet på, at finde medlemmer som ville være referenter til landsmødet, da flertallet i bestyrelsen synes det var bedst at finde referenter i blandt vor egne medlemmer, det har dog vist sig at været svært at finde, derfor er tidligere DBSU’ere Michael Rasmussen og Ellen Reeckmann blevet spurgt, om deres tilbud om at ville være referenter på landsmødet stadig stod ved magt og det var vi heldige med, at det gjorde, så derfor er der nu fundet to referenter og de vil selv dele opgaven imellem dem.
Anne orientere om, at hun meget gerne på landsmødet vil finde nogle medlemmer og evt. hjælpere som vil interviews, så hun kan få lavt info videoer om DBSU som kan blive lagt ud på foreningens hjemmeside. Hun bliver opfordret til at lave en lille skrivelse om det som kan blive sendt ud til deltagerne og evt. sige lidt om det ved landsmødets begyndelse.

6. Årsberetningen 2013

Alle indlæg er modtaget på nær det om økonomi men det er aftalt med Anders at han skal sende det til kontoret lige så snart det et er færdig skrevet. Gunhild har sammensat årsberetningen og har sendt den til Ditte som skal lave en indholdsfortegnelse og sætte det manglende indlæg ind når hun modtager det fra Anders. Ditte skal efterfølgende sende årsberetningen til Andreas som vil læse den igennem for stavefejl og dårlige formuleringer.
Jane Nielsen som er tidligere DBSU´ere tilbudt os sidste år, at hun gerne ville læse den færdige årsberetning igennem igen som også har gjort tidligere år, for at se om hun synes der mangler nogle relevante ting vi ikke har fået beskrevet godt nok i den. Andreas tager kontakt til Jane for at høre om hendes tilbud stadig står ved magt og hvis det gør det sender han den færdig rettet årsberetning til hende men også ud på HB listen.

I indholdsfortegnelsen vil vi gerne have overskrifter man kan hoppe rundt i med brug af JAWS og zoomtekst. Andreas kontakter Susanne Pedersen for at høre hvordan man kan lave det, da hun både underviser og er god til det.

7. Økonomi

Anders har fåret udsendt det færdige budget på HB listen med de præcise tal for hvor mange penge regionerne har til rådighed i 2014.
Vi har endnu ikke modtaget det færdig reviderede regnskab fra vores autoriserede revisor men Anders forventer at vi nok snart gør det.
Gunhild gør opmærksom på, at Anders eller Ditte skal huske at sende årsregnskabet til vores folkevalgte revisorer Esben Sørensen og Søren Lind.

Anders skal gøre Ditte opmærksom på, hun skal huske at arkivere alle bilagene fra 2013 og smide dem væk som er mere end fem år gammel dvs. dem fra 2008.

Anders orienterer om, at vi har modtaget SOMI midler til Laugelejren.

8. Kontoret

Det fungerer fint på kontoret og det er vores fornemmelse, at det er blevet lettere at få fat på Ditte på telefonen både for medlemmerne, men også for os i bestyrelsen.
Det er endnu ikke lykkes, at få en nærmere dialog med DBS´ forretningsudvalg om det er muligt, at DBSU kan leje et kontor hos dem i Høje Taastrup og på hvorfor nogle betingelser det skal være.
Gunhild giver udtryk for, at hun synes det på nuværende tidspunkt er et dumt tidspunkt at skal flytte kontoret og skal have ny kontormedarbejder som skal læres op, lige før et landsmøde og der desuden også kort tid efter skal laves en DUF ansøgning som den kommende HB måske har brug for hjælp til, af en person som har prøvet at lave sådan en ansøgning før. Hun synes ikke at vi skal gøre mere i den sag og så må den kommende HB tage sig af det, hvis de mener at vi skal under samme tag som vores samarbejdspartnere. Det øvrige HB er enig i det og vi bliver enige om, at Ditte skal have besked om det og Anders påtager sig denne opgave.

FU har fået henvendelse fra Kristian som ikke synes vores telefonsystem fungerer optimalt i dag og derfor har været ved at undersøge markedet og han har fundet et teleselskab i Skanderborg som hedder Maxtel og kører på Telenor og Telia’s net. Et abonnement hos det selskab er uden binding og vil koste os ca.190 kr. inkl. moms. for 8 timers fritale om måneden.

Med en løsning fra Maxtel, kan vi bl.a. have automatiske åbningstider, som betyder, at vores medlemmer får at vide med det samme, at telefonen er lukket, at de står i kø som nummer X eller bliver stillet direkte igennem. Det er muligt at lave tastemenuer, som for eksempel ”Vi har travlt i øjeblikket, tast 1 for at blive ringet op senere” og meget mere. Det er et meget fleksibelt system, som vi kan tilpasse stort set som vi ønsker.

Hele HB inkl. Ditte synes det lyder rigtig godt med de ekstra ting som Maxtel kan tilbyde som TDC ikke kan på nuværende tidspunkt, derfor beslutter vi at vi vil skifte til dette telefonselskab. Kristian påtager sig opgaven med at bede Ditte om, at sige vores abonnement op hos TDC og tjekke op på at vores telefon nummer bliver flyttet med over i det nye selskab, vi tror dog at det vil ske automatisk men vi skal være sikre på det, da det er meget vigtigt for os, at vi kan bibeholde vores gode gamle tlf. nr. 38 19 02 23.

Gunhild gør opmærksom på, at vi har 3 måneders opsigelse hos TDC, så vi kommer ikke til at kunne mærke disse forbedringer med vores telefonsystem med det samme

Vi skal huske at minde Ditte om, at hun skal udskrive og gemme div. invitationer og praktiske oplysninger for afholdte arrangementer i 2013, referater fra div. bestyrelsesmøder, der har været afholdt i løbet af 2013 og det gælder både for HB og i regionerne. Sidst min ikke mindst skal referatet fra landsmødet og generalforsamlingerne i regionerne også gemmes. Gunhild påtager sig opgaven med, at minde Ditte om det.
Det aktiverede materiale skal sendes til rigsarkivet i Aarhus, da alt DBSU´s historie bliver opbevaret der, dog vil de helst have det hele på en gang og Andreas skal lige koordineret med Ditte hvor og hvornår det skal sendes afsted, da både han og Ulrik Dahl Madsen har noget af DBSU´s historie til at stå derhjemme i deres kælderrum.

9. Hjælpere

I løbet af 2013 har vi fået ryddet op i hjælperkartoteket og kan se at der desværre ikke er særlig mange hjælper tilbage, derfor forslag Gunhild på sidste møde at vi fik skrevet en annonce om at DBSU mangler hjælpere. Hun meldte sig selv til denne opgave, hvis der var en person som ville lave korrekturlæsning på det og denne opgave påtog Andreas sig.
Annoncen er lagt op på DBSU´s hjemmeside samt på www.frivilligjob.dk og www.jobindex.dk indtil videre har vi fået 6 nye hjælpere ud af det på den konto og det må siges at være flot, da det er indenfor en måneds tid.

Gunhild opfordrer kraftigt til, at diverse arrangørgrupper gør brug af hjælperkartoteket og selvfølgelig også regionerne, da der ellers ikke er særlig meget idé i at have sådan et kartotek i foreningen, hvis alle bare bruger venner og familie.

10. Regionerne rundt

a. Øst
Da der ikke er en repræsentant med på mødet er der ikke særlig meget at bemærke.
Gunhild kan dog fortælle, at hun har haft kontakt med Anders Boholdt som har gjort en rigtig stor indsats for at få folk til at tilmelde sig generalforsamlingen ved at ringe rundt til regionens medlemmer og opfordret dem til at de skulle møde frem, når han nu havde kontakt med dem tjekket at op på at vi havde de korrekte kontaktoplysninger på dem i kartoteket. Gunhild har givet ham en hjælpende hånd med at ringe rundt.
Så vidt vi er orienteret er der ingen i den siddende bestyrelse der ønsker at fortsætte, Anders vil dog gerne blive siddende, hvis der bliver valgt nogle folk til den kommende bestyrelse som gerne vil hjælpe ham med diverse opgave og som brænder for at lave bestyrelsesarbejde.
På generalforsamlingen inden der skal vælges en ny bestyrelse har Gunhild opfordret Anders til, at informere deltagerne om vigtigheden af, at der bliver stiftet en regionsbestyrelse dog skal de selvfølgelig gøres på den positiv måde men de skal selvfølgelig også gøres opmærksom på konsekvenserne af, hvad det vil betyde for foreningen, hvis der ikke bliver dannet en ny regionsbestyrelse. Hvis han har brug for hjælp til at få dette formidlet bedst muligt, kan han bede Andreas som er repræsentant fra HB om hjælp til det.

b. Vest
Da der heller ikke er en repræsentant med til mødet fra denne region, er der heller særlig meget at bemærke.
Gunhild kan dog fortælle at hun ved, at de i bestyrelsen er ved at udarbejdet en skrivelse om vigtigheden af, at regionens medlemmer kommer og deltager på generalforsamlingen og at der bliver dannet en ny regionsbestyrelse. Dette dokument vil blive sendt ud på mail til alle medlemmerne i regionen meget snart.

Efter generalforsamlingen er der planlagt bowling med efterfølgende spisning men der er desværre på nuværende tidspunkt ikke særlig mange tilmeldte, men bestyrelsen har besluttet at afholde det uanset hvor mange flere der tilmelder sig.

Mht. om der kan blive dannet en regionsbestyrelse er vi rimelig fortrøstningsfulde i HB, da vi ved at flere i den nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte med bestyrelsesarbejdet og kun et par stykker vil stoppe.

Gunhild deltager som repræsentant fra HB i stedet for Mie, da hun er blevet nød til at melde fra pga. hun skal på højskole.

11. Online evalueringsskema

I forbindelse med julefrokosten, talte vi arrangører om at man burde lave et online evalueringsskema, som arrangørerne kunne redigerer i, hvis de havde behov for det og som kontoret bare kunne sende ud som et link til deltagerne efter arrangement. Det blev dog påpeget at det også er vigtigt, at arrangørerne bibeholde den mundtlige evaluering i slutningen af et arrangement, så deltagerne både har mulighed for, at kunne give en skriftelig og mundtlig evaluering af arrangementet.

Nadia undersøger sagen og hvilket muligheder vi har for at kan få et godt og overskuelig online evalueringsskema, hun kan evt. tage kontakt til DH, da vi ved at de bruger det efter deres afholdte arrangementer.

12. Vedtægter
Andreas og Ulrik har endnu ikke fået udarbejdet et udkast som kan fremlægges for HB på dette møde men Andreas informere om, at de har planer om, at vil kigge vedtægterne igennem og ændre de sproglige formuleringer, der kan give tvivl om indholdet i den specifikke vedtægt, men de vil ikke ændre på selve indholdet, kun gøre det mere forstålige. Disse små justeringer skal fremlægges og godkendes som en færdig pakke på landsmødet. Der er fire punkter som de vil ændre og dermed gerne have HB’s holdning til inden de går videre med arbejdet. Det er følgende punkter: 
1. Medlemskab og deltagelse i arrangementer: hvem må deltage? Det skal fremgå af vedtægterne, at som udgangspunkt giver et medlemskab adgang til at deltage i arrangementer, men at HB og arrangørgrupper kan lave regler for, hvem der må deltage i specifikke arrangementer fx mht. aldersgrænser, gæster, familier m.m. I samme ombæring foreslås det, at paragraffen om deltagelse af personer som er faldet for aldersgrænsen ændres til en paragraf om støttemedlemsskab, hvorunder reglen om disse personers deltagelse skal være som et punkt. Dvs. det foreslås at vi indfører begrebet støttemedlemskab. Det ændrer ikke vores nuværende praksis. Derfor synes vi, at vi ligeså godt kan få sat ord på.
HB synes at det er fint at vi indskriver HB’s beføjelser til at lave regler for deltagelse, og at vi indfører begrebet støttemedlemskab så længe at det stadig kun omfatter synshandicappede, der er blevet for gamle, og de samme regler for deres deltagelse som hidtil. Vi diskuterer synskriterier: Grænse eller ikke grænse. Der er delte meninger. Spørgsmålet er hvor grænsen så skal gå, og hvordan man omsætter forskellige synshandicap til en synsbrøk. Det vil også kræve dokumentation. Et synskriterie vil derfor give ekstra arbejde til kontoret. Lige nu er optagelse baseret på tillid. Spørgsmålet er hvor mange der vil lyve sig til at medlemskab af DBSU. Vi beslutter ikke at foreslå synskrav på nuværende tidspunkt.
Vi diskuterer om man også skal kunne støtte foreningen selvom man ikke er synshandicappet og uden at deltage i arrangementer. Dvs. et slags passivt støttemedlemskab eller anden støtteordning. Men dette skal måske være under et andet punkt/paragraf og måske slet ikke under vedtægter.
2. DBS. Der er indskrevet krav, som kommer fra DBS. Det er længe siden.  f.eks. hvem der må sidde i hovedbestyrelsen.  Der bør laves en separat skriftlig aftale om hvilke krav de stiller som forudsætning for deres støtte.
Begrundelse: Hvis DBS ændrer kravene, er det meget upraktisk, at vi skal igennem en upraktisk proces med at ændre vedtægterne. I stedet bør der i vedtægterne fx stå, at vi er forpligtet til at leve om til den til enhver tid gældende aftale med DBS.
Vi er dog ikke sikre på at alt dette kan nås inden landsmødet og vi ser et problem i, at en ny hovedbestyrelse skal overtage vedtægtsændringer 
Den kommende hovedbestyrelse skal sættes godt ind i sagen. De vil også være med i processen. 
3. Fjerne retningslinjerne for landsmødet og i stedet foreslå en forretningsgang for landsmødet i stil med den man bruger i SUMH. Forretningsgangen skal godkendes af landsmødet som et af de første punkter på dagsordenen. Alle kan stille ændringsforslag til forretningsgang ligesom til dagsordenen.
Der var enighed om dette forslag.
4. Eksklusion: Det foreslås at der laves en eksklusionsparagraf i vedtægterne, da man på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at smide personer ud af foreningen. Der skal udarbejdes nogle retningslinjer for hvornår eksklusion kan komme på tale.
Det foreslås at der bliver lavet en småændringspakke som medlemmerne får sendt ud, og som vi kan stemme om som en helhed på landsmødet. Herefter bliver de store ændringer gennemgået og stemt om enkeltvis.

13. Markedsføring og PR.

a. Ungdomsbladet
FU afholdte den 3. januar ansættelsessamtaler med de to personer der havde søgt stillingen som ungdomsbladsredaktør. De har valgt at ansætte Marc Gregersen som ny redaktør fra den 1. februar 2014 og de har lavt aftale med ham om, at det første blad skal udkomme i marts måned altså inden landsmødet.
FU´s begrundelse for at de har valgt ham er, at han har kendskab til at lave radio og lydredigering, da han arbejder med det i sin fritid. Desuden er han ung, det kan selvfølgelig både være en fordel og ulempe men de har valgt at tro på at det er en fordel for foreningen, da han måske kan være medvirkende til at få de unge medlemmer til at være mere aktive i foreningen og deltage på vores arrangementer og så kan han selvfølgelig lave bladet i mange år fremover når han ikke er særlig gammel.

Andreas har fået overdraget Jespers pressekort og alt hans optagerudstyr på nær en vindhætte til en mikrofon som er blevet væk, så vi skal have investeret i en ny.
Andreas sørger for at Marc får dette udstyr hurtigst muligt, så han kan komme i gang med at lave ungdomsbladet.
Pressekortet er blevet sendt til kontoret, så Ditte kan sende det ind til pressenævnet, da de skal have det retur når han ikke længere er redaktør for foreningen.

Der skal findes en ny kontaktperson til ungdomsbladredaktøren, da Mie ikke ønsker at fortsætte da hun skal på højskole. Nadia melder sig til at påtage denne opgave.
Vi bliver enige om, at det vil være en god idé, at skrive en lille annonce til medlemmerne om at foreningen har fået ansat en ny redaktør osv. Det bliver kontaktpersonens opgave at gøre det, hun sender det ud til godkendelse på HB listen og efterfølgende bliver det videresendt til Ditte som kan sende det ud på mail og ligge det op på hjemmesiden og facebook.

b. Børnebladet
Børnebladsredaktør Stine Banner synes det går rigtig godt, hun har lige fået et nyt lyttermedlem igennem facebook fordi Anders Fransson skrev en kommentar om børnebladet.
Hun er blevet kontaktet af en person fra Randers Kommune fordi de er ved at se om det kan få stablet et goalball hold på benene i byen men de mangler spillere og derfor vil han gerne have lov til, at gøre lidt reklame for det på vores medlemsblade og det må han naturligvis meget gerne. Stine har aftalt med ham, at han skal sende et lydindslag til hende, så skal hun nok sørge for at det kommer på børnebladet og evt. også bliver sendt til ungdomsbladredaktør Marc Gregersen, hvis det har hans interesse. Hun venter dog stadig på indslaget fra ham.

I den konkurrence hun annonceret på sidste blad, er der 4 personer som har deltaget og hun gør rigtig meget for, at komme i kontakt med de unge mennesker og finde nye lyttere.

c. Hjemmesiden
Intet at bemærke, da Kristian har ligget syg. Det blev bemærket at det ville være en god idé, at få lagt hjælperkartoteket ud på hjemmeside, så den er tilgængelig for regionerne og diverse arrangørgrupper. Når vi på nuværende tidspunkt modtager hjælperkartoteket fra kontoret er det i et regneark, det kunne være en god idé, at få skrevet det i et andet format, da det godt kan være svært at overskue et regneark.

Gunhild gør opmærksom på, at hvis vi har nogle ændringer til hjemmesiden er det indtil videre Kristian og evt. Ditte der tager sig af disse opgaver, da vi ikke længere har Christoffer som webmaster. De nyvalgte regionsbestyrelser skal huske at sende navne og kontaktoplysninger til kontoret og evt. hjemmesideudvalget om hvordan deres regionsbestyrelse er kommet til at se ud efter den afholdte generalforsamling, så det kan komme på hjemmesiden og deres mail liste kan blive opdateret.

d. Kommunikation og markedsføringsudvalget
Mie vil gerne holde en pause i udvalget i mens hun er på højskole og Anne bliver hendes stedfortræder men det er en god idé, hvis hun bliver på mail listen til når hun kommer tilbage. Anders giver Ditte besked om, at Anne skal på KU mail liste.
Mie skal sørge for, at informere Tommy fra RP gruppen om, at hun ikke p.t. er aktiv i KU og han i stedet for skal kontakte en af de andre personer i udvalget imens hun er fraværende, hvis han skulle have spørgsmål eller lign. Mie skal også huske at sende den artikel de har fået udarbejdet om DBSU til RP Nyt.

14. Diverse råd og Udvalg

a. Bestyrelsen på blindeinstituttet
Andreas deltog i mødet den 26. november og de fik bl.a. gennemgået Instituttets foreløbige regnskab for 2013. Det så fint nok ud. Man havde fået færre indtægter end forventet på nogle indsatsområder, men til gengæld mere på nogle andre områder.
Derudover var der en kort gennemgang af evalueringen af kommunalreformen. Der kommer nogle ændringer af reformen som bl.a. vil afskaffe Instituttets objektive midler. Konsekvensen er ikke kendt endnu, men da de finansierer mange af instituttets faste og gratis ydelser, vil det utvivlsomt have en negativ konsekvens, hvis man ikke finder en alternativ løsning. Det kunne måske blive en abonnementsordning, hvor kommuner kan abonnerer på en ydelse. Desuden kommer bevillinger til at ske gennem VISO. Endnu en ting vi må afvente og se konsekvensen af. Kommunikationen vil dog stadig være direkte imellem Instituttet og kommunerne. 
Vi kan ikke forvente at det kan ændres. Det træder i kraft i juli. 
På mødet blev ”Ny praksis”-projektet fremlagt. Det handler om jobsøgning og jobfastholdelse.  De havde en del synshandicappede med i projektet. Hvad skal der til for at få et job og fastholde det? Man har nu oprettet et dokument med konkrete ting som man har fundet ud af virker. 

b. Brugerrådet ved rådgivningen på blindeinstituttet
Anne Kristine Grosbøll fra IBOS har overtaget Henrik Persson´s post i brugerrådet.
Der er endnu ikke fastlagt en dato for det næste møde men Anders Fransson vil meget gerne efter landsmødet fortsætte som repræsentant for DBSU.
Den anden repræsentant fra DBSU er Osman Sari og efter landsmødet skal den kommende HB undersøge om han stadig ønsker, at fortsætte i brugerrådet eller om de skal have fundet en anden person som kan varetage den opgave, da DBSU har to pladser til rådighed i brugerrådet.

15. Nordisk arbejde
Mie og Anders var til et seminar på Island der handlede om samarbejde mellem europæiske organisationer for unge synshandicappede, og det helt nye Erasmus+ program.
Seminaret gik rigtigt godt. Der er blevet knyttet nogle nye kontakter, vi har gennemgået forskellige øvelser omkring rollefordeling, samarbejde og forventningsafstemning i gruppearbejde. Vi lærte også om processen med at få en ide til et projekt, over planlægningen til den faktiske udførelse af projektet.
Vi lærte også om udarbejdelse af katastrofeplaner, som skal beskrive scenarier der er rimelig sandsynlighed for vil forekomme, og hvordan man kan forberede sig på at undgå dem, eller hvis de sker, så hvordan man løser situationen. Mulige scenarier kunne for eksempel være, at der sker strømsvigt, en person kommer til skade og skal på hospitalet, eller at en person ryger sig skæv og er synligt påvirket, Dette redskab med katastrofeplaner i forbindelse med vores arrangementer er noget vi i den grad kan tage til os, fordi vi tidligere har oplevet episoder hvor vi kunne havde haft brug for dem.
Vi snakkede om at vi vil prøve at få en sommerlejr op og stå i Rumænien i 2015, hvor temaet vil være naturen, og vi vil lave arrangementet i samarbejde med den rumænske ungdomsblindeorganisation.
Vi har desuden stadig ikke hørt noget fra SUN, så vi betragter organisationen som værende i dvale p.t.

16. Hvem fortsætter i HB og hvem gør ikke?

Formand: Gunhild er på valg og ønsker ikke at genopstille.
Kassere: Anders ønsker at blive siddende på sin post perioden ud.
Sekretær: Mie ønsker at blive siddende på sin post perioden ud.
Bestyrelsesmedlem: Nadia ønsker at blive siddende på sin post perioden ud.
Bestyrelsesmedlem: Kristian ønsker at blive siddende på sin post perioden ud.
Bestyrelsesmedlem: Andreas er på valg og genopstiller ikke, da han bliver for gammel. Han vil dog tilbyde den kommende bestyrelse at fortsætte i bestyrelsen på IBOS og i hjemmesideudvalget såfremt den nye bestyrelse vil tage imod dette tilbud fra ham.
Bestyrelsesmedlem: Stine Morsing er på valg og ønsker ikke at genopstille.
Suppleanterne: Anne, Stine B. og Nicolaj er på valg og ønsker ikke at genopstille. Anne vil dog tilbyde den kommende bestyrelse at fortsætte i kommunikation og markedsførings udvalget såfremt den nye bestyrelse vil tage imod dette tilbud fra hende.

17. Næste møde

Næste HB møde er planlagt til den 28-29. marts på FSC men pga. mange afbud overvejer Gunhild at flytte mødet til en anden weekend. Vi vil blive informeret om, hvad der vil komme til at ske på HB listen.

18. Evt.

Mie fortæller, at hun skal på højskole et halvt år og derfor er nødt til at afmelde sig alle de aktiviteter og poster hun er involveret i, indtil juni måned hvor hun kommer tilbage.

Gunhild har tidligere skrevet en mail ud for at høre, om et par personer fra HB har tid og lyst til, at kan deltage i den inklusionsworkshop som DBS afholder på FSC den 27-28. januar men der er ingen der har svaret hende og derfor vil hun lige forhøre sig igen men der er desværre ingen som kan deltage på vegne af DBSU.

Kristian oplyser at Complex Productions har en mødetelefon, vi må benytte hvis vi skal afholde telefon møde og det har telefon nummeret 69 69 16 16 men mødet skal oprettes og man kan få samtalen optaget, så man f.eks. kan bruge det til referatskrivning.

Færdigheder

Indsendt den

18. januar 2014