Vælg en side

Referat af HB den 18. – 19. Marts 2016

Til stede:
Nadia Pedersen, formand
Christina Munkesø, kasserer
Susanne Pedersen, sekretær
Bestyrelsesmedlemmer: Søren Jensen, Anja Støvring, Tine Drelsdorf, Danni Lundgren
Suppleanter: Mie Henriksen, Kim Enevold Sørensen, Lasse Larsson
Kenneth Rasmussen, repræsentant for Region Vest
Osman Sari, repræsentant for Region Øst

Mødet indledtes med en præsentationsrunde. Herefter påbegyndtes dagsordenen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer.

2. Valg af ordstyrer, nyt fra HB og todo-liste
Lasse blev valgt som ordstyrer.
Tine blev valgt til at lave todo-liste.
Det blev besluttet ikke at lave nyt fra HB, fordi der bliver valgt en ny hovedbestyrelse, inden vores blade bliver sendt ud næste gang.

3. Nyt fra kontoret
Der har været afholdt MUS-samtale med Ditte. Det gik godt.
Der var en drøftelse omkring telefonsystemet. Der var et ønske fra flertallet i HB om, at det er Ditte, man hører, og ikke en mandestemme, når man ringer til kontoret. Det blev foreslået, at der måske kunne oprettes en vente kø med numre, så man ved, hvor længe, man skal vente. Det nuværende system er et, vi fik, for nogle år siden, mens Christian Christensen sad i bestyrelsen. Det er uvist, om det understøtter en sådan ventekøfunktion, eller om den nuværende stemme kan ændres. Det skal undersøges, om det kan lade sig gøre, og om Ditte er interesseret i at lægge stemme til enten det nuværende eller et nyt system.

4. Økonomi

A. Budget/forbrug
Christina orienterede. Der er ikke brugt så mange penge endnu. 1. Rate fra DBS er kommet.

B. Gennemgang af årsregnskab 2015 samt den folkevalgte revisors påtegning
Den folkevalgte revisors kommentarer blev kort gennemgået.
Der var et overskud på 34.400 kr.

5. Bladene

A. Børnebladet
Tine har talt med Stine for nogen tid siden. Det går fint med bladet.

B. Ungdomsbladet
Det er indtrykket, at de nye bladredaktører er rigtig positive omkring bladet. Der var enighed om, at det første blad var rigtig godt.
Der bliver måske fremover mulighed for at bladene kan komme ud på hjemmesiden.

6. Regionerne

A. Øst
Osman orienterede fra region Øst. Der har været afholdt bestyrelsesmøde. Der var en gennemgang af nogle af de kommende arrangementer i støbeskeen. Det drejer sig om et besøg i revy, et besøg i Sommerland Sjælland og et motorcykelarrangement.
Der er kommet en klage over manglende information til hjælpere i forbindelse med generalforsamlingen. Dette er taget til efterretning.

B. Region Vest
Kenneth Orienterede. Der har været afholdt et bestyrelsesmøde. Der er flere arrangementer under planlægning, herunder “til lands, til vands og i luften”, zoologisk have, badeland, halloween arrangement og julefrokost, weekend i sommerhus, gorillaweekend, besøg hos synsrådgivning, tur på skibakke, samt tur i legeland.
Der var en drøftelse omkring at regionen har færre penge end sidste år, og hvordan de evt. kan bruges bedst muligt. Derudover blev det drøftet, at der var mange arrangementer klumpet sammen i sommerhalvåret, og om disse muligvis kunne spredes mere ud over året.

7. Transportrefusionsskema
Der var en kort drøftelse omkring transportrefusionsskemaet, da det ikke kan lægges op på den nuværende hjemmeside, og der var nogle, der havde svært ved at udfylde det. Dette viste sig dog senere ikke at være noget problem alligevel.

8. PR og markedsføring

A. Hjemmesiden
Den nye hjemmeside har været til test. Deadline blev overskredet, hvilket skyldtes, at der opstod forvirring omkring kommunikationen om, hvorvidt det kun var FU eller hele HB, der skulle udføre testen. .
Der er en del fejl på den nye side, der skal rettes, både stave- slå- og faktuelle fejl. Ditte kan naturligvis rette mange, men HB skal også være behjælpelige.
Det skal undersøges, om vi kan ændre alle ting på siden omkring tekster m.m.

B. Facebookgruppen og siden
Der var ingen bemærkninger til Facebookgruppen.
Ditte skal fremover administrere Facebooksiden.
Der var en debat omkring hvor mange facebookgrupper, DBSU skal have.
Region Vests Facebookgruppe er ved at blive nedlagt. Grunden til dette er, at de personer, der tidligere har administreret den, ikke længere er i bestyrelsen eller gruppen, og den derfor ikke kan administreres af nogen. Dens medlemmer skal henvises til DBSU’s gruppe.
Der var en kort drøftelse om, hvad Facebookgruppen bliver brugt til ift. Mail og antallet af medlemmer.

C. Nyhedsmail
Den seneste nyhedsmail er blevet udsendt. Der var enighed om, at det er en god nyhedsmail. Den indeholder ny og up-to-date information, i modsætning til de gamle nyhedsbreve, som ofte indeholdt gammel information eller direkte indsatte arrangementsinvitationer. Nyhedsmailen informerer om arrangementer og begivenheder i foreningen, og serveres på en måde, som gør, at man har lyst til at læse den, da den både er formuleret sjovt, spændende og informativt.

9. Diverse råd og udvalg

A. Bestyrelsen på IBOS
Danni orienterede. Der er i øjeblikket drøftelser i gang om, hvad der skal ske med IBOS fremadrettet. Næste møde er den 21. Juni.

B. Brugerrådet ved IBOS
Anja orienterede. Der er holdt møde i brugerrådet den 7. Marts. Der var ikke så mange brugere repræsenteret ved dette møde. Der er frustration omkring den nuværende situation omkring instituttets bestyrelse. Hvad angår hjælpemidler, har der været arbejdet en del med at gøre valg tilgængelige for synshandicappede, samt IBeacon. Der blev også fremvist et Apple Watch og en ny talende mobiltelefon. Derudover var der et oplæg fra ungdoms- og studievejlederen omkring studieteknikkurset og et nyt tiltag omkring studievejledning over Skype til studerende. Næste møde er fastsat til den 16. Juni.
Der var en kort drøftelse omkring IBOS’ tilbud.
Det skal nævnes på næste møde, at IBOS har mulighed for at annoncere omkring deres tilbud i vores Facebookgruppe. Det er vigtigt, at det er dem selv, der gør det, og ikke DBSU.
Det skal nævnes På næste brugerrådsmøde, at der var delte meninger omkring studieteknikkurset.
Note: Nadia sender i øvrigt en liste over dem, der er i de stående udvalg, m.m. Til Tine.

C. Det synsfaglige råd ved Synscenter Refsnæs
Der var intet nyt.

D. Syn Danmark
Kim og Mie orienterede. Der har været kontakt til synskonsulenter i Sønderjylland. Efter maj måned har de tid til et møde omkring samarbejdet, særligt omkring rekruttering af medlemmer. Der er et ønske om at udvide samarbejdet til at omfatte andre dele af landet.

E. Fællesudvalget
Interessegruppen holder forårskonference i april. Kim deltager i denne. Der skal afholdes et arrangement om sociale rettigheder ti september.
Der var en debat om, hvorvidt man fra DBSU kunne give støtte til medlemmer af foreningen, som vil deltage i interessegruppens arrangementer, da de godt kan være dyre, hvis man fx er på kontanthjælp eller SU. En mulighed kunne være at oprette en pulje, hvor DBSU-medlemmer kunne søge penge til at deltage i Interessegruppens arrangementer. Der var delte meninger om dette forslag. Det skal undersøges, hvorfor interessegruppen får så få penge fra DBS.

F. Integrationsudvalget
Der er ikke blevet afholdt nogen møder siden sidste HB-møde.

10. Samarbejdspartnere

A. DBS
DBS deltager i vores landsmøde, dog ikke hele weekenden. DBS har for nylig holdt landsmøde, hvor der blev valgt et nyt 3. FU-medlem, Ask Andersen. Der var en orientering fra DBS’ landsmøde.

B. DUF
DUF har fået nye tilskudsregler. I den forbindelse vil Ditte og Christina overveje, om de skal tage på et kursus, DUF tilbyder, omkring de nye regler. DBSU kommer muligvis til at miste penge til næste år. Vi kan overveje at bruge noget af vores egenkapital, hvis det sker, men foreningen må i så fald også lægge sin stil om med hensyn til prioriteringer. SUMH skal kontaktes for at afklare spørgsmålet om tilskudsregler.

C. SUMH
Mie har været i kontakt med SUMH omkring vores medlemsrekruttering. De vil gerne være behjælpelige i forbindelse med revideringen af vores principprogram. Danni deltager i SUMH’s repræsentantskabsmøde. Vi opfordres til at vi kigger materialet igennem og kommer med kommentarer senest den 27. Marts.

D. Forældreforeningen
Der var en drøftelse omkring Forældreforeningen. De skal opfordres til kun at sende deres nyhedsbrev til kontoret og ikke til alle bestyrelsesrelaterede lister.
Lasse og Kim deltog i Forældreforeningens landsmøde. Det havde været et godt arrangement, men der var ikke så mange forældre til stede. Hovedemnet var unge og uddannelse og erhverv. Fra forældrenes side var der en del utilfredshed med at mange af IBOS’ arrangementer og kurser for unge ligger i sommerferien.
Der var en drøftelse omkring samarbejdet mellem DBSU og Forældreforeningen. Man kunne muligvis lave en gruppe, der kan deltage i Forældreforeningens arrangementer, så det ikke altid er den samme, der gør det. Der var delte meninger om dette. Diskussionen kan genoptages efter landsmødet.

E. RP-gruppen
Kim har deltaget i deres landsmøde den 6. Februar. I juni vil der være et kursus omkring forskningen indenfor RP. Der vil også være et 5-dages kursus til efteråret. RP-gruppen sender to repræsentanter til vores landsmøde.

F. SUN
Der skulle have været et møde i Stockholm i april. Dette møde bliver dog muligvis lavet om til et telefonmød. Kim deltager muligvis i dette møde.

11. Afholdte arrangementer

A. Sangweekend
Mie orienterede om dette arrangement. Det havde været et godt arrangement med gode tilbagemeldinger. Arrangørerne oplevede, at der var mange ting, der ikke gik glat i forhold til det praktiske, men det lod ikke til at være noget, deltagerne bemærkede. Det eneste, de kom med kritik til, var, hvordan sangundervisningen kunne gøres endnu bedre på næste sangweekend. Sådan en ønskede alle deltagere, at der blev lavet igen. . Der havde været 12 deltagere. Der mangler stadig nogle regninger fra arrangementet.
Der var en debat omkring hjælpere og hjælperkartoteket i forbindelse med arrangementet. Det blev foreslået at opdatere hjælperkartoteket fast en gang om året. En mulighed for at skaffe flere hjælpere kunne være at lave nogle opslag fx på pædagog- eller lærerseminarier o.l. En yderligere mulighed er at oprette en lukket Facebookgruppe til hjælpere. Søren vil gerne være behjælpelig med at oprette en sådan gruppe.

12. Kommende arrangementer

A. Yoga-weekend
Dette arrangement er booket. Der er desværre ikke så mange unge tilmeldt. Der mangler stadig en hjælper fra København. Et råd til arrangøren er at gøre instruktøren mere synligt ved at lade vedkommende være klædt i sort tøj.

B. Barcelonatur
Denne tur er fuldt booket. Der blev ansøgt om 20.000 kr. Ekstra til dette arrangement. FU har bevilget 5.000 kr. Nadia og Ditte har holdt et møde med arrangørerne, med henblik på at få økonomien til at hænge sammen. Der er nu bestilt flybilletter og hustle. Økonomien virker dog stadig anstrengt. Det blev drøftet om man kunne lade deltagerne betale for nogle aktiviteter eller mad, men dette er ikke muligt, da der i invitationen står, at alt er inkluderet i prisen. Vi må derfor forvente at få et tab, hvis budgettet overskrides. Fremadrettet bør man måske kontrollere, om priser, der bliver beregnet i forbindelse med udlandsture, er korrekte ift. Sæsonpriser. En mulighed, man kunne overveje i fremtiden, om arrangører skal betale fx halv deltagerbetaling til udlandsarrangementer.

C. Overlevelsestur
Arrangørerne mener ikke, de har fået information om, at budgettet er godkendt. Det skal afklares, om de stadig vil afholde arrangementet Det skal også undersøges, om der er sket en fejl i forbindelse med kommunikationen omkring det med budgettet.

D. Landsmøde
Der er ved at være styr på planlægningen af landsmødet. Programmet blev gennemgået overordnet. Menuen og festprogrammet blev også gennemgået. Da der har været forskellige misforståelser, er indkaldelsen ikke kommet på DBS’ medlemsblad eller Ungdomsbladet. Der bør udarbejdes en liste til fremtidige landsmødearrangører over de ting, der skal gøres i forbindelse med planlægningen. Der var en del praktiske spørgsmål, der blev drøftet.

E. Miniefterårsferie
Der kommer svar på, om Stausgaard kan lånes efter påske. Der er planer om et halloween/tema. Der skal findes hjælpere.

F. Nordisk Camp 2017
Der er kommet en mail fra Otfellologen om, at DBSU har fået nogle penge til campen. Pengene bliver overdraget til foreningen den 30. Marts. Beløbets størrelse er ukendt indtil denne dato.
Kim har meldt sig til at være arrangør med Esben Sørensen og Michael Rasmussen på sidelinjen. Kim kender en person, der gerne vil være behjælpelig med at søge fonde, hvilket er det første skridt i processen. Der skal spørges på landsmødet, om der er nogen, der vil være medarrangører, og der skal informeres om, hvad det kræver. Arrangementet bør afholdes i starten af juli. Det skal undersøges, om aldersgrænsen for deltagelse er 30 år.
Note: Der skal findes en hjælper til dette års camp.

G. Tillidsmandskursus
Budgettet blev godkendt. Det skal undersøges, om der er plads på centret i juni, og om SUMH kan. Arrangørerne er Christina, Danni og Tine er nu arrangører.

13. Sæt mig fri projekt
Der har ikke været kontakt med Ulla Holtze.

14. Eventuelt
Facebookgruppen i Vest er slettet.
Der var en runde, hvor der blev takket for såvel formandens som den øvrige bestyrelses arbejde.
Herefter blev mødet hævet.

Færdigheder

Indsendt den

18. marts 2016