Vælg en side

Referat af HB den 17. Januar 2016

Til stede:
Nadia Pedersen, formand
Christina Munkesø, kasserer
Susanne Pedersen, sekretær
Bestyrelsesmedlemmer:
Søren Jensen
Anja Støvring
Tine drelsdorf
Suppleanter:
Lasse Larsson
Mie Henriksen
Kim Enevold Sørensen
ronni Jensen, repræsentant fra Region Øst

Fraværende:
Danni Kristensen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
Der blev tilføjet punkt 13 om regionerne. Eventuelt blev herefter nr. 14.

2. Valg af ordstyrer, hvem, der laver todo-liste og hvem, der laver nyt fra HB
Lasse blev ordstyrer.
Søren laver todo-liste.
Kim og Mie laver nyt fra HB.

3. Valg af nyt FU-medlem
Da Danni ikke længere ønsker at være 3. FU-medlem, har Søren fået denne post.

4. Nyt fra kontoret
Ditte er nu tilbage på fuld tid.

5. Økonomi

A. Årsregnskab 2015
Da dette ikke er blevet færdigt i skrivende stund, kunne der ikke orienteres om dette punkt.

B. Budget/forbrug
Da dette ikke er blevet udsendt i skrivende stund, kunne der ikke orienteres om dette punkt.

6. Årsberetningen
Årsberetningen er næsten klar til udsendelse. Der skal bare læses korrektur.

7. Bladene

A. Børnebladet
Intet at bemærke.

B. Ungdomsbladet
Der er ved at komme styr på det kommende ungdomsblad. Mie vil gerne være HB’s repræsentant, der har kontakt til bladet.

Fælles for begge blade: Der skal spørges, om der er kommet et samarbejde i gang mellem dem.

8. PR og markedsføring

A. Hjemmesiden
Der har været afholdt et møde med det firma, der skal stå for den nye hjemmeside. Den mangler blot at blive underskrevet. Den nye hjemmeside forventes at være klar til landsmødet. I første omgang skal FU teste siden. Firmaet har lovet, at der stadig kan komme rettelser, når siden er blevet åbnet for adgang for alle. Siden skal også være mobilvenlig. FU tjekker op på, om Ditte har styr på de ting, hun skal have styr på omkring flytningen.

B. Facebooksiden
Ditte skal have adgang til Facebooksiden.
Der er god aktivitet i Facebookgruppen.

C. Nyhedsmail
Der blev sendt en nyhedsmail ud i december. Næste nyhedsmail har deadline den 1. marts. Der skal reklameres for ungdomsbladet i næste nyhedsmail, samt laves noget tekst om de nye regionsbestyrelser.

9. Diverse råd og udvalg

A. Bestyrelsen på IBOs
Da Danni ikke var til stede, blev der ikke orienteret på dette punkt. Han har dog udsendt et referat fra deres seneste møde til HB.

B. Brugerrådet ved rådgivningen på IBOS
Der har ikke været afholdt møder siden sidste HB-møde. Næste møde er flyttet til den 24. februar. Der var et ønske om mere aktivitet udenfor IBOS, især i Jylland.

C. Det Synsfaglige Råd ved Synscenter Refsnæs
Der er blevet ansat en ny leder ved Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs.

D. VIS (Videnscenter for Handicap og Social Psykiatri)
Der bliver ikke længere holdt møder med dette center, medmindre der ad hoc er brug for DBSU’s input.

E. syn Danmark
Kim og mie orienterede om det arrangement i Odense, de havde været til i december. Det havde været et godt arrangement, og mange af deltagerne fik en øjenåbner i forhold til DBSU. Flere var allerede medlemmer, men passive. Synskonsulent Claus Anker vil gerne sparre med DBSU, således at vi kan sende invitationer ud til arrangementer, og måske også støtte økonomisk. Til gengæld får foreningen måske flere medlemmer. Det foreslås, at Claus Anker sender invitationer ud i vores Facebookgrupe. Hvis han ønsker økonomisk støtte til arrangementer, skal der foreligge en konkret ansøgning.
Der var en debat omkring det videre arbejde på dette område. Det skal helt klart fortsættes rundt om i landet. Der skal laves en “ungdomsgruppe”, der kan tage rundt i landet og informere om DBSU, så det ikke er ældre DBSU’ere, der kommer og taler til de helt unge, hvilket måske ikke virker så relevant.

F. Fællesudvalget
Nadia er blevet kontaktet af Karen Koch Rasmussen, som ønsker et møde med DBSU omkring foreningens fremtid. Mie og Søren vil gerne deltage i sådan et møde.

G. integrationsudvalget
Nadia har deltaget i et møde omkring integrationen af synshandicappede i Folkeskolen sammen med DBS, Forældreforeningen og Interessegruppen. DBS havde arrangeret mødet, som havde til formål at komme med input til DH, som ønskede at få input fra deres medlemsorganisationer vedrørende inklusionen af børn og unge.

10. Samarbejdspartnere

A. DBS
DBS har modtaget invitationen til vores landsmøde. De deltager muligvis.

B. DUf
Der er forvirring omkring DUFs nye tilskudsregler. Vi risikerer muligvis at gå 85.000 kr. ned i tilskud. Nadia er ved at undersøge sagen. I år får vi dog vores tilskud.

C. SUMH
SUMH er i gang med at lave et projekt, hvor handicappede kommer ud på skoler og holder foredrag om at være handicappet. Der var flere bud på blinde kandidater, som kunne supplere Mads Brix fra SUMH, der er svagsynet. Mie undersøger, om det stadig er muligt at få nye ind i projektet.

D. Forældreforeningen
Nadia har haft kontakt med Forældreforeningen vedrørende Laugelejren. Der var enighed om, at der ikke skal arrangeres en lejr i år, da der ikke er kommet noget respons fra forældre på det brev, DBSU sendte ud tidligere. Der skal være noget markedsføring og aktivitet fra forældrene for at få den op at køre igen. Derfor skal Laugesens Have afbestilles, og der skal ikke søges Somi-midler i år.

E. RP-gruppen
Kim har holdt møde med formanden for RP-gruppen. De holder landsmøde og 30 års jubilæum den 6. februar. Kim deltager i dette. Han har sendt DBSU’s seneste nyhedsmail til RP-gruppen.

F. SUN
Intet at bemærke.

11. Afholdte arrangementer

A. Stockholmstur
Nadia orienterede. Det havde været en rigtig god tur.

B. Bodyflight
Kim orienterede. Det havde været et meget succesfuldt arrangement. Der havde været mange nye unge deltagere med, og også nogle nye hjælpere.

C. sæt mig fri (eksternt arrangement)
Sæt mig fri forløbet er nu ved at være afsluttet. Ulla Holtze, som står for det, har kontaktet DBSU og spurgt, om vi vil køre projektet videre. Det blev foreslået, at kurset fremover holdes på Fyn, så det ikke skal skifte mellem København og Århus så ofte. En mulighed var at holde det enten som weekend-arrangement eller hvert 2. år. Der var generelt enighed om, at det var en god ide at vi overtager kurset, men at formen skal fastlægges nærmere. Der skal findes en person, som vil stå for det praktiske, samt kontakten mellem Ulla og DBSU. Susanne har tilbudt at være tovholder, hvis det bliver aktuelt. Nadia snakker med Ulla igen, og drøftelsen genoptages på næste møde.

12. Kommende arrangementer

A. Sangweekend
Mie orienterede. der er flere nye tilmeldte til arrangementet. Arrangementet er rykket til weekenden 5. – 6. marts i stedet for i januar. Det blev pointeret, at der var meget i marts, så det er vigtigt fremover at holde sig indenfor tidsplanen som arrangører.

B. Yogaweekend
Der er udsendt invitation til denne.

C. Landsmødet 2016
Landsmødeplanlægningen er ved at falde på plads. Der var en drøftelse omkring punktet fremtidigt arbejde. Der er fundet en dirigent, og der er ved at være styr på programmet. Der var en debat omkring underholdningen.

D. Tillidsmandskursus
Der var en debat omkring, hvorvidt der skulle bevilges penge til et tillidsmandskursus. Der var generel enighed om, at det er en god ide med et tillidsmandskursus. Mie, Anja og Tine vil gerne være i en arrangørgruppe, som skal udarbejde et program og et budget. Det skal være klar til næste HB-møde.

13. Regionerne

A. Øst
susanne orienterede. Der har været afholdt julefrokost i december, som var en succes. Der er generalforsamling den 6. februar..

B. Vest
Ronni orienterede. Der har været afholdt en juleweekend i december. Det havde været et godt arrangement. Der er styr på deres generalforsamling, som afholdes den 30. januar.

14. Eventuelt
Det nyeste udkast til transportrefusionsskema skal sendes ind til kontoret. Teksten om personlig hjælper skal indføres i håndbogen.
Der har på det sidste været problemer med at folk ikke får sendt bilag for transport ind rettidigt. Dette skal der strammes op på.

Færdigheder

Indsendt den

17. januar 2016