Vælg en side

Referat af HB den 17. – 18. Marts 2017

Referat af HB-møde den 17. – 18. marts 2017
Referent: Susanne Pedersen
Til stede:
Kim Sørensen, formand
Christina Munkesø, kasserer
Susanne Pedersen, sekretær
Tine Drelsdorf, danni Lundgren, Sofie Christensen, victor Sørensen, bestyrelsesmedlemmer
Cathrine Honore, suppleant
Søren Uhrenholt og Jonas Korsø, repræsentanter fra Region Vest
Anja støvring, repræsentant fra Region Øst
Ditte Hansen fra kontoret

Kim bød velkommen. Herefter var der en præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden
PR blev rykket frem til punkt 7.
Målplanen blev rykket til punkt 11.

2. Valg af ordstyrer, todo—liste og nyt fra HB
Christina blev valgt som ordstyrer.
Tine blev valgt til at lave todo-liste.
Sofie laver nyt fra HB.

3. kontoret
Der er travlt på kontoret i øjeblikket. Der er foreløbigt 10 nye medlemmer i år. Der blev udtrykt et ønske om, at mails sendes i god tid, hvis det er vigtige ting, der skal løses. I øjeblikket bliver der fulgt op på, hvem, der er medlemmer.

4. Økonomi
Christina gennemgik budget/forbrug. Vi har modtaget 1. rate fra DBS. DBSU har fået 10.000 kr. fra Aslaug Carl Friis’ legat til Nordic Camp.
Årsregnskabet er blevet udsendt. Årets resultat blev et underskud på 114.000 kr.

5. FU
FU har holdt møde med DBS og LFBS om et samarbejde. Der er kommet en samarbejdsaftale i stand, som går ud på, at unge synshandicappede skal kunne tage en fuld grundskole og ungdomsuddannelse, samt styrke sociale kompetencer og lave et projekt omkring fritidsjob. Aldersgruppen for dette projekt er 15-20 år. Projektet er i samarbejde med Blindes Arbejde. Der skal også skabes kontakt til andre virksomheder. En mulighed kunne også være at lave en mentorordning til projektet. Det blev foreslået at inddrage Interessegruppen i projektet, da de tidligere har arbejdet med tanken om et lignende projekt. Det blev foreslået, at de unge kunne arbejde på samme arbejdsplads som mentorerne.

A. Det lokale samarbejde mellem DBSU, DBS, LFBS og Syn Danmark

Der er forskellige aktiviteter i gang på lokalt plan, bl.a. en kommende tur til Vadehavet, samt møde for medlemmer den 29. marts med spisning.

B. Infomøde i Århus, København, mv.

Der skal være et møde den 6. april i Århus om samarbejde mellem DBSU, DBS, LFBS og CHS Århus. Lignende samarbejdsmøder er under planlægning i Sønderjylland og København..

6. Regionerne

A. vest

Der har været afholdt to bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen. Der er fokus på, at det skal være fysiske. Repræsentanter må dog godt deltager pr. telefon. Der er planlagt flere aktiviteter i løbet af året. Girls’ Night den 20. maj, Tur til den gamle By i Århus i september, cirkusarrangement den 22. juli, transportarrangement, julefrokost, gåtur ved vadehavet, militærarrangement, Lalandiatur i november, madklub, hvor man laver maden selv i Århus, grillfest.
Det blev pointeret, at både lands- og regionsjulefrokost har hver sin charme.
Der blev opfordret til at sortere i arrangementslisten, så der ikke bliver alt for mange arrangementer i forhold til, at der også er landsarrangementer i løbet af året.
Der er kommet et ønske fra hjælpere om, at der skal gives bedre information til dem om, hvem og hvor mange, der skal samles op hvor. Arrangørgrupperne skal blive bedre til dette, og dette skal indskærpes.
Der var også et ønske om, at der er en hjælpertillidsmand i forhold til HB og regionsbestyrelserne. Med hensyn til dette må hjælperne selv udpege en repræsentant, hvis de ønsker en.

B. øst

Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 4. marts. Der er et ønske om, at arrangementsgrupper indsender budgetter. Der er følgende arrangementer i støbeskeen: Kurbad i april, motorcykelarrangement, friluftsarrangement/festarrangement, Comedy Zoo, teatertur, Streshåndtering/mindfulness.
Der blev spurgt ind til, om der har været kontakt med Region Vest omkring Lalandiatur, da dette arrangement forventes at blive tværregionalt i samarbejde med LFBS.
Der var et ønske om et flirtekursus. IBOS vil gerne være behjælpelige med at arrangere et sådant kursus. Dette tages op i bestyrelsen.

7. PR og workshop

A. Orientering om hjemmesiden, bladene, facebook og nyhedsmail

Hjemmesiden fungerer fint. Det skal skrives ind, hvem der er revisor og revisorsuppleant for hovedforeningen.
Tine har kontaktet bladredaktørerne for at høre, hvordan det går med bladene. Samarbejdet om Børnebladet går godt. De ønsker at Børnebladets facebookgruppe skal være åben. Der er kommet en henvendelse fra en tidligere børnebladsredaktør, som tilbød sin assistance. Det vurderes dog, at det ikke er relevant.
Der er intet nyt fra ungdomsbladsredaktørerne. De skal opfordres til at lave interviews, rapportager, o.l.
Facebookgruppen kører godt. Siden fungerer også godt. Der kommer mange gode opslag både i gruppen og på siden.
Sofie afventer nyhedsmail fra Kim. Nyhedsmailen fungerer fint.

B. Gruppearbejde fælles markedsføring

Der var gruppearbejde omkring PR.

C. Gruppearbejde, spørgeskema

Dette punkt blev ikke drøftet,da der var et ønske om at fortsætte drøftelsen af pkt. B.

8. Afholdte arrangementer

A. Selvværdsweekend

Dette arrangement blev afholdt den 10. – 12. februar. Der var 9 deltagere. Det hvade generelt været et godt arrangement, men aldersfordelingen havde måske været for bred. De forskellige aktiviteter blev beskrevet.

9. Kommende arrangementer

A. Landsmøde 2017

Der blev orienteret om programmet for landsmødet. Temaet for festen bliver nytår. Der er styr på de fleste praktiske ting.

B. Sangweekend

Der er styr på dette arrangement.

C. Heartland

Ditte har købt billetter til festivallen. Der er fundet hjælpere. Arrangementet foregår den 2. – 4. juni.

D. Nordic Camp

Der er sendt invitation ud. De forskellige aktiviteter er ved at blive planlagt.Der kan muligvis arrangeres et møde med sommercampen på IBOS. Det blev pointeret, at det kan være et problem, hvis der er nogen af deltagerne, der ikke kan engelsk. Det blev pointeret, at buegettet ikke må overskrides.

E. Selvudvikling

Planlægningen er ikke så langt endnu.

F. Berlintur

Arrangørerne har brug for sparring. Der skal også kigges på forskellige mulighedeer for datoer.

G. Miniefterårsferie

Stausgaard er blevet booket. Der skal sendes invitation ud, og der skal lægges et program. Arrangørgruppen skal holde møde. Victor vil gerne forlade gruppen. Christina vil gerne indtræde i stedet.

10. Samarbejdspartnere

A. DBS

Der er kommet en samarbejdsaftale med DBSU, DBS og LFBS, se herom pkt. 5 A.
Der er forskellige tiltag under udvikling, som DBS er involveret i. Der vil fra juli komme et nyt ID-kort, som er gyldigt på linje med pas og kørekort. Der er en ny befordringsordning i støbeskeen. Endvidere arbejdes der på en ændring af valgloven, så man kan have sin egen hjælper med ved valg og afstemninger. Der skal være møde om den sociale forløbsbeskrivelse den 21. marts.

B. LFBS’

Der har været afholdt et seminar, hvor forældre drøftede aktuelle problemstillinger. Den fælles kalender kan tages op i PR-udvalget.

C. Parasport

Der har for nylig været afholdt et judoarrangement. Der kommer snart et nyt arrangement for familier. Der skal være et møde med Parasport i april. Der efterlyses sparring. Tine og anja vil gerne deltage.

D. SUMH

Der har været afholdt MO-seminar. Temaet var politisk arbejde i organisationerne. Der er repræsentantskabsmøde den 7. – 8. april.

E. DUF

Kim og Sofie prøver at deltage i DUFs ungdomscamp på Folkemødet. Folkemødet finder sted i midten af juni.

11. Målplan

Der var gruppearbejde og efterfølgende diskussion afmålplanen, hvor den blev splittet op i planer på kort og langt sigt.

12. Råd og udvalg

A. Bestyrelsen på IBOS

Der er udsendt referat fra sidste møde.

B. Brugerrådet på IBOS

Der har været afholdt brugerrådsmøde, hvor DBSU var eneste brugerorganisation.

C. Interessegruppen

Interessegruppen holder forårskonference i maj.

D. Det synsfaglige Råd og landsdækkende råd

Der har endnu ikke været afholdt møde. Et planlagt møde er blevet udskudt.
Der har været afholdt møde i det landsdækkende synsråd. Referatet udsendes snart.

E. Inklusionsudvalg, LFBS og DBS

Der skal oprettes et udvalg med repræsentanter fra DBSU, LFBS og DBS. Cathrine og Victor vil gerne deltage i et sådant udvalg.

13. Ændringer til håndbogen

De ændringsforslag, der var indsendt, blev gennemgået. Susanne retter håndbogens tekst, og kigger videre på den. danni retter formateringen til.

14. Fremtidigt arbejde

A. Bordet rundt, hvem ønsker at fortsætte?

Der var en drøftelse om, hvem, der ville fortsætte i hovedbestyrelsen, samt om bestyrelsesarbejdet.

B. Er der nogen kandidater?

Der blev drøftet, hvem, der muligvis kunne stille op til hovedbestyrelsen.

C. Næste HB-møde

Næste HB-møde blev fastsat til den 25. – 26. maj.

15. Eventuelt

Det blev foreslået at der kunne holdes et HB-møde i København, hvor man også kunne mødes med Ballast CPH.
Herefter blev mødet hævet.

Færdigheder

Indsendt den

17. marts 2017