Vælg en side

Referat af HB den 16. Juli 2012

Tilstedeværende:
Gunhild Sørensen
Mikael Krarup
Mie Henriksen
Christina Munkesø
Karen Koch
Christoffer Pagård
Andreas Christensen
Allan Kristensen
Anders Fransson

Fraværende:
Mads Brix Baglund
Kristian Kristensen
Stine Morsing

1. Velkomst
Gunhild byder velkommen til det, dog noget forsinkede HB møde.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.

3. To do liste, referent, ordstyrer/dirigent og hvem laver nyt fra HB
Andreas laver to-do liste, Gunhild er ordstyrer, Mikael Krarup laver nyt fra HB og Mie er referent.

4. Siden sidst
DUF har gennemgået vores ansøgning om driftstilskud for 2012. De har i den forbindelse bedt om følgende ting fra os: underskrifter på årsregnskabet fra hele bestyrelsen. En erklæring fra vores tidligere revisor Richardt Biger Andersen. Derudover skriver de at vores revisor til næste år skal huske, at uddybe beskrivelsen af sin forvaltningsrevision, og at DBSU modtager tilskud efter kapitel 6 når tro og lov erklæringen skal laves til næste år

5. Nyt fra FU
Der blev snakket om SUN på det sidste FU møde. Andreas fortæller senere om hvad Esben Sørensen har fortalt til dette møde.
Ansøgningen til børnebladsredaktør havde sidste frist i går den 15. juni 2012.
Helge Krohn, som er gammelt medlem af foreningen og tidligere børnebladsredaktør har søgt stillingen som den eneste. Der står i vores regulativer, at det kun er medlemmer af DBSU der kan være redaktører på vores blade, og vi blive enige om, at reglerne skal følges og de pt. ikke skal ændres. Gunhild skriver til Helge, at vi ikke kan ansætte ham, da han ikke længere er medlem af DBSU.

Børneattester blev også vendt på FU. DUF forlanger nu udfyldte børneattester fra folk der er i kontakt med børn 3 gange på 3 måneder (dvs. f.eks. som hjælpere og arrangører for enkeltstående børnearrangementer). Men også fra folk der arbejder med børnene i længere perioder af gangen. (såsom miniefterårsferien og Laugelejren). Marianne Christensen som arrangør af mini efterårsferien synes det er en god ide og spørger om det ikke skal omfatte arrangører og hjælpere på alle vores arrangementer. Vi blev enige om på mødet, at vi kun kræver børneattester fra de relevante personer, for at kunne opfylde DUF’s regler.
Man får børneattesten ved at downloade den på politiets hjemmeside. Den skal udfyldes og sendes til kontoret hvor vores kontordame sender den til politiet og de returnerer den i underskreven stand til kontoret.

6. Kontor
Det er begrænset hvor meget kontormateriale, der er blevet ryddet op i som skal opbevares. Det meste skal følge vores kontorpersonale. Ditte kommer tilbage 2. januar. Vi skal beslutte hvor mange timer vi forestiller os, at hun skal have og om kontoret skal have flere arbejdsopgaver end de har på nuværende tidspunkt. Vi vil ikke tildele kontoret flere opgaver end det allerede har på nuværende tidspunkt, så vi vil tilbyde Ditte 15-20 timer om ugen når hun kommer tilbage fra barselsorlov. Ditte forventer 30 timers arbejdes uge, så vi må drøfte arbejdstid og metode med hende.

7. Økonomi
Vi har modtaget penge fra alle, som har overtrådt mødepligten på landsmødet, undtagen 2.
Vi har ikke modtaget penge fra DBS for 2. rate. Mikael rykker for den.
Selvværdsstafetten er ikke blevet til noget, men pengene er blevet overført fra Østifterne. Disse penge er øremærket, til netop dette arrangement.
Vi skal nu spørge dem om pengene må blive overført til selvværds forløbet (det 4-årrige kursusforløb) Som Ulla Holtze laver på skift i regionerne. Ulla og Gunhild kontakter Østifterne, og spørger dem,om vi kan beholde pengene til dette kursusforløb eller om vi skal tilbage betale dem.
.

8. Transportgodtgørelsesskema
Andreas har tilrettet skemaet og det er blevet flot og godkendt af hele HB.
Dette skema skal sendes ud fra kontoret til deltagerne på alle vores arrangementer. Regionerne skal være opmærksomme på, at sende dette skema ud når de laver et arrangement, helst uden kontorets hjælp.

Der er forekommet en situation, hvor adskillige hjælpere valgte at køre i deres egen bil hjem fra et arrangement, i stedet for at benytte den togbillet som arrangørerne havde bestilt og købt til dem. Vi har ikke nogen særlige retningslinjer for hjælper transport refusion, men ifølge DUF’s regulativer, bør både hjælpere og almene deltagere benytte billigst muligt transportmiddel, før de kan få refunderet deres udgifter. Vi drøfter om hjælperne bør indsende transportrefusionsskema lige som alle andre deltagere hvis en sådan situation skulle opstå flere gange.
Vi betaler dog stadig betingelsesløst hjælpernes udgifter fra deres bopæl til mødestedet, hvor de derefter kører på ledsagerbillet sammen med en blind.

9. Arrangementer
Gunhild er blevet kontaktet af Fulton arrangørerne, fordi der kun er 10 deltagere indtil videre. det samme gælder Skanderborg, hvor der er 10 billetter ledige. Disse bliver arrangeret af Lions Leo.
Gunhild har skrevet til dem, at vi vil lægge invitationen på Facebook og håbe på, at der kommer flere tilmeldinger. Begrundelsen fra folk der vælger det fra er, at det er en lang rejse til Århus for én dags arrangement.

Den nordiske camp er lige blevet afholdt og det er gået godt. Andreas har bedt arrangørerne om at sende regnskabet og en opgørelse på campen. En finsk hjælper to omkring 500 billeder som han vil sende ud til hvert land.
Måske er det en opgave for kontorpersonalet, at finde nogle relevante billeder til vores hjemmeside.

Oktoberfesten bliver desværre ikke til noget.

Lyrikweekenden, kommer til at blive afholdt i november.

10. Samarbejdspartner

SUN
Vi har spurgt Esben hvad formålet med SUN overordnet er og hvad målet med f.eks. kampagnen mod hæveautomater er. Til det svarede Esben, at der er krise i SUN fordi man ikke har kunnet få kontakt med formanden i næsten et halvt år. det er endnu uvist hvad der sker med foreningen. Det er svært for os i bestyrelsen at træffe en afgørelse på hvad der skal ske og hvor pengene evt. skal formidles hen. Mie vil gerne være kontaktperson fra HB til SUN fremover.

SUMH
Mie snakker med Mads om frivilligmødet d. 1. september fordi hun gerne vil deltage.
SUMH holder desuden grill fest d. 24. august. Vi ligger invitationen op på Facebook. Det gør Christina.

DUF
De holder delegeret møde hvor Andreas Christensen deltager.
De har 4 forskellige emner som lyder spændende og seriøst.
Der kan deltage tre personer fra DBSU. Vi sender invitationen ud til regionerne så de også får tilbud om, at kunne deltage.

11. Pr. og markedsføring
Ungdomsbladet
Man har ikke hørt fra Jesper. Men Mikael kontakter ham i forbindelse med nyt fra HB som han skal lave. Jesper har fået lov til at sende en udsendelse fra P1, som omhandler den nye reform om fleksjob ordningen. Her er Torkild Olesen, (som er formand for DBS.), er i debat med en politiker fra socialdemokratiet. Debatten handler om handicappedes ret til fuld løn, lige meget hvor mange timer om ugen de arbejder, som nu skal reguleres. Dette emne er utrolig relevant for vores medlemmer, så Jesper er lykkelig over at have fået lov til at sende det på ungdomsbladet.

Børnebladet
Steffen har i januar fået et a´konto beløb på 10.000 kr. Kontoret skal have bilag for de ting han har brugt pengene på og resterne af pengene skal vi have tilbage betalt. Mikael snakker med Steffen om det.

Kommunikation og markedsføringsudvalg
Andreas og Christoffer har snakket om de omtalte udvalg. Planen er at hive de relevante personer ind i kommunikationsudvalget og derefter vil det blive vurderet om det er nødvendigt at dele det op i to. Dvs. både kommunikation og eksternt udvalg. Vi snakkede om, at udvalget skal søge om penge til det udvidet HB møde, ved at lave et budget og en strategi til 1. oktober ligesom de øvrige arrangørgrupperne skal gøre. Budgettet og strategien skal sendes til formanden, som sender det ud med det øvrige materiale til det udvidede HB i november.

12. Regionerne
Der er ikke kommet så mange tilmeldinger til grøn koncert i Næstved fra region Øst, men andre arrangementer er forløbet godt.
Region Vest har ikke været så informativ i invitation til Legoland, men efter de er blevet klar over det, går det meget bedre, det er tydeligt at se i deres invitationer nu.
Region Vest har også ytret sig om, at de gerne vil have hjælp til at lave deres børnearrangementer af børneudvalget. Det er glædeligt, for os at udvalget gør nytte i foreningen.

13. Evt.
Mikael rejser til London d. 26. august og er først hjemme d. 9 eller 10. september. Han er dog stadig på mail.

Gunhild har booket FSC fra 14 – 15. september til det næste HB møde.
Her inviterer vi også repræsentanter fra regionerne.

14. Tak for i dag!

Færdigheder

Indsendt den

16. juli 2012