Vælg en side

Referat af GF den 9. Februar 2013

Ad 1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere:
Ulrik Dahl Madsen blev foreslået som dirigent af bestyrelsen. Han takkede ja og der var ingen modkandidater. Bestyrelsen foreslog derefter Andreas Christensen som referent. Andreas tog imod valget og der var ingen modkandidater. Nina og Claus blev valgt som stemmetællere.

Ad 2) Godkendelse af dagsorden:
Dirigenten startede med at erklærer generalforsamlingen for lovligt indkaldt, hvorefter dagsordenen blev godkendt af forsamlingen.

Ad 3) Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse:
Marianne Christensen fremlagde bestyrelsens årsberetning, hvorefter der blev stillet spørgsmål. Osman Sari spurgte til reklamemetoders betydning for de afholdte arrangementers meget vekslende antal deltagere. Nina bemærkede at alle arrangementer er blevet promoveret på samme måde. En diskussion begyndte vedr. fremtidige arrangementer, men dirigenten henstillede til at denne skulle tages under det relevante punkt på dagsordenen. Der var ros til bestyrelsen fra Jesper Knudsen for deres arbejde. Dirigenten gav udtryk for at årsberetningen var god, men dog manglede en afrunding. Årsberetningen blev ensstemmigt godkendt.

Ad 4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 samt budget for 2013
Den folkevalgte revisor (Ulrik Dahl Madsen) foreslog efterfølgende at antallet af deltagere ved årets arrangementer bør fremgå af regnskabet. Derved får man en idé om udgifter pr deltager. Han bemærkede desuden at udgiftstotalen ikke stemte helt overens med summen af udgiftsposterne. Det er ca 800 kr for højt. Revisoren bemærkede, at bestyrelsen havde brugt ret få penge på deres arbejde (dvs forplejning) i årets løb. Dette kunne nok skyldes, at kasseren har glemt at indsende nogle kvitteringer, når han har lagt ud. Bestyrelsen siger: Tak for mad til Peter! Kasseren (Peter Rasmussen) takkede den øvrige bestyrelse for godt samarbejde. Derefter gennemgik han kort udgifterne for sidste års arrangementer og de samlede indtægter og udgifter. Alle beløb forefindes i årsregnskabet. Mikael Krarup (landskasserer) kommenterede på beløbet øremærket til nye medlemmer: Ingen af dem er blevet brugt og føres tilbage til landsforeningen. Marianne kommenterede, at der lod til at være en fejl vedr ungdomsarrangementet, der blev afholdt i november. Det skyldes muligvis at det ikke var det reviderede regnskab, der var blevet sendt ud. Problemet i regnskabet lod til at skyldes lidt rod omkring bogføringen af udgifter til ungdomsarrangementet. 1545 kr fra ungdomsarrangementet var åbenbart røget ind under julefrokosten.
Revisoren anbefalede en godkendelse af regnskabet på trods af ovenstående fejl, og at der indlægges en buffer på 5000 kr i budgettet for 2013. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
Kassereren fremlagde kort budgettet for 2013. Jens Chr. Sørensen spurgte, hvordan budgettet er i forhold til tidligere. Kassereren forklarede at budgettet sidste år var noget større end i år, da der sidste år var overført ekstra mange penge fra 2011 (hvor der skete en sammenlægning af Region Hovedstaden og Region Nysjælland). Men vi har i år en del flere penge end for adskillige år siden, hvor regionsbudgetterne var en del lavere. Af budgettet fremgår det, at 5000 kr er øremærket til aktiviteter for nye medlemmer. Andreas Christensen og Mikael Krarup kommenterede, at hovedbestyrelsen ikke har besluttet en sådan. Region Øst kan derfor bruge alle deres penge, som de ønsker. Men der opfordres til at bruge ekstra midler på vores nye medlemmer for at fastholde dem, da foreningen har dalende medlemstal.

Ad 5) Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 6) Fremtidigt arbejde:
Der kom følgende forslag til fremtidige arrangementer (forslagsstilleren er i parentes):
Tur i Mindelunden med guide og efterfølgende cafébesøg (Jesper). Jens var interesseret i at arrangere.
Comedy Zoo (Jesper)
Ølsmagning (Nina)
Koncertarrangement (Jens) Jens og Osman er mulige arrangører.
Tværkulturelt arrangement (Osman) Jens og Osman mulige arrangører.
Byvandring (Marianne, også mulig arrangør)
Arrangement for at få nye medlemmer ifm Forældrekursus måske i samarbejde med Vest eller på landsplan (Marianne)
Idrætsarrangement (Peter og Allan)
Fællesarrangement (Claus Sørensen fra forældreforeningen): DBS, DBSU Region Øst, LFBS fx i Dyrehaven. Mikael mulig arrangør.
Studierelateret arrangement (Osman). Kommentar fra Nina: Svært at skaffe folk, fordi studerende er svære at mobilisere til DBSU.
Jonathan Spang Show (Jesper). Marianne og Allan måske.
Sommerfest (Nina). Mikael ville undersøge festlokaler.
Zoo (Allan). Allan vil gerne arrangere.
Rundtur på Christinia (Allan). Nina og Allan vil gerne arrangere.
Impro teater, se på eller deltage (Peter). Jesper og Peter.
Malekursus (Peter). Jens foreslår graffiti, han kender en.

Nina Schneiderman var mulig arrangør på alle arrangementerne. God arbejdslyst, Nina!

Jens: Forslag om at arrangementer opdeles for blinde og svagsynede, fordi der er forskel på behov og muligheder. Modargumenterne: Svært at sætte skillelinje. Det handler om at være kreativ så alle kan inkluderes. Jens havde indtryk af, at der var meget få svagsynede i DBSU, men der er faktisk et klart overtal af svagsynede.

Diskussion af behovet for arrangementer for studerende. Ikke mindst for dem over 22, som ikke kan deltage i IBOS’ sommertræf. Noget over flere dage, der rummer både det sociale og faglige. Mange giver udtryk for at der måske er et behov, men mange har ikke tid. Dirigenten foreslog, at diskussionen tages i HB, da det ikke umiddelbart er en regional sag.

Kommunikation:
Jens foreslog tiltag, der kan få flere svagsynede med i foreningen. Fx navneskift, idet ordet Blindesamfund antyder, at det kun er for blinde. Ulrik sagde, at vi kunne hedde Danske Blinde og Svagsynedes Ungdom uden at ændre vores initialer. Det blev kommenteret, at DBS muligvis vil være imod et navneskift. Og at hovedparten af DBSU’s medlemmer rent faktisk er svagsynede.

Osman: Vigtigt at få flere medlemmer. Hvordan gør vi? Marianne: Vigtigere at engagere de nuværende medlemmer, hvoraf mange er passive.

Claus: Ny struktur i LFBS. Nedlægger lokalafdelinger, men opretter i stedet tre nye grupper baseret på forskellige aldersgrupper. De vil lave et nyt projekt vedr SPS, arrangementer om hjælpemidler og en email hotline. Meget gerne samarbejde med DBSU om dette område. Nina bakkede op om ideen om mere samarbejde, da dette mangler.

Mange indlæg med det generelle budskab: (For) mange foreninger og instanser på synsområdet, som ikke er klart defineret i forhold til hinanden og ikke samarbejder godt nok. Men igen måtte dirigenten henstille til at denne meget relevante diskussion genoptages fx på landsmødet, hvor der netop kommer en workshop om DBSU’s fremtid og rolle.

Ad 7) Valg af bestyrelse:
a. Formand: Osman foreslog Andreas, som takkede nej tak pga sin post i HB. Nina foreslog Allan Kristensen, som ville tænke over det. Marianne foreslog Anders Boholdt-Petersen, som takkede nej. Ulrik spurgte Jens, som også ville tænke over det. Efter en tænkepause og tilbud om bistand fra Jesper Knudsen, så valgte Allan at sige ja til at blive formand, og han blev kåret.
b. Kasserer: Peter genopstillede ikke. Osman foreslog Andreas, som takkede nej igen. Nina stillede op og der var ingen modkandidater, så hun blev kåret.
c. Bestyrelsesposter: Jesper foreslog Marianne og Jens. Jens sagde ja tak. Marianne sagde nej tak. Nina foreslog Osman, som takkede ja. Ulrik foreslog Anders, som sagde ja tak. Ved forhandling blev det besluttet, at Jens blev valgt for 2 år, mens Anders og Osman for 1 år.
d. Suppleanter: Jesper foreslog Mark, som sagde ja tak. Og Jesper meldte sig derefter som 2. suppleant.

Den nye bestyrelse i Region Øst ser derfor ud som følger:
Formand: Allan Kristensen
Kasserer: Nina Schneiderman
Bestyrelsesmedlem (2 år): Jens Christian Sørensen
Bestyrelsesmedlem (1 år): Anders Boholdt-Petersen
Bestyrelsesmedlem (1 år): Osman Sari
1. suppleant: Mark Sonne
2. suppleant: Jesper Knudsen

Ad 8) Valg af revisor og revisorsuppleant:
Christina Munkesø havde givet skriftligt tilsagn om at stille op til en post som revisor og blev valgt. Andreas blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 9) Tidspunkt for næste generalforsamling:
Lørdag den 25. januar 2014

Ad 10) Evt.
Jesper foreslog, at man skriver fulde navn på kontaktpersoner i invitationer m.v. Det virker mindre indspist og om ti år er det lettere at gennemskue, hvem der arrangørerne var, når det fulde navn benyttes. Det var folk generelt enige i.

Færdigheder

Indsendt den

9. februar 2013