Vælg en side

Referat af GF den 4. februar 2023

 

 

Referat af gf øst 4. februar 2023
Afholdes i festlokalerne Katrinedalsvej 22 2720 Vanløse

 1. Velkomst og præsentation

 

 1. Valg af dirigent referent og stemmetællere

  Ulrik Madsen er valgt som dirigent uden modkandidater. Mie er valgt som referent uden modkandidater. Mads Hvid, Sofie Mongaard og en hjælper er valgt som stemmetællere.

 2. Gennemgang af årsberetningen

  Formand Nicklas gennemgår årsberetningen. Han forklarer, at metakognitiv kursus, ikke er med i årsberetningen, fordi der blev taget fejl af, hvad der skulle være med i et kalenderår og et bestyrelsessår.
  Bestyrelsen begyndte året med 0 moneter på kistebunden, derfor gik de i gang med at fondsansøge. Bestyrelsen lykkedes med at få penge fra DBS Coronapuljen, til at lave 10 fællesspisninger og de fik penge fra DUF til ridearrangementerne. Der har også været samarbejde med Kreds København, og det er noget man gerne vil arbejde videre med i næste bestyrelsesår. Det er kredsen også meget interesserede i. Det er givtigt, at man på den måde kan lave samarbejde på tværs så der bliver en overgang fra DBSU til DBS i de forskellige kredse. Bestyrelsen har været motiveret af de ting der har lykkes på trods, og at kunne tænke kreativt. Frivillighedsfesten blev gennemgået, og det har været en stor succes. Bestyrelsen vil gerne gøre det til en gentagende begivenhed hvert år, som en fejring af året, og anerkendelse af både samarbejdspartnere, hjælpere, arrangører med mere. Der har været drøftelser om, om man skulle slå Region Øst  og Region Vest sammen, således at der bliver 1 stor frivilligfest, for alle i hele landet. Nicklas beretter endvidere, at alle bestyrelsesmøder, har været afholdt hjemme ved de respektive medlemmer af bestyrelsen, det er hyggeligt, billigt og også motiverende at kunne gøre det for hinanden.

  Kommentarer til årsberetningen:

  Årsberetningen blev rost, for at have overskuelige og tilgængelige overskrifter som man kan hoppe rundt i.

  Der blev også kommenteret at frivillighedsfesten skal med i årsberetningen, fordi det kan friste og engagerer kommende frivillige. Vi beslutter at frivillig og metakognitiv og generalforsamlingen kommer med, og på den baggrund lægges op til godkendelse af årsberetningen.

  Det bliver bemærket, at der også er fejl i deltagerantal ved beskrivelsen af fællesspisnignen på Absalon. Der står det er 16 deltagere, men der var kun 5 deltagere og 2 hjælpere cirka. Dette rettes også.

  Årsberetningen godkendes enstemmigt.

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

  Kasserer Ida Raunkiær gennemgår hvor mange penge der er brugt på hvert arrangement, det kan også læses i det medsendte regnskab. Her indskrives blot kommentarer fra Ida selv og fra salen. Det minus der fremgår i regnskabet på ca. 80000 kr. skal ses i lyset af at det er penge der var i forvejen, derfor er Region Østs egenkapital ved dette års start på ca. 10000 kr.  Så den nye bestyrelse har noget at gå videre med.

  Revisors kommentarer:

  Ida oplæser også revisorens kommentarer. Revisor foreslår generelt opmærksomhed på udgifterne, til den kommende bestyrelse. Der spørges til udgiften til komikeren, som ikke står i regnskabet. Ida forklarer, det skyldes, det er fra sidste bestyrelsesår. Revisor anbefaler også at der står deltagerantal i regnskabet, eller medsende årsberetningen til revisoren, så han kan holde dem op imod hinanden. Det kan have betydning for hvordan man kan vurderer hvorvidt arrangementet var forholdsvist dyrt eller billigt. Det kommenteres fra Ulrik Madsen, at det er en rettelse der har været efterspurgt i flere år, også fra almene medlemmer af foreningen, så regnskabet bliver mere tydeligt for alle at læse. Bestyrelsen har brugt nogle af Region Vests fondsmidler, fordi Region Vest, har været nødt til at aflyse deres skraldeprojekt. Ida tilføjer også, at Region Østs bestyrelse er dybt taknemmelige for den hjælp man har fået fra HB, men det er ikke noget bestyrelsen havde regnet med, og heller ikke noget man forventer at få tilskud til i kommende år. Det bemærkes også  at revisorens kommentarer, ikke er blevet sendt med ud i materialet for nærværende GF. Det er en fejl. Sangarrangementerne skal også nævnes i regnskabet. Dette er ligeledes en fejl, men de har ikke kostet Region Øst noget, da det er Kreds København som har afholdt udgiften. Forman for DBSU, Mikkel Enok bemærker at det er blevet besluttet at begge regioner honoreres med et forhøjet tilskud på 10.000 kr. til årets start af hovedbestyrelsen. Der kommer mange rosende kommentarer, i forhold til at Region Øst på trods af alt har fået økonomien på ret køl igen.

  Regnskabet godkendes enstemmigt.

 

 1. Beretning fra Regionerne

  Region Vest
  Der har været krise fordi hovedbestyrelsens kasserer trak sig, og formanden for Region Vest valgte så at blive landskasserer. Således blev det Anna som blev den næste konstituerede forperson for Region Vest. Men derefter har de bygget regionsbestyrelsen op fra bunden, og fået et bedre samarbejde. Til generalforsamlingen som lige er blevet afholdt, er der blevet valgt en fuld bestyrelse, hvilket regionen er meget stolt af har kunnet lade sig gøre. Der bliver fortalt om tillidsmandskurset, som blev arrangeret af de to formænd fra Region Øst og Region Vest. Der er positive tilbagemeldinger. Det var godt at lære hinanden at kende, så man ser hinandens ressourcer og på den måde bliver bedre til at samarbejde. Det har bidraget til en kulturændring hvor bestyrelserne lærer at passe på hinanden, således at man kan løse konflikter, og selvom man er uenige, kan man være gode venner.

  Der kommer spørgsmål om ikke det er muligt at blive inviteret med når man er frivillig, selvom man ikke sidder i en bestyrelse. Det er der blandet opbakning til. Der skal på den ene side være noget oplæring og introduktion til frivillige kræfter, men det er et ønske at bestyrelserne får lov at have det for sig selv, da det er dem som skal have kontinuerligt arbejde og samarbejde resten af året.
  Der er opbakning fra salen til fremtidige tillidsmandskurser, eventuelt 2 særskilt for frivillige og for bestyrelserne.

  Region Øst

Intet at bemærke, ud over det tidligere nævnte.

 1. Kreds København

  Ulrik Madsen, som også sidder i bestyrelsen for Kreds København, beretter om kredsens arbejde, det er den største kreds i hovedstadsområdet med omkring 700 medlemmer inklusive aktivitetsmedlemmer. De er glade for samarbejdet med DBSU, og der er allerede nogle arrangementer i støbeskeen, f.eks. spejderlejr som man glæder sig meget til. Der er også generalforsamling i Kreds København i april her er der også mulighed for at stille op til bestyrelsen. Ulrik opfordrer til at man deltager og man er velkommen til at stille op.
  Der opfordres til samarbejde med de øvrige kredse på Sjælland. Og at man husker at sende invitationerne ud på tværs, således at man i kredsen får besked om Region Øst arrangementer og omvendt at de unge også får besked om kredsenes GF. Ulrik opfordrer også til samarbejde med de øvrige kredse, i hovedstadsområdet findes: Frederiksberg, Storkøbenhavn Nord, Storkøbenhavn Syd, Vestsjælland, Bornholm

 

 

 

 1. Beretning fra Hovedbestyrelsen

Formand Mikkel Enok fortæller om at der er kommet en langt bedre tone i foreningen, det rækker tilbage til starten af hans formandskab hvor man startede op med et konfliktmøde fordi der på daværende tidspunkt var behov for hjælp.
Han fortæller også om hvordan der er nedskaleret fra 3 medarbejdere til 1 medarbejder pga. manglende kapital. Han fortæller også, at det tilskud man har valgt at give til regionerne, er fordi foreningen er afhængige af tilskuddet fra DUF, til lokale arrangementer. Lige nu er vi 15 medlemmer fra den grænse for antal medlemmer vi skal have for at kunne opnå nuværende tilskud, Derfor er der stort behov for høj aktivitet og rekruttering.  HB fokuserer på familiearrangementer og regionerne fokuserer på de unge. Man har også valgt at skære ned på samarbejdspartnere fordi der er mange tunge arbejdsopgaver for FU og HB som skal klares, hidtil har man slået større brød op end man kan bage. Derfor fokuseres der også på at lukrere på de eksisterende foreningers aktiviteter,  frem for at opfinde den dybe tallerken hver gang. På den måde bakker vi også op om andres arbejde, og udbreder viden om hinandens foreninger på tværs.

Der stilles et forslag om at lave tværregional GF så Region Øst og Region Vest, kunne afholde deres GF på Fuglsangscenteret dog i hver sit lokale, for at styrke samarbejdet. Der er blandede holdninger i salen. Argumenterne imod er at man vil miste mange deltagere hvis Region Øst medlemmer skal rejse så langt og at man mister den lokale forankring, hvor det bliver tydeligt hvilke behov der er på den ene og anden side af Storebælt. Der er i forvejen mangel på deltagere på arrangementer og mangel på frivillige kræfter.
Argumenterne for er at Region Vest i forvejen rejser meget langt for at komme til FSC.  Og til alle arrangementer generelt.  Samtidig med at der er mange medlemmer fra Region Øst som bor andre steder på Sjælland som har langt at rejse til Vanløse og som ikke er til stede ved dagens generalforsamling. Disse medlemmer vil have kortere til FSC.  Der er mange som også gerne vil se hinanden noget mere, udover end til landsmødet, og her får man muligheden. Et andet argument imod, er at  nogen måske gerne vil deltage til begge generalforsamlinger, hvilket de vil miste muligheden for, hvis begge GF foregår samtidig.  Et andet argument imod er at det er mærkeligt at flytte den demokratiske proces ud af regionen, altså helt geografisk.

Der er en advarsel om, at det er meget svært at få plads på Fuglsangscenteret  og de har nogle meget strikse til og frameldingsregler så man risikerer at miste mange penge  hvis nogen framelder sig i sidste øjeblik.

Ligeledes er der meget udvikling i Dansk Blindesamfunds kursusafdeling og derfor vil det blive  endnu mere svært for eftertiden.

Afstemningen ender med 19 for at bibeholde som det er 2 for at holde det samlet og 1 der stemmer  blankt. Dermed er forslaget om at afholde GF samlet nedstemt.

8. Valg

 

 • Formandsposten er ikke på valg. Nicklas fortsætter dermed som formand for Region Øst.
 • Kasserer:
  Ida genopstiller som kasserer for en 2-årig periode, uden modkandidater.
 • Bestyrelsesmedlemmer: (1 for 2 år, og 2 for 1 år),
  Rosa, Cæcilie, og Elias stiller op.
  De bliver enige om at Rosa tager til den 2-årige post og de andre 2 tager 1 år.
  Der er ikke andre kandidater, derfor er de valgt. Man vælger at de får lov til at præsenterer sig sådan at de fremmødte  ved, hvem der nu sidder i bestyrelsen.
 • Suppleanter (op til 2)
  Daniel og Chanie stiller op.
  Der bliver lodtrækning om, hvem der skal være 1. suppleant
  Det bliver Chanie. Ifølge vedtægterne er det 1. suppleanten som først tager over, hvis nogen i bestyrelsen falder fra.
 • Revisor
  Cathrine H. stiller op uden modkandidater.
 • Revisorsuppleanten:
  Alexander L. stiller op uden modkandidater

 

 

 1. Fremtidigt arbejde

  Deltagerne bliver delt op i 3 grupper, ved at en hjælper går rundt og siger 1 2 3
  De deles op i de 3 lokaler således at man kan snakke sammen i mindre grupper. Derefter kommer deltagerne tilbage og fremlægger deres forslag. Grupperne har sendt de nedskrevne forslag til referenten og de vedlægges her som bilag. Hvis der er nogle i salen som ønsker at komme på som medarrangører på et arrangement, skrives det herunder.

 

 1. Eventuelt og næste møde

Næste GF planlægges til at være lørdag d. 3. Februar 2024

Alexander Birke og Rosa står for Stand Up Paddle (SUP) arrangement, som er samarbejde imellem Blind Motion og DBUSU Region Øst. Alex fortæller her om tiltaget: Man kan deltage i arrangementet hvis man er medlem af Blind Motion. Det koster 250 kr.  at være med i Blind Motion. Der vil komme info ud om hvordan man tilmelder sig.

Det foregår ved Furesøbadet, og ud over den uforglemmelige oplevelse med at stå på havet, kan man møde skaberen af selveste Alexander Birke. Arrangementet Starter kl. 12.30 og slutter kl. 20

Jens Christian i medieredaktionen vil gerne interviewe den nye bestyrelse. Jens Christian kan også rekruttere handicappede frivillige til Roskilde festival. Man kommer med gratis.

Det er i samarbejde med det Gyldne Brød.
Enok takker for Generalforsamlingen.

Bestyrelsen mødes i det bagerste lokale og bliver taget billeder og aftaler praktiske ting og næste møde.

Der er kommentarer til, at generalforsamlingen kunne holdes mere samlet, således at der er kortere pauser og måske at arrangørerne kan skabe bedre sammenhæng og den røde tråd igennem arrangementet  være tydelig om hvad der skal ske, hvornår og hvordan og hvorfor.

Thor reklamerer for ham og hans mors virksomhed, der tager ud og fortæller om hvordan det er at opvokse i en familie, hvor der både er autisme og synshandicap, og man kan hive fat i Thor, hvis man er interesserede i at få dem ud og holde oplæg og foredrag i ens eget virksomhed, organisation, på studier eller lignende.

Sofie benytter sin post i forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund, til at takke for det gode arbejde der bliver gjort, på tværs af kredsene og samarbejdet imellem Dansk Blindesamfund og DBSU.

Ulrik og Nicklas får vin som gave.

Færdigheder

Indsendt den

8. februar 2023