Vælg en side

Referat af GF den 3. februar 2024

Referat af GF i Region Øst 2024

 

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Ulrik Madsen vælges som dirigent, Ida vælges som referant, og dagsorden godkendes med tilføjelse af punktet indkomne forslag.

 

 1. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse

Nicklas fortæller om året der er gået. Han roser bestyrelsens kultur og kommunikation. Året har budt på mange forskellige arrangementer, heriblandt fællesspisninger, samarbejder med Kreds Frederiksberg og København og Blind Motion. Medlemmerne roses for deres initiativ. Nicklas genopstiller ikke som forperson, men vil dog stadig være til stede i Øst.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Ida fremlægger årsregnskabet. Øst har stabiliseret deres økonomi og har i slutningen af 2023 en egenkapital på 24569,57 kroner. Det eneste hængeparti er den sidste regning fra Asgård Ridecenter som er betalt og vil fremgå af regnskabet for 2024.

Øst har i 2023 afholdt 12 arrangementer, haft indtægter for 99825 kroner og udgifter for 85580,81 kroner.

Der bliver spurgt ind til posterne for bestyrelsesarbejdet, som i år har været lidt højere end sædvanligt. Ida forklarer, at der i år har været fokus på tværregionalt samarbejde, hvorfor alle bestyrelsesmedlemmer i Øst deltog i Udvidet HB. Samtidig har der været fokus på at give bestyrelsen de bedste forudsætninger for god motivation, og i Øst har man derfor valgt at mødes fysisk til næsten alle møder, hvilket forklarer stigningen i udgifterne til mad.

 

 1. Fremlæggelse af budget for 2024

Øst har modtaget deres årlige bevilling fra HB, som i år lyder på 55700 kroner. Ligesom sidste år har HB valgt at give regionerne 10000 kroner ekstra, så de bedre kan holde arrangementer for den yngre gruppe af medlemmer.

 

 1. Indkomne forslag, vedtægtsændring.

Der er indgivet et forslag om at strømline vedtægtsændringen til HB og Vest om alderskriterier. Forslaget godkendes på præmis om at ændre teksten i forslaget om regionens geografiske placeringer, så de passer med Øst.

 

 1. Oplæg fra repræsentanter om samarbejde

Ulrik fortæller, med hjælp fra Cathrine og Lasse, om Kreds København. Kredsen er glad for samarbejde med Øst. De har generalforsamling den 20. april, og DBSU’ere opfordres til at deltage. Lasse supplerer med info om aktivitetsmedlemsskab. Kredsen har fokus på deltagelse af yngre medlemmer. Der opfordres til deltagelse, både til arrangementer og landsmødet. Man kan både deltage hvis man tilhører Kredsen, men der er også mulighed for at være med som aktivitetsmedlem, hvis ikke man bor i Københavns Kommune.

Hiba fortæller om Region Vest. De har fået ny forperson, Jacob Nielsen, samt en ny bestyrelse.  Hiba fortsætter som kasserer, Annette, Sine og Nicolaj har de tre bestyrelsesposter og Alberte og Marlone er suppleanter. Der udtrykkes et ønske om tværregionalt samarbejde, fx i forbindelse med kør bil, Royal Run og Grøn Koncert.

Enok fortæller om hovedbestyrelsen. Der gives ros til Øst og deres arbejde. Hovedbestyrelsen vil fortsat have fokus på samarbejdet med regionerne.

Enok fortæller om udvidet HB, som år blev afholdt med tilstedeværelse af begge regioner med fokus på samarbejde, motivation og opmuntring af tillidspersoner.

Regionerne har i år modtaget et øget tilskud på 10000 kroner. Dette er blevet gjort for at opjustere det tab af indtægter, som vedtægtsændringen om alderskriterier har medført på grund af det dertilhørende tab af medlemmer. Hovedbestyrelsen har igen i år fokus på store familiearrangementer, fx i samarbejde med LFBS. Regionerne har derfor fokus på de unge medlemmer.

Økonomien bliver udfordret pga. Nordic Camp, da der ikke er blevet sparet op til den i løbet af de sidste år. Hovedbestyrelsens arbejde har fokus på strukturer, faste og professionelle rammer.

Der bliver spurgt ind til medieredaktionen, Nordic Camp og regionale tilskud.

 

 1. Valg af bestyrelsesposter

A; Formandspost for to år (På valg)

Elias vælges som forperson.

B; kassererpost for to år (Ida 1 år endnu)

Ida fortsætter som kasserer.

C; Bestyrelsespost for to år (Rosa 1 år endnu)

D; 1-2 bestyrelsesmedlemmer for et år (På valg)

Cæcilie og Daniel vælges som bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

E: Op til 2 suppleanter for et år (På valg)

Nina, Nicklas og Tobias stiller op. Nina vælges som førstesuppleant og Nicklas vælges som anden suppleant.

F: Revisor og revisorsuppleant for et år (På valg)

Gustav er revisor og Tobias er revisorsuppleant.

 

 1. Arrangementsforslag og arbejdsgrupper

Deltagerne kommer med ideer til næste års arrangementer, og der dannes arrangørgrupper på baggrund af deltagernes ønsker. Den nye bestyrelse samler dem sammen, og de vil blive udsendt i Region Øst gruppen på Facebook (tilgå gruppen på følgende link: https://www.facebook.com/groups/969597794019602)

 

 1. Fastsættelse af næste års generalforsamling

Næste års generalforsamling fastsættes til lørdag den 25. januar 2025.

 

 1. eventuelt

 

 

 

Færdigheder

Indsendt den

9. februar 2024