Vælg en side

Referat af GF den 11. Februar 2012

Antal stemmeberettigede: 15 personer.

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt som følger:

2) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Stinna Brinch Christensen blev valgt som dirigent, Anders Fransson blev valgt som referent, og Signe (hjælper) og Susanne Pedersen blev valgt som stemmetællere.

3) Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse
Stine Morsing fremlagde årsberetningen for generalforsamlingen. Der blev spurgt lidt ind til deltagerantallet på de forskellige arrangementer. Der har været en pæn deltagelse til arrangementerne. Der blev opfordret til fortsat at bruge de forskellige medier som f.eks. Facebook og Ungdomsbladet. Der blev spurgt om hvorfor børnearrangementet ikke blev annonceret, og bestyrelsen forklarede at det aldrig nåede længer end til tegnebrættet. Repræsentanten fra Forældreforeningen sagde, at regionen altid er velkommen til at sende invitationerne ud til dem så de kan videregive dem til deres medlemmer. Årsberetningen blev enstemmigt vedtaget.

4) Orientering fra Hovedbestyrelsen
Gunhild Sørensen orienterede om arbejdet i Hovedbestyrelsen. Regionskontaktmøderne er droppet, grundet indskrænkningen i antallet af regioner fra fem til to. Nu bliver en repræsentant for hver region inviteret med til hvert møde. De har arbejdet på en bestyrelsesmappe. Region Vest har ikke kunnet stille en bestyrelse. De skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Det blev foreslået at vente med at udsende bestyrelsesmappen til efter landsmødet. Der blev spurgt om Hovedbestyrelsens holdning til situationen i Region Vest, men de har ikke snakket sammen om sagen endnu. Der var en bøn til vores region om at holde sine arrangementer indenfor regionen, så de ikke bliver til landsarrangementer. Der skal satses mere på de yngre medlemmer, og man har været oppe på Refsnæs for at lave reklame for foreningen. Der blev spurgt om man må stille op til valg i en anden region end den man har folkeregisteradresse i, og det må man ikke her i regionen ifølge de gældende vedtægter. Regionsbestyrelsen fik ros for deres annoncering af arrangementerne.

5) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2011
Peter fremlagde det reviderede regnskab for 2011. Vi har et overskud på 16.274 kr. Og dette overføres til 2012. Der blev spurgt til hvad en fordelingsnøgle er, og bestyrelsen forklarede hvad det drejede sig om. Der blev spurgt til hvorfor arrangementet i Dyrehaven var så billigt, og det var fordi der ikke var så store udgifter. Der blev spurgt til hvorfor man havde lavet et dyrt arrangement til Oslo, og det var fordi man gerne ville lave et større arrangement. En deltager sagde at det var ærgerligt, at man ikke havde lavet et lille arrangement i januar måned nu hvor man havde så mange penge til overs, men bestyrelsen sagde, at de ikke havde overskuddet til dette. Revisoren Tina har revideret regnskabet, og bestyrelsen har opfyldt sin rolle i forhold til de krav der stilles, og hun indstillede rengskabet til godkendelse. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6) Fremlæggelse af budget for 2012
Peter fremlagde budgettet for 2012 til orientering. Der blev spurgt ind til beløbet for arrangementet for nye medlemmer. Gunhild Sørensen redegjorde for baggrunden. Det er for at introducere nye medlemmer, fordi mange føler at det er svært at komme ind i foreningsfællesskabet.

7) Indkomne forslag:
a. Vedtægtsændringsforslag vedr. ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer
Forslaget blev læst op. Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer for, 2 blanke stemmer og 0 stemmer imod.
b. Vedtægtsændringsforslag vedr. ændring af posten kasserer til næstformand
Forslaget blev læst op. Der blev spurgt ind til hvordan bestyrelsen skal forholde sig hvis en formand går af før tid? Det må være bestyrelsen der konstituere sig. Der var bekymring for hvem der skal stå med ansvaret for regnskabet da det ikke er klart defineret i forslaget. Der var bekymring om hvilket ansvar en næstformand har, og at det derfor kan være svært at finde en næstformand. Ulrik Dahl Madsen der er medforfatter på forslaget redegjorde for baggrundene bag forslaget. En deltager gav udtryk for, at den/de regnskabsansvarlige ikke må være formand fordi disse to poster ikke bør blandes sammen. 8 stemte imod forslaget, 4 stemte blankt og 2 stemte for forslaget. Derved er forslaget faldet. Forsamlingen anbefalede at forslaget bliver gennemarbejdet og genfremsat til næste års generalforsamling.
c. Vedtægtsændringsforslag vedr. ændring i regionernes repræsentation i hovedbestyrelsen
Forslaget blev læst op. Der var en smule uklarhed omkring ordlyden i forslaget, men Ulrik Dahl Madsen redegjorde for forslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bagefter blev det påpeget overfor Hovedbestyrelsen, at de skal sikre at synskriteringerne fremgår af vedtægterne i regionerne så vi er dækket helt ind.

8) Fremtidigt arbejde
Følgende arrangementer blev foreslået på generalforsamlingen: Tur ind og se Live fra Bremen, lektiehjælp, Grøn koncert, andre koncerter, biografaften, spilleaften, Comedy Zoo, omvisning på museer, arrangementer med andre handicaporganisationer, kurbad, klatrevæg, vandski, kanotur, Folkemødet på Bornholm, ballonflyvning og deltagelse i evakureingsøvelse.

9) Valg af regionsbestyrelse:
a. Formand for 2 år
Nadia Pedersen blev valgt.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (hvis vedtægtsændringsforslag vedr. ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget under dagsordenens pkt. 7a).
De to bestyrelsesmedlemmer blev Nina Schneidermann (12 stemmer), og Anders Fransson (10 stemmer).
c. 2 suppleanter for 1 år.
Resultatet blev: Thomas Pedersen 3 stemmer, Osman 2 stemmer, Mark Sonne 3 stemmer, Marianne Christensen 14 stemmer og Jane Nielsen 8 stemmer. Marianne Christensen blev valgt som 1. Suppleant, og Jane Nielsen blev valgt som 2. suppleant.

10) Valg af revisor samt revisorsuppleant
Susanne Pedersen blev valgt som revisor og Ulrik Dahl Madsen blev valgt som revisorsuppleant.

11) Fastsættelse af næste års generalforsamling
Lørdag den 9. februar 2013.

12) Eventuelt
Thomas Pedersen foreslog at man kan lave en ordning med et busselskab i forbindelse med transport til og fra arrangementer for de medlemmer der har lang transporttid. Dette er der gode erfaringer med hos spejderne. Ulrik Dahl Madsen gjorde reklame for SUHMs fastelavnsfest. Han fortalte lidt om hvad de ellers laver af aktiviteter i SUHM. Gunhild Sørensen fortalte at vi har fået en barselsvikar da Ditte der er ansat på kontoret går på barsel om ikke så længe. Stinna Brinch Christensen takkede for god ro og orden. Stine Morsing tog over for at lave en evaluering af generalforsamlingen. Der var generelt enighed om at generalforsamlingen har forløbet godt. Man bør dog lave et system så man kan skelne mellem hvem der skal have hjælp fra en hjælper og hvem der markere for at komme på talerlisten.

Roskilde
Den 18. februar 2012
Anders Fransson
Referent.

Færdigheder

Indsendt den

11. februar 2012