Vælg en side

Referat af GF den 10. Februar 2018

Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kulturhus.
Der var en kort præsentationsrunde.

0. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Ulrik Dahl Madsen blev valgt som dirigent.
Susanne Pedersen blev valgt som referent.
Nicklas Panton og Lasse Larsson blev valgt som stemmetællere. Der var 13 stemmeberettigede til stede.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den rettelse, at pkt. 1 blev til pkt. 0, og pkt. 1 blev dette punkt.
Generalforsamlingen var ikke rettidigt varslet, da indkaldelsen ikke var sendt rettidigt ud på alle de medier, der kræves ifølge vedtægterne,, men det blev besluttet at fortsætte mødet.

2. Årsberetning 2017
Årsberetningen blev kort gennemgået. Herefter blev den godkendt.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Den folkevalgte revisors kommentarer var ikke blevet udsendt på forhånd, men revisoren godkendte regnskabet ved mødet.
Der var et par bemærkninger omkring Lalandiaturen. Det havde været dyrt, men et godt arrangement.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2018
Dette års budget er på ca. 48.000 kr. Fratrukket ca. 3.500 kr. For generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag

A. Vedtægtsændringsforslag
Der var en debat om det udsendte forslag. Der var generel enighed om, at det var et udmærket forslag. Der var dog delte meninger om, hvorvidt der også skulle annonceres i DBS’ medlemsblad, og om DBS skulle høres inden det vedtages.
Forslaget blev ændret, så indkaldelse til generalforsamling også skal ske i DBS’ medlemsblad.
Der var 1 stemme imod, 1 blank stemme og 11 stemmer for. Forslaget blev derfor vedtaget.

6. Fremtidigt arbejde
Der var en debat om et forslag om en arrangementsworkshop. Der var delte meninger om dette. Nogle mente, at det ville være en god ide med en sådan workshop, hvor der både kunne informeres om, hvordan arrangementer laves og stilles forslag til kommende arrangementer. Det kunne muligvis motivere medlemmer udenfor bestyrelsen til at lave flere arrangementer. Andre mente, at det ikke ville gøre nogen forskel, at der blev holdt et sådant arrangement særskilt, frem for at tage indkomne forslag op på generalforsamlingen som hidtil. Det blev besluttet at der kunne stilles forslag til arrangementer på generalforsamlingen, men at den nye bestyrelse sagtens kunne holde en arrangementsworkshop, hvis den senere skulle ønske det.
Der var følgende forslag til arrangementer:
Hodja fra Pjort film med synstolkning (Anja Støvring og Nicklas Panton)
Nordisk Film i Valby, fx Olsenbanden-jubilæumsudstilling
Klatrearrangement, idræt, o.l. (Cathrine Honoré og Nicklas Panton)
Fyraftensmøde med DBS: anja støvring
Madklub (Danni Lundgren, Jens Christian) sørensen
Køre bil arrangement (Anja Støvring, Victor Sørensen)
Copenhell (Susanne Pedersen, evt. Mads Hvid, Jens Christian) sørensen
Vikinge/middelaldermarked (Susanne Pedersen), anja Støvring
Kurbad (Anja Støvring, Susanne Pedersen)
Tupperwareparty
Koncert i DRs koncerthus (Jens Christian Sørensen og Susanne Pedersen)

7. Valg

A. Formand
Cathrine Honoré blev valgt som formand.

B. Kasserer
Lasse Larsson blev valgt som kasserer.

C. 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
Victor Sørensen blev valgt for 2 år.
Anja Støvring og Jens Christian Sørensen blev valgt for 1 år.

D. Valg af suppleanter
Nicklas Panton blev valgt som 1. suppleant.
Morten Reimer Sørensen blev valgt som 2. suppleant.

E. Valg af revisor og revisorsuppleant
Nina Bargum blev valgt som revisor.
Michael Eriksen blev valgt som revisorsuppleant.

8. Fastsættelse af næste års generalforsamling
Næste års generalforsamling blev fastsat til lørdag den 2. Februar 2019.

9. Evt.
Der var en orientering fra hovedbestyrelsen om den nye regionsstruktur. Hver region har fået sin egen konto og et MobilePay-nummer. Der var en kort drøftelse omkring tværregionale arrangementer. Der er p.t. 59 tilmeldinger ekskl. arrangører, samarbejdspartnere, mv. Til landsmødet 2018.
Herefter blev mødet hævet.

Færdigheder

Indsendt den

10. februar 2018