Vælg en side

Referat af GF den 1. Februar 2020

Referat af generalforsamling i DBSU Region Øst 1. februar 2020

Formanden, Cathrine Honore, åbner mødet og byder velkommen. Herefter følger en kort præsentationsrunde. Der er 18 stemmeberettigede til stede på mødet.

0: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

– Ulrik Dahl Madsen vælges som dirigent.
– Beritan Fener vælges som referent.
– Sofie Monggaard Christensen og Lasse Steffen Larsson vælges som stemmetællere.
– Mødet blev indkaldt rettidigt hos DBS. Ligeledes blev mødet indkaldt rettidigt på foreningens medier, herunder Facebook-gruppen. Dirigenten påpeger at der i Region Østs vedtægter §5 stk. 3 står skrevet at ”Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i blade udgivet af DBSU og Dansk Blindesamfund.” Da DBSU Region Øst ikke længere har et medlemsblad, men i stedet er gået over til YouTube og diverse medier, tilrådes de at ændre vedtægten på næste års generalforsamling, således at den er i overensstemmelse med virkeligheden og ikke skaber unødig forvirring.

1. Godkendelse af dagsorden.

– Dagsordenen godkendes af alle.

2. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse.

– Årsberetningen for regionen, herunder de enkelte arrangementer er tidligere blevet sendt ud på skrift til medlemmerne, men den gennemgås kort på mødet af formanden, Cathrine Honore.
– Hun indleder ved at sige, at det har været et alsidigt og begivenhedsrigt år for Region Øst, og at man i bestyrelsen har været super gode til at tage fat og hjælpe hinanden. Grundet det store overskud fra 2018 har regionen haft en større pengebeholdning end sædvanligt, hvorfor et par af arrangementerne blev gratis for medlemmerne. Kun et enkelt arrangement blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Bestyrelsen har deltaget i en workshop sammen med de øvrige bestyrelser i DBSU omkring konflikthåndtering, idet der har været forskellige uoverensstemmelser Regionsbestyrelserne og Hovedbestyrelsen imellem.
– Udover de afholdte arrangementer har regionen gjort en indsats for at synliggøre det at leve med et synshandicap og de udfordringer, som det indebærer – bl.a. på en folkeskole i Farum, hvor 3 repræsentanter fra regionens bestyrelse, samt en Hovedbestyrelsesrepræsentant tog ud til en 8. klasse og oplyste de unge om det, at leve med et synshandicap. Herudover har regionen været på henholdsvis Synscenter Refsnæs efterskole og hos Instituttet for Blinde og Svagsynedes ungegruppe for at oplyse om foreningens aktiviteter med henblik på at rekruttere medlemmer. Endvidere har regionen været med til planlægningen af forskellige workshops på Bornholms folkemøde, som ikke havde den store tilslutning fra regionens medlemmer, men bestyrelserne imellem har samarbejdet med Ballast CPH omkring at etablere events i forhold til erhverv og uddannelse. Og endelig fik Cathrine Honore mulighed for, sammen med SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) at repræsentere DBSU på Ungdommens Folkemøde igen ved forskellige workshops. Afslutningsvis påpeger Cathrine Honore, at hun er stolt af at have stået i spidsen for bestyrelsens arbejde, og at frivilligt arbejde kræver en indsats, særligt i tider med modvind, men hvis alle i fællesskab er med til at løfte vil vi klare os igennem.
– Bestyrelsens arbejde bliver rost af de tilstedeværende på mødet, og årsberetningen godkendes uden yderligere indvendinger eller spørgsmål til indholdet.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

– Regnskabet for 2019, som ligeledes er sendt ud til medlemmerne på skrift, bliver kort gennemgået af kasserer, Morten Reimer Sørensen. Regionen fik i 2019 bevilget 45.400 kr., og af dette beløb blev der brugt 41.580,56 kr., hvilket giver et overskud på 3819,44 kr. Endvidere havde regionen et overført resultat fra 2018 på 19.296,58 og en egenkapital på 23.116,02 kr. Nedenfor gennemgås regnskabets overordnede tal, men for en nærmere uddybning af udgifterne til de enkelte arrangementer anbefales det at læse årsregnskabet for regionen. Det er i årsregnskabet vær at bemærke, at udgifterne for de enkelte arrangementer kan virke lidt høje, men de dækker bl.a. over forplejning og hjælperhonorarer. Der var ingen opfølgende spørgsmål til årsregnskabet og regnskabet godkendes af forsamlingen.

– Indtægter i 2019:
— Bevilling 2019: 45.400,00 kr.
— I alt Indtægter: 45.400,00 kr.

– Udgifter i 2019:
— Diverse udgifter i alt: 182,25 kr.
— Bestyrelsesmøder inklusivt konflikthåndteringskursus udgifter i alt: 7.175,31 kr.
— Generalforsamling 2019 udgifter i alt: 6.334,35 kr.
— Arrangementer:
— Varm på is udgifter i alt: 1.959,00 kr.
— Frivillighedsarrangement udgifter i alt: 2.237,75 kr.
— Klatrearrangement udgifter i alt: 6.140,00 kr.
— Foredrag med Svend Brinkmann udgifter i alt: 2.879,00 kr.
— Metroarrangement udgifter i alt: 2.457,00 kr.
— Udlandsarrangement udgifter i alt: 2.215,90 kr.
— Julefrokost, Region Østs andel udgifter i alt: 10.000,00 kr.
— I alt udgifter: 41.580,56 kr.

– Årets resultat/overskud: 3.819,44 kr.
– – Overført resultat fra 2019 til 2020: 19.296,58 kr.
– Egenkapital: 23.116,02 kr.

4. Fremlæggelse af budget for 2020.

– Bevilget beløb for 2020: 46.300,00 kr.
– Overført resultat fra 2019: 23.116,02 kr.
– Samlet budget for 2020: 69.416 kr.
– Lasse Steffen Larsson påpeger at udgiftsloftet, som Hovedbestyrelsen indførte i 2018 på 75.000 kr. er gældende, såfremt indestående på kontoen overstiger 75.000 kr. Overstiger bevillingen + et evt. overskud fra tidligere år samlet set 75.000 kr., vil der blive bevilliget et lavere beløb således, at regionens budget kun udgør 75.000 kr. Han udtrykker ønske om, at pengene fremadrettet bliver brugt fornuftigt, så det ikke ser ud som om at regionen står stille med en stigende egenkapital.
– Der har været snak om forskellige arrangementer; Jens Christian Sørensen nævner, at den tværregionale julefrokost formentlig bliver afholdt igen i 2020, hvor regionen regner med at budgettere med ca. 10.000 kr. med udgangspunkt i, hvad de budgetterede med i det forgangne år.

5. Indkommende forslag.

– Der er ingen indkommende forslag.

6. Fremtidigt arbejde.

Der blev stillet følgende arrangementsforslag på mødet (stemmeantal er sat i parentes og eventuelle arrangører er nævnt efter hvert forslag):
– Sangarrangement: Andreas Juel Jensen, Nicklas Panton, Nina Sophia Bargum(6 stemmer)
– Drinkskursus: Lasse Steffen Larsson, Sofie Monggaard Christensen. (12 stemmer)
– Karaoke-arrangement: Nina Sophia Bargum, Sofie Monggaard Christensen. (5 stemmer)
– Shelter tur-arrangement ved Synscenter Refsnæs: Andreas Juel Jensen, Jens Christian Sørensen, Mads Bertram Liisberg. (12 stemmer)
– Arrangement, hvor man kører i elbusser – tilgængelighed og trafiksikkerhed: Mads Bertram Liisberg. (8 stemmer)
– Se folketinget og få en rundvisning: Mikkel Enok (10 stemmer)
– Klatre arrangement: Sofie Monggaard Christensen, Morten Reimer Sørensen, Andreas Juel Jensen. (12 stemmer)
– Synstolker, som ønsker at vise rundt på forskellige kunstudstillinger i Danmark. Arrangementet vil starte ud med en info-aften sammen med LFBS, hvor man får info om, hvem synstolkeren er, og hvordan de fremtidige rundvisninger med hende skal struktureres. Idet arrangementet kræver en nærmere uddybning ønsker Jens Christian Sørensen i stedet at tage arrangementet op i bestyrelsen på et senere tidspunkt sammen med Lasse Steffen Larsson.
– Historisk byvandring: Beritan Fener, Nina Sophia Bargum. (13 stemmer)
– Der blev foreslået et samarbejde mellem Synscentralerne på Sjælland og DBSU Region Øst i forhold til arrangementer. Man kunne bl.a. arrangere computer camps sammen. Der er endvidere masser af børn og unge på Synscentralen, som ikke er en del af DBSU, og som man kunne fange ind ved for eksempel infoaftner. Cathrine Honore fortæller, at dette er blevet forsøgt tidligere, men initiativet var ikke særlig populært på daværende tidspunkt. Bestyrelsen tager forslaget med videre, og det er vær at bemærke at dette ikke er et arrangement, men et arbejde, som bestyrelsen kan arbejde hen imod, såfremt de finder det relevant.
– Skøjtearrangement: Andreas Juel Jensen, Sofie Monggaard Christensen, Chanie Lindoff Andersen. (11 stemmer)
– Zoologisk Have-arrangement(rundtur, hvor man kan røre ved dyrene): Jens Christian Sørensen, Victor Dahl Sørensen, Andreas Juel Jensen. (8 stemmer)
– Sommerfest: Lasse Steffen Larsson, Sofie Monggaard Christensen, Morten Reimer Sørensen, Andreas Juel Jensen. (13 stemmer)
– Julearrangement, klippe-klistre (med særlig henblik på foreningens yngre målgruppe, men udelukker naturligvis ikke de lidt ældre): Nina Sophia Bargum, Beritan Fener, Mikkel Enok. (8 stemmer)
– Kanoarrangement: Jens Christian Sørensen, Cathrine Honore, Sofie Monggaard Christensen. (9 stemmer)
– Brætspilsaften: Nina Sophia Bargum, Cathrine Honore, Andreas Juel Jensen. (11 stemmer)
– Fodboldarrangement med rundvisning på Brøndby Stadion og eventuelt en snak med én af spillerne: Mikkel Enok, Andreas Juel Jensen, Lasse Steffen Larsson. (5 stemmer)
– Skrivekursus: Hazel Gezen, Cathrine Honore, Anuja Gautam. (10 stemmer)
– Foredragsarrangement: Hazel Gezen, Beritan Fener, Sofie Monggaard Christensen. (7 stemmer)
– Dansearrangement: Nina Sophia Bargum. Ønsker ikke at arrangere det alene, men arrangementet bliver taget med videre. (6 stemmer)

7. Valg af regionsbestyrelse:

a. Formand (for 2 år)
– Den nuværende formand, Cathrine Honore, ønsker ikke at genopstille. Om formandsposten i Region Øst fortæller hun, at man får erfaring med ledelse og ansvar uden at det nødvendigvis kræver alt den tid man har til rådighed, som følge af at Region Øst er en lille lokal forening. Formanden har overblikket i den pågældende region, sender dagsordener ud til bestyrelsesmøderne og endelig er det formanden, som hovedbestyrelsen gerne skriver ud til. Som formand i regionen bliver man ikke sat til at lave alle opgaver – man har en bestyrelse bag sig, som man som formand må og skal trække på, og som vil bistå i at udføre de opgaver, som skal udføres. Og vigtigst af alt påpeger hun, at man lærer at blive løsningsorienteret, når man støder ind i en opgave, hvor ens kompetenceområde ikke nødvendigvis ligger.
– Mikkel Enok og Andreas Juel Jensen ønsker begge at stille op til den toårige formandspost. Mikkel Enok er opmærksom på, at han skal trække sig som medieredaktør i Hovedbestyrelsen, ifald han bliver valgt ind som formand. Kandidaterne fortæller begge om deres grundlag for at stille op, og som følge af, at der er flere kandidater til formandsposten uddeles der stemmesedler og stemmekuverter til de 18 stemmeberettigede på mødet. Stemmerne samles sammen og stemmetællerne tæller hver især antal stemmer. Andreas Juel Jensen vælges herefter ind med over halvdelen af de tilstedeværendes stemmer som regionens formand for to år.

b. Kasserer (for 1 år)
– Kassererposten er undervejs blevet erstattet fra Lasse Steffen Larsson til en midlertidig kasserer, Morten Reimer Sørensen, hvorfor der nu er en etårig kassererpost, som skal besættes. Lasse Steffen Larsson fortæller om posten, at man ikke behøver at have de store erfaringer. Regnskabet bliver lavet af DBSU’s sekretær, men det handler om at kunne formidle tallene. Det forventes, at man deltager på bestyrelsesmøderne og i det almene bestyrelsesarbejde.
– Mikkel Enok ønsker at overtage kassererposten, men frafalder, hvis det betyder, at han skal give sin medieredaktør post i Hovedbestyrelsen fra sig. Der er tvivl om hans inhabilitet, hvis han bestrider begge poster. Efter nærmere overvejelser ønsker Morten Reimer Sørensen at stille op til den etårige kassererpost og Mikkel Enok frafalder som følge deraf. Det betyder, at det ikke bliver nødvendigt at konsultere sig med reglerne omkring Mikkel Enoks medie- og sekretærpost i Hovedbestyrelsen.

c. 0 eller 2 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år)
– Nina Sophia Bargum ønsker at genopstille. Mads Bertram Liisberg, Nicklas Tegner, Anuja Gautam og Mikkel Enok ønsker at stille op som bestyrelsesmedlemmer for ét år. Det betyder, at der er kampvalg, og stemmesedler og stemmekuverter uddeles endnu engang til de 18 stemmeberettigede på mødet. Kandidaterne fortæller hver især om deres grundlag for at stille op til bestyrelsesposterne. Stemmerne samles sammen og stemmetællerne tæller hver især antal stemmer.
– Nina Sophia Bargum vælges herefter ind med over halvdelen af de tilstedeværendes stemmer som bestyrelsesmedlem for ét år.
– Der er stemmelighed mellem Mikkel Enok, Nicklas Tegner og Anuja Gautam, som alle er opsatte på at kæmpe efter posten. Stemmesedler og stemmekuverter uddeles til de 18 stemmeberettigede. Stemmerne samles sammen og stemmetællerne tæller hver især antal stemmer. Anuja Gautam vælges herefter ind som bestyrelsesmedlem for ét år.

d. Op til to suppleanter (for 1 år)
– Nicklas Panton ønsker at genopstille som suppleant. Nicklas Tegner, Mads Bertram Liisberg og Lasse Steffen Larsson ønsker at stille op. Der er kampvalg mellem de fire kandidater, som fortæller om deres grundlag for at ville sidde som suppleant i bestyrelsen. Lasse Steffen Larsson vælges ind som første suppleant og Nicklas Panton vælges ind som anden suppleant. Begge er etårige suppleantposter.

e. Revisor og revisorsuppleant (for 1 år)
– Revisorsuppleanten gennemgår regnskabet og ser på, om det er i overensstemmelse med beløbet, som bliver tildelt bestyrelsen.
– Ordstyreren, Ulrik Dahl Madsen ringer op til Christoffer Pagaard, der har meddelt at han gerne vil genopstille, såfremt der ikke er andre, som er interesserede i posten. Christoffer Pagaard bekræfter dette og vælges ind af forsamlingen som revisor for ét år.
– Chanie Lindoff Andersen stiller op som revisorsuppleant og vælges ind af forsamlingen.

8. Nyt fra hovedbestyrelsen.

– Jens Christian Sørensen og Mikkel Enok fremlægger punktet.
– Jens Christian Sørensen giver en sammenfatning af, hvilke arrangementer der er blevet holdt i 2019, som Region Øst har deltaget i. På foreningens landsmøde i 2019 var der fokus på tilgængelighed på forskellig vis via oplæg, og hvordan man kan adressere det ift. DBSU. Herudover har Regionen støttet et projekt med tilgængeligheden på Roskilde Festival ift. hvordan man inkluderer synshandicappede socialt på festivalen, både igennem events, happenings og generel tilstedeværelse. Endvidere har regionen været til stede ved en udstilling ved Runde Tårn ”Rundt om Månen”, hvor de hjalp med opsætte et museumsrum, hvor informationsmaterialet/udstillingsmaterialet var habilt ift. de forskellige behov som man nu måtte have som synshandicappet. Og endelig har regionen været med til at arrangere en tværregional julefrokost for medlemmerne, som har haft til formål at styrke samarbejdsforholdet mellem de enkelte regioner og Hovedbestyrelsen.
– Foreningen prøver at ramme alle målgrupper inden for 0-36 år, hvorfor de har været ude på Synscenter Refsnæs årlige sommercamp og holdt foredrag og gjort børnene og de unge opmærksomme på at DBSU eksisterer. Herudover har de været på IBOS for at få fat i den lidt ældre målgruppe, og tilsvarende har DBSU et tæt samarbejde med LFBS, hvor foreningen gerne vil bidrage med at arrangere Aktiv Familieweekend.
– Til det udvidede Hovedbestyrelsesmøde blev der arbejdet på en politisk strategi, som regionerne blev opfordret til at nævne på deres generalforsamlinger. Strategien indebærer bl.a. en undersøgelse af, hvordan synshandicappede generelt har det. Formanden, Kim Enevold Sørensen, og Jens Christian Sørensen har lavet et udkast til undersøgelsen i form af et politisk dokument, som skal vise, hvordan DBSU fremover arbejder med politik og sociale sager. Der er blevet nedsat en analysegruppe, som renskriver dokumentet på baggrund af de kommentarer som er kommet fra det udvidede hovedbestyrelsesmøde. Målet er at DBSU-medlemmerne skal have det i henne i løbet af marts måned, og endvidere skal strategien gerne danne grundlag for nogle gode diskussioner til det kommende landsmøde, så foreningen bedre kan målrette og organisere deres politiske arbejde.
– Der er kommet en ny medieproduktion i foreningen, som arbejder lidt anderledes end hidtil. Der er intet ungdomsblad længere, som bliver udsendt på cd; i stedet er det blevet mere elektronisk med podcasts og nyhedsindslag på lyd, som ligger på foreningens YouTube-kanal. Produktionen arbejder på at finde en anden podcast-udbyder.
– Et af de tilstedeværende medlemmer nævner at formuleringen ”hysterisk” er blevet brugt et par gange om forskellige medlemmer, når DBSU har lagt opslag op på Facebook og finder det rimelig frastødende. Jens Christian Sørensen og Mikkel Enok går videre med det til Hovedbestyrelsen. Andreas Juel Jensen gør opmærksom på at hvis man oplever at der bliver skrevet nogle ikke hensigtsmæssige ting fra Region Øst på Facebook, må man gerne gøre regionen og hovedbestyrelsen opmærksomme på dette, idet han er af den holdning at den slags er uacceptabelt.
– Der bliver spurgt ind til planlægningen af landsmødet, som er fastsat til 1. maj. Flere medlemmer har udtrykt ønske om at der skal være mere tid til årsberetningerne og møderne på landsmødet, da der er en årsag til at man er samlet. Det bliver taget med videre til Hovedbestyrelsen. Der bliver endvidere påpeget, at man i fremtiden skal tjekke op på foreningens vedtægter, når man planlægger, hvilke datoer landsmødet skal afholdes på. Ifølge foreningens landsvedtægter §6 stk. 1. står der at ”Det ordinære landsmøde afholdes hvert år i marts eller april måned.” Dette gør sig ikke gældende i år, da landsmødet afholdes i starten af maj måned, og er i princippet en afvigelse fra landsvedtægterne.
– Sofie Monggaard Christensen påpeger til sidst at FU gerne vil aflønnes. Hun gør opmærksom på, at hvis dette bliver gennemført tager DUF foreningens penge og så har de ingen tipsmidler.

9. Fastsættelse af næste års generalforsamling.

– Næste års generalforsamling fastsættes til lørdag d. 6. februar 2021.

10. Eventuelt.

– Sofie Monggaard Christensen, der er formand for Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH), nævner, at de har tænkt sig at lave en masse kurser omkring, hvordan man skriver et godt debatindlæg og en god artikel, hvilket går godt i tråd med foreningens politiske arbejde. Herudover tilbyder SUMH altid at hjælpe udvalg og organisationer med at organisere sig bedst muligt, hvilket mest er relevant for bestyrelsen i Region Øst.
– Den afgående formand, Cathrine Honore, takker afslutningsvis de tilstedeværende medlemmer for deres engagement i løbet af året og til selve generalforsamlingen. Hun ønsker den nye bestyrelse held og lykke og glædes ved kampvalget, som hun ikke havde forudset.
– Den afgående formand, dirigenten og referenten bliver takket for deres arbejde, og bestyrelsen giver dem hver især en gave som tak.
– Ordstyren takker for relativ god orden. Fantastisk med kampvalg og den store interesse omkring bestyrelsens arbejde. Mødet hæves herefter.

Færdigheder

Indsendt den

15. februar 2020