Vælg en side

Referat af GF 5. februar 2022

 

Referat af Generalforsamling region øst
5. februar 2022

 1. Præsentationsrunde og velkomst .

Formand Mikkel Enok byder velkommen og gennemgår dagens program, hvorefter der er præsentationsrunde.

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.Ulrik Madsen stiller op som dirigent uden modkandidater.
  Mie Henriksen tilbyder at skrive referat uden modkandidater
  Alexander N og Mads Lisberg stiller op som stemmetællere uden modkandidater. Alexander er punktlæser og Mads er sortlæser.3. mødets gyldighed:

  Citat fra region øst’s vedtægter:
  § 5 stk. 3: Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i blade udgivet af DBSU og Dansk Blindesamfund.

Generalforsamlingen har været forsøgt indkaldt i Dansk Blindesamfunds medlemsblad uden at invitationen dog er kommet i. Hvorfor, er uvidst. Der er dog ikke nogen der stemmer imod, at vi er tilstede.
mødet er derfor erklæret gyldigt

 1. Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse.

Mikkel Enok fremlægger årsberetningen
vi har haft over 100 forskellige deltagere med på vores 16 arrangementer i år. Vi startede helt fra bunden, fordi inden fra den gamle bestyrelse genopstillede. Derfor har det været en svær men vigtig opstart  hvor temaet har været at få styr på  værdier særligt  ærlighed, og undgå at folk bagtaler hinanden og der kommer en god energi og  en god stemning. Vi har da også fået 34 nye medlemmer i dbsu, selvom 17 er gået. i region øst, har vi også set nye medlemmer komme til, hvilket vi er stolte af.

Det kommenteres at årsberetningen skulle have været sendt ind til  kontoret og skulle have været   lavet ud fra en skabelon.  Den er skrevet i fritekst, og  det virker forvirrende på nogle af læserne.

Derudover er der kommentar til at arrangementerne virker  som om de er blevet: ”rushet igennem” og at der er brug for struktur og rettidig omhu.
Bestyrelsen anerkender at det skal der arbejdes på. Året har båret præg af, at få nye ideer ud over rampen og strukturen har lidt et knæk.  det vil bestyrelsen tage med videre.
også for at forebygge at der er penge nok i budgettet.
Jesper, fra  hovedkontoret,  foreslår at han hjælper med struktur og layout. Dette tager bestyrelsen imod.

Det kommenteres yderligere, at der er en faktuel fejl i årsberetningen   som er  datoen på skrivearrangement,  der står d. 17. maj  og det var d. 30. maj. (datoen skal dog tjekkes op, for at være 100 procent sikker).

Afstemning:
Der er 20. stemmeberettigede
Der er 5 der stemmer blankt og 1 der stemmer imod, resten stemmer for.
Årsberetningen godkendes derfor, under forudsætning af, at Jesper hjælper med layout og rettelse af fejl.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Nicklas aagård som er kasserer  fremlægger regnskab.
Han gentager at der har været mange arrangementer. indtægter 62000  og vi har brugt 120000 kr. (tallene er rundet op. Korrekte tal,findes i årsregnskabet)
Vi har også fået fonde og tillæg og vi startede med en egenkapital på 34000  der er  ca. 7000 kr. i minus på egenkapitalen.  Dette betyder samlet set at de penge som er tildelt region øst for i år allerede er brugt og den nye bestyrelse har -3000 kr. at arbejde med.

Nicklas siger at vi har fået at vide fra udvidet hb at vi kunne have fået støtte til økonomien, hvis  vi har behov for det, da de anerkender  vores store aktivitet i år, Men det har vi desværre ikke benyttet os af. Nicklas siger at han som kasserer  valgte at godkene  regnskabet og de enkelte arrangementers budget,  selvom det var for dyrt, da det vlle være en skam at aflyse gode arrangementer.

Det kommenteres også  at vi har forsøgt at lave arrangementer udenfor københavn, i forbindelse med arrangementerne med Askov Ridecenter. Det kræver ekstra udgifter til transport. Arrangementsgruppen besluttede tilmed, at arrangerer en fælles bus fra hovedbanegården for at forebygge at folk ikke meldte fra grundet nervøsitet for offentlig transport til yderområder.

Der spørges til, hvorfor der er forskel i posterne  på de forskellige ridearrangementer.
Svaret er, det er fordi første gang, var der frivillige trækkere  men så skulle de have betaling, på de efterfølgende arrangementer.

Der spørges til, hvorfor vælger man at bruge penge på en us, frem for at tage det offentlige. Her svarer bestyrelsen, at man var bange for at region øst medlemmer ville blive afskrækket, hvis det blev for svært at transporterer sig fra næstved med bus osv. Det viser sig også, i kommentarer fra salen at denne antagelse fra korrekt.

Der spørges til om man kan gå i minus på egenkapital?
Svaret skal findes i likviditet og er ikke entydigt, men det er dog klart for enhver at man ikke bør gå iminus, på egenkapital.

Det er en fejl, at der er blevet lånt fra skodbevægelsen  hvor der var projektmidler  til, og brugt til noget andet. Det anerkender bestyrelsen.

Man skal arbejde på  at lægge et budget, og række ud til hb, og blive bedre til fondsansøgninger.

Der spørges også til, hvorfor man kun har brugt coronapuljen fra Dansk Blindesamfund 1 gang,  og det   svares, at det er forældreforeningen  der har søgt i den forbindelse og bestyrelsen har ikke følt de havde kompetencerne, og havde ikke tænkt på, at dette var en mulighed.

Der spørges til, om arrangementet i Askov ridecenter, har tiltrukket folk fra nærområderne.
der har været 2 deltagere udfra, særligt børn under 18. De er fortsat til ridning efterfølgende.

Der efterspørges  flere fællesspisninger  udenfor københavn.

Det foreslås at regnskabet revideres, så det bliver mere tydeligt hvad der reelt er på kontoen og hvad der er brugt, indenfor regnskabsåret.
Jesper fra sekretariatet, tilbyder at rette det til.

Afstemning om det reviderede regnskab:
4 stemmer blankt  ingen stemmer imod
16 stemmer for og derved er det stemt igennem. Med den præcision, at salen ikke nødvendigvis stemmer for det underskud, som er resultatet at den afgående bestyrelses måde at forvalte regnskabet på, men at regnskabet i sin form, og under forudsætning at det tydeliggøres, ikke skjuler udgifter, eller er misvisende.

6. Jesper fra sekretariatet fortæller om kommende projekter:.
– Mørkerestaurant  på festivaler.
– Goalball event hvor man prøver at  være sammen med landsholdet og talentholdet og Ideen er at alle kan prøve spillet og måske blive inspireret til at starte.
– så er der fællesskabsprojekt  og samarbejde med ventilen,
folk skal ud fra Corona og blive aktive igen, det er også særligt godt  for børn og unge.
Han siger også han  og resten af sekretariatet  gerne vil hjælpe med fondsansøgninger osv.
– der arbejdes også med politisk synlighed, og man har været i dialog med Dansk Blindesamfund og skrevet artikel sammen med  Børns Vilkår.
– han vil gerne inviteres til bestyrelsesmøder i region øst.  så vi kan tale om bedst mulig samarbejde, region øst og sekretariatet imellem.
– Jesper opfordrer til at melde os til projekterne særligt mørkearrangement osv. så der kommer tilslutning.

7. Fremlæggelse af det af den udvidede hovedbestyrelse godkendte budget for regionen.

Der er afholdt 3 arrangementer efter budgettet er blevet godkendt.
Det være sig, Frivillig fest, arrangement om metakognitiv psykologi og de sidste fællesspisning. .

Mikkel Enok, beretter om vigtigheden af motivation, til at komme ind i bestyrelserne. Han håber altså at prioteringerne i år, vil sprede sig til landsplan  og region vest.

der kommer til at være  en forandring  ift. hvordan tingene skal budgetteres,  fordi  arrangementer skal fondsansøges, da dbsu har valgt en generel  bestemmelse om at    der skal bruges flere penge på ansættelser for at drive foreningen frem og arrangementer skal  fondes. Jesper siger at man ikke skal bygge forventningerne op på fondsmidler  da det ikke er sikker på at få dem igennem.

Der er kritik omkring at rammerne for frivillighedsfesten ikke var styret godt nok. Det er i forhold til, hvem der var inviteret, fejl fra kontorets side, osv. Det er taget til efterretning.

Forslaget er at lave det første bestyrelsesmøde  med besøg fra Jesper fra sekretariatet  hvor man kan tale om det fremtidige arbejde. Ideer til den nye bestyrelse er:
– koble sig på de landsdækkende projekter som allerede har et godt fundament
– lave zoom arrangementer som næsten er gratis
– tage mere deltagerbetaling  som svarer bedre til  det  som arrangementet koster.
– ansøge fonde
— samarbejde med kredsene i Dansk Blindesamfund som tidligere har rakt ud til os, de har gode midler, og vil gerne de unge medlemmer.

 1. Indkomne forslag.
 2. a) Ridearrangement:
  4 ud af 5
  Der er kommentarer til, at deltagerbetalingen burde være højere, dog konkretiseres det at arrangementet kun bliver afholdt hvis der er fonde til det.
  4 mod, 6 stemmer blankt 9  stemmer for. Derved er arrangementet godkendt.b) Se folketinget  med Troels Gamst, synshandicappet mand der arbejder som vagt i folketinget – bliver flyttet til fremtidigt arbejde.
 3. Fremtidigt arbejde:Info: det koster 800 kr. for at låne lokale i weekender, og 500 i hverdagene.
  800 er for en hel weekend.Før forslagene stilles fra salen fortæller formanden at der er lagt op til, at 2022 skal have fokus på mental sundhed.
  Osman foreslår Kropssprogsweekend:

  Lasse foreslår, et arrangement kaldet: lær at lægge en privatøkonomi
  Det er behovspyramiden hvis man ikke har styr på økonomi  så bliver man stresset oppe i hovedet.  Nicklas  Aagård og lasse Larson har meldt sig som arrangører.

Cathrine Honnore foreslår en ny selvværdsweekend  omkring etiske dilemmaer omkring hvad man som synshandicappet kan tillade sig at søge, eller at bede om hjælp til. Ud fra udtalelsen: Blinde er Blinde værst, må vi blive bedre til at tage snakken, frem for at rakke ned på hinanden. Cathrine og Mie melder sig som arrangør.

Yusuf  foreslår en madklub  hvor vi selv laver mad og hjælper og spare med hinanden,
Yusuf og Alex tilbyder sig som arrangør.

Cathrine foreslår et arrangement, hvor vi synger fællessange.  med noget blandet åben scene. det er en uformel sangaften, uden underviser, men med en fællessang aften  med en pianist. Malcom som var hjælper til lalandia,  og han  vil gerne spille for os hvis det er.
Cathrine og Mie tilbyder at arrangerer,

Alexander Birke foreslår et Rollespilsarrangement over zoom. Han har allerede indsendt beskrivelse til HB, som dog ikke har svaret
hvis der er opbakning via zoom  kan det arrangeres  fysisk pirat shot Rollespil.
Alexander og eventuelt Mads Fauerholdt fra region vest, tilbyder sig som arrangør.

Alexander (rollespil) foreslår en sparingsgruppe omkring at være selvstændig
Enok, Osman og Mohammed vil gerne være med til at arrangerer

Ida foreslår  et arrangement  omkring hvad man har ret til  f.eks. i uddannelsessammenhæng. Ida og Mie tilbyder sig som arrangører, , Mie kan finde  oplægsholdere fra dansk Blindesamfund.

Der opfordres til at lave flere arrangementer for børn.
eksperimentarium, zoologisk have, osv.

Der er stillet et forslag om at besøge Folketinget, og salen synes det er en god ide. Mads Lisberg foreslår også i sammenhæng at han kan inviterer folk til hans arbejdsplads, på virksomhedsbesøg, lige så vel at man kunne besøge andre arbejdspladser hvor der arbejder blinde og svagsynede, for at medlemmerne ser hvor mange muligheder der er. Der er ikke nogen der konkret melder sig som arrangører, men Jesper fra sekretariatet mener det kan være et godt projekt,  og ske i sammenhæng med det der allerede er i gang omkring at sætte folks linked in profil op osv.

 1. Valg af regionsbestyrelse:
 2. a) valg af formand:
  Nicklas Aagård stiller op til formand uden modkandidater.B) valg af kasserer
  Ida stiller op til kasserer uden modkandidater.c) valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
  Emilie, Rosa, Jens Christian og Mads Lisberg, stiller op
  Afstemningens resultat:
  Emilie 17 stemmer Rosa  12
  Derfor er de valgt for 1 år.

  d) valg af op til 2 suppleanter for 1 år.
  Mohammed Jens Christian, Alex Birke Elias, Shanni og Mads Lisberg stiller op.

  Alex får 11 stemmer og vælges ind. Elias og Shanni får begge 9 stemmer.

  Eftersom  der er to der har fået lige mange stemmer er der nødt til at være omvalg
  Alex er valgt og der stemmes om de resterende endnu en gang
  Resultatet bliver, at der endnu en gang er stemmelighed, og herefter vælger Shani at trække sit kandidatur, således at Elias vælges ind.

  e) valg af Revisor
  Alexander Nielsen stiller op  uden modkandidater og vælges ind.

  f) Cathrine  stiller op til revisorsuppleanten  uden modkandidater og vælges ind.

  11. Fastsættelse af næste års generalforsamling.

 3. februar 2023 er fastsat som næste
 4. Eventuelt.
  Mødet roses for god tone, salen bedes om at huske at sætte deres telefoner på lydløs
  ros til den afgående bestyrelse. for godt arbejde.13. Tale fra den ny formand:
  Nicklas Aagård holder en tale som nyvalgt formand og samler derefter den nye bestyrelse, og vedtager næste bestyrelsesmøde som bliver 16. februar kl. 17.30, og der forventningsafstemmes internt i den ny bestyrelse.
Færdigheder

Indsendt den

5. februar 2022