Vælg en side

Referat af GF den 13. februar 2021

Referat af Generalforsamling i DBSU Region Vest 13/2-2021
15 deltagere tilstede.
Generalforsamlingen blev afholdt online og optaget til internt brug, hvilket blev enstemmigt godkendt.

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
Dirigent: Marlene
Referent: Annette
Stemmetæller: afstemning forgår via Zoom og er derfor undladt.

2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Grundet Corona blev en del af arrangementerne i 2020 udskudt, tilpasset eller aflyst, hvorfor man i 2021 startede året ud med et overskud, men dog under 75.000 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af det godkendte budget for regionerne, fra udvidet HB
Region Vest har 22.957,37 kr. indestående fra 2020, dertil kommer grundtakst på 10.000 kr. og 300 kr. x 137 medlemmer, hvilket betyder man i Region Vest har en egen kapital på: 74.057,37 kr.

5. Indkommende forslag
Ingen indkommende vedtægtsændringer.

6. Fremtidig arbejde
6.1 Arrangementsforslag:

 • Regional julefrokost
 • Motorcykelarrangement
 • Investeringsarrangement
 • Yoga
 • Gør det selv
 • De unges fællesspisning i Aarhus
 • Selvværdsarrangement bevægelse/foredrag
 • Zoom: Banko/quiz/fællesspisning
 • Hel dags udendørsdag
 • Sommerfest/hus/geografisk
 • Aktiviteter med Synscentralerne
 • Vandretur
 • Girls night
 • Just for boys
 • Fædre med børn weekend
 • Goalball arrangement
 • Gamer weekend
 • Transportarrangement

6.2 Andet fremtidigt arbejde:
Region Vest arbejder i 2021 videre på et samarbejde med Synscentralerne i Danmark som det blev besluttet til udvidet HB i 2020. Her ønsker man på sigt at inddrage samarbejdspartnere, men vil først nå ud til Synscentralerne.

6.3 Sofie fra hovedbestyrelsen fortæller
Det har været et vanskeligt år 2020, med en helt ny bestyrelse, kurser ift. GDPR-lovgivningen som DBSU’s tillidsfolk har arbejdet meget med, foruden at tilpasse vores Facebook side og gruppe, så det for det første overholder lovgivningen, men også tilgodeser flest muligt.

DBSU har fået nyt mailsystem sat op, så vi overholder GDPR-lovgivningen og der arbejdes på tilvænning af en ekstra mail for alle, men også hvad der må sendes og hvordan. Man er opmærksom på hvordan Corona nedlukningen påvirker foreningens medlemmer og har i 2020 iværksat Zoom events.

Der er ansat en kommunikationsmedarbejder, Emily, hun er på Facebook, har kontakten til medieredaktionen og er herved med til at aflaste hovedbestyrelsen og kontoret.

Hovedbestyrelsen har været i dialog med Regionsbestyrelserne og glæder sig til et fortsat godt samarbejde i 2021.

Man har ansat en børnemedieredaktør, Anna, som har fokus på de yngste medlemmer i foreningen og håber herved at kunne skabe aktiviteter for børn og ikke kun unge.

Det forventes at Ditteemilie kommer tilbage omkring den 17. marts efter barsel.

Dansk Blindesamfund har fået en stor pulje penge som foreningen kan søge om, det bør vi helt klart, så vi sikrer at pengene også vil komme til gavn for synshandicappede unge i Danmark.

Der arbejdes fortsat på en fælleskalender, så DBSU og vores samarbejdspartners arrangementer er samlet ét sted. Foreningens hjemmeside: dbsu.dk er fortsat under udvikling.

6.4 Kim fra IT-udvalget fortæller
Vi håber snart at kunne bruge ”min forening” appen, og der arbejdes på forbedringer af tilgængeligheden, så blinde kan bruge den fra slut februar, men der er udfordringer med farverne i forhold til svagsynede. Formålet med appen er, at skabe et et godt overblik over foreningens aktiviteter og overholdelse af GDPR. Det har til dels forbedret samarbejdet med LFBS.

7. Valg til regions bestyrelse
Kasserer: Ibrahim stillede op, og blev enstemmigt valgt i en toårig periode.
Bestyrelsesmedlemmer: Anna stillede op og blev valgt for en toårig periode. Maria stillede op og blev valgt for en etårig periode. Marlene stillede op og blev valgt for en etårig periode, men kommer først på maillisten og til møder fra den 18. april 2021, da hun er ansat på kontoret indtil da.
Suppleanter: Annette stillede op og blev valgt for en etårig periode.

8. valg af revisor og revisor suppleant
Christina stillede op og blev valgt som revisor for en etårig periode.
Kim stillede op og blev valgt som revisor suppleant for en et årig periode.

9. Fastsættelse af næste års generalforsamling
Lørdag den 26. februar 2022, med grundlag i at det så kan kombineres med fastelavn.

10. Eventuelt
Sofie takker for god ro og orden på vegne af Hovedbestyrelsen.

Færdigheder

Indsendt den

27. marts 2021