Vælg en side

Referat af BM den 31 maj til den 1. juni 2024

Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 31. maj til 2. juni 2024

1. Velkomst
gennemført

2. Valg af ordstyrer
Anders er valgt som ordstyrer

3. Valg af referent og to do-ansvarlig
Hiba er referent og Ida er to do ansvarlig

4. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er blevet enstemmigt godkendt på baggrund af ombytning af nogle punkter.

5. Check in (hvordan går det?)
Gennemført

6. Opfølgning på to do og hvad er der sket siden sidstTo do-listen fra sidste møde
gennemgås.
Ida og Kenneth undersøger fælleskaldende
FU arbejder på at gøre hjemmesiden mere overskuelig
Sommerskole
Cecilie, Anders og Hiba tager på sommerskolen en enkelt dag i perioden fra 30 juni til 6 juli

7. Status på økonomi (Kenneth)
Landskassereren orienterede om DBSUs økonomi og budgetforbrug frem til den 29/05 og tilføjede at DBS netop har fået bevilliget 70.000 kr., som derfor ikke fremgår i budgetforbruget.
Hurdal 2024 er endnu ikke afregnet
I forhold til Nordic Camp 2024 har vi ikke modtaget deltagerbetalinger på fra vores nordiske samarbejdspartnere endnu.
Der er indsendt ansøgning til Social og boligstyrelsens handicappulje på 288.000 kr. Til dækning af Mini-efterårsferie 2024, Lalandia 2024 og Landsmødet 2025, vi plejer dog årligt at få 180.000 kr., men får besked i løbet af juni måned.
EA Consult har opsagt deres aftale, og derfor er der kun brugt 15.000 ud af de 60.000, som vi har budgetteret med.
Vi har fået en ekstra udgift, som der ikke er budgetteret med i forhold til det internationale samarbejde i Spanien. Udgiften har kostet 10.000 kroner. Det forventes at vi kan søge om et tilskud fra DUF, som skal dække denne post i 2025.
Regionerne har brugt 38 % af deres transportpulje.
DUF lokalforeningspuljen åbner igen 20 juni. Vi skal være hurtige til at søge fonden, eftersom den har været ekstraordinær lukket i et
kvartal, og det forventes, at mange foreninger også har tænkt sig at søge midler fra den samme pulje.
FU skal til møde med DBS’s hovedbestyrelse for at diskutere det årlige tilskud fra DBS.
Der står i øjeblikket 320.000 kroner på kontoen.
Tidligere var reglen, at landskassereren skulle være kunde i den bank, hvor DBSU har deres økonomi, men det er ændret, eftersom vi har Ditte, som er en ansat på kontoret.
Der er behov for ekstra midler til budgettet til posten øvrige personaleudgifter til næste år, og vi skal øge beløbet fra 15.000 kroner til 200.000 kroner for at sikre en stabil økonomi i foreningen.
Vi undersøger mulighederne for at investere vores midler. Vi ønsker at investere de penge, vi har stående på foreningskontoen i Merkur Bank, i værdipapirer. Der er en potentiel mulighed for en stigning på 15-20% årligt. Dette er blevet godkendt af hovedbestyrelsen.

8. Dialogbaseret onboarding workshop med fokus på forventningsafstemning, ressourcer, motivation og fremtidigt arbejde (Ida)
Denne workshop blev gennemført, og informationerne fra HB-medlemmerne bliver brugt til det fremtidige arbejde i bestyrelsesarbejdet.

9. Samarbejdspartnere
A) DBS (FU)
Der er afholdt et regionalt møde med kredsene, hvor problematikker blev diskuteret uden at præsentere konkrete løsningsforslag. I region Hovedstaden er der oprettet et udvalg bestående af repræsentanter fra hver kreds for at styrke samarbejdet mellem DBS og DBSU samt sikre en glidende overgang fra DBSU til DBS. Dette initiativ er forankret på hovedbestyrelsesniveau og skal ikke nedskaleres til regionalt niveau. Ida har påtaget sig ansvaret for denne opgave.
Kenneth har deltaget i et kredsmøde i Randers. Det blev påpeget, at mange af de eksisterende arrangementer ikke appellerer til unge mennesker. Kredsen har sendt en invitation til Kenneth, som skal videreformidles til DBSU.
DBS har et initiativ, som hedder Case-arbejde: Indsendelse af Historier til Udvalg i DBS for Øget Synlighed

B) IBOS (Ida)
Thor vil gerne være med til at påtage sig ansvaret for kontakten til IBOS. Thor og Ida skal deltage i et møde med dem mandag den 3. juni. Formålet med dette møde er at yde støtte til de unge på IBOS, forstå deres ønsker og behov samt give dem den nødvendige opbakning.
IBOS besidder nogle stærke kompetencer, som vi ønsker at bygge videre på.

C) Blind Coffee (Ida og Kenneth)
Der har været afholdt et møde med Blind Coffee, hvor der blev drøftet en række samarbejdsaftaler, herunder muligheder for funding og praktikpladser til medlemmer hos Blind Coffee. Samarbejdet er stadig under udvikling. Hiba er blevet en del af arbejdsgruppen, men hun har ikke samme forpligtelser som de to andre medlemmer, Ida og Kenneth.

D) SUMH (Kenneth)
JC og Kenneth har deltaget i repræsentantskabsmødet. Kenneth er valgt ind for en periode på 2 år, mens JC er valgt for 1 år. JC har påtaget sig rollen som tovholder for beskæftigelsesudvalget. Der blev afholdt et møde i mandags, hvor økonomien for handicapområdet blev debatteret i samråd med beskæftigelsesministeren, hvilket fungeret som talerør til andre politikere.
Kenneth har besøgt Designskolen i Kolding, og JC har været på besøg hos Det Kongelige Akademi. SUMH har været i dialog om samarbejde omkring Roskilde Festival. Tilgængelighed, politik, seksualitet, og udvalg er nogle af de emner, der bliver behandlet i hovedudvalget.

E) Interessegruppen (Ida)
Maria ønsker at etablere et samarbejde omkring de studerendes konference for at forbedre overgange. Dette samarbejde kunne være muligt, hvis de står for finansieringen. Vi søger også en afklaring på, hvad samarbejdet præcist indebærer, og hvordan begge foreningerkan få gavn af hinanden. Der søges en afklaring af disse punkter.

F) Synscenter Refsnæs (Ida, Cecilie og Anders)
Syncenter Refsnæs ønsker et godt samarbejde og har sendt en uopfordret ansøgning om at komme og holde et oplæg. De er meget begejstrede for det arbejde, DBSU allerede er i gang med. Zoega, Anders og Ida fortsætter deres engagement i dette samarbejde.

G) LFBS (Ida og Kenneth)
Samarbejdet med LFBS er fortsat meget positivt. Vi samarbejder både omkring Lalandia og Hurdal, og generelt fungerer det rigtig godt.
Kurset “Syn på barnet” hos LFBS forløber også rigtig godt med en god dialog omkring et fremtidigt samarbejde. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med dem. Ida, Kenneth og Zoega er repræsentanter, og Thor ønsker at være foredragsholder. LFBS ønsker desuden at have repræsentanter med til deres arrangementer.

H) Synscentralerne (Ida)
Vi skal begynde at kontakte synscentralerne, og Jakob har udarbejdet et forslag til, hvordan vi bedst kan kommunikere vores budskab til dem. Et udvalg bestående af Ida, Jakob, Hiba og Anders er blevet oprettet for at håndtere denne opgave. Jakobs idé indebærer at udarbejde en digital brochure, hvor man kan læse om alt vedrørende DBSU, fra bestyrelsen og arrangementer til kontorets funktioner MM.

10. Status fra kontoret (Ditte)
Arbejdet fortsætter som normalt, og Ditte er meget aktiv og engageret. Hun har deltaget i et kursus sammen med Anna, hvilket har givet hende værdifulde færdigheder og viden om sociale medier. Ditte er yderst kompetent. Edis har opsagt sin stilling, og vi har drøftet muligheden for at ansætte en
studentermedhjælper, nu hvor vi har ekstra midler i budgettet efter Edis’ fratrædelse. FU varetager denne opgave.

Medieredaktionen
11. Medieredaktionen (Thor og Anna)
Medieredaktionen har fået udformet individuelle kontrakter i samarbejde med FU, hvor kontrakterne tager hensyn til medarbejdernes ressourcer, og strukturen i hele arbejdsaspektet bliver undersøgt. Der er blevet talt om interne møder og regelmæssig kontakt med Ditte.
Nyhedsbrevene er blevet opdateret. Der er blevet diskuteret internationalt arbejde, men det er endnu ikke helt afklaret. Landsmødet og generalforsamlingen skal stadig dækkes. Der er fokus på portrætter. Strukturen i portrætterne bliver gennemgået. Tidsfrister bliver fastsat. Der bliver fastlagt konkrete tidspunkter, herunder at materialet skal være klar fire dage før brug. Denne tidsfrist gælder for alt materiale som HB, Vest eller Øst indsender til medieredaktionen. Kontakt via mail har fastsatte tider. Det skal senest sendes 4 dage før brug.
Ferieplanlægning er taget i betragtning. Hvis medlemmer skal poste noget på Instagram vedrørende arrangementer, skal der være en klar plan. Eventuelt indsend til medie@dbsu.dk.

12. Kommende arrangementer
A) Nordic Camp (Thor, Hiba og Kenneth)
Planerne skrider frem. Vi bliver 29 som deltager til Nordic Camp.
Vi prøvede forgæves at komme i kontakt med det norske forbund for at for dem med til campen, men efter 2,5 måneders forsøg, var vi nødt til at fortsætte planlægningen. Dette betyder, at de ikke deltager til dette års Nordic camp.

B) Miniefterårsferie
Ida, Kenneth, rosa

C) Lalandia
DBSU: Hiba, Jakob, Kenneth, Nicklas, Rosa, Thor. LFBS: Thomas og  Stine.

D) Få børn med glæde
Ida, Thor og Anders

E) Hurdal 2025
Kenneth, Sine, Thomas, Ida, Hiba.

F) Landsmøde 2025
Ida, Anna, Hiba, Jakob, Kenneth

G) Roskilde 2025
JC, Kenneth.

13. DBSU 2024-25
Vi har talt om vores kerneværdier, og står stadig ved dem. Kerneværdierne er: social trivsel, psykisk trivsel, selvstændighed og inklusion.
Vi i bestyrelsen vil gøre alt for at sikre at vi tager højre for disse kerneværdier under samtlige af vores arrangementer.
Når vi har arrangementer, hvor noget fungerer særligt godt, opfordrer vi til, at dette dokumenteres og gemmes i vores OneDrive. På den måde kan vi nemt gentage succeserne.
Vi erkender, at vores nuværende notehåndtering kan forbedres, og arbejder derfor på at finde bedre måder at tage og dele noter på.
Til vores fremtidige møder vil vi sikre, at alle er informeret om strukturen og indholdet på forhånd, så vi kan bruge tiden effektivt.
På de nuværende og fremtidige møder har vi besluttet, at der ikke vil være alkohol, og kun sodavand og snacks vil blive serveret til socialt samvær om aftenen.
Vi vil bruge tiden fuldt ud på FSC-aktiviteter og sikre, at hvert minut er godt anvendt til vores formål. Vi arbejder løbende på at forbedre den fremtidige struktur for vores aktiviteter og organisation, så vi kan opnå vores mål på den mest effektive måde.

14. Fremtidige møder
A) Mødernes varighed
Vi har talt om at ændre på bestyrelsesmøderne i en weekend, og sørge for at weekenden bliver brugt til det fulde potentiale. Herunder at etablerer en
Lektiecafe om søndagen, hvis bestyrelsen bliver tidligere færdig med mødet. Alternativt har vi talt om kun at have en overnatning på FSC, men problematikken med transport er stadigvæk aktuel i dette forslag.
Regionsrepræsentanter har kun mulighed for at deltage til andet og tredje HB-møde. Der er blevet talt om at deltagelse af regionsrepræsentanter skal ske online, hvor de får dækket forplejning på 200 kr. for deltagelse.
Suppleanter deltager til alle møder
Ditte fra kontoret deltager til alle møder.

B) Hovedbestyrelsesmøde d. 6. til 8. september 2024

C) Udvidet hovedbestyrelsesmøde d. 29. november til 1. december 2024

15. Eventuelt
It
Kim arbejder på det. Den bliver taget til næste møde.
Resten er uden for referat

Færdigheder

Indsendt den

19. juni 2024