Vælg en side

Referat af BM den 2. Marts 2013

Fraværende:
Carsten Møller Struck.

Til stede er:
Winnie Pedersen.
Allan Richard Andresen.
Stine Morsing.
Masja Aagaard Nielsen.
Kristina Mahler.
Undertegnet Vanessa Kehren Cipullo.

Inviterede gæster:
Gunhild Sørensen.
Søren Jensen.

Godkendelses af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.

Præsentationsrunde.
Vi tager en runde hvor hver enkelt, fortæller lidt om dem selv og hvad de gerne vil opnå med at sidde i bestyrelsen.

Nyt fra HB og Kontoret
Gunhild fortæller, at vores kontor dame Birgitte H Hansen holder, da Ditte kommer tilbage fra barsel. Derfor vil der kommet et overlap, og det kan skabe forvirring. Gunhild fortæller ydermere, at vores autoriserede revisor gerne vil have at transport godtgørelses skemaet bliver udfyldt, sådan at det er til at finde ud af hvem der skal have penge tilbage for de. Billetter, så der ikke bliver skabt forvirring om hvem der har sendt hvilken billet ind. Stine suppler til det Gunhild siger omkring, hvilken adresse der skal sendes til da adressen bliver ændret når Ditte kommer tilbage. Vanessa fortæller at hun får nye kuverter med ny adresse på når Ditte overtager, de nye kuverter er uden porto, så det skal hver enkelt selv stå for. Gunhild oplyser at der som hoved regel skal bruges billigst mulighed for transport. Der kan i enkelte tilfælde selvfølgelig laves andre aftaler, den gældentakst for bilkørsel, er 1 kr. i minuttet. Dette er noget der skal vendes med formand og kasser i bestyrelsen, da det er noget der skal godkendes.
Gunhild fortæller, at normalt inden et HB møde bliver der holdt et skype møde. Da dette ikke har fungeret er det nu lavet om til at der i stedet skal en repræsentant med til HB møderne.

Økonomi
Hvad er kasserens opgave?
Stine fortæller at undertegnet Vanessa er kasser, det er hende der holder styr på regionens penge og hende der har overblik over budgettet. Og har styr på at alle kvitteringer bliver sendt ind til kontoret.
Gundhild suppler. Det er vigtigt at Vanessa kontakter kontoret med hensyn til at få sendt et opdateret budget så der er et overblik over, hvad der bliver brugt.

Budget for region vest
Budgettet er blevet gennemgået af Vanessa.

Afholdte arrangementer
Stine fortæller der kun har været et arrangement i februar som var generalforsamlingen.
Vanessa skal undersøge hvad der er blevet brugt at penge på generalforsamlingen.
Der bliver snakket om bowling turen efter GF, som både får god og dårlig respons..
Ydermere bliver der snakket, om hvad vi i fremtiden kan gøre for at arrangementerne bliver gode.

PR. og markedsføring
– Ungdomsbladet
Stine fortæller at det er Jesper Knudsen der står for ungdomsbladet. Ungdomsbladet er et blad med informationer, konkurrencer mm. Hvis der skal et indslag i ungdomsbladet, skal Thomas have det senest d. 1 i hver måned.
Der snakkes om, at vi har fået en mail fra Thomas Dalgård omkring hjælp til indslag i ungdomsbladet.
Stine har takket ja til hjælp, til at lave et indslag til bladet omkring den nye bestyrelse.

Hjemmesiden
Vi skal selv stå for at skrive til webmaster ang. Eventuelle fejl der er skrevet på hjemmesiden. Og hvis vi skal have lagt invitationer ud. Hvis ikke der sker noget ang. Din henvendelse til webmaster, skal du efter en uges tid kontakte Andreas Christensen, som vil tage kontakt til webmasteren (Christoffer)

Sociale medier
Der skal laves om på vores facebook side, da ingen i den ny bestyrelse har adgang til at lave noget på siden. Kristina Munkesø skal kontaktes, sådan at det kan blive lavet om. Der bliver fremadrettet to administrator på facebook siden – Masja og Vanessa
Winni vil gerne være administrator på blindsigt og sørger for der bliver lagt de. Arrangementer på blindsigt.

Nyhedsbrevet
Stine fortæller at nyhedsbrevet er et brev der kommer ud to gange om året, nyhedsbrevet handler primært om hvad der skal ske og hvad der er sket. De forskellige regioner fortæller i nyhedsbrevet kort om hvilke arrangementer der kommer til at foregå, der ligger også kontaktoplysninger på arrangørerne. Stine står for at skrive indlæggende til nyhedsbrevet.

Kommende arrangementer
Stine foreslår at vi laver et arrangement hvert kvartal.
Hvilket alle syntes er en meget god ide.
Winni nævner mad klubben der blev nævnt på generalforsamlingen.
Emnet bliver diskuteret om hvorvidt, det er noget der kan lade sig gøre, da vi er meget spredt i landet og der derfor kan være en del rejsetid for enkelte personer.
Der bliver besluttet at vi prøver, at holde arrangementet to gange til en start. Der bliver en egen betaling på 100 kr. Begge prøve arrangementer bliver holdt i Århus. Winni er tovholder i begge arrangementer.

Stine foreslår at vi holder de. Arrangementer i maj, september og november måned da de måneder, ikke falder sammen med at der bliver holdt landsarrangementer.
Vi bliver alle enige om at det er vigtigt at have en sparringspartner til de. Arrangementer. Og at det er vigtigt vi er en bestyrelse, der kan være ærlige og sige fra hvis ikke man føler overskud til at fortsætte på det pågældende arrangement. Og at der i stedet kan findes en stedfortræder.
Kristina læser de forskellige arrangementer op der blev foreslået til generalforsamlingen.
Vi bliver enige om at afholde nedenstående arrangementer
computer camp afholdes i november
arrangør er Allan, Søren og Thomas.
Dansearrangement afholdes i maj
Arrangør er Kristina og Masja, Stine melder sig til at være sparringspartner.
Bade og temafest arrangement afholdes i september
Arrangør er Carsten, Stine og Vanessa
DHL stafetten afholdes i August
Arrangør er Carsten og Olaf fra den gamle bestyrelse
GF af holdes i februar 2014
Arrangør Stine og Vanessa

Nærmere datoer bliver bestemt på senere tidspunkt.

Kommunikation
Stine vil gerne række en hånd ud til dem der ikke er ret glade for at bruge mail. Stine spørger om folk vil have en sms når der bliver sendt mails rundt. Masja takker ja tak til at få en sms fra Stine af når der er mails.
Gunhild opfordrer til at vi bruger fællesmailen, sådan at alle kan følge med, i arbejdet omkring hvert arrangement.
Gunhild foreslår, at der bliver skrevet i emne feltet, omkring hvad mailen indeholder. F.eks. hvis det er en haster skriver man det i emnefeltet, eller hvis det er en debat at der bliver skrevet det osv.

Repræsentant til Hoved bestyrelsen.
Hvem vil gerne deltage til den næste HB møde?
Da Stine sidder i HB er hun med til mødet, men vi har mulighed for at få en mere med.
Kristina tænker over om, hun gerne vil deltage.

Mødekalender
Vi fastlægger en dato hvor vi skal mødes til bestyrelsesmøde.
Lørdag d 29. juni kl. 12,30

Nye medlemmer
Der snakkes frem og tilbage om, hvordan vi på bedste vis kan få flere medlemmer med i DBSU.
Vi skal have kontakt med de. kommunikations centre i Jylland og på Fyn. Der bliver lavet en foldere om hvad DBSU er for noget. Så kan centrene sende dem ud til potentielle nye medlemmer.
Masja og Carsten, står for at tage kontakt til kommunikationscentrene, og få lavet en folder.

Samarbejdspartnere
Stine læser op hvilke partnere der er:
Syn Danmark
DBS
Forældre foreningen
Synscenter Refnæs

Hvad er syn Danmark?
Gunhild fortæller, at syn Danmark er de. Synscentre rundt i Danmark

Hvad er DBS ?
DBS er dansk blindesamfund, DBS har nogle enkelte arrangementer. De kan også være behjælpelige med rådgivning mm.

Hvad er forældreforeningen ?
Det er en forening til forældre til børn med synshandicap. Hvor der bland andet bliver holdt kurser for forældre mm.

Hvad er synscenter refnæs ?
Det er en skole hvor unge blinde og svagsenede kan komme til forskellige arrangementer, bland andet sommer lejr mm. Der bliver også holdt skole kurser.

Evt.
Søren siger han syntes det er fedt vi har fået samlet en bestyrelse, der gerne vil arbejde.
Gunhild takker for invitationen til mødet. Gunhild har noget alkohol med fra tidligere bestyrelse som, Vanessa tager med hjem til opbevaring.
Stine takker for god ro og orden og takker Gunhild og Søren for deres fremmøde.

Færdigheder

Indsendt den

2. marts 2013