Vælg en side

Referat af BM den 10. Oktober 2013

Tilstedeværende: Anders Boholdt-Petersen, Mark Sonne Nielsen, Nina Schneidermann og Jesper Knudsen (delvist Allan Kristensen, som måtte forlade mødet i utide). Der var afbud fra Osman Sari og Jens Christian Sørensen (sidstnævnte havde vi ikke hørt fra før afholdelsen af mødet).

Dagsordenen var, jævnfør tilføjelserne i punkt 1, som følger:
0. Velkomst
1. Godkendelse af dagsorden samt valg af referent
2. Kommunikation
3. Opfølgning på afholdte arrangementer
4. Kommende arrangementer
5. Generalforsamling
6. Nyt fra HB
7. Næste møde
8. Eventuelt

0. Velkomst
Nina bød velkommen til mødet, og læste dagsordnen op, som var sendt ud lige lidt sent, idet den kom en halv times tid før mødet. Dette blev indskærpet overfor Allan, som i fremtiden vil tage dette til efterretning.

1. Godkendelse af dagsorden samt valg af referent
Dagsordnen blev godkendt med følgende tilføjelser:
Kommunikation
Generalforsamling
nyt fra HB.

Referatet fra sidste møde, som blev afholdt den 20. juni 2013, blev ligeledes godkendt uden bemærkninger.

Anders blev valgt som referent.

2. Kommunikation
Der er enighed om, at den interne kommunikation i bestyrelsen, desværre stadig ikke kører særlig godt. I skrivende stund er der kun 2 som virkelig kommunikerer ordentligt, og 3 der ikke gør. Det er for nærværende ikke muligt at finde en ordentlig strategi for kommunikationen – desværre. Vi har forsøgt rigtig meget, her i blandt at opfordre til ugentlig kontrol af indkommende e-mails, men ikke alle kan finde ud af dette. Der er dog enighed om, at vi ringer til hinanden, eller benytter Skype, hvis vi ikke hører noget via e-mail.

3. Opfølgning på afholdte arrangementer
A. Mindelunden
Arrangementet gik rigtig godt. Der var cirka 20 deltagere, og folk var glade. Arrangementet kostede cirka 2.500 kr., da guiden ikke skulle have betaling. Hjælperne fik ligeledes et gavekort på 150 kr., som tak for indsatsen. Efterfølgende var der spisning, hvilket også gik rigtig godt.

B. Zoologisk Have
Anders fortalte om arrangementet i Zoologisk Have. Det gik rigtig godt. Selvom alle, grundet store udfordringer med trafikken kom for sent, ventede medarbejderen på deltagerne, og gav sig god tid til at fremvise de forskellige krybdyr. Stor ros til Zoologisk Have for tålmodigheden.

4. Kommende arrangementer
Her er kun ét arrangement at nævne, nemlig klatrearrangementet – og det kan gøres kort:
Dette arrangement udskydes til efter generalforsamlingen.

5. Generalforsamling
Anders fortalte om generalforsamlingen. Han har booket Dansk Blindesamfunds lokaler i Vanløse, skrevet indlæg, og fået lagt dette på hjemmesiden. Der er herudover sendt indlæg til Ungdomsbladet og Børnebladet.
Omkring traktementet under generalforsamlingen, så vil vi (DBSU Region Øst), bestille kage hos en bager, hvilket gør det nemt for både arrangører og hjælpere.

Der var lidt tvivl om hvorvidt vi skulle afholde noget efter generalforsamlingen eller ej, da nogle deltagere mente, at det ville lokke flere til at møde op, såfremt der ikke blev afholdt et efterfølgende arrangement. Bestyrelsen tænker nærmere over dette, og melder ud når tiden nærmer sig.
Jævnfør vedtægterne samler og redigerer Allan og Jesper, med bistand fra Anders årsberetningen inden at generalforsamlingen finder sted.

Jesper finder ud af, om han kender hjælpere der kan assistere til generalforsamlingen, og melder tilbage til Anders i midten af uge 42.

6. Nyt fra HB
A. Indlæg til nyhedsbrevet
Nina udarbejder indlæg til nyhedsbrevet.

B. Deltagere til det udvidede HB-møde i november 2013
Der var på bestyrelsesmødet tvivl om, hvem som kunne deltage. Mark og Osman har efterfølgende tilkendegivet, at de gerne vil repræsentere bestyrelsen.

7. Næste møde
Vi har valgt ikke at fastsætte en dato for det næste møde, men vurderer løbende om der er behov herfor.

8. Eventuelt
Vi skal huske at have børneattester til de hjælpere, som vi benytter til vores arrangementer. Anders spørger HB angående eventuel betaling af disse. Note – er i mellemtiden afklaret med HB, børneattester er gratis (kontoret kan være behjælpelig med det rent praktiske).

Anders og Nina vil, i det omfang tiden og ressourcerne tillader det, gerne ringe ud til regionens medlemmer, med henblik på at få flere til at komme til generalforsamlingen. Anders udarbejder spørgeskema, samt går i tænkeboks omkring hvorvidt det overhovedet rent praktisk kan lade sig gøre, da Anders og Nina ikke har et program, der kan holde styr på hvor mange gange der er ringet til hvert medlem med mere.

23. oktober 2013

Anders Boholdt-Petersen, referent.

Færdigheder

Indsendt den

10. oktober 2013