Vælg en side

Referat af BM den 10. Februar 2019

Alle i bestyrelsen var tilstede.

1. Godkendelse af dagsordnen.

Punktet promovering blev tilføjet, dagsordnen blev ellers godkendt.

2.
Referat og to do liste:

Cathrine skriver referat, Nina skriver to do liste.

3.
Orientering til nye bestyrelsesmedlemmer

Der blev orienteret om bestyrelsens arbejde, samt valg af suppleanter.
Nicklas blev valgt som førstesuppleant, Morten som 2. suppleant.

4. Kommunikation

Vi var enige om, at kommunikation via messenger fungerer godt.
Der blev endvidere orienteret om brug af mail; de forskellige emnefelter, samt mailadresserne til kontoret og hovedbestyrelsen.
Derudover fik vi udarbejdet en telefonliste.

5. Samarbejde og forventninger
Vi kørte en workshop hvor vi orienterede hinanden om vores stærke og svage sider, samt vores respektive interesseområder (denne vil ikke blive refereret yderligere)

Derudover talte vi om, hvilke forventninger vi hver især havde til samarbejdet.
Der var bred enighed om, at det er vigtigt med god kommunikation; både fagligt og socialt. At vi kan samarbejde konstruktivt, og at uenigheder er ok. Sidst men ikke mindst laver man sine ting, og melder ud, hvis det ikke er muligt, og man kommer til tiden til møderne.
Vi besluttede at indføre en kageordning, således at hvis man glemmer en opgave eller kommer for sent til et møde, giver man kage til resten af holdet. Dette ser vi som en god måde at huske folk på deres forpligtigelser uden at det bliver en ubehagelig straf.

6. Økonomi

Vi havde et overført resultat fra 2018 som var 19296,58 kr.
Vi har fået 45400 kr. i 2019.
Det giver indtægter i alt 64696,58 kr. i starten af året.
Vores nuværende indestående på konto er 56817.33 kr.
Det første arrangement i år blev aflyst.
På gf kom der et forslag om, at deltagerantal fremgår af budgettet – Lasse har bedt Ditte om dette, og det vil hun gøre fremover.
Derudover orienterede Lasse om, hvordan man lægger ud til arrangementer.

7. Samarbejde med LFBS

Der er tale om samarbejde med LFBS, fordi vi gerne vil have engageret de yngre medlemmer.
Lasse kontakter dem i løbet af de nærmeste dage.
Vi har problemer med at finde et lokale, man har forsøgt at leje lokale på IBOS, i DH huset eller et sted i Roskilde.
Vi snakkede lidt om at undersøge muligheden for at være på Refsnæs.

8. Promovering

Vi er enige om at åbne nogen flere bestyrelsesmøder.
Vi skal blive bedre til at få invitationer på bladene; deadlines er d. 1. i hver anden måned.
Den næste er 1. marts.

Vi skal have et skriv om regionens aktiviteter i nyhedsmail, Nina skriver dette og indsender det senest 1. marts.

Det skal være arrangørernes ansvar at sende arrangementsinvitationer ud til relevante samarbejdspartnere (hvis arrangementet fx handler om uddannelse, giver det mening at udsende det til interessegruppen)
Vi talte ligeledes om, at hvis vi kommer op med forslag udover dem, der blev stillet på generalforsamlingen, skal der sendes følere ud til disse på facebook, og de skal i udgangspunktet gerne have 10 tilkendegivelser for at blive arrangeret. På denne måde risikerer vi forhåbentlig ikke, at vi bruger en masse ressourcer på at arrangere noget, som ikke appellerer til medlemmerne.

Til sidst talte vi om muligheden for at komme ud til Refsnæs og IBOS for at fortælle om vores aktiviteter – Andreas og Nicklas går videre med dette.

9. Afholdte arrangementer.
A: generalforsamling 2019:
Arrangementet var godt og folk var engagerede.
Under fremlæggelse af årsberetningen var der nogen, der tilkendegav tvivl om vores arrangementers faglighed, og vi vil derfor spørge hb om en præcis definition af faglighed. Vores tidsplan skred dog lidt grundet en uheldig episode under punktet nyt fra hb. Desværre valgte repræsentanten fra hb at afholde en workshop oveni orienteringen, så punktet tog 50 minutter i stedet for de aftalte 20 minutter. Dette er bekymrende da flere medlemmer udtrykte utilfredshed med denne workshop, og formanden og øvrige arrangører skal fremover være ekstra opmærksomme på med det samme at afbryde aktiviteter, der ikke er relevante for dagsordenen, så vi ikke mister medlemmer på det.

Det fungerede super godt med madbestilling.
ideen med at holde fest for at tiltrække medlemmer var god, og det blev nævnt, at det var helt i orden, at der blev sat deltagerbetaling på festen.

10. Fremtidigt arbejde.

Kommende arrangementer:

Sofie Monggaard og Andreas arrangerer et skøjtearrangement i marts.

Morten, Andreas og Nicklas arrangerer et klatrearrangement på Kragerup Gods i sommerferien.

Cathrine og Nina vil afholde et konfliktarrangement i løbet af efteråret.

Nicklas og Andreas vil arrangerer et ridearrangement i forår sommer.
Christoffer Pagaard og Morten arbejder på et arrangement om fly og sikkerhedsudstyr.

Der arbejdes på et kajakarrangement i august; foreløbig med Jens og Sofie Monggaard som arrangører.

Derudover har vi et foredrag, samt infomøder om henholdsvis uddannelse og job samt frivilligt arbejde på tegnebrættet.

Politisk.
Vi vil samarbejde med SUMH om ungdommens folkemøde.
Vi taler om at afholde et politisk arrangement med fokus på handicap, uddannelse og job. I første omgang skal der en føler ud på facebook.

11. samarbejde med hb og regioner.
a. Deltagelse i hovedbestyrelsesmøde første weekend i marts:

Jens vil gerne deltage. Vi vil spørge hb om muligheden for, at vi kan sende 2 repræsentanter af sted.

B: Fremlæggelse på landsmødet:
Cathrine holder oplæg om regionens aktiviteter på landsmødet.

C. Øvrigt samarbejde med hb:

Der blev kort orienteret om, at det forventes, at vi deltager på hovedbestyrelsens møder og at vi samarbejder der, hvor det giver mening.

D. Samarbejde med region vest:

Der blev kort orienteret om praksis for samarbejde med region vest.

12. Fastsættelse af næste møde

Næste møde bliver manddag d. 25. marts kl. 16 hos Cathrine.

13. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Færdigheder

Indsendt den

10. februar 2019