Vælg en side

Den 10. maj blev det offentliggjort, at et flertal i Folketinget er blevet enige om at forbedre indsatsen for elever og studerende med handicap. Med aftalen skal det blandt andet gøres muligt at forlænge erhvervsuddannelsens grundforløb, der igangsættes forsøg med helhedsorienterede studieplaner, og Glad Fondens flexuddannelse for tidligere STU-elever forlænges et år. Aftalen kan også have stor betydning for DBSUs medlemmer, og der pågår lige nu et arbejde med at gøre de 7 initiativer i aftalen til virkelighed.

De 7 initiativer er:
 1. Øget fleksibilitet på erhvervsuddannelsernes grundforløb: Elever med funktionsnedsættelser skal have mulighed for at forlænge grundforløbets anden del med op til 50 pct.
 2. Evaluering af ASF-klasser og klasser for elever med andre diagnoser på gymnasier.
 3. Ekstra ASF-klasse på to-årig hf.
 4. Gladfondens flexuddannelse for tidligere STU-elever forlænges.
 5. Fagligt vejledende materiale(r) om psykiske og fysiske handicap skal udarbejdes.
 6. Forsøg med helhedsorienterede studieplaner på de videregående uddannelser.
 7. Rådgivningsindsats på erhvervsuddannelserne skal forbedres.

Du kan læse mere om initiativerne i dette link.

I DBSU er vi rigtig glade for, at Dansk Center for Undervisningsmiljø har inviteret os med til at bistå med sparring i forhold til initiativ 5 om fagligt vejledningsmateriale og initiativ 6 om et nyt forsøg med helhedsorienterede studieplaner på de videregående uddannelser. Den politiske aftale om bedre studievilkår og arbejdet med udmøntningen heraf er helt central for forbedring af studievilkårene for mennesker med handicap, og aftalen har naturlige snitflader til DBSUs pågående arbejde med at forbedre vilkårene for mennesker med synshandicap i forhold til vores politiske mærkesager om handicaptillæg under studiejob, handicaptillæg under ungdomsuddannelser, praktik for alle og bedre kompetenceudvikling for STU.

Overordnet om aftalen

Den politiske aftale indeholder mange gode intentioner, som alle vil være med til også at forbedre studiemiljøet for mennesker med et synshandicap. I DBSU kunne vi imidlertid godt have tænkt os, at der i aftalen også var taget særligt stilling til, at mennesker med et synshandicap kan have særlige udfordringer med at kombinere studiejob og uddannelse, da det i de nuværende regler er en betingelse for at få handicaptillæg, at modtageren har betydelige vanskeligheder ved at have et studiejob ved siden af uddannelsen. Mennesker med et synshandicap får derfor slet ikke eller kun i meget begrænset omfang mulighed for at afprøve deres erhvervsevner, hvilket påvirker fremtidige jobmuligheder efter endt uddannelse.

Samtidig tages der i aftalen ikke stilling til, hvordan man konkret vil tiltrække flere unge med et handicap til uddannelserne, ligesom det er nødvendigt at målrette indsatserne, da alle uddannelsesmuligheder fx ikke er egnet til mennesker med et synshandicap. Derudover savner vi i DBSU initiativer som målrettes studerende med et synshandicaps muligheder for at finde relevante praktikpladser. Efter DBSUs opfattelse er uddannelsesinstitutionerne ikke altid gearet til at påtage sig opgaven med at finde praktikpladser, og arbejdsmarkedet har endnu ikke altid taget ansvaret på sig.

 

Initiativ 5 og 6

Dansk Center for Undervisningsmiljø har ansvaret initiativ 5 og 6, hvor vi i DBSU glæder os til at komme med konstruktive indspark. Målgrupperne for de to initiativer er universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, kunstneriske uddannelser og maritime uddannelser.

Formål med fagligt vejledende materiale om psykiske eller fysiske handicap er (initiativ 5):

 • at udbrede viden til institutioner og studerende i forhold til betydningen af forskellige handicap i konkrete uddannelsessituationer. Dette skal blandt andet understøtte en ensartet dispensationspraksis.
 • at skabe bedre forudsætninger for at planlægge og understøtte den studerendes vej gennem uddannelsen.
 • at komme med viden og anbefalinger til undervisere på de videregående uddannelser.

 

Formål med helhedsorienterede studieplaner er (initiativ 6):

 • at udarbejde et værktøj, der skal bidrage til, at studerende med fysiske eller psykiske handicap oplever ét sammenhængende uddannelsesforløb.
 • at bidrage til planlægningen af det fulde uddannelsesforløb i forhold til behovet for dispensation og anden støtte.
 • at bidrage til mere ensartet praksis for tilgangen til studerende med fysiske eller psykiske handicap på videregående uddannelser.

 

Har du nogle særlige erfaringer, indspark eller andre kommentarer, som du synes, at DBSU skal bringe med til bordet? Så er du mere end velkommen til at skrive til os på dbsu@dbsu.dk!