Vælg en side

Landsvedtægter

Opdateret på generalforsamling, april 2024

§ 1: Navn
Dansk Blindesamfunds Ungdom, DBSU

Bopæl:
Foreningens bopæl er DBSUs kontor, for adresse henvises til foreningens blade samt hjemmesiden: dbsu.dk.

Medlem af:

  • Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF
  • Sammenslutningen af Unge med Handicap, SUMH
  • Synshandicappede Unge i Norden, SUN

 

§ 2: Formål

DBSU arbejder for unge synshandicappedes generelle dannelse og livskvalitet, samt at skabe øget integration og inklusion i samfundet.

Vi skaber ansvarsbevidste, initiativrige og empatiske unge mennesker, for at øge deres grundlæggende evne til samarbejde og en fællesskabsorienteret tilgang til samfundet.

Vi nedbryder fordomme, fordrer til kritisk stillingtagen til omverdenen og til konstruktivt at tage vare på egen situation.

Vi søger indflydelse i politiske, kulturelle, sociale, uddannelses- og erhvervsmæssige sammenhænge, for at sætte fingeraftryk på det omkringliggende samfund, for at gøre dette mere rummeligt.

Vi opfordrer vores unge teenagere til at deltage aktivt i bestyrelses- og organisatoriskarbejde samt arrangementsplanlægning og politiske udvalg med forskellig agenda.

Vi søger samarbejde nationalt, såvel som internationalt, med andre politiske og samfundsengagerede organisationer.
Derudover arbejder vi for at vores medlemmer engagerer sig i andre organisationer med lignende ambitioner, herunder SUHM og DBS.

§ 3: Medlemskriterier

stk. 1: Alle synshandicappede i Danmark under 36 år kan blive medlem af DBSU. Medlemskab opnås ved hvert år at betale det af landsmødet fastsatte kontingent.
stk. 2: Medlemskabet er gældende indtil udgangen af det år, hvor et medlem fylder 36 år.
stk. 3: Valgbar til DBSU’s hovedbestyrelse og regionsbestyrelser er kun medlemmer som har betalt kontingent jf. stk. 1. Samtidig skal forudsætningerne som beskrevet i § 8 stk. 9 være opfyldt.
stk. 4: For at være valgbar til en tillidspost skal man kunne være fuldgyldigt medlem indtil næstkommende ordinære landsmøde.

§ 4: DBSU’s organer:

stk. 1: DBSU’s anliggender på landsplan varetages af:
1. Landsmødet
2. Hovedbestyrelsen
3. Forretningsudvalget
4. Udvalg nedsat af hovedbestyrelsen eller landsmødet.
stk. 2: DBSU’s anliggender på lokalt plan varetages af:
1. Regionsgeneralforsamlingen
2. Den udvidede hovedbestyrelse
3. Regionsbestyrelserne

§ 5: Landsmødet

Landsmødet er DBSU’s øverste myndighed.
Alle medlemmer i medfør af § 3 kan deltage i landsmødet.

§ 6: Det ordinære landsmøde

stk. 1: Det ordinære landsmøde afholdes hvert år i marts eller april måned.
stk. 2: Hovedbestyrelsen udsender indkaldelse til landsmødet til alle medlemmer med mindst 6 ugers varsel.
stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 3 uger før landsmødets afholdelse.
stk. 4: Dagsorden, regnskab, beretning, indkomne forslag og debatoplæg m.v. skal af hovedbestyrelsen være udsendt senest 1 uge før landsmødets afholdelse til alle I foreningens medlemskartotek.
stk. 5: Landsmødereferatet offentliggøres senest 2 måneder efter endt landsmøde.

§ 7: Dagsorden for landsmødet

Dagsorden for det ordinære landsmøde skal minimum indeholde: 

1. Valg af dirigent.
2. Valg af mindst 2 referenter og 4 stemmetællere
3. Formanden fremlægger, i samarbejde med øvrige tillidsfolk, hovedbestyrelsens beretning til godkendelse, 4. herunder fremlægges beretninger fra nedsatte udvalg til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Korte beretninger fra regionsbestyrelserne.
6. Fremlæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår, til orientering.
7. Fremlæggelse af temaer for det efterfølgende års arbejde, fremtidigt arbejde.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Fastsættelse af næste års kontingent.
10. Fastsættelse af hovedbestyrelsens størrelse
11. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer:

  • Formand –
  • Kasserer –
  • Op til 7 medlemmer –
  • Op til 3 suppleanter –
  1. Valg af en revisor, der over for landsmødet skal redegøre for, om foreningens midler er anvendt i overensstemmelse med vedtægter, det udarbejdede budget og beslutninger samt valg af en revisor­suppleant.
  2. Hvis nogle regioner er helt eller delvist uden bestyrelse, kan dirigenten forespørge forsamlingen om tilkendegivelser fra folk der ønsker at hjælpe hovedbestyrelsen og regionen med at planlægge og afvikle aktiviteter i de pågældende regioner. jf. § 13, stk. 1, såfremt det ønskes.
  3. Eventuelt

§ 8: Vedrørende dagsorden for landsmødet

Følgende er ikke en del af dagsordenen, men retningslinjer for afvikling af landsmødet:
stk. 1: Landsmødet ledes i overensstemmelse med dagsordenen af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten må ikke sidde i hovedbe­styrelsen. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsprocedurer.
stk. 2: Ved afstemning er simpelt flertal afgørende, dog kræves flere end halvdelen af de under behandlingen fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring.
stk. 3: Stemmeafgivelse kan kun udøves personligt og skal ske skriftligt, hvis ønske herom fremsættes af blot en af de tilstedeværende stemmeberettigede deltagere.
stk. 4: Personer, som ikke er til stede på landsmødet og som ønsker at stille op ved valg til hovedbestyrelsen, skal fremsende skriftligt tilsagn herom til DBSU’s kontor inden landsmødets start, eller aflevere skriftligt tilsagn til dirigenten på landsmødet.
stk. 5: Kandidatforslag til hovedbestyrelsen kan ikke fremsættes af den siddende hovedbestyrelse, før forsamlingen har haft lejlighed til at fremkomme med forslag.
stk. 6: Hovedbestyrelsen består af mellem 5 og 9 medlemmer, og der vælges fra 0 til 3 suppleanter.
stk. 7: Hovedbestyrelsens medlemmer vælges som hovedregel for 2 år ad gangen. På lige år vælges formand og det nødvendige antal hovedbestyrelsesmedlemmer, og på ulige år vælges kasserer og det nødvendige antal hovedbestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges hvert år.
stk. 8: Dirigenten har beføjelse til, efter skøn, at beslutte, om nogle af de menige hovedbestyrelsesposter skal besættes for et år. Denne beslutning skal meddeles inden afstemningen igangsættes.
stk. 9: Formand og kasserer i såvel hovedbestyrelsen som regionsbestyrelser skal opfylde synskriterierne for medlemskab af Dansk Blindesamfund. Ligeledes skal Forretningsudvalgets tredje medlem opfylde disse synskriterier. Alle bestyrelser i DBSU skal have et flertal af stemmeberettigede medlemmer, som opfylder synskriterierne for medlemskab af Dansk Blindesamfund.
stk. 10: Hvis et bestyrelsesmedlem eller en suppleant udtræder af hovedbestyrelsen indenfor et halvt år efter landsmødets afholdelse, skal pladsen genbesættes efter følgende princip. Ved en ledig post i bestyrelsen skal 1. suppleanten tilbydes at træde ind på posten. Hvis denne afslår, skal posten tilbydes 2. suppleanten og så fremdeles. Ønsker ingen af de eksisterende suppleanter at overtage posten, skal den af de opstillede og uvalgte suppleanter ved forrige landsmøde med flest stemmer tilbydes posten. Ved en tom suppleantpost, rykker de nedenstående suppleanter automatisk op og overtager pladsen samtidig med, at den af de opstillede og uvalgte suppleanter ved forrige landsmøde med flest stemmer skal tilbydes posten som 3. suppleant.

§ 9: Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes, såfremt et flertal i hovedbestyrelsen eller mindst 25 medlemmer med forslag til dagsordenen, ved skriftlig begæring, ønsker dette.
Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel, og skal ske skriftligt til alle foreningens medlemmer på sort, punkt lyd eller elektronisk tekst.

§ 10: Hovedbestyrelsen

stk. 1: Hovedbestyrelsen er DBSU’s øverste myndighed mellem landsmøderne.
Stk. 2: Hovedbestyrelsen skal afholde møde mindst 3 gange årligt.
Stk. 3: Hovedbestyrelsen indkaldes skriftligt når formanden, forretningsudvalget eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Stk. 4: Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, hvor et flertal af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 5: Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er bemyndiget til at ansætte fornøden hjælp. Medlemmer af foreningens hovedbestyrelse kan dog ikke ansættes af foreningen, ligesom ethvert ansættelsesforhold mellem foreningen og et af dens medlemmer skal bringes til ophør hurtigst muligt efter, at medlemmet bliver valgt ind i hovedbestyrelsen. Foreningen kan endvidere ikke indgå aftaler om leverancer af vare eller tjenesteydelser med virksomheder, som ejes helt eller delvist af et eller flere medlemmer af hovedbestyrelsen, eller hvori et eller flere bestyrelsesmedlemmer indtager ledende stillinger.
Stk. 6: En evt. valgt førstesuppleant samt, hvis hovedbestyrelsen ønsker det, anden og tredje suppleanterne og/eller en repræsentant fra hver region deltager i hovedbestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. Alle suppleanter modtager skriftlige referater af møderne. Suppleanter skal ligeledes have tilsendt samme post som øvrige tillidsfolk i foreningen.
Stk. 7: Hovedbestyrelsen udpeger, med fortrinsret for et HB medlem, to repræsentanter til SUN. Hovedbestyrelsen udpeger 2 delegerede til Sammenslutningen af Unge med Handicaps repræsentantskab.
Stk. 8: I tilfælde af at en af de på landsmødet 3 direkte valgte personer (formand, kasserer og sekretær) udtræder af hovedbestyrelsen mellem 2 landsmøder, konstituerer hovedbestyrelsen af sin midte en afløser for denne frem til det næstkommende landsmøde.
Stk. 9: Kravet til flertal i § 8 stk. 9 skal altid være overholdt; også selvom der indkaldes suppleanter ved forfald blandt hovedbestyrelsesmedlemmer mellem to landsmøder. Hvis det er nødvendigt må man således springe en suppleant over for at vedtægten overholdes.

§ 11: Den udvidede hovedbestyrelse

stk. 1: Den udvidede Hovedbestyrelse består af Hovedbestyrelsen samt 1 eller to repræsentanter fra hver Regionsbestyrelse. Hovedbestyrelsesmedlemmer og Regionsrepræsentanter har hver en stemme.
Stk. 2: Den udvidede hovedbestyrelse er i regionsanliggender DBSU’s øverste myndighed mellem landsmøderne.
Stk. 3: Den udvidede hovedbestyrelse skal afholde møde mindst 1 gang årligt. Dette møde afholdes i november, og her lægges DBSU’s budget for det kommende år.
Stk. 4: Den udvidede hovedbestyrelse indkaldes skriftligt når DBSU’s formand, forretningsudvalget, 2 hovedbestyrelsesmedlemmer eller 1 regionsbestyrelse finder det nødvendigt.
Stk. 5: Den udvidede hovedbestyrelse er beslutningsdygtig, hvor mindst halvdelen af regionerne er repræsenteret og et flertal af hovedbestyrelsen er til stede.
Stk. 6: I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 12: Forretningsudvalget

Stk. 1: Forretningsudvalget består af 3 hovedbestyrelses- medlemmer: Formand, kasserer og et af hovedbestyrelsen udpeget medlem.
Stk. 2: Forretningsudvalget varetager DBSU’s daglige ledelse, og arbejder ud fra de retningslinjer der er fastsat af landsmødet og hovedbestyrelsen.

§ 13: Regionsgeneralforsamlinger og regionsbestyrelser

stk. 1: DBSU er opdelt i geografiske regioner. Hovedbestyrelsen fastsætter regionernes geografiske grænser i samarbejde med de berørte regioner.
Hovedbestyrelsen er forpligtiget til, at igangsætte aktiviteter i de områder, der ikke er dækket af nogen regionsaktiviteter.
Stk. 2: Hvert år i januar eller februar afholder regionerne ordinær regions­ge­neralforsamling, der afvikles efter de af regionen fastsatte vedtægter.
Stk. 3: Alle medlemmer i medfør af § 3, der har bopæl i respektive region, kan deltage i dennes regionsgeneralforsamling.
Stk. 4: Hver region vælger efter den i regionen gældende valgprocedure en regionsbestyrelse og en repræsentant til den udvidede hovedbe­styrelse. Denne repræsentant må ikke være valgt som hovedbe­styrelsesmedlem på landsmødet, men skal være valgt af regionsbe­styrelsen.
Stk. 5: Regionens regnskabsår følger DBSU’s regnskabsår jvf. § 14.
stk. 6: Regionsbestyrelsens opgave er på lokalt plan at forfølge DBSU’s formål jf. § 2.

§ 14: Tegning af foreningen, regnskab og revision

stk. 1: DBSU tegnes af formanden og kasserer. Hovedbestyrelsen kan fastsætte prokura til kontorets leder (fuldmagt som giver kontorets leder ret til at foretage alt, hvad der vedrører foreningens daglige drift).
Stk. 2: Regnskabsåret er kalenderåret. regionernes kasserere eller regnskabsansvarlige skal senest 5. januar afslutte regnskabet for det forløbne år og overgive det til DBSU’s kasserer med alle dertil hørende regnskabsfiler, bilag og lignende. Kassereren skal senest 01. februar afslutte regnskabet for det forløbne år, og overgive det til revisionen med alle dertil hørende regnskabsfiler, bilag og lignende.
Stk. 3: Den statsautoriserede eller registrerede revisor skal afslutte DBSU’s årsregnskab senest den 20. februar. Regnskabet skal umiddelbart herefter fremsendes til hovedbestyrelsen og den folkevalgte revisor med revisionens bemærkninger/-protokollat.
Stk. 4: Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere DBSUs bøger, bilag og formue. Den folkevalgte revisor må ikke have andre tillidsposter indenfor foreningen og fremsender senest 14 dage inden landsmødet sine kommentarer skriftligt til kontoret.
Stk. 5: DBSU’s hovedbestyrelse skal hvert år aflevere et godkendt regnskab til Dansk Blindesamfund. Hovedbestyrelsen søger efter samråd med Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg at supplere sin økonomi, f.eks. ved at søge offentlige instanser om midler, som Dansk Blindesamfund ikke vil kunne få del i medmindre, der er en ungdomsafdeling.

§ 15: Medieproduktion

Stk. 1 DBSU producerer en podcast, der skal inspirere og underholde foreningens medlemmer og interessenter. Podcasten skal udkomme minimum 3 gange årligt. Hovedbestyrelsen kan beslutte at der skal laves flere udgivelser efter behov.

Stk. 2. Podcasten offentliggøres så den kan tilgås af medlemmer og samarbejdspartnere.

§ 16: Udmeldelse

Stk. 1. Udmeldelse kan ske skriftligt til kontoret. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.
Stk. 2. Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling af kontingent.

§ 17: Opløsning af foreningen

Stk. 1: Beslutningen om opløsning af foreningen kan kun ske med mindst 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende landsmøder, hvoraf det ene skal være det ordinære.
Stk. 2: Ved DBSU’s opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue Dansk Blindesamfund til støtte for aktiviteter i medfør af nærværende vedtægters § 2.