Vælg en side

Vedtægter for Region Vest

Opdateret d. 14. jan 2023

§ 1: Navn og bopæl

Navn: Dansk Blindesamfunds Ungdom Region Vest.
Bopæl: Den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2: Formål

A. På lokalt plan at arbejde for integration af synshandicappede i uddannelsessystemer, arbejdsmarkedet, kulturlivet og samfundet i al almindelighed.
B. At arbejde for øgede fritidsmuligheder for unge synshandicappede for herigennem at støtte hinandens integration i samfundet.
C. At fremme det interessepolitiske arbejde på lokalt og regionalt plan.
D. At søge sig repræsenteret i andre udvalg og organisationer der behandler spørgsmål af interesse for unge synshandicappede i regionsområdet.
E. Regionen skal arbejde for at gøre medlemmerne aktive i Dansk Blindesamfund på lokalt plan.
F. Regionen skal i øvrigt følge det af Dansk Blindesamfunds Ungdom fastsatte formål.

§ 3: Regionens medlemmer

stk. 1: Regionens medlemskriterier følger de landsdækkende medlemskriterier, jvf. § 3. Man skal dog være bosiddende i Region Nordjylland, Region Midtjylland eller Region Syddanmark samt være medlem af landsforeningen. 

§ 4: Regionens organer

stk. 1: Regionens generalforsamling.
stk. 2: Regionsbestyrelsen.
stk. 3: Udvalg nedsat af generalforsamlingen eller bestyrelsen.

§ 5: Generalforsamlingen

stk. 1: Regionens øverste myndighed er generalforsamlingen.
stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar.
stk. 3: Regionsbestyrelsen udsender indkaldelse til generalforsamlingen til alle regionens medlemmer med mindst 4 ugers varsel
stk. 4: Regnskab, beretning og indkomne forslag skal af regionsbestyrelsen være udsendt senest 1 uge før mødets afholdelse på E-mail, og skal efter ønske kunne udsendes på punkt.
stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.
stk. 6: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, ligegyldig antal af deltagere.
stk. 7: Valgbar til regionens tillidsposter er medlemmer jvf. § 3. Som kasserer og formand skal vælges medlemmer, der opfylder de synsmæssige medlemskriterier for optagelse i Dansk Blindesamfund.
stk. 8: Der må foreligge skriftligt tilsagn, såfremt en ikke- tilstedeværende er sat på valg til en tillidspost i regionen.
stk. 9: Kandidatforslag til regionsbestyrelsen kan ikke fremlægges af den siddende bestyrelse, før forsamlingen har haft mulighed for at fremkomme med forslag.
stk. 10: Generalforsamlingen ledes i overensstemmelse med dagsordenen af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Denne må ikke sidde i regionsbestyrelsen. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsprocedure.
stk. 11: Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Forslag bortfalder ved stemmelighed. Stemmeafgivning kan kun ske personligt. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette imødekommes. Der kræves dog flere end halvdelen af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer til fordel for en vedtægtsændring.
stk. 12: Referatet skal godkendes af bestyrelsen og bringes i blade udgivet af DBSU inden udgangen af maj.

§ 6: Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:
1.Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2.Fremlæggelse af årsberetningen til godkendelse.
3.Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4.Fremlæggelse af det af den udvidede hovedbestyrelse godkendte budget for regionen.
5.Indkomne forslag.
6.Fremtidigt arbejde.
7.Valg af regionsbestyrelse:
-Formand.
-Kasserer
– Op til 3 bestyrelsesmedlemmer
– Op til 2 suppleanter.
På lige år vælges formand for 2 år. På ulige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Suppleanterne og bestyrelsesmedlemmer vælges årligt.
8.Valg af revisor og revisorsuppleant.
9.Fastsættelse af næste års generalforsamling.
10.Eventuelt.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt et flertal i regionsbestyrelsen, eller mindst 5 medlemmer med forslag til dagsorden ved skriftlig begæring ønsker dette. Indkaldelse og afholdelse sker som ved ordinær generalforsamling iflg. § 5.

§ 8: Regionsbestyrelsen

stk. 1: Regionsbestyrelsen er regionens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
stk. 2: Regionsbestyrelsen konstituerer sig med en regnskabsansvarlig plus mindst en og gerne to repræsentanter og en suppleant til den udvidede hovedbestyrelse samt en sekretær til regionsbestyrelsen. Suppleanterne indgår på lige fod med de ordinære medlemmer i regionsbestyrelsens arbejde, men har dog ikke stemmeret.
stk. 3: Regionsbestyrelsen skal løbende holde medlemmerne orienteret om regionens arbejde i blade udgivet af DBSU.
stk. 4: Regionen skal på regionskontaktmøderne holde hovedbestyrelsen orienteret om regionens arbejde siden sidste møde.
stk. 5: Regionsbestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt minimum 2 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Regionsbestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden.
stk. 6: bestyrelsesmødereferat anses for godkendt, hvis der ikke er indkommet kommentarer til formanden indenfor 1 uge efter dets udsendelse. Efter godkendelse skal referatet sendes til kontoret.

§ 9: Regnskab

stk. 1: Regnskabsåret er kalenderåret. Regionskasseren skal senest 5. januar afslutte regnskabet for det forløbne år, og overgive det til DBSU’s hovedkasserer med alle dertilhørende regnskabsfiler og bilag.

§ 10: Opløsning af regionen

stk. 1: Beslutning om opløsning af regionen kan kun ske ved mindst 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.
stk. 2: Ved regionens opløsning tilfalder dennes formue Dansk Blindesamfunds Ungdom.